ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

3.2 Hänvisningar till en rättsakt

3.2.1 Titelns form

Aktens titel kan ha två former: fullständig eller förkortad.

När man hänvisar till en rättsakt för första gången i texten av en annan akt, ska den fullständiga titeln anges med en hänvisning till EUT i en fotnot. Görs den första hänvisningen till rättsakten i ett beaktandeled ska den fullständiga titeln anges i löptexten. I ett skäl, i en artikel eller i en bilaga ska den fullständiga titeln anges i en fotnot tillsammans med hänvisningen till EUT.

När det längre fram i texten hänvisas till samma rättsakt, används den förkortade titeln. Namnet på den utfärdande institutionen anges inte och ingen hänvisning till EUT görs.

Fullständig titel

I rättsaktens fullständiga titel ingår

namnet på den utfärdande institutionen,
typen av rättsakt (förordning, direktiv osv.),
rättsaktens nummer (förkortning [”EU”, ”Euratom”, ”EU, Euratom”,”Gusp”]) årtal och ordningsnummer),
datum för antagande (eller datum för undertecknande för rättsakter antagna gemensamt av Europaparlamentet och rådet),
ämnet (titelns andra del),
i rättsakter med dubbla nummer, det nummer som fastställts av den utfärdande institutionen (se punkt 1.2.2, Dubbla nummer).

Ordningen på titelns delar kan variera beroende på språkversion. De olika delarna i den fullständiga titeln ska på svenska inte skiljas åt av kommatecken.

När den fullständiga titeln anges, ska även en hänvisning göras till EUT. I beaktandeleden anges den fullständiga titeln i löptexten medan hänvisningen till EUT görs i en fotnot:

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/476 av den 11 mars 2015 om de åtgärder som unionen får vidta till följd av rapporter som antagits av Världshandelsorganisationens tvistlösningsorgan när det gäller antidumpningsåtgärder eller antisubventionsåtgärder (1) […]

(1)
EUT L 83, 27.3.2015, s. 6.

Om den första hänvisningen till rättsakten görs i ett skäl, i en artikel eller i en bilaga ska den fullständiga titeln anges i en fotnot tillsammans med en hänvisning till EUT:

(14)
Det anses att transaktioner för värdepappersfinansiering enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 (2) inte bidrar till prisbildningsprocessen […]
(2)
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1).
Anm.:
En hänvisning med den fullständiga titeln omfattar alla ord i titeln, även de delar som inleds med ”om ändring av” och ”om upphävande av”. Däremot ska alla ord som lagts till efter titeln, t.ex. ”kodifiering” och ”omarbetning” uteslutas.

Förkortad titel

Den förkortade titeln används i skäl, artiklar och bilagor. I den förkortade titeln ingår

namnet på den utfärdande institutionen (vid den första hänvisningen),
typen av rättsakt (förordning, direktiv osv.),
rättsaktens nummer (förkortning [”EU”, ”Euratom”, ”EU, Euratom”, ”Gusp”] årtal och ordningsnummer),
i rättsakter med dubbla nummer, det nummer som fastställts av den utfärdande institutionen (se punkt 1.2.2, Dubbla nummer).
(45)
Renrasiga avelsdjur som förs in i stamböcker bör identifieras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 (2).

[…]

(2)
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”) (EUT L 84, 31.3.2016, s. 1).

Den förkortade titeln (utan namnet på den utfärdande institutionen och utan fotnot) används när den fullständiga titeln redan angetts tidigare i texten vid den första hänvisningen:

(46)
När det gäller renrasiga avelsdjur av hästdjur föreskriver förordning (EU) 2016/429 att […]
Anm.:
När man hänvisar till en viss delegerad förordning eller en viss genomförandeförordning ska alltid typen av rättsakt anges och orden delegerad eller genomförande- ingå både i den fullständiga och den förkortade titeln:
Bilagan till genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

När det är den föreliggande rättsakten som avses, nämns dock inte orden delegerad eller genomförande-, t.ex.: ”Europeiska kommissionen har antagit denna förordning”, ”bilagan till denna förordning”, ”Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna”, ”artikel 2 i detta beslut”.

Senaste uppdatering: 11.10.2016
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida