ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

3.2 Viittaukset säädöksiin

3.2.1 Säädöksen nimen muodot

Säädöksen nimellä voi olla kaksi muotoa: täydellinen nimi ja lyhyempi viittausnimi.

Kun säädökseen viitataan toisen säädöksen varsinaisessa tekstissä ensimmäisen kerran, annetaan sen täydellinen nimi. Lisäksi annetaan viitetiedot virallisesta lehdestä, jossa säädös on julkaistu (julkaisuviite). Julkaisuviite on aina alaviitteessä. Kun säädösviittaus on säädöksen johdanto-osan viitteissä, täydellinen nimi mainitaan varsinaisessa tekstissä. Kun viittaus on johdanto-osan kappaleissa, artikloissa tai liitteissä, täydellinen nimi annetaan alaviitteessä.

Myöhemmissä viittauksissa samaan säädökseen käytetään lyhyempää viittausnimeä. Säädöksen antajaa ja virallisen lehden julkaisuviitettä ei tällöin mainita.

Täydellinen nimi

Säädöksen täydellisessä nimessä on seuraavat osat:

kohde (asian kuvaus)
antopäivä (Euroopan parlamentin ja neuvoston yhdessä antamien säädösten tapauksessa allekirjoituspäivä)
säädöksen antaja(t)
säädöksen tyyppi (asetus, direktiivi jne.)
säädöksen numero (ts. asianmukainen kirjainlyhenne (”EU”, ”Euratom”, ”EU, Euratom”, ”YUTP”), säädöksen antamisvuosi ja järjestysnumero)
säädöksissä, joilla on kaksi numeroa, säädöksen antajan antama numero, ks. kohta 1.2.2, Kaksoisnumerointi.

Osien järjestys vaihtelee säädöstyypin, kielen ja suomenkielisissä toisinnoissa myös viittauksen sijainnin (varsinainen teksti, alaviite) mukaan.

Täydelliseen nimeen liitetään aina viite siihen viralliseen lehteen, jossa säädös on julkaistu. Säädöksen johdanto-osan viitteissä täydellinen nimi annetaan tekstissä ja julkaisuviite alaviitteessä.

ottaa huomioon toimenpiteistä, joita unioni voi toteuttaa polkumyyntitoimenpiteitä ja tukien vastaisia toimenpiteitä koskevan WTO:n riitojenratkaisuelimen hyväksymän raportin johdosta, 11 päivänä maaliskuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/476 (1) – –

(1)
EUVL L 83, 27.3.2015, s. 6.

Kun säädös mainitaan ensimmäisen kerran johdanto-osan kappaleessa, artiklaosassa tai liitteessä, sen täydellinen nimi annetaan alaviitteessä yhdessä virallisen lehden julkaisuviitteen kanssa.

(14)
Katsotaan, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2015/2365 (2) määritellyt arvopapereilla toteutettavat rahoitustoimet eivät vaikuta hinnanmuodostusprosessiin – –
(2)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2365, annettu 25 päivänä marraskuuta 2015, arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien ja uudelleenkäytön raportoinnista ja läpinäkyvyydestä sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 337, 23.12.2015, s. 1).
Huom.
1.7.2013 alkaen viittaukset, joissa annetaan säädöksen täydellinen nimi, sisältävät kaikki nimen muodostavat osat, kuten ”ja – – muuttamisesta” tai ”ja – – kumoamisesta”, mutta eivät nimen jälkeen lisättyjä sanoja, kuten ”kodifikaatio” tai ”uudelleenlaadittu”.

Viittausnimi

Säädöksen lyhyttä viittausnimeä käytetään johdanto-osan kappaleissa, artikloissa ja liitteissä. Sen osat ovat

säädöksen antaja(t) (ensi kertaa viitattaessa)
säädöksen tyyppi
säädöksen numero (ts. asianmukainen kirjainlyhenne (”EU”, ”Euratom”, ”EU, Euratom”, ”YUTP”), säädöksen antamisvuosi ja järjestysnumero)
säädöksissä, joilla on kaksi numeroa, säädöksen antajan antama numero, ks. kohta 1.2.2, Kaksoisnumerointi.
(45)
Kantakirjaan merkityt puhdasrotuiset jalostuseläimet olisi tunnistettava tarttuvista eläintaudeista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/429 (2) mukaisesti.

– –

(2)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/429, annettu 9 päivänä maaliskuuta 2016, tarttuvista eläintaudeista sekä tiettyjen eläinterveyttä koskevien säädösten muuttamisesta ja kumoamisesta (”eläinterveyssäännöstö”) (EUVL L 84, 31.3.2016, s. 1).

Viitattaessa säädökseen, joka on jo aiemmin mainittu, viittausnimeä käytetään ilman säädöksen antajaa ja alaviitettä:

(46)
Hevoseläimiin kuuluvien puhdasrotuisten jalostuseläinten tapauksessa asetuksessa (EU) 2016/429 säädetään – –
Huom.
Kun viitataan delegoituun säädökseen tai täytäntöönpanosäädökseen täydellisellä nimellä tai viittausnimellä, viittauksessa on aina sana ”delegoitu” tai ”täytäntöönpano-”.
Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

Jos kuitenkin delegoidun säädöksen tai täytäntöönpanosäädöksen tekstissä viitataan säädökseen itseensä, viittauksessa ei käytetä sanaa ”delegoitu” tai ”täytäntöönpano-”. Esim. ”on hyväksynyt tämän asetuksen”, ”tämän asetuksen liite”, ”Tämä direktiivi on osoitettu jäsenvaltioille”, ”tämän päätöksen 2 artikla” jne.

Päivitetty viimeksi: 28.9.2017
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu