ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

3.2. Regels voor verwijzing naar een handeling

3.2.1. Vorm van de titel

De titel van een handeling kan twee vormen aannemen: de volledige of de korte titel.

Wanneer in het corpus van een handeling een andere handeling voor het eerst wordt vermeld, wordt de volledige titel gegeven en in een voetnoot wordt verwezen naar het desbetreffende Publicatieblad. In aanhalingen wordt de volledige titel vermeld in het corpus van de tekst; in overwegingen, artikelen en bijlagen in de voetnoot.

Voor latere verwijzingen naar de titel van een reeds vermelde handeling wordt de korte titel gebruikt, zonder vermelding van de auteur en de verwijzing naar het Publicatieblad.

Volledige titel

De bestanddelen van de volledige titel van een handeling zijn:

de soort handeling (verordening, richtlijn enz.);
het nummer [bestaande uit de afkorting (EU; Euratom; EU, Euratom; GBVB), het jaartal en het volgnummer van de handeling];
de naam van de auteur van de handeling;
de datum waarop de handeling is vastgesteld (voor gezamenlijk door het Europees Parlement en de Raad vastgestelde handelingen: de datum van ondertekening);
het onderwerp;
voor handelingen met een dubbele nummering: het nummer toegekend door de auteur (zie punt 1.2.2, Dubbele nummering).

De volgorde van de bestanddelen varieert naargelang van de taalversie. In het Nederlands worden geen komma's toegevoegd om de onderdelen van een titel te scheiden, ook niet om de datum heen.

De volledige titel wordt steeds vermeld met een verwijzing naar het Publicatieblad waarin de handeling is bekendgemaakt. In de aanhalingen wordt de volledige titel in de tekst vermeld en de verwijzing naar het Publicatieblad in een voetnoot:

Gezien Verordening (EU) 2015/476 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 inzake de maatregelen die de Unie kan nemen naar aanleiding van een rapport van het Orgaan voor Geschillenbeslechting van de WTO betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen (1) […]

(1)
PB L 83 van 27.3.2015, blz. 6.

In overwegingen, artikelen of bijlagen wordt bij handelingen die voor het eerst worden vermeld, in een voetnoot de volledige titel samen met de verwijzing naar het Publicatieblad opgegeven:

(14)
Er wordt van uitgegaan dat effectenfinancieringstransacties, zoals bepaald in Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad (2), niet bijdragen aan de koersvorming […]
(2)
Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 1).
NB:
De vermelding van de volledige titel omvat alle elementen die deel uitmaken van de titel, zoals “en tot wijziging van” of “en tot intrekking van”, maar niet de woorden die onder de titel worden toegevoegd: “codificatie” “herschikking” enz.

Korte titel

De korte titel wordt gebruikt in overwegingen, artikelen en bijlagen. De bestanddelen daarvan zijn:

de soort handeling;
het nummer [bestaande uit de afkorting (EU; Euratom; EU, Euratom; GBVB), het jaartal en het volgnummer van de handeling];
bij een eerste vermelding: de naam van de auteur van de handeling;
voor handelingen met een dubbele nummering: het nummer toegekend door de auteur (zie punt 1.2.2, Dubbele nummering).
(45)
Raszuivere fokdieren die in stamboeken worden ingeschreven, moeten worden geïdentificeerd overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (2).

[…]

(2)
Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 inzake overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde rechtshandelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1).

De korte titel wordt gebruikt zonder vermelding van de auteur en zonder voetnoot voor latere verwijzingen naar de titel van een reeds vermelde handeling:

(46)
Voor raszuivere fokpaarden en -ezels wordt in Verordening (EU) 2016/429 bepaald […]
NB:
Wanneer een bepaalde gedelegeerde handeling of een uitvoeringshandeling wordt vermeld, met de korte titel of met de volledige titel, bevat de aanduiding van de soort handeling altijd “gedelegeerde” of “uitvoerings-”:
De bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) nr. 540/2011 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Wanneer in de tekst van dergelijke handelingen naar de handeling zelf wordt verwezen, valt in de aanduiding van de soort handeling “gedelegeerde” of “uitvoerings-” echter weg: “heeft de volgende verordening vastgesteld”, “de bijlage bij deze verordening”, “Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten”, “artikel 2 van dit besluit” enz.

Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina