ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

Atsauces

Tiesiskais pamats

1969. gada 16. janvāra Lēmums 69/13/Euratom, EESK, EEK, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju biroju (OV L 13, 18.1.1969., 19. lpp.), kurš ir atcelts un pēdējoreiz aizstāts ar Eiropas Parlamenta, Padomes, Komisijas, Tiesas, Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un Reģionu komitejas 2009. gada 26. jūnija Lēmumu 2009/496/EK, Euratom par Eiropas Savienības Publikāciju biroja struktūru un darbību (OV L 168, 30.6.2009., 41. lpp.):

1. pants

Eiropas Savienības Publikāciju birojs ir starpiestāžu birojs, kura uzdevums ir, cik vien iespējams efektīvi, publicēt Eiropas Kopienu un Eiropas Savienības iestāžu publikācijas.”

*

Komisijas Publikāciju konsultatīvā komiteja publikāciju ir definējusi šādi: “Pavairots teksts, kas paredzēts galvenokārt ārējai izmantošanai un kā izgatavošanai nepieciešami budžeta līdzekļi.”

Publikāciju biroja pienākumos ietilpst arī:

i)
formātu standartizēšana;
ii)
publikāciju noformējuma saskaņošana.
NB!
Saskaņā ar iepriekšminēto lēmumu nosaukums “Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs” no 2009. gada 1. jūlija mainīts uz “Eiropas Savienības Publikāciju birojs”.

Pilnvaras

Par “Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatu” ir atbildīgas šādas struktūras:

Starpiestāžu komiteja, kuru ieceļ valde un kurā ir pārstāvji no šādām iestādēm: Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija, Eiropas Savienības Tiesa, Eiropas Centrālā banka, Eiropas Revīzijas palāta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja, Eiropas Reģionu komiteja,
Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatas Vispārējās koordinēšanas nodaļa, kura izveidota Publikāciju birojā,
starpiestāžu valodu grupas (viena katrai valodai), kurās pārstāvjus ieceļ Starpiestāžu komitejas locekļi.

Starpiestāžu komitejas pamatuzdevums ir iecelt oficiālus pārstāvjus, kuri tieši piedalās valodu grupu darbā. Komiteja var rīkoties kā šķīrējtiesnesis nopietnu domstarpību gadījumā.

Vispārējās koordinēšanas nodaļa ir atbildīga par visu procedūras vispārējo vadību – tā nosaka darba kārtību, uzrauga dažādās grupās pieņemtu lēmumu konsekvenci, nodrošina procedūras atjaunināšanu un tālāku attīstību. Šī nodaļa ir arī atbildīga par “Iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatas” tīmekļa vietni un tieši piedalās tās izstrādē.

Valodu grupas ir atbildīgas par attiecīgo valodu versiju izstrādi un papildināšanu. Tām atbalstu sniedz Vispārējās koordinēšanas nodaļa. Publikāciju biroja pārstāvji grupās koordinē darbu un sniedz informāciju Vispārējās koordinēšanas nodaļai. Grupās ir pārstāvji no dažādām ar valodu saistītām iestāžu struktūrvienībām: juristi lingvisti, tulkotāji, terminoloģijas speciālisti, korektori u. c.

Turklāt atkarībā no risināmā jautājuma regulāri notiek konsultācijas ar dažādām lēmējiestādēm, piemēram, Ģenerālsekretariātu, Protokola dienestu, kā arī ar dienestiem, kuri atbild par ārējiem sakariem. Cieša saikne tiek uzturēta arī ar dažādām starptautiskajām organizācijām, jo īpaši standartizācijas jautājumos (ISO).

Pēdējoreiz atjaunināts: 7.9.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa