ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Основания

Правно основание

Решение 69/13/Евратом, ЕОВС, ЕИО от 16 януари 1969 г. за създаване на Служба за официални публикации на Европейските общности (ОВ L 13, 18.1.1969 г.), отменено и заменено с Решение 2009/496/ЕО, Евратом на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията, на Съда на Европейските общности, на Сметната палата, на Европейския икономически и социален комитет и на Комитета на регионите от 26 юни 2009 г. относно организацията и функционирането на Службата за публикации на Европейския съюз (OB L 168, 30.6.2009 г., стр. 41):

Член 1

Службата за публикации на Европейския съюз е междуинституционална служба, която има за задача да осигурява при най-добрите възможни условия издаването на публикациите на институциите на Европейските общности и на Европейския съюз.“

*

Координационният комитет за публикациите на Комисията определи понятието публикация като „размножен писмен текст, чието издаване включва бюджетен разход и който има предимно външно предназначение“.

Освен това Службата за публикации има за задача:

да стандартизира форматите,
да хармонизира представянето на публикациите.
NB:
По силата на горепосоченото решение наименованието „Служба за публикации на Европейския съюз“ заменя наименованието „Служба за официални публикации на Европейските общности“, считано от 1 юли 2009 г.

Мандат

За Ръководството за изготвяне на публикациите отговарят следните органи:

междуинституционалният комитет, назначен от управителния комитет на Службата за публикации, обединяващ общите представители на следните институции: Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия, Съд на Европейския съюз, Европейска централна банка, Европейска сметна палата, Европейски икономически и социален комитет, Европейски комитет на регионите,
секцията за обща координация на Ръководството за изготвяне на публикациите в Службата за публикации,
междуинституционалните езикови групи (по една за всеки език), чиито представители са определени от членовете на междуинституционалния комитет.

Ролята на междуинституционалния комитет е да определя официалните представители, които пряко участват в работата в рамките на групите. Комитетът може да действа като арбитър в случай на сериозен проблем.

Секцията за обща координация отговаря за общото ръководство на процедурата; тя определя дневния ред, следи за съответствието на решенията, взети в различните групи, осигурява осъвременяването и развитието на процедурата. Освен това тя отговаря за управлението на уебсайта на Ръководството и пряко участва в развитието му.

Езиковите групи отговарят за изготвянето и актуализирането на съответните езикови версии под ръководството на секцията за обща координация. Представителите на Службата за публикации в тези групи осигуряват координацията на работата и предават информацията към секцията за обща координация. Езиковите групи обединяват представители на различните отдели в институциите: юрист-лингвисти, преводачи, терминолози, коректори и т.н.

Освен това по темите, които трябва да бъдат разгледани, редовно се провеждат консултации с различните инстанции, които вземат решения, а именно ― генералния секретариат, службата по протокола и службите, които отговарят за външните отношения, на Комисията. Поддържат се и тесни връзки с различни международни организации, и по-специално с тези в областта на стандартизацията (ISO).

Последна актуализация: 7.9.2022 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница