ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

Odkazy

Právní základ

Rozhodnutí 69/13/Euratom, ESUO, EHS ze dne 16. ledna 1969 o zřízení Úřadu pro úřední tisky Evropských společenství (Úř. věst. L 13, 18.1.1969), zrušeno a naposledy nahrazeno rozhodnutím Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů 2009/496/ES, Euratom ze dne 26. června 2009 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro publikace Evropské unie (Úř. věst. L 168, 30.6.2009, s. 41).

Článek 1

Úřad pro publikace Evropské unie […] je interinstitucionální úřad, jehož cílem je za co nejlepších podmínek zajišťovat vydávání publikací orgánů Evropských společenství a Evropské unie.“

*

Výbor Komise pro koordinaci publikací definoval pojem publikace jako „rozmnožované písem­né dílo, jehož vydání představuje rozpočtový výdaj a jež je výhradně určeno pro veřejnost“.

Úřad pro publikace je pověřen mimo jiné:

normalizovat formáty,
sjednotit vzhled publikací.
Pozn.:
Podle výše uvedeného rozhodnutí byl s platností od 1. července 2009 název „Úřad pro úřední tisky Evropských společenství“ změněn na „Úřad pro publikace Evropské unie“.

Mandát

Za tento dokument odpovídají následující subjekty:

interinstitucionální výbor jmenovaný řídícím výborem Úřadu pro publikace, jehož členy jsou hlavní představitelé Evropského parlamentu, Rady Evropské unie, Evropské komise, Soudního dvora Evropské unie, Evropské centrální banky, Evropského účetního dvora, Evropského hospodářského a sociálního výboru a Evropského výboru regionů,
oddělení všeobecné koordinace Pravidel pro jednotnou úpravu dokumentů zřízené při Úřadu pro publikace,
interinstitucionální jazykové skupiny (pro každý jazyk jedna), jejichž zástupce jmenují členové interinstitucionálního výboru.

Interinstitucionální výbor jmenuje oficiální zástupce, kteří se přímo podílejí na činnosti v rámci skupin. Tento výbor může též vydávat rozhodnutí v pří­padě závažných problémů.

Oddělení všeobecné koordinace odpovídá za celkové řízení postupu; stanoví plán práce, dohlíží na soudržnost rozhodnutí přijímaných v různých skupinách, zajišťuje aktualizaci a rozvoj postu­pu. Rovněž je pověřeno správou internetových stránek Pravidel a přímo se podílí na jejich vývoji.

Jazykové skupiny odpovídají za vypracování příslušných jazykových verzí a za další souvise­jící kroky pod vedením oddělení všeobecné koordinace. Zástupci Úřadu pro publikace v těchto skupinách zajišťují koordinaci samotné práce a dohlížejí na to, aby byly informace předávány oddělení všeobecné koordinace. V těchto jazykových skupinách působí zástupci jednotlivých jazykových útvarů institucí: právníci-lingvisté, překladatelé, terminologové, korektoři atd.

Kromě toho jsou v souvislosti s projednávanými otázkami pravidelně konzultovány různé rozhodovací orgány, zejména Generální sekretariát, protokolární oddělení a služby pro vnější vztahy Komise. Rovněž existují těsné kontakty s různými mezinárodními organizacemi, především v oblasti norem (ISO).

Poslední aktualizace: 7. 9. 2022
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana