ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

Referenser

Rättsligt underlag

Beslut 69/13/Euratom, EKSG, EEG av den 16 januari 1969 om inrättande av Byrån för Europeiska gemenskapernas offici­ella publikationer (EGT L 13, 18.1.1969), upphävd och senast ersatt av Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 26 juni 2009 om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå (EUT L 168, 30.6.2009, s. 41):

Artikel 1

Europeiska unionens publikationsbyrå är en interinstitutionell byrå som har till uppgift att på bästa möjliga villkor ge ut Europeiska gemenskapernas och Europeiska unionens institutioners publikationer.”

*

Kommittén för samordning av kommissionens publikationer har definierat begreppet publikation som ”en mångfaldigad skrift vars utgivning belastar budgeten och som framför allt riktar sig till omvärlden”.

Publikationsbyrån har bl.a. till uppgift att

standardisera formaten,
harmonisera publikationernas utformning.
Anm.:
Enligt ovan nämnda beslut har namnet ”Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer” ändrats till ”Europeiska unionens publikationsbyrå” med verkan från och med den 1 juli 2009.

Mandat

Publikationshandboken har tillkommit med hjälp av

en interinstitutionell kommitté, som utsetts av Publikationsbyråns förvaltningskommitté och består av företrädare för Europaparlamentet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, EU-domstolen, Europeiska centralbanken, Europeiska revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska regionkommittén,
samordningsgruppen för Publikationshandboken på Publikationsbyrån,
de interinstitutionella språkgrupperna (en för varje språk), vars medlemmar har utsetts av den interinstitutionella kommittén.

Den interinstitutionella kommittén utser de officiella företrädare som ska delta direkt i gruppernas arbete. Den kan också fungera som skiljedomare i viktiga frågor.

Samordningsgruppen ansvarar för förvaltningen av det hela. Den sätter dagordningen för arbetet, kontrollerar att de olika gruppernas beslut överensstämmer med varandra, ansvarar för uppdateringar och ser till att arbetet fortlöper som det ska. Gruppen har också hand om Publikationshandbokens webbplats och deltar direkt i arbetet med att utveckla den.

Språkgrupperna utarbetar och uppdaterar sina respektive språkversioner i enlighet med samordningsgruppens riktlinjer. Publikationsbyråns företrädare i dessa grupper samordnar arbetet och ser till att informationen vidarebefordras till samordningsgruppen. Språkgrupperna består av företrädare för institutionernas olika språkavdelningar: juristlingvister, översättare, terminologer, korrekturläsare m.fl.

Dessutom rådfrågas olika beslutsfattande instanser regelbundet i olika frågor, t.ex. general­sekretariatet, protokollenheten och de tjänsteenheter som ansvarar för yttre förbindelser vid kommissionen. Man upprätthåller också nära kontakt med olika internationella organisationer, särskilt när det gäller standardisering (ISO).

Senaste uppdatering: 7.9.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida