ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Odkazy

Právny základ

Rozhodnutie 69/13/Euratom, ESUO, EHS zo 16. januára 1969 o založení Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 13, 18.1.1969), zrušené a nahradené rozhodnutím Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov 2009/496/ES, Euratom z 26. júna 2009 o organizácii a činnosti Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 41):

Článok 1

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie je medziinštitucionálny úrad, ktorého úlohou je zabezpečiť vydávanie publikácií inštitúcií Európskych spoločenstiev a Európskej únie v čo najlepších podmienkach.“

*

Výbor Komisie pre koordinovanie publikácií vymedzil pojem publikácia ako „množené písomné dielo, ktorého vydaním vzniká v rozpočte výdavok a je určené najmä pre verejnosť“.

Úrad pre publikácie je okrem iného poverený:

normalizovať formáty,
harmonizovať stvárnenie publikácií.
Pozn.:
V súlade s vyššie uvedeným rozhodnutím sa názov Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev zmenil na Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie s účinnosťou od 1. júla 2009.

Mandát

Za tento dokument zodpovedajú tieto subjekty:

medziinštitucionálny výbor, vymenovaný riadiacim výborom Úradu pre publikácie, ktorého členmi sú zástupcovia týchto inštitúcií: Európsky parlament, Rada Európskej únie, Európska komisia, Súdny dvor Európskej únie, Európska centrálna banka, Európsky dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Európsky výbor regiónov,
oddelenie pre všeobecnú koordináciu príručky úpravy dokumentov, zriadené pri Úrade pre publikácie,
medziinštitucionálne jazykové skupiny (pre každý jazyk jedna), ktorých zástupcov vymenúvajú členovia medziinštitucionálneho výboru.

Medziinštitucionálny výbor vymenúva oficiálnych zástupcov, ktorí sa priamo podieľajú na činnosti v rámci skupín. Tento výbor môže rozhodovať v prípade vážnych sporov.

Oddelenie pre všeobecnú koordináciu zodpovedá za celkové riadenie postupu, zostavuje plán práce, dohliada na súdržnosť rozhodnutí prijímaných v rôznych skupinách, zabezpečuje aktualizáciu a rozvoj postupu. Takisto je poverené správou internetovej stánky príručky a priamo sa podieľa na jej rozvoji.

Jazykové skupiny sú zodpovedné za vypracovanie a monitorovanie príslušných jazykových znení pod vedením oddelenia všeobecnej koordinácie. Zástupcovia Úradu pre publikácie zabezpečujú v týchto skupinách koordináciu samotnej práce a dozerajú na to, aby boli informácie postúpené oddeleniu pre všeobecnú koordináciu. V týchto jazykových skupinách pôsobia zástupcovia rôznych jazykových útvarov inštitúcií: právnici lingvisti, prekladatelia, terminológovia a korektori.

Okrem toho sa s rôznymi rozhodovacími orgánmi pravidelne konzultuje podľa prerokúvaných tém, najmä s generálnym sekretariátom, odborom protokolu a príslušnými útvarmi pre vonkajšie vzťahy Komisie. Úzke kontakty existujú takisto s rôznymi medzinárodnými organizáciami, predovšetkým v oblasti štandardizácie (ISO).

Posledná aktualizácia: 7. 9. 2022
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana