ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

2.2. Preambulum (bevezető hivatkozások és preambulumbekezdések)

A „preambulum” kifejezés a jogi aktus megjelölése és rendelkező része között található szövegrészeket, azaz a bevezető hivatkozásokat és a preambulumbekezdéseket, valamint az azokhoz tartozó nyitó- és záróformulákat jelöli összefoglalóan.

(a)

Bevezető hivatkozások

A bevezető hivatkozások az alábbiakról tesznek említést:

1.
a jogi aktus jogalapja:
a)
az elsődleges joganyag jogi aktusai (Szerződések, csatlakozási szerződések, szerződésekhez csatolt jegyzőkönyvek) és nemzetközi megállapodások (megállapodások, megállapodásokhoz csatolt jegyzőkönyvek, egyezmények), amelyek az adott szöveg általános jogalapját képezik:

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre [és különösen annak … cikkére],

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre [és különösen annak … cikkére],

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre [és különösen annak … cikkére],

tekintettel Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozási okmányára,

A Szerződés(ek) betűjelét nem említjük.

Ha több szerződésről van szó, azokat külön sorokban kell említeni, a következő sorrendben: az Európai Unióról szóló szerződés, az Európai Unió működéséről szóló szerződés, az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés.

Az elsődleges joganyag jogi aktusaira lábjegyzetre utalás nélkül hivatkozunk. A nemzetközi megállapodásokra, illetve azok jegyzőkönyveire történő hivatkozás megjelenhet rövid formában, és tartalmazhat lábjegyzetre utalást;

b)
adott esetben a másodlagos joganyag jogi aktusai, amelyek az adott szöveg különös jogalapját képezik. Ezek teljes megjelölésükkel szerepelnek, amelyet a Hivatalos Lap-beli közzététel adatait tartalmazó lábjegyzetre utaló lábjegyzetjelölő szám követ:

tekintettel a baromfi és keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 2009. november 30-i 2009/158/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 25. cikke (1) bekezdésének b) pontjára és 26. cikke (2) bekezdésére,

[…]

(1)
HL L 343., 2009.12.22., 74. o.
2.
az előkészítő jogi aktusok (például javaslatok, kezdeményezések, kérelmek, ajánlások, jóváhagyások és vélemények, amelyeket a Szerződések előírnak), amelyeket adott esetben lábjegyzetjelölő szám követ:

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

[…]

(1)
2010. május 5-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
(2)
2010. február 17-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

Azokban az esetekben, amikor a Szerződés valamely intézménnyel vagy szervvel való konzultációt ír elő, és a konzultáció végén vélemény születik, a „tekintettel a(z) … véleményére” bevezető hivatkozást használjuk, amelyet lábjegyzetjelölő szám követ; a lábjegyzet vagy a Hivatalos Lap-beli közzététel adatait tartalmazza, vagy annak hiányában a „…-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé)” megjegyzést.

Azokban az esetekben, amikor a Szerződés valamely intézménnyel vagy szervvel való konzultációt ír elő, de a konzultáció végén nem születik vélemény, „a(z) …-val/-vel folytatott konzultációt követően” bevezető hivatkozás használatos (lábjegyzetjelölő szám és egyéb pontosítás nélkül).

3.
jogalkotási aktusok esetében:
a)
a jogi aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldése:
a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,
b)
a követett eljárás:
i.
rendes jogalkotási eljárás keretében:

rendes jogalkotási eljárás keretében (3),

[…]

(3)
Az Európai Parlament 2009. március 10-i álláspontja (HL C 87. E, 2010.4.1., 191. o.) és a Tanács 2010. február 15-i álláspontja első olvasatban (HL C 107. E, 2010.4.27., 1. o.). Az Európai Parlament 2010. július 7-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2010. november 8-i határozata.
ii.
rendes jogalkotási eljárás keretében, egyeztetőbizottsággal:

rendes jogalkotási eljárás keretében, az egyeztetőbizottság által 2011. január 24-én jóváhagyott közös szöveg fényében (2),

[…]

(2)
Az Európai Parlament 2009. április 23-i álláspontja (HL C 184. E, 2010.7.8., 312. o.) és a Tanács 2010. március 11-i álláspontja első olvasatban (HL C 122. E, 2010.5.11., 1. o.), az Európai Parlament 2010. július 6-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2011. január 31-i határozata és az Európai Parlament 2011. február 15-i jogalkotási állásfoglalása (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).
iii.
különleges jogalkotási eljárás keretében:

különleges jogalkotási eljárás keretében,

Minden bevezető hivatkozás kisbetűvel kezdődik és vesszővel zárul.

(b)

Preambulumbekezdések

A preambulumbekezdések a jogi aktus rendelkező részében foglalt előírásoknak, azaz a cikkeknek az indokolását tartalmazzák.

A preambulumbekezdéseket a „mivel:” formula vezeti be. Számot kapnak, minden mondatuk nagybetűvel kezdődik és ponttal zárul, kivéve az utolsó preambulumbekezdés utolsó mondatát, amely vesszővel zárul.

a) A preambulumbekezdések így jelennek meg:

mivel:
(1)
A 763/2008/EK rendelet a tízévente történő, a népességre és lakáskörülményekre vonatkozó átfogó adatszolgáltatáshoz közös előírásokat határoz meg.
(2)
A tagállamok által a Bizottsághoz (Eurostathoz) továbbított adatok minőségének értékeléséhez szükséges meghatározni a minőségi jelentésekre vonatkozó előírásokat és annak szerkezetét.
[…]
 
(4)
Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az európai statisztikai rendszer bizottságának véleményével,

Szövegben a következőképpen hivatkozunk a preambulumbekezdésekre (zárójelbe tett számok):

(1) preambulumbekezdés, (2) preambulumbekezdés stb.

b) Előfordulhat, hogy csak egyetlen preambulumbekezdés van. Ez az egyetlen preambulumbekezdés nem kap számot. Ugyanakkora behúzással kezdődik, mint a szöveg többi része, a bevezető formulától elkülönülő bekezdést alkot, nagybetűvel kezdődik és vesszővel végződik:

mivel:

Az Uruguayi Forduló többoldalú kereskedelmi tárgyalásai eredményeinek megfelelően az 1580/2007/EK rendelet a XV. mellékletének A. részében szereplő termékek és időszakok tekintetében meghatározza azokat a szempontokat, amelyek alapján a Bizottság rögzíti a harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó átalányértékeket,

Megjegyzés:
2000. február 6-ig a preambulumbekezdések kisbetűvel kezdődtek és pontosvesszővel végződtek (ez a megjelenés a Tanács bizonyos jogi aktusaiban továbbra is használatos):
mivel a Bizottság […]; (az első és a következő preambulumbekezdések)
mivel a vélemény szerint […], (az utolsó preambulumbekezdés)

Mivel nem kaptak számot, ezekre a preambulumbekezdésekre szövegben a következőképpen kellett hivatkozni: első preambulumbekezdés, második preambulumbekezdés stb.

Bizonyos jogi aktusokban (különösen a dömpingellenes, illetve a szubvencióellenes rendeletekben) a preambulumbekezdéseket már akkor is a „mivel:” formula vezette be; számot kaptak, nagybetűvel kezdődtek és ponttal végződtek (ez vált általános gyakorlattá).

Az 1998. december és 2000. február 6. közötti átmeneti időszakban mindkét szerkesztési forma használata elfogadott volt.

A költségvetés végrehajtására vonatkozó mentesítésről szóló európai parlamenti állásfoglalásokban, amelyeket az L sorozatban tesznek közzé, a bevezető hivatkozások gondolatjellel kezdődnek, a preambulumbekezdések pedig szám helyett betűjelzést kapnak:
tekintettel az Európai Rendőrakadémia 2008-as pénzügyi évre vonatkozó végleges éves beszámolójára,
tekintettel a Számvevőszéknek az Európai Rendőrakadémia 2008-as pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló jelentésére, az akadémia válaszaival együtt,
tekintettel a Tanács […] ajánlására […],
[…]
 
A.
mivel az akadémiát […],
B.
mivel a Számvevőszék az akadémia […] éves beszámolóiról szóló jelentésében […],
Utolsó frissítés: 2014. 7. 11.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal