ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

2.2 Preambula (sklicevanja in uvodne izjave)

„Preambula“ je celotno besedilo med naslovom in normativnim delom akta.

(a)

Sklicevanja

V sklicevanjih je navedeno (v naslednjem vrstnem redu):

1.
pravna podlaga akta:
(a)
akti primarne zakonodaje (Pogodbe, akti o pristopu, protokoli, ki so priloženi Pogodbam) in mednarodni sporazumi (sporazumi, protokoli, ki so priloženi sporazumom, konvencije), ki so splošna podlaga zadevnega akta:
ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji [in zlasti člena/členov … Pogodbe],
ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije [in zlasti člena/členov … Pogodbe],
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo [in zlasti člena/členov … Pogodbe],
ob upoštevanju Akta o pristopu Avstrije, Finske in Švedske,

Kratice Pogodb niso navedene.

Kadar se sklicuje na več pogodb, se navedejo v ločenih vrsticah in v naslednjem vrstnem redu: Pogodba o Evropski uniji, Pogodba o delovanju Evropske unije, Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo.

Akti primarne zakonodaje se navedejo brez napotila na opombo pod črto. Mednarodni sporazumi, vključno s protokoli, ki so tem sporazumom priloženi, so lahko navedeni s kratkim naslovom in z napotilom na opombo pod črto;

(b)
kadar je potrebno, akti sekundarne zakonodaje, ki so posebna podlaga akta. Akti sekundarne zakonodaje se navedejo s polnim naslovom, skupaj z napotilom na opombo pod črto, ki vsebuje napotilo na objavo v Uradnem listu:

ob upoštevanju Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (1) ter zlasti člena 10 Direktive,

[…]

(1)
UL L 153, 18.6.2010, str. 1.
2.
pripravljalni akti (na primer predlogi, pobude, zahteve, priporočila, odobritve ali mnenja, predvideni v Pogodbah), po možnosti skupaj z napotilom na opombo pod črto:

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

[…]

(1)
Mnenje z dne 5. maja 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu).
(2)
Mnenje z dne 17. februarja 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

Če Pogodba določa, da je treba opraviti posvetovanje z določeno institucijo ali organom, in je bilo po tem posvetovanju izdano mnenje, se sklicevanje glasi: „ob upoštevanju mnenja […]“, čemur sledi napotilo na opombo pod črto, ki navaja objavo v Uradnem listu, oziroma v primeru, da objave še ni bilo, se bo opomba glasila: „Mnenje z dne […] (še ni objavljeno v Uradnem listu).“

Če Pogodba določa, da je treba opraviti posvetovanje z določeno institucijo ali organom, a po tem posvetovanju ni bilo izdano mnenje, se ustrezno sklicevanje glasi: „po posvetovanju s/z […]“ (brez napotila na opombo in kakršne koli druge navedbe);

3.
v zakonodajnih aktih:
(a)
posredovanje osnutka akta nacionalnim parlamentom:
po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,
(b)
uporabljeni postopek:
(i)
redni zakonodajni postopek:

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (3),

[…]

(3)
Stališče Evropskega parlamenta z dne 10. marca 2009 (UL C 87 E, 1.4.2010, str. 191) in stališče Sveta v prvi obravnavi z dne 15. februarja 2010 (UL C 107 E, 27.4.2010, str. 1). Stališče Evropskega parlamenta z dne 7. julija 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 8. novembra 2010.
(ii)
redni zakonodajni postopek, s Spravnim odborom:

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, glede na skupno besedilo, ki ga je odobril Spravni odbor 24. januarja 2011 (2),

[…]

(2)
Stališče Evropskega parlamenta z dne 23. aprila 2009 (UL C 184 E, 8.7.2010, str. 312), stališče Sveta v prvi obravnavi z dne 11. marca 2010 (UL C 122 E, 11.5.2010, str. 1), stališče Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu), odločitev Sveta z dne 31. januarja 2011 in zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. februarja 2011 (še ni objavljena v Uradnem listu).
(iii)
posebni zakonodajni postopek:
v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

Sklicevanja se začnejo z malo začetnico in zaključijo z vejico.

(b)

Uvodne izjave

Uvodne izjave utemeljujejo vsebino normativnega dela (členov) akta.

Uvodne izjave se uvedejo z besedilom „ob upoštevanju naslednjega:“, so oštevilčene in vsaka se začne z veliko začetnico in zaključi s piko. Če uvodna izjava vsebuje več kot en stavek, se vsak od njih zaključi s piko, razen zadnjega v zaključni uvodni izjavi, ki se zaključi s pomišljajem.

(a) Uvodne izjave so oblikovane na naslednji način:

ob upoštevanju naslednjega:
(1)
Uredba (ES) št. 763/2008 vzpostavlja skupna pravila za desetletno zagotavljanje celovitih podatkov o prebivalstvu in stanovanjih.
(2)
Da se oceni kakovost podatkov, ki jih Komisiji (Eurostatu) pošljejo države članice, je treba opredeliti načine in strukturo poročil o kakovosti.
[…]
 
(4)
Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

V besedilu se uvodne izjave navajajo na naslednji način (samo številke, brez oklepaja):

uvodna izjava 1, uvodna izjava 2 itd.

(b) V primerih, ko je uvodna izjava samo ena, ne uporabljamo številčenja. Uvodna izjava je v ločeni vrstici pod uvodnim besedilom, poravnana je kot ostalo besedilo in se zaključi s pomišljajem:

ob upoštevanju naslednjega:

Uredba (ES) št. 1580/2007 ob uporabi rezultatov večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga določa merila, v skladu s katerimi Komisija določi pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja iz dela A Priloge XV k tej uredbi –

Opomba:

Do 6. februarja 2000 so se uvodne izjave začele z malo začetnico in zaključile s podpičjem (ta oblika se še vedno uporablja v nekaterih aktih Sveta):

ker je Komisija […]; (za prvo in naslednje uvodne izjave)
ker se je upoštevalo mnenje […] – (za zaključno uvodno izjavo v slovenski različici)

Ker te uvodne izjave niso bile oštevilčene, so se navajale kot prva uvodna izjava, druga uvodna izjava itd.

V nekaterih aktih (predvsem tistih, ki zadevajo protidampinške ukrepe) so bile uvodne izjave uvedene z besedilom „ker:“, bile so oštevilčene in vsaka se je začela z veliko začetnico ter zaključila s piko. (To je postala splošna praksa.)

V prehodnem obdobju od decembra 1998 do 6. februarja 2000 sta se uporabljali obe obliki.

V resolucijah Evropskega parlamenta, ki zadevajo razrešnico glede izvrševanja proračuna in so objavljene v seriji L, pred sklicevanji stojijo alinejni pomišljaji, uvodne izjave pa so namesto s številkami označene s črkami:
ob upoštevanju končnih letnih računovodskih izkazov Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2008,
ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o letnih računovodskih izkazih Evropske policijske akademije za proračunsko leto 2008, skupaj z odgovori akademije (1),
ob upoštevanju priporočila Sveta […],
[…]
 
A.
ker je bila akademija ustanovljena […],
B.
ker je Računsko sodišče v svojem poročilu o letnih računovodskih izkazih akademije […]
Zadnja sprememba: 12. 6. 2014
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran