ISSN 1831-5380
Sivukartta | Oikeudellinen huomautus | Evästeet | Vastauksia kysymyksiisi | Yhteystiedot | Tulosta sivu

2.2 Johdanto-osan viitteet ja johdanto-osan kappaleet

Säädöksessä ’johdanto-osalla’ tarkoitetaan kaikkea sitä, mikä on säädöksen nimen ja artiklaosan välissä.

(a)

Viitteet

Johdanto-osan viitteissä ilmaistaan

1.
säädöksen oikeusperusta
a)
primäärioikeus (perussopimukset ja liittymisasiakirjat, perussopimuksiin liitetyt pöytäkirjat) ja kansainväliset sopimukset (sopimukset, pöytäkirjat, yleissopimukset), jotka ovat kyseisen säädöksen yleisenä perustana.

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (ja erityisesti sen … (ja …) artiklan),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (ja erityisesti sen … (ja …) artiklan),

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen (ja erityisesti sen … (ja …) artiklan),

ottaa huomioon Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisasiakirjan,

Perussopimuksen kirjainlyhennettä ei mainita.

Jos viitataan useampaan kuin yhteen perussopimukseen, niihin viitataan eri riveillä seuraavassa järjestyksessä: Euroopan unionista tehty sopimus, Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus.

Kun viitataan primäärioikeuteen, ei käytetä alaviitettä. Kansainvälisiin sopimuksiin ja niiden pöytäkirjoihin voidaan viitata niiden lyhyellä nimellä ja alaviitettä käyttäen.

b)
tapauksen mukaan ne johdetun oikeuden säädökset, jotka muodostavat tekstin erityisen perustan. Tällöin mainitaan tällaisten säädösten täydellinen nimi, ja sitä seuraa alaviite, jossa annetaan sen virallisen lehden tiedot, jossa säädös on julkaistu.

ottaa huomioon energiaan liittyvien tuotteiden energian ja muiden voimavarojen kulutuksen osoittamisesta merkinnöin ja yhdenmukaisin tuotetiedoin 19 päivänä toukokuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU (1)  – –

– –

(1)
EUVL L 153, 18.6.2010, s. 1.
2.
lainsäädännön valmisteluasiakirjat (kuten ehdotukset, aloitteet, pyynnöt, suositukset ja perussopimuksissa määrätyt hyväksynnät ja lausunnot). Niitä voi seurata alaviite.

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

– –

(1)
Lausunto annettu 5 päivänä toukokuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(2)
Lausunto annettu 17 päivänä helmikuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

Tapauksissa, joissa perussopimus edellyttää toimielimen tai elimen kuulemista, ja tämä kuuleminen johtaa lausunnon antamiseen, johdanto-osan viitteessä on ilmaisu: ”ottaa huomioon – – lausunnon” ja sitä seuraa alaviite, jossa on virallisen lehden julkaisutiedot tai niiden puuttuessa maininta ”Lausunto annettu [päivämäärä yllä olevan mallin mukaisesti] (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä)”.

Tapauksissa, joissa perussopimus edellyttää toimielimen tai elimen kuulemista, mutta tämä kuuleminen ei johda lausunnon antamiseen, johdanto-osan viitteessä on ilmaisu: ”ovat kuulleet / on kuullut – –” (ilman alaviitettä tai muuta tarkennusta).

3.
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävä säädös:
a)
säädösesityksen toimittaminen kansallisille parlamenteille:
sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,
b)
noudatettu säätämisjärjestys:
i)
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä:

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

– –

(3)
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 10. maaliskuuta 2009 (EUVL C 87 E, 1.4.2010, s. 191), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 15. helmikuuta 2010 (EUVL C 107 E, 27.4.2010, s. 1). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 7. heinäkuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 8. marraskuuta 2010.
ii)
noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä ja ottavat huomioon sovittelukomitean:

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä ja ottavat huomioon sovittelukomitean 24 päivänä tammikuuta 2011 hyväksymän yhteisen tekstin (2),

– –

(2)
Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 23. huhtikuuta 2009 (EUVL C 184 E, 8.7.2010, s. 312), ja neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta, vahvistettu 11. maaliskuuta 2010 (EUVL C 122 E, 11.5.2010, s. 1). Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 6. heinäkuuta 2010 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös, tehty 31. tammikuuta 2011, ja Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma, hyväksytty 15. helmikuuta 2011 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).
(iii)
erityinen lainsäätämisjärjestys:
noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä

Viitteet aloitetaan suomenkielisessä tekstissä pienellä kirjaimella, ja niiden loppuun tulee pilkku.

(b)

Johdanto-osan kappaleet

Johdanto-osan kappaleissa esitetään artiklaosan säännösten perustelut.

Johdanto-osan kappaleita edeltää ilmaisu ”sekä katsoo/katsovat seuraavaa:” Jos johdanto-osan kappaleita on useita, ne on numeroitu ja ne alkavat isolla alkukirjaimella ja päättyvät pisteeseen. Johdanto-osan viimeisen kappaleen viimeinen virke tai johdanto-osan ainoa kappale päättyy kuitenkin pilkkuun.

a) Johdanto-osan kappaleet esitetään seuraavasti:

sekä katsoo/katsovat seuraavaa:
(1)
Asetuksessa (EY) N:o 763/2008 vahvistetaan yhteiset säännöt kattavien väestö- ja asumistietojen toimittamiselle kymmenen vuoden välein.
(2)
Jotta jäsenvaltioiden komissiolle (Eurostat) toimittamien tietojen laatua voitaisiin arvioida, on tarpeen määritellä laatuselvityksiä koskevat menettelyt ja laatuselvitysten rakenne.
– –
 
(4)
Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

Tekstissä johdanto-osan kappaleisiin viitataan seuraavasti (kappaleiden numerot ilman sulkeita):

johdanto-osan 1 kappale, johdanto-osan 2 kappale jne.

Jos johdanto-osan kappaleita on paljon ja niissä viitataan toisiin johdanto-osan kappaleisiin, voidaan käyttää myös lyhennettyä muotoa.

”– – kuten 23 kappaleessa todetaan – –”

b) Jos johdanto-osassa on vain yksi kappale, sitä ei numeroida eikä sisennetä. Ilmaisu ”sekä katsoo/katsovat seuraavaa” on omalla rivillään. Tämä johdanto-osan kappale päättyy pilkkuun.

sekä katsoo seuraavaa:

Asetuksessa (EY) N:o 1580/2007 säädetään Uruguayn kierroksen monenvälisten kauppaneuvottelujen tulosten soveltamiseksi perusteista, joiden mukaan komissio vahvistaa kolmansista maista tapahtuvan tuonnin kiinteät arvot mainitun asetuksen liitteessä XV olevassa A osassa luetelluille tuotteille ja ajanjaksoille,

Huom.

6.2.2000 asti johdanto-osan kappaleita edelsi seuraava ilmaisu:

sekä katsoo/katsovat, että

Johdanto-osan kappaleet alkoivat pienellä kirjaimella ja päättyivät pilkkuun; kappaleiden sisällä virkkeet erotettiin toisistaan puolipisteellä.

Koska johdanto-osan kappaleita ei yleensä numeroitu, niihin viitattiin seuraavasti: johdanto-osan ensimmäinen kappale, johdanto-osan toinen kappale jne.

Eräissä säädöksissä (erityisesti polkumyynti- ja valtiontukisäädöksissä) johdanto-osan kappaleita edeltävä ilmaisu esitettiin jo tuolloin muodossa ”sekä katsoo/katsovat seuraavaa:”. Lisäksi niissä johdanto-osan kappaleet numeroitiin ja jokainen kappale alkoi isolla kirjaimella ja päättyi pisteeseen. Nykyinen käytäntö on peräisin tästä.

Vuoden 1998 joulukuun ja 6.2.2000 välisenä siirtymäkautena olivat käytössä molemmat muodot.

Euroopan parlamentin päätöslauselmissa talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä, jotka julkaistaan L-sarjassa, johdanto-osan viitteitä edeltää ranskalainen viiva, eikä johdanto-osan kappaleita ole numeroitu vaan ne on merkitty kirjaimin.
ottaa huomioon Euroopan poliisiakatemian lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2008,
ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan poliisiakatemian tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2008 sekä akatemian vastaukset (1),
ottaa huomioon neuvoston – – antaman suosituksen
A.
ottaa huomioon, että poliisiakatemia – –,
B.
ottaa huomioon, että kertomuksessaan – –,
Päivitetty viimeksi: 25.3.2022
Sivun alkuun
Edellinen sivuSeuraava sivu