ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

2.2. Preambula (norādes un apsvērumi)

Preambula ietver visu tekstu starp tiesību akta virsrakstu un pamatdaļu.

(a)

Norādes

Norādes norāda (šādā secībā):

1)
tiesību akta juridisko pamatu:
a)
primārie tiesību akti (Līgumi, pievienošanās akti, Līgumiem pievienotie protokoli) un starptautiskie nolīgumi (nolīgumi, protokoli, konvencijas), kas veido attiecīgā dokumenta vispārējo pamatu:

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību [un jo īpaši tā … pantu(-us)],

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību [un jo īpaši tā … pantu(-us)],

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu [un jo īpaši tā … pantu(-us)],

ņemot vērā Austrijas, Somijas un Zviedrijas Pievienošanās aktu,

Līgumu abreviatūras neraksta.

Ja atsaucas vairāk nekā uz vienu Līgumu, to dara katram Līgumam atsevišķi šādā secībā: Līgums par Eiropas Savienību, Līgums par Eiropas Savienības darbību, Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums.

Uz primārajiem aktiem dod norādi bez zemsvītras piezīmes. Uz starptautiskiem nolīgumiem un to protokoliem var dot norādi īsā formā ar zemsvītras piezīmi;

b)
ja nepieciešams, sekundārie tiesību akti, kas veido dokumenta specifisko pamatu. Sniedz pilnu sekundārā akta nosaukumu un zemsvītras piezīmē dod atsauci uz OV:

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES (2010. gada 19. maijs) par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

(..)

(1)
OV L 153, 18.6.2010., 1. lpp.
2)
sagatavošanā esošos tiesību aktus (piemēram, Līgumos paredzētus priekšlikumus, iniciatīvas, pieprasījumus, ieteikumus un atzinumus), iespējams, ar zemsvītras piezīmi:

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

(1)
2010. gada 5. maija atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).
(2)
2010. gada 17. februāra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

Ja Līgumā paredzēta apspriešanās ar kādu iestādi vai struktūru un šīs apspriešanās rezultātā tiek sniegts atzinums, attiecīgā norāde ir: “ņemot vērā (..) atzinumu”, pievienojot zemsvītras piezīmi ar atsauci uz publikāciju Oficiālajā Vēstnesī vai, ja tādas nav, – atsauci “[datums] atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts)”.

Ja Līgumā paredzēta apspriešanās ar kādu iestādi vai struktūru, bet šīs apspriešanās rezultātā netiek sniegts atzinums, attiecīgā norāde ir šāda: “pēc apspriešanās ar (..)” (bez zemsvītras piezīmes vai cita precizējuma);

3)
leģislatīviem aktiem:
a)
leģislatīvā akta projekta nosūtīšanu valstu parlamentiem:
pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,
b)
attiecīgo procedūru:
i)
parastā likumdošanas procedūra:

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

(..)

(3)
Eiropas Parlamenta 2009. gada 10. marta nostāja (OV C 87 E, 1.4.2010., 191. lpp.) un Padomes 2010. gada 15. februāra nostāja pirmajā lasījumā (OV C 107 E, 27.4.2010., 1. lpp.). Eiropas Parlamenta 2010. gada 7. jūlija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2010. gada 8. novembra lēmums.
ii)
parastā likumdošanas procedūra ar Samierināšanas komiteju:

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru, ņemot vērā Samierināšanas komitejas 2011. gada 24. janvārī apstiprināto kopīgo dokumentu (2),

(..)

(2)
Eiropas Parlamenta 2009. gada 23. aprīļa nostāja (OV C 184 E, 8.7.2010., 312. lpp.), Padomes 2010. gada 11. marta nostāja pirmajā lasījumā (OV C 122 E, 11.5.2010., 1. lpp.), Eiropas Parlamenta 2010. gada 6. jūlija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta), Padomes 2011. gada 31. janvāra lēmums un Eiropas Parlamenta 2011. gada 15. februāra normatīvā rezolūcija (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).
iii)
īpaša likumdošanas procedūra:

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

Norādes sāk ar mazo burtu un to beigās liek komatu.

(b)

Apsvērumi

Apsvērumos izklāstīta tiesību akta pamatdaļas (t. i., pantu) argumentācija.

Apsvērumus ievada vārdi “tā kā:”. Tos numurē, un katrs teikums katrā apsvērumā sākas ar lielo burtu un beidzas ar punktu, vienīgi pēdējā apsvēruma pēdējais teikums beidzas ar komatu.

a) Apsvērumus noformē šādi:

tā kā:
(1)
Tām dalībvalstīm, kuras 2011. gadā īsteno Regulas (EK) Nr. 73/2009 III sadaļā paredzēto vienotā maksājuma shēmu, katram no regulas 52., 53. un 54. pantā minētajiem maksājumiem būtu jānosaka maksimāli pieļaujamais budžeta apjoms 2011. gadam.
(2)
Tām dalībvalstīm, kuras 2011. gadā izmanto Regulas (EK) Nr. 73/2009 87. pantā minēto iespēju, būtu jānosaka maksimāli pieļaujamais budžeta apjoms 2011. gadam attiecībā uz tiešajiem maksājumiem, kas izslēgti no vienotā maksājuma shēmas.
(..)
 
(9)
Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

Tekstā atsauces uz apsvērumiem raksta šādi (bez iekavām):

1. apsvērums, 2. apsvērums utt.

b) Ja ir tikai viens apsvērums, to nenumurē un tas aizpilda visu lapas spoguli. Vārdus “tā kā:” raksta atsevišķā rindā. Apsvērums beidzas ar komatu:

tā kā:

Regulā (EK) Nr. 1580/2007, piemērojot Urugvajas kārtas daudzpusējo tirdzniecības sarunu iznākumus, paredzēti kritēriji, pēc kuriem Komisija nosaka standarta importa vērtības minētās regulas XV pielikuma A daļā norādītajiem produktiem no trešām valstīm un laika periodiem,

NB!
Līdz 2000. gada 6. februārim apsvērumi bija noformēti šādi (šo metodi vēl arvien izmanto dažos Padomes dokumentos):
tā kā Komisija (..); (pirmajam un turpmākajiem apsvērumiem)
tā kā atzinums (..), (pēdējam apsvērumam)

Apsvērumi nebija numurēti, un uz tiem atsaucās kā uz pirmo, otro, trešo utt. apsvērumu.

Dažos dokumentos (jo īpaši attiecībā uz antidempingu) apsvērumus ievadīja vārdi “tā kā:”, tos numurēja un katrs apsvērums sākās ar lielo burtu un beidzās ar punktu (tagad tas ir kļuvis par parastāko paņēmienu).

No 1998. gada līdz 2000. gada 6. februārim bija pārejas posms, kad bija pieļaujami abi apsvērumu rakstīšanas veidi.

Eiropas Parlamenta rezolūcijās par budžeta izpildes apstiprināšanu, ko publicē L sērijā, norādes ievada ievilkuma zīme (tā sauktā garā domuzīme), savukārt apsvērumus nevis numurē, bet gan apzīmē ar burtiem:
ņemot vērā Eiropas Policijas akadēmijas 2008. finanšu gada galīgos pārskatus,
ņemot vērā Revīzijas palātas ziņojumu par Eiropas Policijas akadēmijas 2008. finanšu gada pārskatiem, ar Akadēmijas atbildēm,
ņemot vērā Padomes 2010. gada 16. februāra ieteikumu (..),
A.
tā kā Policijas akadēmiju nodibināja (..);
B.
tā kā Revīzijas palāta savā ziņojumā (..);
Pēdējoreiz atjaunināts: 14.8.2015.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa