ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

2.3. Straipsniai (dėstomoji dalis)

Bendroji informacija

Dėstomoji dalis, kuri yra akto norminė dalis, skirstoma į straipsnius. Jeigu dėstomoji dalis trumpa ir jos skirstyti į straipsnius nereikia, ji gali būti pateikiama „Vieninteliame straipsnyje“.

Pastaba.
Jei akte yra daugiau nei vienas straipsnis, straipsniai nuosekliai numeruojami arabiškais skaitmenimis (1 straipsnis, 2 straipsnis, 3 straipsnis ir t. t.). Tik prancūziškuose tekstuose vartojamas kelintinis skaitvardis pirmajam straipsniui įvardyti: „Article premier“ (nurodoma „article 1er“).

Straipsniai gali būti sugrupuoti dalimis, antraštinėmis dalimis, skyriais ir skirsniais (žr. 2.7 punktą „Aktų sudedamosios dalys“).

Straipsniai gali būti suskirstyti į dalis (numeruojamas arabiškais skaitmenimis), pastraipas (jos nenumeruojamos), punktus, įtraukas ir sakinius. Dėl įvairių straipsnio dalių pavadinimų žr. schemą 2 punkte, 2.7 punktą ir skyrių „Apibendrinamosios lentelės. Akto struktūra“.

Direktyvų ir sprendimų baigiamasis straipsnis

Kai taikoma, direktyvų ir sprendimų baigiamajame straipsnyje nurodomi adresatai.

Direktyvos

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

arba

Ši direktyva pagal Sutartis skirta valstybėms narėms.
(Toks baigiamasis sakinys rašomas tik tais atvejais, kai direktyva skirta ne visoms valstybėms narėms, pvz., valstybėms narėms, kurių valiuta yra euras, ir pan.)

arba

Ši direktyva skirta valstybėms narėms, kurių [pvz.: vidaus vandenų keliai yra tokie, kaip nurodyta 1 straipsnio 1 dalyje].

arba

Ši direktyva skirta [visas (-i) (oficialus (-ūs)) valstybės (-ių) narės (-ių) pavadinimas (-ai)].

Sprendimai
Sprendimai, skirti visoms valstybėms narėms:
Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Sprendimai, skirti konkrečioms valstybėms narėms:

Šis sprendimas pagal Sutartis skirtas valstybėms narėms.

arba

Šis sprendimas skirtas [ilgasis (-ieji) (oficialus (-ūs)) valstybės (-ių) narės (-ių) pavadinimas (-ai)].

Sprendimai, skirti konkretiems subjektams:
Šis sprendimas skirtas [ilgasis subjekto pavadinimas ir adresas].
Pastaba.
Vartojami ilgieji valstybių narių pavadinimai (žr. 7.1.1 punktą) protokoline tvarka:
Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai, Italijos Respublikai ir Rumunijai.
Paskutiniame Europos Centrinio Banko gairių straipsnyje taip pat nurodomi adresatai:
Šios gairės skirtos visiems Eurosistemos centriniams bankams.
Atnaujinta: 2019 10 9
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis