ISSN 1831-5380
Sadržaj stranice | Pravna napomena | Kolačići | Česta pitanja | Kontakt | Ispis stranice

2.3. Članci (normativni dio)

Opće informacije

Normativni dio akta dijeli se na članke. Ako je normativni dio jednostavan i nije djeljiv na članke, donosi se kao „Jedini članak”.

Napomena:
Ako akt sadržava više od jednog članka, oni su redom označeni rednim brojevima (članak 1., članak 2., članak 3. itd.). Označivanje brojevima mora biti neprekinuto, od početka do kraja normativnog dijela, i to arapskim brojkama.

Članci se mogu grupirati u „dijelove”, „glave”, „poglavlja” i „odjeljke” (vidjeti točku 2.7. „Potpodjela akata”).

Članci mogu biti podijeljeni na stavke, podstavke, točke, alineje i rečenice.

Stavci mogu biti označeni ili neoznačeni arapskim brojkama i mogu biti podijeljeni na brojčano neoznačene podstavke, točke ili alineje koje se označuju crticom. (Za terminologiju različitih dijelova članka vidjeti dijagram u točki 2., točku 2.7. i „Tablični sažetak: struktura akta”.)

Napomena:
U francuskom se stavci označeni brojevima nazivaju „paragraphes”. Stavci neoznačeni brojevima i podstavci nazivaju se „alinéas”.

Završni članak (u direktivama i odlukama)

U direktivama i, ako je primjenjivo, u odlukama, adresati su navedeni u zadnjem članku.

Direktive

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

ili

Ova je Direktiva upućena državama članicama u skladu s Ugovorima.
(Ako direktiva nije upućena svim državama članicama: državama članicama čija valuta nije euro itd.)

ili

Ova je Direktiva upućena državama članicama koje [npr. imaju unutarnje plovne putove iz članka 1. stavka 1.].

ili

Ova je Direktiva upućena [puno (službeno) ime države(-a) članice(-a)].

Odluke
Odluke upućene svim državama članicama:
Ova je Odluka upućena državama članicama.

Odluke upućene određenim državama članicama:

Ova je Odluka upućena državama članicama u skladu s Ugovorima.

ili

Ova je Odluka upućena [puno (službeno) ime države(-a) članice(-a)].

Odluke upućene određenim subjektima:
Ova je Odluka upućena [puno ime i adresa subjekta].
Napomena:
Puna imena država članica navode se prema protokolarnom redoslijedu (vidjeti točku 7.1.1.):
Ova je Odluka upućena Irskoj, Helenskoj Republici i Republici Sloveniji.
Adresati se navode i u zadnjem članku smjernica Europske središnje banke:
Ova je Smjernica upućena svim središnjim bankama Eurosustava.
Datum zadnje promjene: 3.5.2022.
Vrh stranice
Previous pageNext page