ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

2.3. Články (normatívna časť)

Všeobecné údaje

Normatívna časť sa delí na články. Ak je normatívna časť jednoduchá a nie je potrebné, aby sa delila do niekoľkých článkov, skladá sa z „jediného článku“.

Pozn.:
Ak akt obsahuje viac ako jeden článok, články sa označujú arabskými číslicami (článok 1, článok 2, článok 3 atď.). Číslovanie je postupné od začiatku až do konca normatívnej časti.

Články môžu byť zoskupené do častí, hláv, kapitol a oddielov (pozri súhrnnú tabuľku v bode 2.7).

Každý článok sa môže ďalej členiť na odseky, pododseky, body, zarážky a vety.

Odseky a pododseky môžu byť neočíslované alebo očíslované arabskými číslicami. Očíslované odseky sa môžu ďalej členiť na pododseky (neočíslované) a očíslované aj neočíslované odseky sa môžu prípadne ďalej členiť na body, písmená alebo zarážky, ktoré sa označujú pomlčkami. (Pokiaľ ide o terminológiu jednotlivých častí článku, pozri štruktúru právneho aktu v kapitole 2 bode 2.7. Jednotlivé prvky členenia aktov.)

Pozn.:
Vo francúzštine sa očíslované odseky pomenúvajú výrazom „paragraphe“ a neočíslované odseky výrazom „alinéa“.

Posledný článok (v smerniciach a rozhodnutiach)

V smerniciach, prípadne aj v rozhodnutiach sa v poslednom článku uvádza adresát.

Smernice

Adresát sa uvádza takto:

Táto smernica je určená členským štátom.

alebo

Táto smernica je určená členským štátom v súlade so zmluvami.
(Používa sa v prípadoch, keď smernica nie je určená všetkým členským štátom: napr. členským štátom, ktorých menou nie je euro.)

alebo

Táto smernica je určená členským štátom, ktoré… (napr. členským štátom, ktorých vnútrozemské vodné cesty sú uvedené v článku 1 ods. 1).

alebo

Táto smernica je určená [úplný (oficiálny) názov členského štátu].

Rozhodnutia

V rozhodnutiach sa adresát uvádza takto:

v rozhodnutiach určených všetkým členským štátom:
Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

v rozhodnutiach určených niektorým členským štátom:

Toto rozhodnutie je určené členským štátom v súlade so zmluvami.

alebo

Toto rozhodnutie je určené [úplný (oficiálny) názov členského štátu].

v rozhodnutiach určených konkrétnym adresátom/subjektom:
Toto rozhodnutie je určené (úplný názov a adresa subjektu).
Pozn.:
Používajú sa úplné názvy členských štátov v protokolárnom poradí (pozri podbod 7.1.1):
Toto rozhodnutie je určené Spolkovej republike Nemecko, Rumunsku a Talianskej republike.
V poslednom článku usmernení Európskej centrálnej banky sa takisto uvádzajú adresáti:
Toto usmernenie je určené všetkým centrálnym bankám Eurosystému.
Posledná aktualizácia: 8. 4. 2019
Začiatok strany
previous pagenext page