ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

2.2. Preambulė (nurodomosios ir konstatuojamosios dalys)

Preambulė yra akto dalis nuo pavadinimo iki dėstomosios dalies, t. y. nurodomosios dalys, konstatuojamosios dalys ir tam tikros formuluotės, pateikiamos prieš jas arba po jų.

(a)

Nurodomosios dalys

Nurodomosiose dalyse toliau pateikta tvarka nurodoma:

1)
akto teisinis pagrindas:
a)
pirminės teisės aktai (Sutartys, stojimo aktai, Sutarčių prieduose pateikti protokolai) ir tarptautiniai susitarimai (susitarimai, protokolai, konvencijos), kurie sudaro bendrą pagrindą priimti aktą:
atsižvelgdamas (-a) (-i) į Europos Sąjungos sutartį (ypač į jos … straipsnį (-ius)),
atsižvelgdamas (-a) (-i) į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (ypač į jos … straipsnį (-ius)),
atsižvelgdamas (-a) (-i) į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį (ypač į jos … straipsnį (-ius)),
atsižvelgdamas (-a) (-i) į Austrijos, Suomijos ir Šveicarijos stojimo aktą,

Sutarties (-čių) santrumpa nepateikiama.

Jei yra kelios Sutartys, jos minimos atskirose eilutėse toliau pateikta tvarka: Europos Sąjungos sutartis, Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo ir Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis.

Pirminės teisės aktų pavadinimai rašomi nepateikiant nuorodos į išnašą. Tarptautinių susitarimų ir jų protokolų gali būti rašomi trumpieji pavadinimai ir pateikiama nuoroda į išnašą;

b)
prireikus nurodomi antrinės teisės aktai, sudarantys specialų pagrindą priimti aktą. Po ilgojo tokių aktų pavadinimo pateikiama nuoroda į Oficialųjį leidinį, kuriame jie buvo paskelbti:

atsižvelgdama į 2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2010/30/ES dėl su energija susijusių gaminių suvartojamos energijos ir kitų išteklių nurodymo ženklinant gaminį ir apie jį pateikiant standartinę informaciją (1),

<…>

(1)
OL L 153, 2010 6 18, p. 1.
2)
parengiamieji aktai (pasiūlymai, iniciatyvos, rekomendacijos, prašymai, patvirtinimai ar nuomonės, numatyti pagal Sutartis), po kurių, jeigu reikia, pateikiama nuoroda į išnašą:

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

<…>

(1)
2010 m. gegužės 5 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
(2)
2010 m. vasario 17 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

Kai pagal Sutartį reikalaujama konsultuotis su institucija ar organu ir po šių konsultacijų buvo pateikta nuomonė, nurodomoji dalis pradedama žodžiais „atsižvelgdama (-i) į … nuomonę“, o po jos pateikiama nuoroda į išnašą, kurioje yra nuoroda apie paskelbimą Oficialiajame leidinyje arba frazė „[data] nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje)“.

Kai pagal Sutartį reikalaujama konsultuotis su institucija ar organu, tačiau po šių konsultacijų nuomonė nebuvo pateikta, atitinkamoje nurodomojoje dalyje nurodoma: „pasikonsultavusi (-ę) su …“ (nepateikiant nuorodos į išnašą ar kitos informacijos).

3)

teisėkūros aktuose:

a)
teisės akto pasiūlymo perdavimas nacionaliniams parlamentams:
teisės akto pasiūlymą perdavus nacionaliniams parlamentams,
b)
kita procedūra:
i)
įprasta teisėkūros procedūra:

laikantis įprastos teisėkūros procedūros (3),

<…>

(3)
2009 m. kovo 10 d. Europos Parlamento pozicija (OL C 87 E, 2010 4 1, p. 191) ir 2010 m. vasario 15 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (OL C 107 E, 2010 4 27, p. 1). 2010 m. liepos 7 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2010 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas.
ii)
įprasta teisėkūros procedūra, kartu su Taikinimo komitetu:

laikantis įprastos teisėkūros procedūros, atsižvelgiant į Taikinimo komiteto 2011 m. sausio 24 d. patvirtintą bendrą projektą (2),

<…>

(2)
2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento pozicija (OL C 184 E, 2010 7 8, p. 312) ir 2010 m. kovo 11 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą (OL C 122 E, 2010 5 11, p. 1). 2010 m. liepos 6 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje), 2011 m. sausio 31 d. Tarybos sprendimas ir 2011 m. vasario 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).
iii)
speciali teisėkūros procedūra:
laikantis specialios teisėkūros procedūros,

Nurodomosios dalys pradedamos rašyti mažąja raide, eilutės pabaigoje dedamas kablelis.

(b)

Konstatuojamosios dalys

Konstatuojamosiose dalyse nurodomi akto dėstomosios dalies (t. y. straipsnių) motyvai.

Konstatuojamosios dalys pradedamos žodžiu „kadangi:“. Jos numeruojamos, kiekviena konstatuojamoji dalis pradedama mažąja raide, jos pabaigoje dedamas kabliataškis. Po paskutinės konstatuojamosios dalies paskutinio sakinio rašomas kablelis.

a)
Konstatuojamosios dalys nurodomos taip:
kadangi:
(1)
Reglamentu (EB) Nr. 763/2008 nustatomos kas dešimt metų vykdomo išsamių duomenų apie gyventojus ir būstus bendros teikimo taisyklės;
(2)
siekiant įvertinti valstybių narių Komisijai (Eurostatui) perduotų duomenų kokybę, būtina nustatyti kokybės ataskaitų teikimo būdus ir struktūrą;


<…>

(4)
šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,


Jei konstatuojamąją dalį sudaro keli sakiniai, tuomet pirmasis jos sakinys pradedamas mažąja raide ir baigiamas tašku, tolesni sakiniai pradedami didžiąja raide ir baigiami taškais, tik paskutinis – kabliataškiu (arba kableliu, jei tai paskutinė konstatuojamoji dalis).

Tekste konstatuojamosios dalys nurodomos taip (skaitmenimis be skliaustų):

1 konstatuojamoji dalis, 2 konstatuojamoji dalis ir t. t.
b)
Jei yra tik viena konstatuojamoji dalis, ji nenumeruojama. Įžanginis žodis „kadangi“ rašomas atskiroje eilutėje. Konstatuojamosios dalies pabaigoje dedamas kablelis:

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

Išimtis.

Tais atvejais, kai konstatuojamosios dalys skirstomos ne tik į punktus, bet dar turi (numeruojamų) antraščių (ar net paantraščių), dalys pradedamos rašyti didžiąja raide ir baigiamos taškais:

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą <…>,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą <…>,

kadangi:

1. PROCEDŪRA

1.1. Galiojančios priemonės

(1) Reglamentu (EB) Nr. <…>.

(2) Vadovaujantis pradinio reglamento <…>.

1.2. Tyrimo inicijavimas ex-officio

(3) Komisijos turimi prima facie įrodymai <…>.

(4) Be to, buvo įrodymų, kad <…>.

(5) Galiausiai Komisija turėjo <…>.

(6) Pasikonsultavusi su <…>.

<…>

2. TYRIMO REZULTATAI

2.1. Bendrosios pastabos, bendradarbiavimo lygis ir metodika

(10) Xiamen pateikė <…>.

(11) Todėl Xiamen buvo pranešta <…>.

(12) Atsižvelgiant į tai <…>.

<…>

4. INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS

(30) Suinteresuotosioms šalims pranešta <…>. Pastabų, dėl kurių būtų galima pakeisti minėtas išvadas, negauta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

<…>

Pastabos.

Tokia konstatuojamųjų dalių skyryba lietuvių kalba buvo patvirtinta 2011 m. persvarsčius ir atnaujinus pirmą Institucijų leidinių rengimo vadovo dalį.

Nuo 2000 m. vasario 6 d. iki 2011 m. visos konstatuojamosios dalys buvo pradedamos didžiąja raide, o pabaigoje dedamas taškas, po paskutinės konstatuojamosios dalies paskutinio sakinio buvo rašomas kablelis.

Iki 2000 m. vasario 6 d. konstatuojamosios dalys buvo pradedamos mažąja raide, o pabaigoje buvo dedamas kabliataškis.

Kadangi konstatuojamosios dalys nebuvo numeruojamos, jos buvo nurodomos vartojant skaitvardį, pavyzdžiui: pirma konstatuojamoji dalis, antra konstatuojamoji dalis, trečia konstatuojamoji dalis ir t. t.

Kai kuriuose tekstuose (visų pirma antidempingo reglamentuose) konstatuojamosios dalys buvo pradedamos taip: „kadangi:“; jas pradėta numeruoti. Kiekviena ši dalis buvo pradedama didžiąja raide ir baigiama tašku (toks konstatuojamųjų dalių išdėstymas iki 2011 m. tapo įprastine praktika).

Nuo 1998 m. gruodžio mėn. iki 2000 m. vasario 6 d. buvo naudojami abu konstatuojamųjų dalių išdėstymo būdai.

Europos Parlamento rezoliucijose dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, spausdinamose L serijoje, prieš nurodomąsias dalis dedami brūkšniai, o konstatuojamosios dalys nenumeruojamos, prieš jas rašomos raidės:
atsižvelgdamas į 2008 finansinių metų Europos policijos koledžo galutines metines ataskaitas,
atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl 2008 finansinių metų Europos policijos koledžo metinių ataskaitų su Koledžo atsakymais (1),
atsižvelgdamas į Tarybos rekomendaciją <…>,
A.
kadangi Koledžas buvo įsteigtas <…>,
B.
kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl 2006 finansinių metų Koledžo metinių finansinių ataskaitų <…>
Atnaujinta: 2022 5 5
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis