ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

2.3. Artiklid (regulatiivosa)

Üldist

Regulatiivosa, mis moodustab akti normatiivosa, on jagatud artikliteks. Kui regulatiivosa on lihtne ega ole jagatav artiklitesse, esitatakse see „ainsas artiklis“.

NB!
Kui aktis on rohkem kui üks artikkel, on artiklid nummerdatud (artikkel 1, artikkel 2, artikkel 3 jne). Numeratsioon peab olema järjepidev regulatiivosa algusest kuni lõpuni.

Artiklid võivad olla rühmitatud osadeks, jaotisteks, peatükkideks ja jagudeks (vt punkti 2.7 „Õigusakti jaotised“).

Iga artikkel võib olla jagatud lõigeteks (nummerdatud araabia numbritega), lõikudeks (nummerdamata), punktideks, taaneteks ja lauseteks.

Artikkel võib koosneda ühest või mitmest lausest, mis moodustavad ühe või mitu lõiget või lõiku. Lõiked on nummerdatud araabia numbritega ja numbri järel on punkt (ei tohi segi ajada punkti numbriga, mille järel on sulg). Lõigud on nummerdamata. (Inglise keeles kasutatakse lõike kohta terminit „numbered paragraph“ ja lõigu kohta „unnumbered paragraph“ või „subparagraph“ olenevalt artikli ülesehitusest. Prantsuse keeles on lõige „paragraphe“ ja lõik „alinéa“.) Lõiked võivad jaguneda omakorda lõikudeks. Lõiked ja lõigud võivad jaguneda punktideks ja/või taaneteks. (Vt artikli jaotuselementide mõisteid punkti 2 skeemist, punktist 2.7 ja kokkuvõtlikust tabelist „Õigusakti ülesehitus“).

Viimane artikkel (direktiivides ja otsustes)

Direktiivide ja otsuste regulatiivosa viimases artiklis nimetatakse akti adressaadid.

Direktiivid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

või

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele kooskõlas aluslepingutega.
(Seda kasutatakse juhul, kui õigusakt ei ole adresseeritud kõikidele liikmesriikidele, näiteks liikmesriikidele, kus ei ole kasutusel euro vms.)

või

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele, (näiteks: kus on siseveekogud vastavalt artikli 1 lõikele 1).

või

Käesolev direktiiv on adresseeritud [liikmesriigi täielik (ametlik) nimi].
Otsused
Kõikidele liikmesriikidele adresseeritud otsuste puhul:
Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Teatavatele liikmesriikidele adresseeritud otsuste puhul:

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele kooskõlas aluslepingutega.

või

Käesolev otsus on adresseeritud [liikmesriigi/-riikide täielik (ametlik) nimi].

Teatavatele isikutele adresseeritud otsuste puhul:
Käesolev otsus on adresseeritud [isiku täielik nimi ja aadress].
NB!
Esitatakse liikmesriikide täisnimed protokollilises järjekorras:
Käesolev otsus on adresseeritud Saksamaa Liitvabariigile, Itaalia Vabariigile ja Rumeeniale.
Adressaadid esitatakse ka Euroopa Keskpanga suunistes:
Käesolev suunis on adresseeritud kõikidele eurosüsteemi keskpankadele.
Viimati uuendatud: 8.4.2019
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg