ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

2.3. Artykuły (część normatywna)

Zasady ogólne

Część normatywna aktu podzielona jest na artykuły. Kiedy część normatywna jest prosta i nie wymaga podziału na artykuły, zawiera jeden artykuł, oznaczany jako „Artykuł” (bez numeru).

Uwaga:
Kiedy akt zawiera więcej artykułów niż jeden, artykuły te są numerowane kolejno (artykuł 1, artykuł 2, artykuł 3 itd.). Numeracja artykułów jest ciągła od początku do końca części normatywnej.

Artykuły mogą być grupowane w części, tytuły, rozdziały i sekcje (zob. tabela podsumowująca w pkt 2.7).

Artykuł zawiera jedno lub kilka pełnych zdań. Może być zapisany tekstem ciągłym lub podzielony na:

akapity (nienumerowane),
ustępy (numerowane cyframi arabskimi z kropką),
litery (oznaczane kolejnymi małymi literami alfabetu łacińskiego z nawiasem zamykającym),
punkty (numerowane cyframi rzymskimi złożonymi małymi literami, w nawiasach),
podpunkty (numerowane cyframi arabskimi z nawiasem zamykającym),
tiret (oznaczane półpauzą, nienumerowane).
Uwaga:
Podpunkt jest jednostką redakcyjną niższego rzędu. Używamy tej nazwy, jeśli jedną z jednostek redakcyjnych wyższego rzędu jest punkt. W artykułach zawierających definicje i artykułach zmieniających punkty oznaczane są cyframi arabskimi z nawiasem zamykającym, a podpunkty – cyframi rzymskimi złożonymi małymi literami, w nawiasach.

(Zob. schemat w pkt 2, pkt 2.7Tabele podsumowujące: Struktura aktu).

Ostatni artykuł (dyrektywy i decyzje)

W dyrektywach i decyzjach ostatni artykuł części normatywnej wskazuje ewentualnych adresatów.

Dyrektywy

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

lub

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich zgodnie z Traktatami.
(w wypadkach kiedy dyrektywa nie jest skierowana do wszystkich państw członkowskich: państwa członkowskie nieuczestniczące w euro, wzmocniona współpraca…)

lub

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich, które (na przykład: posiadają wodne drogi śródlądowe, o których mowa w art. 1 ust. 1).

lub

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do [pełna (oficjalna) nazwa państwa członkowskiego].

Decyzje
Decyzje skierowane do wszystkich państw członkowskich:
Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Decyzje skierowane do niektórych państw członkowskich:

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich zgodnie z Traktatami.

lub

Niniejsza decyzja skierowana jest do [pełna (oficjalna) nazwa państwa członkowskiego/państw członkowskich].

Decyzje skierowane do określonych podmiotów:
Niniejsza decyzja skierowana jest do (pełna nazwa/imię i nazwisko i adres pocztowy podmiotu).
Uwaga:
Wskazując adresatów, używa się pełnych nazw państw członkowskich (zob. pkt 7.1.1) i wymienia się je w porządku protokolarnym:
Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Włoskiej i Rumunii.
Również ostatni artykuł wytycznych Europejskiego Banku Centralnego wskazuje adresatów:
Niniejsze wytyczne stosuje się do wszystkich banków centralnych Eurosystemu.
Ostatnia aktualizacja: 10.5.2022
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona