ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

2.3. Artikelen (dispositief)

Algemeen

Het dispositief, dat het normatieve deel van de handeling vormt, is verdeeld in artikelen. Als het dispositief eenvoudig is en zich niet leent tot een verdeling in meerdere artikelen, bestaat het uit een “enig artikel”.

NB:
Wanneer een handeling meer dan één artikel omvat, worden de artikelen opeenvolgend genummerd in Arabische cijfers (artikel 1, artikel 2, artikel 3 enz.). De nummering loopt door van het begin tot het einde van het dispositief.

De artikelen kunnen worden gegroepeerd in delen, titels, hoofdstukken en afdelingen (zie overzichtstabel in punt 2.7).

Elk artikel kan worden onderverdeeld in leden (genummerd in Arabische cijfers), alinea's (ongenummerd), letters, punten, streepjes (voor de benaming van de verschillende delen van het artikel, zie het schema in onderafdeling 2, punt 2.7, en de bladzijde “Overzichtstabellen — Opbouw van een handeling”).

Slotartikel (richtlijnen en besluiten)

In richtlijnen en, indien van toepassing, in besluiten wordt in het laatste artikel aangegeven tot wie zij zijn gericht.

Richtlijnen

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

of

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.
(Wanneer de richtlijn niet gericht is tot alle lidstaten: lidstaten die niet de euro als munt hebben, nauwere samenwerking …)

of

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten die [bijvoorbeeld “beschikken over binnenwateren als bedoeld in artikel 1, lid 1, van Richtlijn 2006/87/EG”].

of

Deze richtlijn is gericht tot [volledige benaming van de staat/staten].

Besluiten
Besluiten gericht tot alle lidstaten:
Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Besluiten gericht tot bepaalde lidstaten:

Dit besluit is gericht tot de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

of

Dit besluit is gericht tot [volledige benaming van de staat/staten].

Besluiten gericht tot bepaalde particulieren:
Dit besluit is gericht tot (de onderneming) [volledige benaming en adres].
NB:
In dat geval worden de volledige benamingen van de lidstaten [zie punt 7.1.1] in protocollaire volgorde gebruikt:
Dit besluit is gericht tot de Bondsrepubliek Duitsland, de Italiaanse Republiek en Roemenië.
Het laatste artikel van de richtsnoeren van de Europese Centrale Bank vermeldt eveneens tot wie deze zijn gericht:
Dit richtsnoer is gericht tot alle centrale banken van het Eurosysteem.
Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina