ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

2.3. Panti (pamatdaļa)

Vispārīga informācija

Tiesību akta pamatdaļu jeb normatīvo daļu iedala pantos. Ja pamatdaļa ir vienkārša, to var izklāstīt “vienīgajā pantā”.

NB!
Ja tiesību aktā ir vairāk nekā viens pants, tos numurē secīgi visā dokumentā (1. pants, 2. pants, 3. pants utt.). Numerācijai jābūt nepārtrauktai no pamatdaļas sākuma līdz beigām.

Pantus var grupēt daļās, iedaļās, nodaļās un sadaļās (sk. 2.7. punktu “Tiesību aktu pamatiedalījums”).

Pantus var sīkāk iedalīt punktos, apakšpunktos, daļās, ievilkumos un teikumos.

Punktus un apakšpunktus numurē, un tie var ietvert arī nenumurētas daļas, kā arī ievilkumus, ko ievada ievilkuma zīme (tā sauktā garā domuzīme). Ja panta punkts vai nenumurēta daļa ir iedalīta sīkāk vairākos līmeņos, tad ar burtiem vai cipariem numurētie iedalījumi pamīšus saucami par apakšpunktiem un punktiem, piemēram, 1. panta 2. punkta b) apakšpunkta iii) punkts. (Panta sīkāka iedalījuma terminoloģiju sk. diagrammā 2. punktā, 2.7. punktā un kopsavilkuma tabulā “Tiesību aktu struktūra”.)

Pēdējais pants (direktīvās un lēmumos)

Direktīvās un, kur nepieciešams, lēmumos pēdējā pantā norāda adresātus.

Direktīvas

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

vai

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm saskaņā ar Līgumiem.
(Šo formulējumu izmanto, ja akts neattiecas uz visām dalībvalstīm: dalībvalstīm, kuru valūta nav euro u. c.)

vai

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm [piemēram, kuru teritorijā ir Direktīvas 2006/87/EK 1. panta 1. punktā minētie iekšējie ūdensceļi].

vai

Šī direktīva ir adresēta [pilns(-i) (oficiālais(-ie)) dalībvalsts(-u) nosaukums(-i)].

Lēmumi
Lēmumi, kas adresēti visām dalībvalstīm:
Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Lēmumi, kas adresēti noteiktām dalībvalstīm:

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm saskaņā ar Līgumiem.

vai

Šis lēmums ir adresēts [pilns(-i) (oficiālais(-ie)) dalībvalsts(-u) nosaukums(-i)].

Lēmumi, kas adresēti noteiktām personām (pusēm):
Šis lēmums ir adresēts [pilns personas (puses) nosaukums un adrese].
NB!
Dalībvalstu pilnos nosaukumus raksta protokola kārtībā (sk. 7.1.1. punktu):
Šis lēmums ir adresēts Vācijas Federatīvajai Republikai, Itālijas Republikai un Rumānijai.
Eiropas Centrālās bankas pamatnostādņu pēdējā pantā arī norāda adresātus:
Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.
Pēdējoreiz atjaunināts: 8.4.2019.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa