ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Lisa A1 Euroopa logode graafiline juhis

Euroopa Nõukogu • Euroopa Komisjon

Euroopa lipp

69 31

Euroopa lipp ei ole mitte üksnes Euroopa Liidu sümbol, vaid Euroopa ühtsuse ja identiteedi sümbol laiemas mõttes. Kuldsetest tähekestest ring sümboliseerib Euroopa rahvaste solidaarsust ja nende vahel valitsevat harmooniat.

Tähekeste arv ei ole kuidagi seotud liikmesriikide arvuga. Lipul on 12 tähekest, kuna see arv sümboliseerib tavaliselt täiuslikkust, täielikkust ja ühtsust. Seepärast jääb lipu kujundus muutumatuks hoolimata ELi laienemistest.

Euroopa lipp — 12 ringikujuliselt asetsevat tähte sümboliseerivad Euroopa rahvaste vahelist ühtsust, solidaarsust ja harmooniat.

Lipu ajalugu

Euroopa Nõukogu on olnud alates loomisest aastal 1949 teadlik vajadusest anda Euroopale sümbol, millega Euroopa rahvad saaksid ennast samastada. 25. oktoobril 1955 valis parlamentaarne assamblee ühehäälselt embleemiks 12 kuldsest tähest koosneva ringi taevasinisel taustal. 8. detsembril 1955 kinnitas ministrite komitee selle Euroopa lipuks.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee väljendas korduvalt soovi, et ka teised Euroopa organisatsioonid võtaksid kasutusele selle Euroopa sümboli, et ühe sümboliga rõhutada ühtse ja demokraatliku Euroopa eri organisatsioonide solidaarsust.

Euroopa Parlament tegi esimese sammu Euroopa Ühenduse lipu kasutuselevõtuks. Selleks esitati resolutsiooni ettepanek juba 1979. aastal, pärast esimesi otseseid ja üldisi parlamendivalimisi. 1983. aasta aprillis vastuvõetud resolutsioonis toetas parlament ideed, et ühenduse lipp oleks see, mille lõi Euroopa Nõukogu aastal 1955. Euroopa Ülemkogu rõhutas 1984. aasta juunis Fontainebleaus toimunud kohtumisel vajadust tugevdada Euroopa identiteeti ja kuvandit kodanike ja kogu maailma silmis. Seejärel kiitis Euroopa Ülemkogu 1985. aasta juunis Milanos toimunud kohtumisel heaks Adonnino komitee ettepaneku ühenduse lipu vastuvõtmise kohta. Euroopa Nõukogu nõustus sellega, et ühendus kasutab 1955. aastal vastuvõetud Euroopa lippu, ning ühenduse institutsioonid võtsid selle 1986. aasta alguses kasutusele.

Euroopa lipp ja embleem esindavad nii Euroopa Nõukogu kui ka Euroopa Liitu. See on muutunud Euroopa identiteedi ja ühinenud Euroopa sümboliks.

Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liidu institutsioonid tervitavad kodanike kasvavat huvi lipu suhtes. Euroopa Komisjon ja Euroopa Nõukogu jälgivad, et Euroopa sümbolite kasutamisel austataks nende väärikust, ning võtavad vajadusel meetmeid nende kuritarvitamise vastu.

Sissejuhatus

Graafiline juhend õpetab Euroopa logo õigesti kasutama. Selles kirjeldatakse, kuidas logo koostada ning milliseid standardvärve kasutada.

Sümboolne kirjeldus

Sinise taeva taustal moodustub 12 tähekesest ring, mis sümboliseerib Euroopa rahvaste ühtsust. Tähekeste arv on kindel: 12 on täiuslikkuse ja ühtsuse sümboliks.

Heraldiline kirjeldus

Taevassinisel taustal on ring 12 tähekesest, mille tipud kokku ei puutu.

Geomeetriline kirjeldus

Logoks on sinine ristkülikukujuline lipp, mille laius on poolteist korda lipu kõrgus. Lipu keskel asub 12 võrdsete vahedega kuldset tähte, mis moodustavad mõttelise ringjoone, mille keskpunkt asub ristküliku diagonaalide ristumiskohas. Ringi raadius on 1/3 lipu kõrgusest. Igal tähel on viis nurka, mis asuvad mõttelise ringjoone sees. Selle ringjoone raadius on 1/18 lipu kõrgusest. Kõik tähed on püstiasendis, st üks nurk on vertikaalselt suunaga üles ning kahe külgmise nurga tippude vahele tõmmatud sirge asetseb lipumastiga risti.

Tähering on paigutatud selliselt, et iga täht vastab ühele täistunnile kella numbrilaual. Nende arv on muutumatu.

Geomeetriline kirjeldus


Värvide kasutamine

Logo värvid on järgmised

Pantone Reflex Blue – ristküliku pind; Pantone Yellow – tähekesed. Rahvusvaheline Pantone värvipalett on laialt levinud ning see on kättesaadav ka mitteprofessionaalidele.

Värvide kasutamine
Neljavärviprotsess

Neljavärviprotsessi puhul ei ole võimalik kasutada kahte standardvärvi. Seepärast tuleb need saavutada nelja värvi abil. Pantone Yellow saadakse 100 % Process Yellow’t kasutades ning Pantone Reflex Blue’ga väga sarnane värvitoon saadakse, segades 100 % Process Cyan’i ja 80 % Process Magenta’t.

Internet

Pantone Reflex Blue: veebi värvipaleti värv RGB: 0/51/153 (kuueteistkümnendsüsteemis: 003399).

Pantone Yellow: veebi värvipaleti värv RGB: 255/204/0 (kuueteistkümnendsüsteemis: FFCC00).

Mustvalge trükk

Kui kasutatakse ainult musta värvi, peavad ristküliku raam ja tähtede piirjooned olema mustad ning ülejäänud pind valge.

Kui kasutatakse ainult sinist värvi (see peab olema igal juhul Reflex Blue), on kogu pind sinine ning tähed üleni valged.

Mustvalge trükk

Trükkimine värvilisele taustale

Logo trükitakse eelistatavalt valgele taustale. Vältida tuleks kirjut tausta ning värve, mis ei harmoneeru sinisega. Kui värvilisest taustast loobuda ei saa, tuleb ristküliku ümber trükkida valge piirjoon laiusega 1/25 ristküliku kõrgusest.

Trükkimine värvilisele taustale

Vale kasutamise näited

1. Logo on tagurpidi. Vale kasutamise näited
2. Tähekesed ei asetse otse Vale kasutamise näited
3. Tähekesed on ringile valesti asetatud. Need peavad asuma täpselt kella numbrilaua täistunni kohtadel. Vale kasutamise näited

Kasutamine kolmandate isikute poolt

Euroopa embleemi kolmandate isikute poolt kasutamise põhimõtted on sätestatud Euroopa Nõukoguga sõlmitud halduskokkuleppes. Kõnealune kokkulepe on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (ELT C 271, 8.9.2012, lk 5).

Kokkuleppe kohaselt võib iga füüsiline ja juriidiline isik (edaspidi „kolmas isik“) kasutada Euroopa embleemi ja selle osi järgmistel tingimustel:

a)
kasutamine ei loo vale muljet või arusaama, et kolmas isik on seotud mõne Euroopa Liidu või Euroopa Nõukogu institutsiooni, organi või asutusega, kui sellist seost ei ole;
b)
kasutamisel ei jää üldsusele ekslikku muljet, et mõni Euroopa Liidu või Euroopa Nõukogu institutsioon toetab või rahastab kasutajat või on tema tegevuse heaks kiitnud või sellega nõustunud, juhul kui see nii ei ole;
c)
kasutamine ei ole seotud mõne eesmärgi või tegevusega, mis on ebaseaduslik või vastuolus Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu eesmärkide ja põhimõtetega.

Kui Euroopa embleemi kasutamine vastab eespool nimetatud tingimustele, siis ei ole vaja küsida kirjalikku luba.

Euroopa embleemi või selle imitatsiooni registreerimine kaubamärgi või mis tahes muu intellektuaalomandi õigusena ei ole lubatud.

Euroopa embleemi kasutamisega seotud küsimuste puhul vt:
https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_et#emblem

Kolmandate riikide taotlused

Euroopa Nõukogu, õigusküsimuste peadirektoraat
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

Tel +33 388412000
Faks +33 388412052
E-post: legal.advice@coe.int

Originaalid on kättesaadavad järgmiselt aadressilt:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_et.htm

Viimati uuendatud: 22.3.2019
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg