ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

Příloha A1 Grafický průvodce evropským znakem

Rada Evropy • Evropská komise

Evropská vlajka

69 31

Takto vypadá evropská vlajka. Není pouze symbolem Evropské unie, ale i evropské jednoty a identity v širším smyslu. Kruh zlatých hvězd představuje solidaritu a soulad mezi evropskými národy.

Počet hvězd nemá žádnou souvislost s počtem členských států. Hvězd je dvanáct, protože číslo dvanáct je tradičním symbolem dokonalosti, úplnosti a jednoty. Vlajka tedy zůstává stejná bez ohledu na rozšiřování EU.

Evropská vlajka — dvanáct hvedz v kruhu symbolizuje ideály jednoty, solidarity a souladu mezi evropskými národy.

Historie vlajky

Rada Evropy si od svého založení v roce 1949 uvědomovala potřebu dát Evropě symbol, s nímž by se Evropané mohli ztotožnit. Dne 25. října 1955 se parlamentní shromáždění jednoznačně rozhodlo pro modré pozadí s kruhem dvanácti zlatých hvězd. Dne 8. prosince 1955 Výbor ministrů tuto evropskou vlajku přijal.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy několikrát vyjádřilo přání, aby ostatní evropské orga­nizace tento evropský symbol také přijaly, aby odlišnými symboly nezpochybňovaly komplementár­nost, solidaritu a pocit sounáležitosti demokratické Evropy.

Iniciativy používat vlajku pro Evropské společenství se chopil Evropský parlament. V této souvislosti byl už v roce 1979, po prvních všeobecných přímých volbách do Evropského parlamentu, předložen návrh usnesení. V usnesení přijatém v dubnu 1983 Evropský parlament doporučil, aby se vlajka, vytvořená Radou Evropy v roce 1955, stala vlajkou Společenství. Evropská rada na zasedání ve Fontainebleau v červnu 1984 zdůraznila, že identitu a image Evropy je nutné podporovat u všech občanů i ve světě. Poté na zasedání v Miláně v červnu 1985 schválila Evropská rada návrh Výboru pro Evropu občanů (Adonninův výbor) přijmout vlajku pro Společenství. Rada Evropy souhlasila s tím, že Společenství může používat evropskou vlajku, kterou přijala v roce 1955, a evropské orgány ji začaly používat na počátku roku 1986.

Evropská vlajka a evropský symbol tak zastupují jak Radu Evropy, tak i Evropskou unii. Vlajka se stala nejvýznamněj­ším symbolem evropské identity a sjednocené Evropy.

Rada Evropy a orgány Evropské unie vítají, že se vlajka těší stále větší pozornosti evropských občanů. Evropská komise a Rada Evropy dohlížejí na důstojné používání tohoto symbolu a v případě potřeby mohou přijmout nutná opatření, aby zabránily jeho zneužití.

Úvod

Tato grafická příručka má uživatelům pomoci správně reprodukovat evropský znak. Obsahuje návod na vytvoření znaku a definici standardních barev.

Symbolický popis

Dvanáct zlatých hvězd vytváří na pozadí modré oblohy kruh, který představuje jednotu národů Evropy. Počet hvězd je pevně stanoven, číslo dvanáct je symbolem dokonalosti a jednoty.

Heraldický popis

Kruh dvanácti zlatých pěticípých hvězd na azurovém poli, jejich špičky se nedotýkají.

Geometrický popis

Znak má tvar modré obdélníkové vlajky, jejíž délka představuje jednu a půl výšky vlajky. Dvanáct zlatých hvězd je pravidelně rozmístěno do tvaru nevyznačeného kruhu, jehož střed je průsečíkem úhlopříček obdélníku. Poloměr kruhu se rovná třetině výšky vlajky. Každá hvězda má pět cípů, které jsou umístěny na obvodu nevyznačeného kruhu a jejich poloměr se rovná osmnáctině výšky vlajky. Všechny hvězdy směřují vzhůru, tzn. jeden cíp je vertikální a dva další jsou v přímé lince v pravých úhlech ke stožáru vlajky.

Kruh je uspořádán tak, že hvězdy jsou umístěny v pozici hodin na ciferníku. Jejich počet je neměnný.

Geometrický popis

Předepsané barvy

Znak má následující barevné provedení:

Pantone Reflex Blue pro povrch obdélníku; Pantone Yellow pro hvězdy. Mezinárodní paleta Pantone je běžně dostupná a snadno přístupná i pro neodborníky.

Předepsané barvy
Čtyřbarevný proces

U čtyřbarevného procesu není možné použít dvě výše uvedené standardní barvy. Je proto nutné vytvořit je pomocí čtyř barev čtyřbarevného procesu. Pantone Yellow se získá použitím stoprocentní „Process Yellow“. Smícháním stoprocentní „Process Cyan“ a osmdesátiprocentní „Process Magenta“ se získá barva, která je velice podobná Pantone Reflex Blue.

Internet

Barva Pantone Reflex Blue odpovídá na internetové paletě barvě RGB: 0/51/153 (hexadeci­málně: 003399) a Pantone Yellow odpovídá na internetové paletě barvě RGB: 255/204/0 (hexadecimálně: FFCC00).

Postup při jednobarevném zobrazení

Pokud je k dispozici pouze černá barva, ohraničte obdélník černě a vytiskněte hvězdy černě na bílém pozadí.

Pokud je k dispozici pouze modrá barva (musí to být samozřejmě reflexní modrá), použijte ji jako stoprocentní barvu pro výplň pole a hvězdy zobrazte negativní bílou.

Postup při jednobarevném zobrazení

Zobrazení na barevném pozadí

Znak by měl být pokud možno vytištěn na bílém pozadí. Vícebarevná pozadí nejsou vhodná, zejména pokud neladí s modrou barvou. Musí-li být vícebarevné pozadí použito, je třeba užít bílé ohraničení o tloušťce rovnající se 1/25 výšky obdélníku.

Zobrazení na barevném pozadí

Příklady nesprávného zobrazení

1. Znak je zobrazen obráceně. Příklady nesprávného zobrazení
2. Hvězdy mají špatnou orientaci. Příklady nesprávného zobrazení
3. Hvězdy jsou v kruhu rozmístěny nesprávně: správně musejí být rozmístěny jako hodiny na ciferníku. Příklady nesprávného zobrazení

Užívání třetími stranami

Zásady pro užívání evropského znaku třetími stranami jsou stanoveny ve správní dohodě s Radou Evropy. Tato dohoda byla zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie (C 271, 8.9.2012, s. 5).

Podle dohody je každá fyzická nebo právnická osoba („třetí strana“) oprávněna užívat evropský znak nebo některý z jeho prvků, pokud jeho užívání

a)
nevyvolává dojem nebo domněnku, že existuje spojení mezi třetí stranou a některým z orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie nebo Rady Evropy, pokud takové spojení neexistuje;
b)
nevede veřejnost k přesvědčení, že uživatel požívá podpory, sponzorství, souhlasu nebo schválení některého z orgánů, institucí a jiných subjektů Evropské unie nebo Rady Evropy, pokud tomu tak není;
c)
nesouvisí s cílem či činností, které jsou neslučitelné s cíli a zásadami Evropské unie nebo Rady Evropy, nebo s cílem či činností, které nejsou z jiných důvodů v souladu se zákonem.

Pokud je evropský znak používán v souladu s výše uvedenými podmínkami, není potřeba žádat o písemný souhlas.

Registrace evropského znaku ani jeho heraldického napodobení jako ochranné známky nebo jakéhokoli jiného práva duševního vlastnictví není možná.

Máte-li dotazy týkající se užívání evropského znaku, viz:
https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_cs#emblem

Žádosti z nečlenských států EU

Council of Europe
Directorate of Legal Advice and Public International Law (Dlapil)
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

Tel. +33 388412000
Fax +33 388412052
E-mail: legal.advice@coe.int

Originály k reprodukci si můžete stáhnout na následující adrese:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_cs.htm

Poslední aktualizace: 14. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana