ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Príloha A1 Grafický sprievodca európskym emblémom

Rada Európy • Európska komisia

Európska vlajka

69 31

Európska vlajka je nielen symbolom Európskej únie, ale aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy.

Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo tradične symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ.

Európska vlajka – dvanásť hviedz v kruhu symbolizuje ideály jednoty, solidarity a harmónie národov Európy.

História vlajky

Rada Európy si od svojho založenia v roku 1949 uvedomovala potrebu dať Európe symbol, s ktorým by sa jej občania mohli stotožniť. Parlamentné zhromaždenie sa 25. októbra 1955 jednomyseľne rozhodlo pre belasý znak s kruhom dvanástich zlatých hviezd. 8. decembra 1955 Výbor ministrov túto európsku zástavu prijal.

Parlamentné zhromaždenie Rady Európy vyjadrilo opakovane želanie, aby ostatné európske inštitúcie prijali tento európsky symbol, nech sa rozdielnymi znakmi nespochybňuje myšlienka vzájomného dopĺňania, solidarity a pocitu jednoty v demokratickej Európe.

Iniciatívy, aby Európske spoločenstvo používalo zástavu, sa ujal Európsky parlament. V tejto súvislosti bol už v roku 1979 po prvých voľbách do Parlamentu všeobecným tajným hlasovaním predložený návrh rezolúcie. V rezolúcii prijatej v apríli 1983 Parlament odporučil, aby sa zástava vytvorená Radou Európy v roku 1955 stala zástavou Spoločenstva. Na zasadnutí Európskej rady v júni 1984 vo Fontainebleau sa zdôraznila nevyhnutnosť upevňovania identity a obrazu Európy v očiach občanov aj vo svete. Európska rada na svojom zasadnutí v Miláne v júni 1985 schválila návrh Adonninovho výboru, aby Spoločenstvo prijalo zástavu. V nadväz­nosti na súhlas Rady Európy s tým, aby Spoločenstvo používalo európsku vlajky, ktorú Rada Európy prijala v roku 1955, ju inštitúcie Spoločenstva začali používať začiatkom roka 1986.

Európska vlajka a znak reprezentujú Radu Európy aj Európsku úniu. Stala sa predovšetkým symbolom európskej identity a zjednotenej Európy.

Rada Európy a inštitúcie Európskej únie vyjadrujú uspokojenie nad tým, že sa európska vlajka a znak tešia čoraz väčšiemu záujmu občanov. Európska komisia a Rada Európy dbajú na dôstojné používanie tohto symbolu a v prípade potreby prijímajú nevyhnutné opatrenia proti nenáležitému používaniu európskeho znaku.

Úvod

Tento grafický manuál má pomôcť užívateľom správne reprodukovať európsky znak. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy je dvanásť zlatých hviezd usporiadaných do kruhu, ktoré predstavujú zjednotenie národov Európy. Počet hviezd sa nemení, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli je dvanásť zlatých päťcípych hviezd, ktorých cípy sa nedotýkajú.

Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach, tvoriac neviditeľný kruh, ktorého stred je priesečníkom diagonál obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z vertikálnej šírky. Všetky hviezdy sú zvislé, to znamená, že jeden cíp je vertikálny a dva cípy tvoria pravý uhol so sťažňom vlajky.

Kruh hviezd má pripomínať ciferník hodín. Počet hviezd sa nemení.

Geometrický opis

Regulačné farby

Farby znaku:

Obdĺžnik je Pantone Reflex modrý a hviezdy sú Pantone žlté. Medzinárodná škála Pantone je veľmi rozšírená a prístupná aj neprofesionálnym užívateľom.

Regulačné farby
Štvorfarebná tlač

Pri používaní štvorfarebnej tlače nemožno použiť dve štandardné farby. V takom prípade ich treba znovu vytvoriť tak, že sa použijú štyri farby. Pantone žltú získame použitím 100 % „Process Yellow“ (reprodukčná žltá). Zmiešaním 100 % „Process Cyan“ (reprodukčná cyklámenová) a 80 % „Process Magenta“ (reprodukčná purpurová) možno získať farbu veľmi podobnú Pantone Reflex modrej.

Internet

Pantone Reflex modrá zodpovedá farbe RGB: 0/51/153 (hexadecimálne: 003399) na webovej palete a Pantone žltá zodpovedá farbe RGB: 255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00) na webovej palete.

Monochromatický reprodukčný proces

Ak máte k dispozícii len čiernobielu tlačiareň, načrtnite obdĺžnik v čiernej farbe a hviezdy takisto nechajte vytlačiť v čiernej farbe.

Ak máte k dispozícii len modrú farbu (samozrejme musí ísť o Reflex modrú), použite ju ako 100 % s tým, že hviezdy sa reprodukujú na bielom negatíve a pole bude 100 % modré.

Monochromatický reprodukčný proces

Reprodukcia farebného pozadia

Emblém sa prednostne reprodukuje na biele pozadie. Vyhnite sa používaniu rôznych farieb, minimálne tých, ktoré neladia s modrou. Ak nemáte inú možnosť len použiť farebné pozadie, orámujte obdĺžnik bielou farbou v šírke, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.

Reprodukcia farebného pozadia

Príklady nesprávnej reprodukcie

1. Znak je prevrátený horeznačky. Príklady nesprávnej reprodukcie
2. Všetky hviezdy nesmerujú kolmo nahor. Príklady nesprávnej reprodukcie
3. Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu; musia byť rozložené ako hodiny na ciferníku. Príklady nesprávnej reprodukcie

Použitie tretími stranami

Zásady používania európskeho emblému tretími stranami sú stanovené v administratívnej dohode s Radou Európy. Táto dohoda bola uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ C 271, 8.9.2012, s. 5).

Podľa tejto dohody každá fyzická alebo právnická osoba („tretia strana“) je oprávnená použiť európsky emblém alebo niektorý z jeho prvkov, pokiaľ toto použitie:

a)
nevyvoláva dojem alebo domnienku, že existuje spojenie medzi treťou stranou a niektorou z inštitúcií, orgánov, úradov, agentúr a subjektov Európskej únie alebo Rady Európy, ak takéto spojenie neexistuje;
b)
nevedie verejnosť k presvedčeniu, že tretia strana využíva podporu, sponzorstvo, súhlas alebo schválenie niektorou z inštitúcií, orgánov, úradov, agentúr a subjektov Európskej únie alebo Rady Európy, ak to tak nie je;
c)
sa neuskutočňuje v súvislosti s cieľmi alebo činnosťami, ktoré sú nezlučiteľné s cieľmi a zásadami Európskej únie alebo Rady Európy, resp. ktoré sú v rozpore so zákonom.

Ak je použitie európskeho emblému v súlade s uvedenými podmienkami, netreba žiadať o písomné povolenie.

Registrácia európskeho emblému ani jeho heraldickej imitácie ako ochrannej známky alebo ako iného práva duševného vlastníctva sa nepripúšťa.

Čo sa týka otázok súvisiacich s použitím európskeho emblému, pozri:
https://europa.eu/european-union/abouteuropa/legal_notices_sk#emblem

Žiadosti krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, posielajte na adresu:

Council of Europe
Directorate of Legal Advice and Public International Law (Dlapil)
67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

Tel. +33 388412000
Fax +33 388412052
E-mail: legal.advice@coe.int

Originály na reprodukciu sú k dispozícii na internetovej adrese:
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_sk.htm

Posledná aktualizácia: 22. 3. 2019
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana