ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Lisa A2Embleemid

Embleemid on esitatud teavitamise eesmärgil, täpsustamata reprodutseerimisega tegeleva institutsiooni, organi, institutsioonidevahelise teenistuse või asutuse konkreetseid nõudeid.

Mõni embleem sisaldab institutsiooni, organi või asutuse nime vastavas keeles. Esituse lihtsustamise huvides pole erinevaid keeleversioone ära toodud.

Vt ka punkti 9.5 (ametlikud nimetused ja loetlemise järjestus).

Institutsioonid ja organid

Euroopa lipp – värviline embleem Euroopa Liit Euroopa lipp – mustvalge embleem
Parlament – värviline embleem Parlament Parlament – mustvalge embleem
Euroopa Ülemkogu – värviline embleem Euroopa Ülemkogu  
Nõukogu – värviline embleem Nõukogu  
Komisjon – värviline embleem Komisjon (*) Komisjon – mustvalge embleem
Euroopa Kohus ja Esimese Astme Kohus – värviline embleem Euroopa Kohus Euroopa Kohus ja Esimese Astme Kohus – mustvalge embleem
Euroopa Keskpank – värviline embleem Euroopa Keskpank Euroopa Keskpank – mustvalge embleem
Kontrollikoda – värviline embleem Kontrollikoda Kontrollikoda – mustvalge embleem
Euroopa välisteenistus – värviline embleem Euroopa välisteenistus Euroopa välisteenistus – mustvalge embleem
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee – värviline embleem Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee – mustvalge embleem
Regioonide Komitee – värviline embleem Regioonide Komitee Regioonide Komitee – mustvalge embleem
Euroopa Investeerimispank – värviline embleem Euroopa Investeerimispank Euroopa Investeerimispank – mustvalge embleem
Euroopa Investeerimisfond Fund – värviline embleem Euroopa Investeerimisfond Euroopa Investeerimisfond – mustvalge embleem
Ombudsman – värviline embleem Ombudsman Ombudsman – mustvalge embleem
Euroopa Andmekaitseinspektor – värviline embleem Euroopa Andmekaitseinspektor Euroopa Andmekaitseinspektor – mustvalge embleem

Institutsioonidevahelised teenistused
ja detsentraliseeritud asutused

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo — värviline embleem Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo  
Agency for the Cooperation of Energy Regulators — couloured emblem Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet  
Eurojust – värviline embleem Eurojust Eurojust – mustvalge embleem
Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond – värviline embleem Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond – mustvalge embleem
Euroopa GNSSi Agentuur – värviline embleem Euroopa GNSSi Agentuur Euroopa GNSSi Agentuur – mustvalge embleem
Euroopa Haldusjuhtimise Kool – värviline embleem Euroopa Haldusjuhtimise Kool Euroopa Haldusjuhtimise Kool – mustvalge embleem
Euroopa Kaitseagentuur – värviline embleem Euroopa Kaitseagentuur Euroopa Kaitseagentuur – mustvalge embleem
Euroopa Kalanduskontrolli Amet – värviline embleem Euroopa Kalanduskontrolli Amet Euroopa Kalanduskontrolli Amet – mustvalge embleem
ECHA – värviline embleem Euroopa Kemikaaliamet ECHA – mustvalge embleem
Euroopa Keskkonnaagentuur – värviline embleem Euroopa Keskkonnaamet Euroopa Keskkonnaagentuur – mustvalge embleem
European Insurance and Occupational Pensions Authority — couloured emblem Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve  
ETF – värviline embleem Euroopa Koolitusfond ETF – mustvalge embleem
Cedefop – värviline embleem Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus Cedefop – mustvalge embleem
Euroopa Lennundusohutusamet – värviline embleem Euroopa Lennundusohutusamet  
Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus – värviline embleem Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus – mustvalge embleem
Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet – värviline embleem Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametn – mustvalge embleem
Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut – värviline embleem Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut – mustvalge embleem
Cepol – värviline embleem Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet Cepol – mustvalge embleem
Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet – värviline embleem Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet  
Euroopa Liidu Raudteeamet — värviline embleem Euroopa Liidu Raudteeamet Euroopa Liidu Raudteeamet — mustvalge embleem
Euroopa Liidu Satelliidikeskus – värviline embleem Euroopa Liidu Satelliidikeskus Euroopa Liidu Satelliidikeskus – mustvalge embleem
Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet – värviline embleem Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet – mustvalge embleem
Väljaannete Talitus – värviline embleem Euroopa Liidu Väljaannete Talitus Väljaannete Talitus – mustvalge embleem
EMSA – värviline embleem Euroopa Meresõiduohutuse Amet  
Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus – värviline embleem Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus  
European Banking Authority — couloured emblem Euroopa Pangandusjärelevalve  
EPSO – värviline embleem Euroopa Personalivaliku Amet  
Frontex – värviline embleem Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet Frontex – mustvalge embleem
Europol – värviline embleem Euroopa Politseiamet Europol – mustvalge embleem
Euroopa Ravimiamet – värviline embleem Euroopa Ravimiamet Euroopa Ravimiamet – mustvalge embleem
Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut – värviline embleem Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut – mustvalge embleem
Euroopa Teadusnõukogu rakendusamet – värviline embleem Euroopa Teadusuuringute Nõukogu rakendusamet (*) Euroopa Teadusnõukogu rakendusamet – mustvalge embleem
EFSA – värviline embleem Euroopa Toiduohutusamet EFSA – mustvalge embleem
Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur – värviline embleem Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur – mustvalge embleem
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet – värviline embleem Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet – mustvalge embleem
European Securities and Markets Authority — couloured emblem Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve  
Eurostat – värviline embleem Eurostat Eurostat – mustvalge embleem
ECDC – värviline embleem Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus ECDC – mustvalge embleem
Ühenduse Sordiamet – värviline embleem Ühenduse Sordiamet Ühenduse Sordiamet – mustvalge embleem
ühisettevõte Fusion for Energy – värviline embleem Ühisettevõte Fusion for Energy ühisettevõte Fusion for Energy – mustvalge embleem
Ühtne Kriisilahendusnõukogu – värviline embleem Ühtne Kriisilahendusnõukogu Ühtne Kriisilahendusnõukogu – mustvalge embleem
eu-LISA — värviline embleem Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Amet eu-LISA — mustvalge embleem
(*)
Alates 2012. aasta veebruarist kasutavad Euroopa Komisjoni embleemi ka rakendusametid:
— Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusamet;
— Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusamet;
— Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusamet;
— Teadusuuringute Rakendusamet;
— Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet.
Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet kasutab edasi oma embleemi.
Viimati uuendatud: 18.1.2017
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg