ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Príloha C Rozličné

V tejto prílohe nájdete abecedný zoznam osobitostí, ktoré sú často problematické alebo podliehajú zvláštnym dohodám.

Úpravy od október 2011 (papierová verzia)
28.4.2017   Zmeny a doplnenia aktov (odkazy)
20. 2. 2013 Dokumenty
Dokumenty Odkazy na dokumenty Komisie s dátumom od 27. januára 2012 sa uvádzajú takto:
COM(2012) 558 final zo 7. novembra 2012
JOIN(2012) 558 final zo 7. novembra 2012
SEC(2012) 558 final zo 7. novembra 2012
SWD(2002) 558 final zo 7. novembra 2012

Odkazy na staršie dokumenty:

používa sa slovenský tvar skratky ”KOM”, ”SEK” a preklad ”v konečnom znení”,
v dokumentoch spred roka 1998 odkaz na rok v zátvorkách obsahuje dve číslice, od roku 1998 štyri:
KOM(97) 558 v konečnom znení zo 7. novembra 1997
KOM(2011) 558 v konečnom znení zo 7. novembra 2011
SEK(97) 558 v konečnom znení zo 7. novembra 1997
SEK(2011) 558 v konečnom znení zo 7. novembra 2011

Odkazy na dokumenty Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Európskeho výboru regiónov:

CES 1132/99 (pred rokom 2000)
CES 871/2002 (od roku 2000 do roku 2002)
CESE 1394/2003 (od roku 2003)
CdR 267/2008
Formáty

bežne používanými štandardnými formátmi sú:

A4: 21 × 29,7 cm,
B5: 17,6 × 25 cm,
C5: 16,2 × 22,9 cm,
A5: 14,8 × 21 cm,
A6: 10,5 × 14,8 cm.
Výška kapitálok v milimetroch:
C 6 = 1,50 C 10 = 2,50 C 14 = 3,50 C 18 = 4,50 C 24 = 6,00
C 7 = 1,75 C 11 = 2,75 C 15 = 3,75 C 19 = 4,75 C 26 = 6,50
C 8 = 2,00 C 12 = 3,00 C 16 = 4,00 C 20 = 5,00 C 28 = 7,00
C 9 = 2,25 C 13 = 3,25 C 17 = 4,25 C 22 = 5,50
Zmeny a doplnenia aktov (odkazy)

Do 31. augusta 2008 sa odkazy na (posledné) zmeny a doplnenia uvádzali v poznámkach pod čiarou pri prvom uvedení názvu aktu hneď za odkazom na úradný vestník:

so zreteľom na rozhodnutie Rady 90/424/EHS z 26. júna 1990 o výdavkoch na veterinárnom úseku (1), a najmä na jeho články 37 a 37a, sa ustanovuje […]

[…]

(1)
Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutie naposledy zmenené a doplnené rozhodnutím 2006/965/ES (Ú. v. EÚ L 397, 30.12.2006, s. 22).

Niektoré úradné vestníky uverejnené pred rozšíreniami 1. mája 2004 a 1. januára 2007 vyšli nie v celkom kvalitnej typografickej úprave, a preto sa neskôr uverejnili ich celé opravené znenia. Do 31. augusta 2008 sa uvádzali aj ich reedície.

Pri preklade a úprave dokumentov Súdneho dvora EÚ treba ponechať nasledujúce slovné spojenia:

… le règlement…, tel que modifié par le règlement…

… nariadenie…, zmenené a doplnené nariadením…,

… le règlement…, tel que modifié,

… nariadenie… v znení zmien a doplnení

… règlement n° 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement n° 2001/83, tel que modifié par le règlement n° 2195/91…

… nariadenie č. 1408/71 v znení zmenenom, doplnenom a aktualizovanom nariadením č. 2001/83, zmeneným a doplneným nariadením č. 2195/91…,

ak ide o vnútroštátne predpisy: … v znení (zákona/predpisu/dekrétu…).
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana