ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

Bijlage C Diversen
 

aanhef en beleefdheidsformules Ministers, permanent vertegenwoordigers, ambassadeurs:
Excellentie,
Voorzitters van de instellingen:
Mijnheer/Mevrouw de voorzitter,
Secretarissen-generaal:
Mijnheer/Mevrouw de secretaris-generaal,
Particulieren:
(Zeer) geachte heer/mevrouw (plus naam indien bekend)
Geachte heer, geachte mevrouw (meerdere personen)

In alle gevallen kunnen we “Hoogachtend,” gebruiken.

Daarnaast treffen we formelere formules aan, zoals “Inmiddels verblijf ik met gevoelens mijner bijzondere hoogachting,”, “Met bijzondere hoogachting,” en “Met de meeste hoogachting,” en voor informele briefwisseling het informele “(Met) vriendelijke groet(en),”.

CdR/CvdR zie documenten
CES/CESE zie documenten
COM zie documenten
documenten Voor documenten van de Commissie (COM, JOIN, SEC en SWD) vanaf 1 januari 2012 worden verwijzingen als volgt weergegeven:
doc. COM(2012) 558 final van 7 november 2012
doc. JOIN(2012) 558 final van 7 november 2012
doc. SEC(2012) 558 final van 7 november 2012
doc. SWD(2012) 558 final van 7 november 2012
Voor verwijzingen naar oudere COM- en SEC-documenten geldt:
tot 1998 van het jaartal alleen de laatste twee cijfers, vanaf 1998 het jaartal voluit,
tot 2000 achter het documentnummer de afkorting “def.”, van 2000 tot en met 2011 “definitief” voluit:
doc. COM(97) 558 def. van 7 november 1997
doc. COM(2011) 558 definitief van 7 november 2011
doc. SEC(97) 558 def. van 7 november 1997
doc. SEC(2011) 558 definitief van 7 november 2011
NB:
1.
Het gebruik van “doc.” in verwijzingen is facultatief.
2.
Op de documenten zelf wordt het documentnummer zonder “doc.” vermeld. Zolang het document nog niet door het SG is goedgekeurd wordt het gevolgd door “draft”, na goedkeuring door “final”.

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de afkortingen EESC en CES/CESE. EESC is de afkorting die wordt gebruikt voor het Europees Economisch en Sociaal Comité (wijziging van de benaming, nieuw intern reglement van het EESC van juli 2002). Voor verwijzingen naar documenten wordt echter de afkorting CES gebruikt tot en met 2002 en CESE vanaf 2003.

Voor het Europees Comité van de Regio’s is de afkorting CvdR. Voor verwijzingen naar documenten wordt echter de afkorting CdR gebruikt:
CES 1132/99 (tot en met 1999)
CES 871/2002 (t/m 2002)
CESE 1394/2003 (vanaf 2003)
CdR 267/2008

Rubricering van documenten: voor vertrouwelijke documenten gelden de volgende geheimhoudingsgraden (Besluit 2001/844/EG, EGKS, EuratomPDF):
(in alle taalversies te gebruiken, steeds in hoofdletters)
RESTREINT UE
CONFIDENTIEL UE
SECRET UE
EU TOP SECRET
(de rubricering “EU TOP SECRET” in het Engels).

Als in een lopende tekst naar de rubriceringen wordt verwezen, gebruiken wij in het Nederlands de officiële rubricering zoals hierboven beschreven (met eventueel tussen haakjes de Nederlandse vertaling “BEPERKTE VERSPREIDING”, “VERTROUWELIJK”, “GEHEIM” resp. “ZEER GEHEIM”).
EUR/€ in combinatie met het minteken (Alt 0150) Bij negatieve bedragen:
– 12 EUR (minteken, vaste spatie, getal, vaste spatie, code)
€– 12 (symbool, minteken, vaste spatie, getal)
Bij kortingen:
– 12 EUR (minteken, vaste spatie, getal, vaste spatie, code)
– €12 (minteken, vaste spatie, symbool, getal)
handeling (wijzigingen) Tot en met 31 augustus 2008 werden verwijzingen naar de (laatste) wijziging van een handeling in de voetnoot bij de eerste aanhaling van de titel van een handeling opgenomen, na de verwijzing naar het Publicatieblad:

Gezien Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), en met name artikel 37 en artikel 37 bis, […]

[…]

(1)
PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/965/EG (PB L 397 van 30.12.2006, blz. 22)

Voor sommige, kort voor de uitbreidingen van 1 mei 2004 en 1 januari 2007 gepubliceerde PB's, was de opmaak niet volmaakt. Deze zijn later gerectificeerd en volledig opnieuw gepubliceerd. Tot en met 31 augustus 2008 was het gebruikelijk deze herpublicaties te vermelden.
Er zijn verschillende mogelijkheden om een overzichtelijk beeld te krijgen van wetgevingshandelingen die een aantal malen zijn gewijzigd:
codificatie (codification) houdt in dat er zónder een substantiële wijziging een nieuwe tekst wordt goedgekeurd, waarin de oorspronkelijke basistekst en de daaropvolgende wijzigingen zijn opgenomen. De nieuwe tekst vervangt de oude, die daarmee komt te vervallen (IATE nr. 838265);
herschikking (refonte, recasting) bestaat in de aanneming van een nieuwe handeling, waarbij de materiële wijzigingen van een vorige handeling en de ongewijzigde bepalingen van die handeling in één enkele tekst worden samengebracht. De vorige handeling wordt door de nieuwe handeling vervangen en ingetrokken (IATE nr. 788076);
consolidatie (consolidation) houdt in dat de geldende bepalingen van een bepaalde handeling die over de oorspronkelijke handeling en in de daaropvolgende wijzigingen zijn verspreid, in één tekst worden ondergebracht. De nieuwe tekst heeft, in tegenstelling tot het resultaat van een codificatie, niet de status van wetgevingshandeling (IATE nr. 754347).
handeling (zinsniveau) Wetgevingshandelingen moeten tot op zinsniveau in alle talen parallel lopen. Daarom geldt de volgende regel: Splits bij de vertaling van wetgevingshandelingen lange zinnen niet (gebruik eventueel een puntkomma) en voeg korte zinnen niet samen.
rubricering zie documenten
SEC zie documenten
streepjes Er zijn verschillende soorten strepen:
“-” = koppelteken op het toetsenbord;
“−” = minteken (Alt0150);
“—” = gedachtestreep (Alt0151) (wordt bij het drukken ook gebruikt voor opsommingen).
SWD zie documenten
wiskundige symbolen Wiskundige symbolen niet zelf creëren (bijv. ± maken door eerst een plus te tikken en die dan te onderstrepen), maar invoegen met insert symbol of met een Alt-combinatie. Enkele Alt-combinaties: ± Alt 241, ≤ Alt 8804, ≥ Alt 8805, × Alt 0215.
Laatste bijwerking: 1.7.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina