ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

Bijlage B3 Rectificaties

Zie hier een aantal standaardformuleringen die worden gebruikt bij rectificaties van handelingen en andere documenten:

Rectificatie van [titel] + (Publicatieblad van de Europese Unie ...)
In de inhoudsopgave, op bladzijde ... in de titel, en op bladzijde ... in de slotformule:
[Verordening (EU) jjjj/1234] komt als volgt te luiden:
Deze rectificatie betreft alleen de [Duitse] versie.
Deze rectificatie betreft alleen de [Duitse], de ... en de ... versie.
Deze rectificatie betreft niet de Nederlandse versie.

Dit Publicatieblad annuleert en vervangt Publicatieblad van de Europese Unie [L/C] … van [datum].

(Deze tekst annuleert en vervangt de tekst die is bekendgemaakt in Publicatieblad van de Europese Unie [L/C] ... van ..., blz. ...)

De bekendmaking van [Verordening (EU) jjjj/1234] dient als nietig te worden beschouwd.

[De tekst/De bekendmaking] van [Verordening (EU) jjjj/1234] van [de instelling][, bekendgemaakt in Publicatieblad van de Europese Unie L/C ... van dd.mm.jjjj, bladzijde ... ,] dient als nietig te worden beschouwd.

[Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 1234/jjjj] wordt vóór de vaststelling ervan ingetrokken en dient derhalve als nietig te worden beschouwd.

Voor de opstelling van een rectificatie wordt te allen tijde uitgegaan van het volgende basismodel, voor zowel de L- als de C-serie:

RECTIFICATIES

Rectificatie van [Beschikking/Besluit/Richtlijn/Verordening/...] (1) van [de instelling] van [datum] (2)

(Publicatieblad van de Europese Unie L van dd maand jjjj) (3)

Bladzijde xxx, : (4)

in plaats van: “…” (5),
lezen: “…” (6).

Bladzijde xxx, : (4)

in plaats van: “…” (5),
lezen: “…” (6).

RECTIFICATIES

Rectificatie van Aanbeveling  (7) van [de instelling] van [datum]  (2)

(Publicatieblad van de Europese Unie C van dd maand jjjj) (3)

(jjjj/C .../...)

Bladzijde xxx, : (4)

in plaats van: “…” (5),
lezen: “…” (6).

Bladzijde xxx, : (4)

in plaats van: “…” (5),
lezen: “…” (6).
(1)
Gevolgd door het nummer, of: van het … (bv. kaderbesluit/richtsnoer/… (zonder nummer)).
(2)
Volledige en exacte titel zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad.
(3)
Geen bladzijde vermelden.
(4)
Hanteer een duidelijke, eenvoudige structuur, bv.:
   1. Bladzijde …, artikel …, lid …, punt …:
   2. Bladzijde …, bijlage …, deel …, punt … (ev. + “titel”), [tweede] streepje:
   3. Bladzijde …, (in) de titel:
   4. In de inhoudsopgave, op bladzijde … in de titel, en op bladzijde … in de slotformule:
   5. In de inhoudsopgave en op bladzijde …, onder (rubriek):
   6. Bladzijde …, in de tabel, kolom …, [derde en vierde] vermelding:
(5)
Kort en bondig (tekst zoals bekendgemaakt in het Publicatieblad): bv. “… 20 mei 2016 …”.
(6)
Bv.: “… 20 mei 2020 …”.
(7)
Gevolgd door het nummer, of: van de (bv. aanbeveling/mededeling/… (zonder nummer)).

Enkele voorbeelden van rectificaties

Rectificatie van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU

(Publicatieblad van de Europese Unie L 173 van 12 juni 2014)

Bladzijde 421, artikel 34, lid 9, eerste alinea:

in plaats van: “ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische uitvoeringsnormen met het oog op de vaststelling van de standaard-formulieren, templates en procedures voor de toezending van de informatie overeenkomstig de leden 3, 4, 5 en 7.”,
lezen: “ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische uitvoeringsnormen met het oog op de vaststelling van de standaard-formulieren, templates en procedures voor de toezending van de informatie overeenkomstig de leden 2, 3, 4, 5 en 7.”.

Bladzijde 423, artikel 35, lid 12, eerste alinea:
in plaats van: “ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische uitvoeringsnormen met het oog op de vaststelling van de standaard-formulieren, templates en procedures voor de toezending van de informatie overeenkomstig de leden 3, 4, 7 en 10.”,
lezen: “ESMA ontwikkelt ontwerpen van technische uitvoeringsnormen met het oog op de vaststelling van de standaard-formulieren, templates en procedures voor de toezending van de informatie overeenkomstig de leden 2, 3, 4, 7 en 10.”.

Rectificatie van de mededeling van de Commissie overeenkomstig artikel 16, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap

Aanbesteding met betrekking tot de exploitatie van geregelde luchtdiensten overeenkomstig openbaredienstverplichtingen

(Publicatieblad van de Europese Unie C 171 van 12 mei 2016)

(2016/C 276/05)

Bladzijde 4, vermelding voor “Uiterste datum voor de indiening van de offertes”:

in plaats van: “27 juni 2016, 10:00 uur CET”,
lezen: “15 augustus 2016, 10.00 uur CET”.

Rectificatie van de kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad, als uitgevoerd bij Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1983 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië van toepassing zijn

(Publicatieblad van de Europese Unie C 398 van 28 oktober 2016)

(2016/C 418/06)

In de inhoudsopgave en op bladzijde 5, in de titel:

in plaats van: “… Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1983 …”,
lezen: “… Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1893 …”.

Rectificatie van de staat van ontvangsten en uitgaven van de Gemeenschappelijke Onderneming Sesar (Sesar 2020) voor het begrotingsjaar 2017

(Publicatieblad van de Europese Unie C 84 van 17 maart 2017)

(2017/C 94/12)

Bladzijden 247 en 248, in de kopjes in de tabellen:

in plaats van, respectievelijk: “2020”, “2019” en “2018”,
lezen, respectievelijk: “2017”, “2016” en “2015”.

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2136/1999 van de Commissie van 7 oktober 1999 inzake de stopzetting van de visserij op koolvis door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren

(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 262 van 8 oktober 1999)

De bekendmaking van Verordening (EG) nr. 2136/1999 dient als nietig te worden beschouwd.

(The publication of Regulation (EC) No 2136/1999 should be considered (as null and) void.
La publication du règlement (CE) n° 2136/1999 est à considérer comme nulle et non avenue.)

Rectificatie van de uitnodigingen tot het indienen van voorstellen met betrekking tot het werkprogramma voor subsidies op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetwerken in het kader van de Connecting Europe Facility voor de periode 2014-2020

(Uitvoeringsbesluit C(2016) 1225 van de Commissie, zoals gewijzigd bij C(2016) 5768)

(Deze tekst annuleert en vervangt de tekst die is bekendgemaakt in Publicatieblad C 336 van 13 september 2016, blz. 4)

(2016/C 344/14)

[…]

Opmerking: In dit geval worden er geen aanhalingstekens gebruikt!

Rectificatie van Besluit van de Europese Centrale Bank van 16 september 2010 inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten (ECB/2010/14)

(Deze tekst annuleert en vervangt de tekst die is bekendgemaakt in Publicatieblad van de Europese Unie L 267 van 9 oktober 2010, blz. 1)

BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 16 september 2010

inzake echtheids- en geschiktheidscontroles en het opnieuw in omloop brengen van eurobankbiljetten

(ECB/2010/14)

(2010/597/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid artikel 128, lid 1,

[…]

Opmerking: In dit geval worden er geen aanhalingstekens gebruikt!

Rectificatie van Beschikking 2006/971/EG van de Raad van 19 december 2006 betreffende het specifieke programma “Samenwerking” tot uitvoering van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013)

(Publicatieblad van de Europese Unie L 400 van 30 december 2006)

Beschikking 2006/971/EG komt als volgt te luiden:

BESCHIKKING VAN DE RAAD

van 19 december 2006

betreffende het specifieke programma “Samenwerking” tot uitvoering van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie (2007-2013)

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/971/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 166, lid 4,

[…]

Opmerking: In dit geval worden er geen aanhalingstekens gebruikt!

Rectificatie van het besluit van de directeur van Europol van 18 april 2014 houdende toepassing van het besluit van de raad van bestuur van Europol van 16 november 1999 houdende instemming met de door Europol vastgestelde voorwaarden en procedures betreffende de belasting op door Europol aan zijn personeelsleden betaalde salarissen en emolumenten

(Publicatieblad van de Europese Unie C 211 van 5 juli 2014)

(2014/C 222/11)

Bladzijde 13, voetnoot 6 wordt als volgt gelezen:

“(6) Bericht inzake de aanpassing van de salarissen en vergoedingen van personeelsleden van Europol die onder het personeelsstatuut van Europol vallen overeenkomstig artikel 57, lid 5, van het besluit van de Raad met ingang van 1 juli 2009 en 1 juli 2010 (zie bladzijde 15 van dit Publicatieblad).”.

Rectificatie van het ontwerp voor een strategie inzake Europese e-justitie 2014-2018

(Publicatieblad van de Europese Unie C 376 van 21 december 2013)

(2014/C 8/09)

Op bladzijde 7 wordt de titel als volgt gelezen:

in plaats van: “Ontwerp voor een strategie inzake Europese e-justitie 2014-2018”,
lezen: “Strategie inzake Europese e-justitie 2014-2018”.

Lijst van in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen

(Gepubliceerd krachtens artikel 54, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad)

(2009/C 178/08)

Wegens technische redenen wordt bovengenoemde lijst bekendgemaakt in PB C 187 van 8 augustus 2009.

Rectificatie van Verordening (EU) 2015/477 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 inzake de maatregelen die de Unie kan nemen naar aanleiding van een rapport van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen

(Publicatieblad van de Europese Unie L 83 van 27 maart 2015)

In de inhoudsopgave en op bladzijde 11, de titel:

in plaats van: “Verordening (EU) 2015/477 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 inzake de maatregelen die de Unie kan nemen naar aanleiding van een rapport van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen”,
lezen: “Verordening (EU) 2015/477 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2015 inzake de maatregelen die de Unie kan nemen ten aanzien van het gecombineerde effect van antidumping- of antisubsidiemaatregelen en vrijwaringsmaatregelen”.

Onder de originele titel staat “(codificatie)”:

VERORDENING (EU) 2015/477 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 11 maart 2015

inzake de maatregelen die de Unie kan nemen naar aanleiding van een rapport van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO betreffende antidumping- en antisubsidiemaatregelen

(codificatie)

Opmerking: De woorden (herschikking) of (codificatie) onder de titel van een handeling worden in geval van rectificatie van die handeling nooit herhaald, daar ze niet tot de titel behoren. Hier geldt dezelfde regel als voor verwijzingen naar een handeling (zie de opmerking (NB) in punt 2.1).

Rectificatie van Richtlijn (EU) 2016/1164 van de Raad van 12 juli 2016 tot vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken welke rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt

(Publicatieblad van de Europese Unie L 193 van 19 juli 2016)

(Gerectificeerde versie in PB L 234 van 31 augustus 2016)

De onderstaande referenties hebben betrekking op de publicatie in PB L 234 van 31.8.2016.

1.
De term “hybride mismatches” wordt in de geschikte grammaticale vorm vervangen door “hybridemismatches” in de gehele richtlijn.
2.
De termen “openbare infrastructuurproject” en “openbaar infrastructuurproject” worden in de geschikte grammaticale vorm vervangen door “openbare-infrastructuurproject” in de gehele richtlijn.
3.
De term “zakelijkheidsbeginsel (arm’s length principle)” wordt in de geschikte grammaticale vorm vervangen door “zakelijkheidsbeginsel (“arm’s length principle”)” in de gehele richtlijn.
4.
Bladzijde 27, overweging 6, eerste zin:
in plaats van: “… zijn groepsmaatschappijen door middel van …”,
lezen: “… zijn groepen van vennootschappen door middel van …”.
[…]
 
10.
Bladzijde 31, artikel 2, punt 1:
in plaats van: “…, gekapitaliseerde rente opgenomen in de balanswaarde van een gerelateerd actief, of de afschrijving van gekapitaliseerde rente, bedragen bepaald door verwijzing naar een financieringsopbrengst onder verrekenprijsregels waar van toepassing, notionele rentebedragen in het kader van …”,
lezen: “…, gekapitaliseerde rente opgenomen in de balanswaarde van een gerelateerd actief, of de amortisatie van gekapitaliseerde rente, bedragen bepaald door verwijzing naar een financieringsopbrengst onder verrekenprijsregels waar van toepassing, notionelerentebedragen in het kader van …”.
11.
Bladzijde 33, artikel 4, lid 1, eerste alinea:
in plaats van: “Een financieringskostensurplus kan worden afgetrokken in het belastingtijdvak waarin het is ontstaan, ten belope van maximaal 30 percent van de winst vóór rente, belastingen, waardeverminderingen en afschrijvingen (ebitda) van de belastingplichtige.”,
lezen: “Een financieringskostensurplus kan worden afgetrokken in het belastingtijdvak waarin het is ontstaan, ten belope van maximaal 30 percent van de winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (ebitda) van de belastingplichtige.”.
12.
Bladzijde 33, artikel 4, lid 2, eerste zin:
in plaats van: “De ebitda wordt berekend door de voor belastingen gecorrigeerde bedragen van het financieringskostensurplus en de voor belastingen gecorrigeerde bedragen van waardeverminderingen en afschrijvingen op te tellen bij de winst…”,
lezen: “De ebitda wordt berekend door de voor belastingen gecorrigeerde bedragen van het financieringskostensurplus en de voor belastingen gecorrigeerde bedragen van afschrijvingen en amortisatie op te tellen bij de winst…”.
13.
Bladzijde 37, artikel 7, lid 2, punt b), tweede alinea:
in plaats van: “…, welke een relevante rol vervullen bij ….”,
lezen: “…, welke een essentiële rol vervullen bij ….”.
Laatste bijwerking: 1.6.2021
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina