ISSN 1831-5380
Mapa stránek | Právní upozornění | Cookies | Často kladené otázky | Kontakt | Vytisknout stranu

Příloha C Různé

Tato příloha obsahuje specifické body a užitečné odpovědi na otázky, které nebyly v předchozích částech zodpovězeny.

V české verzi Pravidel pro jednotnou úpravu dokumentů není příloha B.

Dokumenty Odkazy na dokumenty Komise zní od 27. ledna 2012 takto:
COM(2012) 558 final ze dne 7. listopadu 2012
JOIN(2012) 558 final ze dne 7. listopadu 2012
SEC(2012) 558 final ze dne 7. listopadu 2012
SWD(2012) 558 final ze dne 7. listopadu 2012

V odkazech na starší dokumenty:

se používají české překlady „KOM“, „SEK“ a „v konečném znění“,
před rokem 1998 obsahuje rok uvedený v závorkách dvě číslice, od roku 1998 obsahuje číslice čtyři:
KOM(97) 558 v konečném znění ze dne 7. listopadu 1997
KOM(2011) 558 v konečném znění ze dne 7. listopadu 2011
SEK(97) 558 v konečném znění ze dne 7. listopadu 1997
SEK(2011) 558 v konečném znění ze dne 7. listopadu 2011

Odkazy na dokumenty EHSV a Evropský výboru regionů:

CES 1132/99 (před rokem 2000)
CES 871/2002 (od roku 2000 do roku 2002)
CESE 1394/2003 (od roku 2003)
CdR 267/2008
Formáty

Běžně používanými standardními formáty jsou:

A4: 21 × 29,7 cm,
B5: 17,6 × 25 cm,
C5: 16,2 × 22,9 cm,
A5: 14,8 × 21 cm,
A6: 10,5 × 14,8 cm.
Výška kapitálek v milimetrech:
C 6 = 1,50 C 10 = 2,50 C 14 = 3,50 C 18 = 4,50 C 24 = 6,00
C 7 = 1,75 C 11 = 2,75 C 15 = 3,75 C 19 = 4,75 C 26 = 6,50
C 8 = 2,00 C 12 = 3,00 C 16 = 4,00 C 20 = 5,00 C 28 = 7,00
C 9 = 2,25 C 13 = 3,25 C 17 = 4,25 C 22 = 5,50

Odkaz na zvláštní vydání Úředního věstníku v opravách vycházejících v Úř. věst.

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin

(Úřední věstník Evropské unie L 139 ze dne 30. dubna 2004)
(Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 13, svazek 34, s. 319)

Česko-anglický výběr častých slovních spojení

kodifikované znění codified version
úplné znění consolidated version
Části tohoto textu byly vynechány za účelem neprozrazení důvěrných informací; tyto části jsou uvedeny v hranatých závorkách a označeny hvězdičkou. (Důvěrné […]*) Parts of this text have been edited to ensure that confidential information is not disclosed; those parts are enclosed in square brackets and marked with an asterisk. (Confidential […]*)
Dosud nezveřejněný/á/é v Úředním věstníku. Not yet published in the Official Journal.
generální tajemník, vysoký představitel The Secretary-General/High Representative
J.J. (Jeho/Její Jasnost) HSH (His/Her Serene Highness)
J.K.V. (Jeho/Její královská Výsost) (platí i pro lucemburského velkovévodu) HRH (His/Her Royal Highness)
Oznámení čtenářům Notice to readers
Rada přidružení EU–Xxx Association Council EU-Xxx
revidované vydání (zkráceno: rev. vyd.) revised edition
stanovisko vydané po nepovinné konzultaci opinion delivered following non-compulsory consultation
stanovisko vydané z vlastního podnětu opinion delivered on its own initiative
týká se pouze anglického znění only concerns the English version
Úř. věst. …; opravené znění v Úř. věst. … OJ …; corrected version in …
Úř. věst. …; opraveno v Úř. věst. … OJ …; corrected in …
Rozhodnutí ve znění opravy na straně … v tomto čísle Úředního věstníku. Decision as corrected in page … of this Official Journal.
Viz strana … v tomto čísle Úředního věstníku. See page … of this Official Journal.
sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o mezinárodním zdravotním řádu ze dne 26. září 2006 (KOM(2006) 552 v konečném znění)
Pozn.:
Od 27. ledna 2012 zní odkazy na dokumenty KOM takto:
COM(2012) 558 final, příp. COM(2012) 558 final ze dne 10. dubna 2012.
Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the International Health Regulations, 26 September 2006 (COM(2006) 552 final)
sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 19. května 2004 o vyřazování z provozu jader­ných zařízení a nakládání s jadernými odpady – Úprava odpovědnosti v oblasti jaderné energie vyplývající z činnosti Společného výzkumného střediska (SVS) prováděné v rámci Smlouvy o Euratomu (SEK(2004) 621 v konečném znění) Commission communication to the Council and to the European Parliament of 19 May 2004 concerning the decommissioning of nuclear installations and waste management — Nuclear liabilities arising out of the activities of the Joint Research Centre (JRC) carried out under the Euratom Treaty (SEC(2004) 621 final)
Poslední aktualizace: 7. 7. 2020
Začátek strany
Předchozí stranaDalší strana