ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

Iarscríbhinn A4 Na príomhacrainmneacha agus na príomhghiorrúcháin

I bPointe 10.5 gheofar sainmhínithe ar ghiorrúcháin agus acrainmneacha chomh maith lena n-úsáid.
Ní féidir téarmaí a bhfuil réiltíní in aice leo a athrú agus féadfaidh sé nach leanann siad riail an tí.
Ní liosta uileghabhálach é seo.

Leasuithe ar eagrán 2011
29.7.2019 EASA
27.6.2019 ENISA, EUIPO
4.2.2019 eu-LISA
25.10.2018 TARIC
30.11.2017 eu-LISA
1.5.2017 Europol
15.2.2017 CR
14.2.2017 cif/CIF, fob/FOB
6.10.2016 Frontex
1.7.2016 CEPOL, ECHO
10.5.2016 SCE
23.3.2016 EUIPO/OHIM
9.11.2015 EFCA/GERI
4.11.2015 ENISA
29.9.2015 EIOPA, ESMA (leasú)
8.4.2015 EUSC/Satcen
15.4.2014 GEA
23.10.2013 BEREC
1.8.2013 eu-LISA
16.7.2013 ENISA
19.6.2013 ESMA
13.6.2013 EIOPA
7.6.2013 ÚBE
30.4.2013 ACER
4.12.2012 EASO
18.10.2012 EAS/EUSA

A

AA an tAontas Afracach (cuireadh in ionad an OAU é; féach https://au.int/)
AC Ainmníocht Chomhcheangailte
ACC Stáit san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigeán Ciúin atá ina bpáirtithe i gCoinbhinsiún Lomé
ACE Gníomhaíocht Chomhphobail ar mhaithe le comhar san eacnamaíocht
(EN: Action for Cooperation in the field of Economics)
ACER Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh
(EN: Agency for the Cooperation of Energy Regulators)
AE an tAontas Eorpach
Úsáidtear an fhoirm seo a leanas i dtáblaí nó i ngraif chun cur síos a dhéanamh ar ghrúpa Ballstát: EU-9, EU-12, EU-15, srl. (ach seachnaítear an fhoirm sin i dtéacs reatha).
AEA an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadaíochta (Céim I, Céim II, srl.)
AEC an Coimisiún Fuinnimh Adamhaigh (SAM)
(EN: Atomic Energy Commission (USA))
AETR an Comhaontú Eorpach maidir le hObair Foirne Feithiclí ag gabháil d’Iompar Idirnáisiúnta de Bhóthar
(FR: Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route)
AG DE: Aktiengesellschaft (Is éard is brí leis ná “cuideachta phoiblí theoranta”, féach cpt)
AID (féach USAID)
AIE Aontas Iarthar na hEorpa
Altener an clár chun foinsí in-athnuaite fuinnimh a chur chun cinn
(EN: alternative energies)
ANC an Chomhdháil Náisiúnta Afracach
(EN: African National Congress)
APEC Comhar Eacnamaíochta an Aigéin Chiúin agus na hÁise
(EN: Asia-Pacific Economic Cooperation)
AS Ard-Stiúrthóireacht (féach freisin Pointe 9.6, Ard-Stiúrthóireachtaí agus seirbhísí an Choimisiúin: na teidil oifigiúla)
ASBL FR: association sans but lucratif (Is éard is brí leis ná eagraíocht neamhbhrabúis)
ASCII/USASCII Cód ASCII (Cód Caighdeánach Meiriceánach um Idirmhalartú Faisnéise)
(EN: American Standard Code for Information Interchange)
ASEAN Comhlachas Náisiúin na hÁise Thoir Theas (Brúiné, an Chambóid, an Indinéis, Laos, an Mhalaeisia, Maenmar/Burma, na hOileáin Fhilipíneacha, Singeapór, an Téalainn, Vítneam)
(EN: Association of South-East Asian Nations)
ASEM cruinniú an Áise-an Eoraip
(EN: Asia-Europe Meeting)
ASOR an Comhaontú maidir le hIompar Idirnáisiúnta Paisinéirí de Bhóthar trí Sheirbhísí Ócáideacha Bus agus Cóiste
(FR: Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus)
ATIC Aicmiú Trádála Idirnáisiúnta Caighdeánach

B

BCE an Banc Ceannais Eorpach
BEAF an Banc Eorpach um Athfhoirgníocht agus Forbairt
BEI an Banc Eorpach Infheistíochta
Benelux Aontas Eacnamaíoch na Beilge, Lucsamburg agus na hÍsiltíre
(NL: België, Nederland, Luxembourg)
BEREC Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach
(EN: Body of European Regulators for Electronic Communications)
BEUC Biúró Eorpach na gCumann Tomhaltóirí
(FR: Bureau européen des unions de consommateurs)
BIAF an Banc Idirnáisiúnta Atógála agus Forbartha (an Banc Domhanda) (na Náisiúin Aontaithe)
BIC beart AE chun ionaid nuálaíochta agus gnó agus a ngréasán a chruthú agus a fhorbairt
(EN: Community measure for the creation and development of business and innovation centres and their network)
BLEU Aontas Eacnamaíochta na Beilge-Lucsamburg
(NL: Belgisch-Luxemburgse Economische Unie)
BusinessEurope Cónaidhm na nGnóthas Eorpach

C

CAA an tÚdarás um Eitlíocht Shibhialta
(EN: Civil Aviation Authority)
CAI an Ciste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta (na Náisiúin Aontaithe)
CARE bunachar sonraí maidir le tionóiscí bóthair
CBES an Comhbheartas Eachtrach agus Slándála
CBI an Chúirt Bhreithiúnais Idirnáisiúnta
CBL Cáin Bhreisluacha
CBSS Comhairle Stáit Mhuir Bhailt
(EN: Council of the Baltic Sea States)
CBT an comhbheartas talmhaíochta
CC Córas Comhchuibhithe
CCAMLR an Coinbhinsiún maidir le Beo-acmhainní Muirí san Antartach a chaomhnú
(EN: Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources)
CCC
1.
an Chomhairle um Chomhar Custaim
2.
caighdeán cumhachta ceannaigh
CCCN Ainmníocht na Comhairle um Chomhar Custaim
(EN: Customs Co-operation Council Nomenclature)
CCIO cláir chomhair idir-ollscoile
CCITT Coiste Comhairleach um Nuálaíocht agus Aistriú Teicneolaíochta
(EN: Consultative Committee on Innovation and Technology Transfer)
CCM
1.
clár comhtháite Meánmhara
2.
Comhairle Chomhair na Murascaille
CCT
1.
an Chomhairle Chomhairleach Tomhaltóirí
2.
comhtharaif chustaim
(EN: Common Customs Tariff)
CD-ROM dlúthdhiosca cuimhne inléite amháin
(EN: compact disc read-only memory)
CE
1.
an Comhphobal Eorpach/na Comhphobail Eorpacha (a chuaigh in éag an 1 Nollaig 2009 — dáta theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin)
2.
comhartha CE: comhartha comhréireachta an Chomhphobail Eorpaigh
CEB córas eolas-bhunaithe
CEBC an Córas Eorpach Banc Ceannais
CECAF an Coiste Iascaigh um an Atlantach Thoir Láir
(EN: Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic)
CECES Córas Eorpach na gCuntas Eacnamaíoch Suimeáilte
Cedefop an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna
(FR: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle)
Cedex (*) FR: courrier d’entreprise à distribution exceptionnelle (i seoltaí Fraincise)
CEE Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa (féach CE)
CEFA an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (Euratom)
CEGC an Comhphobal Eorpach do Ghual agus Cruach (a chuaigh in éag an 24 Iúil 2002 — dáta éaga Chonradh CEGC)
CEIES an Coiste Comhairleach um Fhaisnéis Staidrimh sna Réimsí Eacnamaíocha agus Sóisialta
(FR: Comité consultatif européen de l’information statistique dans les domaines économique et social)
CELEX Córas Idirinstitiúideach Ríomhairithe Doiciméadúcháin le haghaidh Dhlí an Chomhphobail (Communitatis Europaeae Lex) (cuireadh EUR-Lex ina ionad)
CELT an Coiste um an Limistéar Taighde Eorpach
CEMI Ciste Eorpach Muirí agus Iascaigh
CEN an Coiste Eorpach um Chaighdeánú
(FR: Comité européen de normalisation)
Cenelec Coiste Eorpach na gCaighdeán Leictriteicniúil
(FR: Comité européen de normalisation électrotechnique)
CEPOL Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí
CEPT Comhdháil Eorpach na Riarachán Poist agus Teileachumarsáide
(FR: Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications)
CERD an Coiste Eorpach um Thaighde agus Forbairt
(FR: Comité européen de la recherche et du développement)
CERN an Eagraíocht Eorpach um Thaighde Núicléach
(FR: Centre européen pour la recherche nucléaire)
CERT an Ciste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta
CES an Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta (CESE anois)
CESE Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa
CET Am Lár na hEorpa
CETFT an Ciste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe
CETRT an Ciste Eorpach um Threoraíocht agus Ráthaíocht Talmhaíochta
CFC clórafluaracarbóin
CFNA Clár Forbartha na Náisiún Aontaithe
CFP Comhbheartas iascaigh
(EN: Common fisheries policy)
CFPEnna tionscadail mhaoinithe an Chomhphobail don chomhshaol
(EN: Community financing projects for the environment)
CFS Córas Faisnéise Schengen
CGB ceartas agus gnóthaí baile
CGTT an Comhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil
CICD Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge
CIE Cúirt Iniúchóirí na hEorpa
CIF costas, árachas agus last-táille
(EN: cost, insurance, freight) (Incoterms 2010)
CIR Comhdháil Idir-rialtasach
CIREA an tIonad um Fhaisnéis, Plé agus Malartú i dtaca leis an Tearmann (laistigh d’Ardrúnaíocht na Comhairle)
(FR: Centre d’information, de réflexion et d’échange en matière d’asile)
CIS Comhlathas na Stát Neamhspleách
(EN: Commonwealth of Independent States)
CITES an Coinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flora Fiáine i mBaol
(EN: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
CJ an Chúirt Bhreithiúnais
(EN: Court of Justice)
CLRAE an Chomhdáil um Údaráis Áitiúla agus Réigiúnacha na hEorpa
(EN: Standing Conference of Local and Regional Authorities of Europe)
cobol (*) comhtheanga ghnó-bhunaithe
Codest an Coiste um Fhorbairt na hEolaíochta agus na Teicneolaíochta san Eoraip
(FR: Comité de développement européen de la science et de la technologie)
Cogeca Cónaidhm Ghinearálta Comharchumann Talmhaíochta san AE (dá ngairtí “an Coiste Ginearálta um Chomhar Talmhaíochta sa CE” roimhe seo)
(FR: Comité général de la coopération agricole de l’UE)
Comecon an Chomhairle um Chúnamh Eacnamaíoch Frithpháirteach
(EN: Council for Mutual Economic Assistance)
Comedi idirmhalartú leictreonach sonraí tráchtála
(EN: Commerce Electronic Data Interchange)
Comext bunachar sonraí den staidreamh trádála eachtraí
(FR: base de données du commerce extérieur des CÉ)
COPA Coiste na nEagraíochtaí Talmhaíochta Gairmiúla san Aontas Eorpach
(FR: Comité des organisations professionnelles agricoles de l’Union européenne)
COPEC an Comhchoiste um Chomhdheiseanna do Mhná agus d’Fhir
(FR: comité paritaire de l’égalité des chances)
CORDIS (*) Seirbhís Eolais um Thaighde agus um Fhorbraíocht Chomhphobail
(EN: Community Research and Development Information Service)
Coreper Coiste na mBuanionadaithe
(FR: Comité des représentants permanents)
CORINE comhordú faisnéise maidir leis an gcomhshaol san Eoraip
(EN: Coordination of Information on the Environment)
COST Comhoibriú Eorpach san Eolaíocht agus sa Teicneolaíocht (seanainm: Comhar Eorpach i réimse an Taighde Eolaíoch agus Theicniúil)
(FR: Coopération européenne en science et technologie)
cpt (*) cuideachta phoiblí theoranta
CPVO an Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí
(EN: Community Plant Variety Office)
CR Coiste Eorpach na Réigiún
Cronos an bunachar sonraí sraitheanna ama maicreacnamaíocha (Eurostat)
(FR: base de données de l’Office statistique des Communautés européennes pour la gestion de séries chronologiques)
CSCE an Chomhdháil um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (ESCE anois)
CSE Ciste Sóisialta na hEorpa
CSF creat tacaíochta an Chomhphobail
(EN: Community support framework)
CSGO comhdhúile so-ghalaithe orgánacha
CST
1.
an Coiste Eolaíoch agus Teicniúil (Euratom)
(FR: Comité scientifique et technique)
2.
ceart speisialta tarraingthe (CAI)
CSTE Comhlachas Saorthrádála na hEorpa (Coinbhinsiún Stócólm)
CTL críoch thar lear
CTSanna seirbhísí um thástáil chomhréireachta
(EN: conformance-testing services)

D

DECT teileachumarsáid dhigiteach Eorpach gan sreang
(EN: digital European cordless telecommunications)
DIANE an Líonra um Rochtain Dhíreach Faisnéise don Eoraip
(EN: Direct Information Access Network for Europe)
DIN DE: Deutsche Industrie-Norm (Is éard is brí leis ná caighdeán tionsclaíoch Gearmánach)
D. Phil./Ph.D. Dochtúir Fealsúnachta
(EN: Doctor of Philosophy)
DRAM cuimhne randamrochtana dhinimiciúil
(EN: dynamic random access memory)
DRC dearadh ríomhchuidithe
DTP foilsitheoireacht deisce
(EN: desktop publishing)

E

EAC Comhlachas Eorpach um Chomhar
(EN: European Association for Cooperation)
EAS (féach EUSA)
EASA Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta de chuid an Aontais Eorpaigh
(EN: European Aviation Safety Agency)
EASO Oifig Eorpach um Thacaíocht don Chóras Tearmainn (EUAA anois)
(EN: European Asylum Support Office)
EBT Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe
ECAT Eagraíocht Chonradh an Atlantaigh Thuaidh
ECDC an Lárionad Eorpach um Ghalair a Chosc agus a Rialú
(úsáidtear an giorrúchán céanna i ngach teanga)
(EN: European Centre for Disease Prevention and Control)
ECDIN an líonra um shonraí agus um fhaisnéis faoi cheimiceáin sa timpeallacht
(EN: Environmental Chemicals Data and Information Network)
ECFE an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta
ECHA an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán
(EN: European Chemicals Agency)
ECHO
1.
an Ard-Stiúrthóireacht um Chosaint Shibhialta Eorpach agus um Oibríochtaí Cabhrach Daonnúla Eorpacha (ECHO)
(féach freisin Pointe 9.6, Ard-Stiúrthóireachtaí agus seirbhísí an Choimisiúin: na teidil oifigiúla)
(EN: European Community Humanitarian Office a bhíodh air)
2.
Ósteagraíocht an Choimisiúin Eorpaigh (freastalaí bunachar sonraí an Choimisiúin)
(EN: European Commission Host Organization)
ECIPanna Páirtithe infheistíochta idirnáisiúnta CE
(EN: European Community Investment Partners)
ECOS Córas Comhair idir Cathracha Eorpacha
(EN: European City Cooperation System)
Ecosoc an Chomhairle Eacnamaíoch agus Shóisialta (na Náisiúin Aontaithe)
(EN: Economic and Social Council)
ECU Aonad Airgeadra Eorpach
(úsáidtear mar shiombail airgeadaíochta é, úsáidtear an cás íochtair nuair a scríobhtar amach an téarma); cuireadh an euro ina ionad an 1 Eanáir 1999 (féach freisin Pointe 7.3.1).
(EN: European Currency Unit)
EDF an Ciste Eorpach Forbraíochta (Cuspóir 1, Cuspóir 5a, srl.)
(EN: European Development Fund)
EDI idirmhalartú leictreonach sonraí
(EN: Electronic Data Interchange)
Edifact Idirmhalartú Leictreonach Sonraí faoi chomhair Riaracháin, Tráchtála agus Iompair
(EN: Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport)
EDMI an Eagraíocht Dhomhanda um Maoin Intleachtúil (na Náisiúin Aontaithe)
EDS an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte (na Náisiúin Aontaithe)
EDT Eagraíocht Dhomhanda Trádála (comharba ar CGTT)
EEA an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil
(EN: European Environment Agency)
EESI an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta
EFCA an Ghníomhaireacht Eorpach um Rialú ar Iascach
(EN: European Fisheries Control Agency)
EFICS Córas Eorpach Faisnéise agus Cumarsáide na Foraoiseachta
(EN: European Forestry Information and Communication System)
EFSA an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia
(EN: European Food Safety Authority)
EGF an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú
(EN: European Globalisation Adjustment Fund)
Ehlass Córas Eorpach Faireachais maidir le tionóiscí sa bhaile agus tráth fóillíochta
(EN: European Home and Leisure Accident Surveillance System)
EICanna Láraonaid Eorpacha Faisnéise
(EN: Euro-info Centres)
EIF an Ciste Eorpach Infheistíochta
(EN: European Investment Fund)
EIN Líonra Eorpach Ríomhaireachta
(EN: European Informatics Network)
Einecs Fardal Eorpach de Shubstaintí Ceimiceacha Tráchtálacha Reatha
(EN: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)
EIOPA an tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde
(EN: European Insurance and Occupational Pensions Authority)
EIS an Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair
EMA an Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach
(dá ngairtí “an Ghníomhaireacht Eorpach um Measúnú ar Tháirgí Íocshláinte”, “EMEA”, roimhe seo)
(EN: European Medicines Agency)
EMCDDA an Lárionad Faireacháin Eorpach um Dhrugaí agus um Andúil i nDrugaí
(EN: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)
EMEA féach EMA
EMS an Córas Eorpach Airgeadaíochta
(EN: European Monetary System)
EMSA an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí
(EN: European Maritime Safety Agency)
ENEL IT: Ente nazionale per l’energia elettrica (Is éard is brí leis ná an Comhlacht Náisiúnta Leictreachais)
ENIAC Comhairle Chomhairleach Eorpach um an Tionscnamh Nanaileictreonaice
(EN: European Nanoelectronics Initiative Advisory Council)
ENISA Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chibearshlándáil
ENR eagraíocht neamhrialtasach
Envireg Clár gníomhaíochta réigiúnach maidir le tionscnamh an Choimisiúin i dtaca leis an gcomhshaol
EOTC Eagraíocht Eorpach um Thástáil agus um Dheimhniúchán
(EN: European Organisation for Testing and Certification)
EPA an Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil
(EN: Environment Protection Agency)
EPE Eagraíocht na bPaitinní Eorpacha
EPOS
1.
comhthiomsú staidéar (agus anailísí) na hEorpa
(EN: European Pool of Studies (and Analyses))
2.
díolphointe leictreonach
(EN: electronic point of sale)
EPSO an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne
(EN: European Personnel Selection Office)
ERA an Ghníomhaireacht Eorpach Iarnróid
(EN: European Railway Agency)
Erasmus clár gníomhaíochta um soghluaisteacht mhic léinn ollscoile
(EN: European Community Action Scheme for the Mobility of University Students)
ERDF Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa
(EN: European Regional Development Fund)
ERICA Institiúid Taighde Eorpach um Ghnóthaí Tomhaltóirí
(EN: European Research Institute for Consumer Affairs)
ERMES an Córas Eorpach um Chur Teachtaireachtaí Raidió
(EN: European Radio-Messaging System)
ESA an Ghníomhaireacht Eorpach Spáis
(EN: European Space Agency)
ESAF an tSaoráid Choigeartúcháin Struchtúraigh Feabhsaithe
(EN: Enhanced Structural Adjustment Facility)
ESB einceifileapaite spúinseach bhólachta
ESCE an Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip (cuireadh an CSCE ina hionad an 1 Eanáir 1995)
ESMA an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí (EN: European Securities and Markets Authority)
ETF an Fhondúireacht Eorpach Oiliúna
(EN: European Training Foundation)
ETSI Institiúid Eorpach na gCaighdeán Teileachumarsáide
(EN: European Telecommunications Standards Institute)
EUA aonad cuntais Eorpach (cuireadh an ECU ina ionad an 9 Aibreán 1979 agus ansin cuireadh an euro in ionad an aonaid sin an 1 Eanáir 1999)
(EN: European unit of account)
EUAA Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Thearmann (cuireadh in ionad EASO é)
(EN: European Union Agency for Asylum)
EUI an Institiúid Ollscoile Eorpach
(EN: European University Institute)
EUIPO Oifig Maoine Intleachtúla de chuid an Aontais Eorpaigh (cuireadh in ionad OHIM é)
(EN: European Union Intellectual Property Office)
EUISS Institiúid an Aontais Eorpaigh do Staidéar Slándála
(EN: European Union Institute for Security Studies)
eu-LISA (*) Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais
EUMC an Lárionad Eorpach um Fhaireachán ar an gCiníochas agus ar an tSeineafóibe
(EN: European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia)
EU-OSHA an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair
(EN: European Agency for Safety and Health at Work)
EUR euro (féach freisin Pointe 7.3.1)
Euratom an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (CEFA)
Eureka an Ghníomhaireacht Eorpach um Chomhordú Taighde
(EN: European Research Coordination Agency)
EURESanna na Seirbhísí Eorpacha Fostaíochta
(EN: European Employment Services)
EUR-Lex láithreán gréasáin a thugann rochtain ar dhlí an AE
Eurocontrol an Eagraíocht Eorpach um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta
Eurofound an Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú
Eurolib tionscadal leabharlainne Eorpach
Euronet-DIANE an Líonra um Rochtain Dhíreach Faisnéise don Eoraip
(EN: European Telecommunications Network — Direct Information Access Network for Europe)
Europol Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí
(EN: European Union Agency for Law Enforcement Cooperation)
Eurostat Oifig Staidrimh an Aontais Eorpaigh
Eurydice Líonra um Fhaisnéis Oideachais sa Chomhphobal Eorpach (http://www.eurydice.org/)
EUSA Scoil Riaracháin Eorpach
(EN: European School of Administration)
EUSC (féach Satcen)
EVCA
1.
an Comhlachas Eorpach um Chaipiteal Fiontair
(EN: European Venture Capital Association)
2.
an Comhlachas Eorpach um Chothromas Príobháideach agus um Chaipiteal Fiontair
(EN: European Private Equity and Venture Capital Association)
EWOS Ceardlann Eorpach um Chórais Oscailte
(EN: European Workshop for Open Systems)

F

FBM fiontair bheaga agus mheánmhéide
FBR mear-imoibreoir pórúcháin
(EN: fast breeder reactor)
FDET Faisnéis agus Doiciméadacht Eolaíoch agus Theicniúil
FEOGA an Ciste Eorpach um Threoraíocht agus Ráthaíocht Talmhaíochta, féach CETRT
(FR: Fonds européen d’orientation et de garantie agricole)
FIDE Cónaidhm Idirnáisiúnta um Dhlí Eorpach
(FR: Fédération internationale pour le droit européen)
FOB saor ar bord
(EN: free on board) (Incoterms 2010)
FPE Feisire de Pharlaimint na hEorpa
FRA Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha
(EN: European Union Agency for Fundamental Rights)
Frontex an Ghníomhaireacht Eorpach um an nGarda Teorann agus Cósta

G

G7 Grúpa na Seacht dTír (na náisiúin tionsclaíocha ceannródaíocha: Ceanada, an Fhrainc, an Ghearmáin, an Iodáil, an Ríocht Aontaithe, an tSeapáin, na Stáit Aontaithe)
G24 an Grúpa 24 (Grúpa Idir-Rialtasach na gCeithre is Fiche um Ghnóthaí Airgeadaíochta Idirnáisiúnta)
G77 an Grúpa 77
GATS an Comhaontú Ginearálta maidir le Trádáil Seirbhísí
(EN: General Agreement on Trade in Services)
GCG an Gréasán um Chomhoibriú Gnó
GEA an Ghníomhaireacht Eorpach um Athchóiriú (deireadh an tsainordaithe: 31.12.2008)
GEC an Ghníomhaireacht Eorpach um Chosaint
GELE Grúpáil Eorpach um Leas Eacnamaíoch
GERI (féach EFCA)
GFCM Coimisiún Iascaigh Ginearálta don Mheánmhuir
(EN: General Fisheries Commission for the Mediterranean)
GISCO an córas faisnéise geografaí don Choimisiún (Eurostat)
(EN: geographic information system of the Commission)
GmbH (*) DE: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Is éard is brí leis ná cuideachta faoi dhliteanas teoranta)
GPL gás peitriliam leachtaithe
GRIPS córas ginearálta próiseála eolais atá bunaithe ar chaidreamh
(EN: general relation-based information processing system)
GSA an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS
(úsáidtear an giorrúchán céanna i ngach teanga)
(EN: European GNSS Supervisory Authority)
GSE Gníomhaireacht Soláthair Euratom
GSM Córas Domhanda do Chumarsáid Mhóibileach
(EN: Global System for Mobile Communications)
GSP Córas na bhFabhar Ginearálaithe
(EN: Generalised System of Preferences)
GTE gréasáin thras-Eorpacha

H

HCFC hidreaclórafluaracarbóin
HDTV teilifís ardghléine
(EN: high definition television)

I

IAEA an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta d’Fhuinneamh Adamhach (na Náisiúin Aontaithe)
(EN: International Atomic Energy Agency)
IATA an Comhlachas Aeriompair Idirnáisiúnta
(EN: International Air Transport Association)
IATI Ionstraim Airgeadais um Threoraíocht Iascaigh
IBC cumarsáid chomhtháite leathanbhanda
(EN: integrated broadband communications)
IBSFC an Coimisiún Idirnáisiúnta um Iascach Mhuir Bhailt
(EN: International Baltic Sea Fishery Commission)
ICCAT an Coimisiún Idirnáisiúnta um Chaomhnú Tuinníní Atlantacha
(EN: International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas)
IDA clár ilbhliantúil chun tacú le gréasáin thras-Eorpacha a chur i bhfeidhm maidir le hidirmhalartú sonraí idir lucht riaracháin
(EN: interchange of data between administrations)
IDCP an Clár Idirnáisiúnta um Chaomhnú Deilfeanna
(EN: International Dolphin Conservation Programme)
IEA
1.
an Ghníomhaireacht Idirnáisiúnta Fuinnimh (ECFE)
(EN: International Energy Agency)
2.
an Institiúid Eorpach Airgeadaíochta
IEFR cúltaca idirnáisiúnta bia éigeandála
(EN: International Emergency Food Reserve)
IFC an Chorparáid Airgeadais Idirnáisiúnta (na Náisiúin Aontaithe)
(EN: International Finance Corporation)
IFRC Cónaidhm Idirnáisiúnta Chumainn na Croise Deirge agus an Chorráin Dheirg
(EN: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)
IMCO an Eagraíocht Chomhairleach Mhuirí Idir-rialtasach
(EN: Intergovernmental Maritime Consultative Organisation)
IMI
1.
an Comhthionscnamh Teicneolaíochta um Míochaine Nuálaíoch
(EN: Joint Technology Initiative on Innovative Medicines)
2.
an Tionscnamh um Míochaine Nuálaíoch
(EN: Innovative Medicines Initiative)
IMO an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta
(EN: International Maritime Organization)
ING ionad nuálaíochta agus gnó
Inmarsat an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Shatailítí Muirí
(EN: International Maritime Satellite Organisation)
INTAS an Comhlachas Idirnáisiúnta um chur chun cinn an Chomhair le hEolaithe ó Stáit Neamhspleácha Nua an Iar-Aontais Shóivéadaigh
(EN: International Association for the Promotion of Cooperation with Scientists from the New Independent States of the Former Soviet Union)
Interprise clár chun an timpeallacht gnó a fheabhsú agus forbairt fiontar a chur chun cinn, go háirithe fiontair bheaga agus mheánmhéide
Interreg II tionscnamh maidir le teorainneacha a fhorbairt, comhar trasteorann agus gréasáin fuinnimh áirithe
Intrastat córas tiomsaithe staidrimh
(EN: intra-community trade statistics)
IO Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh
(roimh an 1 Feabhra 2003: Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach)
IOTC an Coimisiún um Thuinníní an Aigéin Indiaigh
(EN: Indian Ocean Tuna Commission)
IRDAC an Coiste Comhairleach um Thaighde agus Fhorbairt Tionscail
(EN: Industrial Research and Development Advisory Committee)
IRIS córas faisnéise faoi cheanglais cheistiúcháin
(EN: interrogation requirements information system)
ISBN Leabharuimhir Chaighdeánach Idirnáisiúnta
(EN: International Standard Book Number)
ISDN líonra digiteach de sheirbhísí comhtháite
(EN: integrated services digital network)
ISIC Rangúchán Tionsclaíoch Caighdeánach Idirnáisiúnta i dtaca le gach Gníomhaíocht Eacnamaíoch
(EN: International Standard Industrial Classification of all Economic Activities)
ISIS an Córas Comhtháite Faisnéise maidir le Caighdeáin
(EN: integrated standards information system)
ISO Eagraíocht Idirnáisiúnta na gCaighdeán
(EN: International Organization for Standardization)
ISSN Sraithuimhir Chaighdeánach Idirnáisiúnta
(EN: International Standard Serial Number)
ITER Imoibreoir Trialach Teirmeanúicléach Idirnáisiúnta
(EN: international thermonuclear experimental reactor)
ITSO Eagraíocht Shatailít Teileachumarsáide Idirnáisiúnta
(EN: International Telecommunications Satellite Organization)
IUCN
1.
an tAontas Idirnáisiúnta um Chaomhnú an Dúlra
(EN: International Union for Conservation of Nature)
2.
an tAontas Idirnáisiúnta um Chaomhnú an Dúlra agus Acmhainní Nádúrtha
(EN: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)

J

JET Tóras Eorpach Comhpháirteach
(EN: Joint European Torus)
JOPP clár comhfhiontar Phare
(EN: Joint venture PHARE programme)
JRC an tAirmheán Comhpháirteach Taighde
(EN: Joint Research Centre)

L

LAN líonra ceantair logánta
(EN: local area network)
LCG an Lárionad um Chomhoibriú Gnó
LDC an tír is lú forbairt
(EN: least developed country)
Leader-anna II Naisc idir gníomhaíochtaí um fhorbairt gheilleagar na tuaithe
(FR: Liaisons entre actions de développement de l’économie rurale)
LEE an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
Leonardo
da Vinci
clár gníomhaíochta chun beartas gairmoiliúna a chur i bhfeidhm
LIBOR Ráta Tairisceana Idirbhainc Londan
(EN: London interbank offered rate)
Licross an Conradh de Chumainn na Croise Deirge
(FR: Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge)
LIFE Ionstraim Airgeadais maidir leis an gComhshaol
(EN: financial instrument for the environment)
LME Malartán Miotail Londan
(EN: London Metal Exchange)
LSCF an Líonra Sonraí um Chuntasaíocht Feirme

M

MATTHAEUS clár malairte le haghaidh oifigeach custaim (clár gníomhaíochta Comhphobail maidir le gairmoiliúint le haghaidh oifigeach custaim)
MCA suim chúiteach airgid
(EN: monetary compensatory amount)
MECS an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí
MEDIA Clár Gníomhaíochta chun Forbairt ar Thionscal Closamhairc na hEorpa a chur chun cinn
(FR: Mesures pour encourager le développement de l’industrie audiovisuelle)
Mercosur an Cómhargadh Theas
(ES: Mercado Común del Sur)
MFN náisiún barrfhabhair
(EN: most-favoured nation)
MIPSanna na milliúin treoir sa soicind (ríomhaireacht)
(EN: millions of instructions per second (computing))
MIRBN an Mheastóireacht Idirnáisiúnta ar Réim Breosla Núicléigh
MISEP córas faisnéise frithpháirteach maidir le beartais fostaíochta
(EN: mutual information system on employment policies)
MRM meicníocht rátaí malairte
MSA Comhaontú Cruach Iltaobhach
(EN: Multilateral Steel Agreement)

N

NA na Náisiúin Aontaithe
NABS an Ainmníocht le haghaidh anailís agus comparáid a dhéanamh ar bhuiséid agus ar chláir eolaíocha
(EN: Nomenclature for the analysis and comparison of science budgets and programmes)
NAFO Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thiar Thuaidh
(EN: Northwest Atlantic Fisheries Organization)
NAFTA Comhaontú Saorthrádála Mheiriceá Thuaidh
(EN: North American Free Trade Agreement)
NAMSA Gníomhaireacht ECAT um Chothabháil agus Soláthar
(EN: NATO Maintenance and Supply Agency)
NARICanna lárionaid náisiúnta faisnéise um aitheantas acadúil
(EN: National Academic Recognition Information Centres)
NASA an tÚdarás Náisiúnta um Aerloingseoireacht agus um Spás (SAM)
(EN: National Aeronautics and Space Administration)
NASCO Eagraíocht um Chaomhnú Bradán san Atlantach Thuaidh
(EN: North Atlantic Salmon Conservation Organisation)
NCI Nua-Ionstraim Chomhphobail
(EN: New Community Instrument)
NEA an Ghníomhaireacht um Fhuinneamh Núicléach (ECFE)
(EN: Nuclear Energy Agency)
NEAFC an Coimisiún um Iascach an Atlantaigh Thoir Thuaidh
(EN: North-East Atlantic Fisheries Commission)
NICanna tíortha nuathionsclaithe
(EN: newly industrialised countries)
NIP clár táscach náisiúnta
(EN: national indicative programme)

O

OAPEC Eagraíocht Onnmhairithe Peitriliam na dTíortha Arabacha
(EN: Organization of Arab Petroleum Exporting Countries)
OAS Eagraíocht na Stát Meiriceánach
(EN: Organisation of American States)
OAU Eagraíocht um Aontas na hAfraice (cuireadh an AA ina hionad)
(EN: Organization of African Unity)
OCAS Eagraíocht na Stát Meiriceánach Láir
(EN: Organisation of Central American States)
OCTanna tíortha agus críocha thar lear
(EN: Overseas Countries and Territories)
ODanna ranna thar lear
(EN: overseas departments)
OHIM an Oifig um Chomhchuibhiú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (cuireadh EUIPO ina hionad)
(EN: Office for Harmonization in the Internal Market)
OLC oll-luach calrach
ONP soláthar líonra oscailte
(EN: open network provision)
OPanna Orgánafosfáit
(EN: organophosphate)
OPE Oifig na bPaitinní Eorpacha
OPEC Eagraíocht na dTíortha Onnmhairithe Peitriliam
(EN: Organization of the Petroleum Exporting Countries)
OPETanna na hEagraíochtaí um Theicneolaíochtaí Fuinnimh a Chur Chun Cinn
(EN: Organisations for the Promotion of Energy Technologies)
OSHA féach EU-OSHA
OSI Idirnasc Córas Oscailte
(EN: open-systems interconnection)
OTI olltáirgeacht intíre
OTN olltáirgeacht náisiúnta
OVIDE eagrú videotex d’Fheisirí Pharlaimint na hEorpa
(EN: Organisation of Videotex for Members of the European Parliament)

P

PC ríomhaire pearsanta
(EN: personal computer)
PE Parlaimint na hEorpa
Phare (*) Cúnamh réamhaontachais faoi choinne Thíortha na hEorpa Láir agus Thoir
(FR: Programme d’aide de préadhésion pour les pays d’Europe centrale et orientale)
PINC clár léiriúcháin núicléach an Chomhphobail
(FR: programme indicatif nucléaire pour la Communauté)
PLO Eagraíocht Shaoirse na Palaistíne
(EN: Palestine Liberation Organisation)
PME FR: petites et moyennes entreprises (Is éard is brí leis ná “fiontair bheaga agus mheánmhéide”, féach FBM)
PPP
1.
paireacht chumhachta ceannaigh
(EN: purchasing power parity)
2.
prionsabal “íoc mar a thruaillítear”
(EN: “polluter pays” principle)
PSTN líonra poiblí lasctheileafón
(EN: public-switched telephone network)
PTTI Post, Teileagraf agus Teileafón Idirnáisiúnta
PVC clóiríd pholaivinile
(EN: polyvinyl chloride)

Q

QC Abhcóide na Banríona
(EN: Queen’s Counsel)
QUEST
1.
measúnú ar iarratas agus teicníc cuardaigh
(EN: query evaluation and search technique)
2.
tástáil cháilíochta leictreonaí córas
(EN: quality electrical systems test)
3.
uirlis ionsamhlúcháin ráithiúil na hEorpa
(EN: quarterly European simulation tool)

R

RAM cuimhne randamrochtana
(EN: random access memory)
RAPID bunachar sonraí a thugann tuairiscí laethúla ar ghníomhaíochtaí an AE, á bhainistiú ag an Ard-Stiúrthóireacht Preasa agus Cumarsáide
RAREanna Líonraí Gaolmhara um Thaighde Eorpach
(FR: Réseaux associés pour la recherche européenne)
Reitox Líonra Faisnéise Eorpach maidir le Drugaí agus Andúil i nDrugaí
(FR: Réseau européen d’information sur les drogues et les toxicomanies)
ROM cuimhne inléite amháin
(EN: read-only memory)
RTD taighde agus forbairt theicneolaíoch
(EN: research and technological development)

S

SA FR: société anonyme (Is éard is brí leis ná “cuideachta phoiblí theoranta”, féach cpt)
SAARC Comhlachas na hÁise Theas um Chomhar Réigiúnach
(EN: South Asian Association for Regional Cooperation)
SAD doiciméad riaracháin aonair
(EN: single administrative document)
SADC Comhphobal Forbraíochta Dheisceart na hAfraice
(EN: Southern African Development Community)
SAF saoráid choigeartúcháin struchtúraigh
(EN: structural-adjustment facility)
SAFE clár SAFE (Gníomhaíochtaí Sábháilteachta don Eoraip) arb é is aidhm dó sábháilteacht, sláinteachas agus sláinte ag an obair a fheabhsú go háirithe i ngnóthais bheaga agus mheánmhéide
(EN: Safety Actions for Europe)
SALTanna Cainteanna faoi Theorannú Straitéiseach Arm
(EN: Strategic Arms Limitation Talks)
SARL FR: société à responsabilité limitée (Is éard is brí leis ná cuideachta phríobháideach theoranta)
Satcen Lárionad Satailíte an Aontais Eorpaigh
(EN: European Union Satellite Centre)
SAVEanna gníomhaíochtaí sonracha um éifeachtúlacht bhríomhar fuinnimh
(EN: Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency)
SCAD Lársheirbhís Uathoibrithe Doiciméadúcháin (bunachar sonraí)
(FR: service central automatisé de documentation)
SCAM Stáit Chomhlachaithe na hAfraice agus Mhadagascar
SCE an Sásra Cobhsaíochta Eorpach (http://www.esm.europa.eu/)
SCENT an córas le haghaidh líonra forfheidhmithe custaim
(EN: system for a customs enforcement network)
SCF an Coiste Eolaíoch um Bia
(EN: Scientific Committee on Food)
SCIC Comhsheirbhís Ateangaireachta agus Chomhdhálacha (an Coimisiún Eorpach; cuireadh “Ard-Stiúrthóireacht na hAteangaireachta” ina hionad)
(FR: Service commun interprétation — conférences)
SDI Tionscnamh Straitéiseach Cosanta
(EN: Strategic Defence Initiative)
SdT (*) FR: service de traduction (Is éard is brí leis ná Seirbhís Aistriúcháin an Choimisiúin Eorpaigh; cuireadh “Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin” ina hionad)
SEAFO Eagraíocht Iascaigh an Atlantaigh Thoir Theas
(EN: South East Atlantic Fisheries Organisation)
SEDOC an Córas Eorpach chun Folúntais agus Iarratais ar Fhostaíocht a Imréiteach ar Bhonn Idirnáisiúnta (féach EURESanna)
(FR: Système européen de diffusion des offres et des demandes d’emploi enregistrées en compensation internationale)
SEGS an tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí
SEIF siondróm easpa imdhíonachta faighte
SESAR córas glúine nua Eorpach um bainistiú aerthráchta
(EN: Single European Sky ATM Research)
SGML Teanga Chaighdeánach Mharcála Ghinearálaithe
(EN: Standard Generalized Markup Language)
SICAV FR: société d’investissement à capital variable (Is éard is brí leis ná cuideachta infheistíochta le caipiteal athraitheach)
SIENA bunachar sonraí trádála atá bunaithe ar Nimexe (Eurostat)
(FR: système intérimaire d’exploitation de la Nimexe automatisé)
SIMAP córas faisnéise um sholáthar poiblí
(FR: Système d’information pour les marchés publics)
SMIC FR: salaire minimal interprofessionnel de croissance (Is éard is brí leis ná íosphá nasctha le fás)
SMIG FR: salaire minimum interprofessionnel garanti (Is éard is brí leis ná íosphá ráthaithe)
SMUanna gnóthais bheaga agus mheánmhéide
(EN: small and medium-sized undertakings)
SNN stáit neamhspleácha nua (a bhíodh san Iar-Aontas Sóivéadach)
SOLAS an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir
(EN: International Convention for the Safety of Life at Sea)
SpA (*) IT: società per azioni (Is éard is brí leis ná cuideachta phoiblí theoranta)
SPRL FR: société de personnes à responsabilité limitée (Is éard is brí leis ná cuideachta phríobháideach theoranta)
Stabex córas um thuilleamh onnmhairíochta ACC agus OCT a chobhsú
(EN: (System of) Stabilisation of Export Earnings)
STARTanna Cainteanna faoi Laghdú Straitéiseach Arm
(EN: Strategic Arms Reduction Talks)
STFC sonrúchán tionscnaimh faoi chosaint
STOA Measúnú na Roghanna Eolaíocha agus Teicneolaíocha
(EN: Science and Technology Options Assessment)
SWIFT an Cumann um Aistrithe Airgeadais Idirbhainc ar fud an Domhain
(EN: Society for Worldwide Interbank Financial Transfers)
Sysmin an tsaoráid mhaoiniúcháin speisialta um tháirgí mianadóireachta ACC agus OCT
(EN: Special financing facility for ACP and OCT mining products)
Systran córas uathoibríoch aistriúcháin
(FR: Le système de traduction automatique de la Commission)

T

TAC an ghabháil iomlán is incheadaithe
(EN: total allowable catch)
Tacis (*) cúnamh teicniúil do Chomhlathas na Stát Neamhspleách
(EN: Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States)
TAL traein ardluais
TAM meicníocht measúnaithe trádála
(EN: trade assessment mechanism)
TARIC Taraif Chomhtháite an Aontais Eorpaigh
(FR: Tarif intégré de l’Union européenne)
TCDC comhar teicniúil idir tíortha i mbéal forbartha
(EN: technical cooperation between developing countries)
TELT Tíortha na hEorpa Láir agus Thoir
Tempus scéim soghluaisteachta tras-Eorpaí do staidéar ollscoile
(EN: Trans-European Mobility Scheme for University Studies)
TF teicneolaíocht faisnéise
T&F taighde agus forbairt
T, F & T taighde, forbairt agus taisealbhadh
TGFC tásc geografach faoi chosaint
TIF idirthuras idirnáisiúnta d’iarnród
(FR: transit international par fer)
TIR iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar
(FR: transport international de marchandises par route)
TRIPS an Comhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil
(EN: Agreement on Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights)
TUC EN: Trades Union Congress (Is éard is brí leis ná Comhdháil na gCeardchumann sa Ríocht Aontaithe)

U

ÚBE an tÚdarás Baincéireachta Eorpach
UCLAF an tAonad chun an Cosc Calaoise a Chomhordú
(FR: Unité pour la coordination de la lutte antifraudes)
UHF minicíocht ultra-ard
(EN: ultra-high frequency)
UMTS Córas Uilíoch Móibíleach Teileachumarsáide
(EN: universal mobile telecommunications system)
UNBRO Oibríocht Fóirithinte Teorann na Náisiún Aontaithe
(EN: United Nations Border Relief Operation)
UNCED Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Chomhshaol agus Forbairt
(EN: United Nations Conference on Environment and Development)
Unctad Comhdháil na Náisiún Aontaithe ar Thrádáil agus Forbairt
(EN: United Nations Conference on Trade and Development)
UNDRO Oifig Chomhordaitheoir na Náisiún Aontaithe um Fhóirithint Anachaine
(EN: Office of the United Nations Disaster Relief Coordinator)
UNECE Coimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip
(EN: United Nations Economic Commission for Europe)
UN/Edifact-anna Rialacha na Náisiún Aontaithe um Idirmhalartú Leictreonach Sonraí faoi chomhair Riaracháin, Tráchtála agus Iompair
(EN: United Nations rules for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport)
UNEP Clár Comhshaoil na Náisiún Aontaithe
(EN: United Nations Environment Programme)
Unesco Eagraíocht Oideachais, Eolaíochta agus Chultúir na Náisiún Aontaithe
(EN: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
UNHCR Oifig Ard-Choimisinéir na Náisiún Aontaithe le haghaidh Dídeanaithe
(EN: Office of the United Nations High Commissioner for Refugees)
Unicef Ciste na Náisiún Aontaithe do Leanaí
(EN: United Nations Children’s Fund)
UNRRA Gníomhaireacht Fóirithinte agus Athshlánaithe na Náisiún Aontaithe
(EN: United Nations Relief and Rehabilitation Administration)
UNRWA Gníomhaireacht na Náisiún Aontaithe um Fhóirithint agus Oibreacha ar mhaithe le dídeanaithe Palaistíneacha sa Neasoirthear
(EN: United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)
UPU an tAontas Poist Uilechoiteann
(FR: Union postale universelle)
URBAN Tionscnamh Comhphobail maidir le ceantair uirbeacha
(EN: Community initiative concerning urban areas)
URL aimsitheoir aonfhoirmeach acmhainne
(EN: uniform resource locator)
USAID an Ghníomhaireacht um Fhorbairt Idirnáisiúnta (SAM)
(EN: Agency for International Development (USA))
USAEC Coimisiún Fuinnimh Adamhaigh Stáit Aontaithe Mheiriceá
(EN: United States Atomic Energy Commission)
UTC ultra-theaschóireáilte (bainne nó uachtar)

V

V i gcoinne/in aghaidh/seachas
(versus)
VEID víreas easpa imdhíonachta daonna
VHF an-ardmhinicíocht
(EN: Very high frequency)

W

WCPFC Coimisiún chun Stoic Éisc Mór-Imirceach san Aigéan Ciúin Iartharach agus san Aigéan Ciúin Láir a Chaomhnú agus a Bhainistiú
(EN: Western and Central Pacific Fisheries Commission)
WECAFC an Coimisiún um Iascach an Atlantaigh Thiar Láir
(EN: Western Central Atlantic Fishery Commission)
WFTU Cónaidhm Dhomhanda na gCeardchumann
(EN: World Federation of Trade Unions)
WWF an Ciste Domhanda Fiadhúlra
(EN: Wildlife Fund for Nature)
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile