ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

Приложение А4 Основни акроними и съкращения

Промени в изданието от 2011 г.
31.3.2021 г. CINEA, EACEA, Eismea, REA
12.12.2019 г. Евроюст
12.9.2019 г. ЕИИС/ИЕСИС
29.7.2019 г. ЕААБ
17.7.2019 г. ЕОТ
4.7.2019 г. ACER
27.6.2019 г. ENISA
4.2.2019 г. eu-LISA
1.5.2017 г. Европол
6.10.2016 г. Frontex
1.7.2016 г. CEPOL, ECHO
10.5.2016 г. EMC
23.3.2016 г. OHIM/EUIPO
20.11.2015 г. eu-LISA
23.9.2015 г. ЕАМБ/EMSA
21.9.2015 г. EU-OSHA
30.4.2015 г. ECHA
8.4.2015 г. EUSC/Satcen
1.1.2014 г. EACI/EASME, EAHC/Chafea, ERCEA
6.11.2013 г. EMCDDA
23.10.2013 г. ОЕРЕС
1.8.2013 г. eu-LISA
16.7.2013 г. ENISA
19.6.2013 г. ESMA
13.6.2013 г. EIOPA
7.6.2013 г. ЕБО
29.5.2013 г. EMCDDA
30.4.2013 г. ACER
4.12.2012 г. EASO
18.10.2012 г. EAS/EUSA

А

Агримед средиземноморско селско стопанство (програма на Общността)
АД акционерно дружество
АДАМ асоциирани държави от Африка и Мадагаскар
АДАПТ инициатива на Общността за адаптиране на работната сила към индустриалните промени
АЕС Азиатско-европейска среща
АКТБ държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (страни по Конвенцията от Ломе)
Алтенер програма на Общността за развитие на алтернативни източници на енергия
АМР Агенция за международно развитие (САЩ)
АНК Африкански национален конгрес
АОС Агенция за опазване на околната среда
АПЕК Азиатско-Тихоокеанско икономическо сътрудничество
АС Африкански съюз (заменил OАЕ; вж. http://www.africa-union.org /)
АСЕАН Асоциация на народите от Югоизточна Азия (Бруней, Виетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мианмар/Бирма, Сингапур, Тайланд и Филипините)
АСКИО американски стандартен код за информационен обмен

Б

БВП брутен вътрешен продукт
БЛИС белгийско-люксембургски икономически съюз
Бенелюкс икономически съюз между Белгия, Нидерландия и Люксембург
Биомед лрограма за изследване и технологично развитие, включително демонстрация, в областта на биомедицината и здравеопазването
БНП брутен национален продукт

В

ВПС Всемирен пощенски съюз

Г

Г-7 групата на седемте водещи индустриални нации: Германия, Италия, Канада, Обединеното кралство, Съединените щати, Франция, Япония
Г-24 междуправителствена група на двадесет и четирите по международни правителствени въпроси
Г-77 група на седемдесет и седемте
ГАТС Общо споразумение за търговията с услуги
ГАТТ Общо споразумение за митата и търговията
ГД Генерална дирекция (вж. също точка 9.6 „Генерални дирекции и служби на Комисията: официални наименования“)
ГИСКО географски информационни системи за Комисията (Евростат)

Д

ДДС данък добавена стойност
ДИАНЕ европейска мрежа за директен достъп до информация
ДОД данък общ доход

E

ЕААБ Агенция за авиационна безопасност на Европейския съю
ЕААЕ Европейска агенция за атомна енергия
ЕАВ Европейска агенция за възстановяване
ЕАМБ Европейска агенция по морска безопасност
ЕАОС Европейска агенция за околна среда
ЕАС Европейска асоциация за сътрудничество
ЕАСТ Европейска асоциация за свободна търговия (Стокхолмска конвенция)
ЕБВР Европейска банка за възстановяване и развитие
ЕБО Европейски банков орган
Евратом Европейска общност за атомна енергия
Евридис Информационна служба за образованието в Европа (http://www.eurydice.org/)
Еврика Европейска агенция за координиране на изследванията
Евроконтрол Европейска организация за безопасност на въздухоплаването
Евролиб проект „Европейска библиотека“
Европол Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането
Евростат Европейска статистическа служба
Eurojust Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие
ЕЗФРСР Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕИБ Европейска инвестиционна банка
ЕИИПВ Европейски изследователски институт по потребителски въпроси
ЕИИС (вж. ИЕСИС)
ЕИО Европейска икономическа общност
ЕИП Европейско икономическо пространство
ЕИСК Европейски икономически и социален комитет
ЕИФ Европейски инвестиционен фонд
ЕИЦ Европейски информационен център
ЕКА Европейска космическа агенция
ЕКЕС Европейски комитет за електротехническа стандартизация
ЕКИР Европейски комитет за изследвания и развитие
ЕКС Европейски комитет по стандартизация
ЕКСИС Европейски консултативен комитет за статистическа информация в икономическата и социалната сфера
ЕКЮ европейска валутна единица (с главни букви, когато се използва като парично означение; изписва се с малки букви, когато се използва като дума); заменена с еврото на 1 януари 1999 г. (вж. също точка 7.3.1)
ЕMC Европейски механизъм за стабилност (http://www.esm.europa.eu/)
ЕНОЗД Европейски надзорен орган по защита на данните
ЕО Европейска(и)/общност(и) (до 1 декември 2009 г. — датата на влизане в сила на Договора от Лисабон)
ЕОБХ Европейски орган за безопасност на храните
ЕОВС Европейска общност за въглища и стомана (до 24 юли 2002 г. — датата на изтичане на Договора за ЕОВС)
ЕОИИ Европейско обединение по икономически интереси
ЕОТ Европейски орган по труда
ЕП Европейски парламент
ЕПВ Европейско патентно ведомство
ЕПИ Европейски паричен институт
ЕПО Европейска патентна организация
ЕПС Европейска парична система
ЕПСО Европейска политика за сигурност и отбрана
„Еразъм“ програма на Европейската общност за мобилност на студентите
ЕС Европейски съюз
ЕСВД Европейска служба за външна дейност
ЕСФ Европейски социален фонд
ЕСЦБ Европейска система на централните банки
ЕФГЗ Европейски фонд за гарантиране на земеделието
ЕФО Европейска фондация за обучение
ЕФПГ Европейски фонд за приспособяване към глобализацията
ЕФР Европейски фонд за развитие
ЕФРР Европейски фонда за регионално развитие
ЕЦБ Европейска централна банка
ЕЦМНН Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
ЕЦМРК Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията

З

ЗГУ защитено географско указание
ЗЕС Западноевропейски съюз
ЗНП защитено наименование за произход

И

ИЕСИС Институт на Европейския съюз за изследване на сигурността
ИКЕ Икономическа комисия за Европа (ООН)
ИПС Икономически и паричен съюз
ИТ информационни технологии

К

КН Комбинирана номенклатура
Кодест Комитет за европейско научно-техническо развитие
КОПЕК Съвместен комитет за равни възможности на жените и мъжете
Корепер Комитет на постоянните представители
КССЕ Конференция за сигурност и сътрудничество в Европа (сега ОССЕ)

Л

„Леонардо
да Винчи“
програма за професионално образование и обучение
ЛИДЕР връзки между дейностите за развитие на икономиката на селските райони
„Лингва“ програма за популяризиране на езиковото обучение

М

МААЕ Международна агенция за атомна енергия (ООН)
МАЕ Международна агенция по енергетика (ОИСР)
МБВР Международна банка за възстановяване и развитие (Световна банка) (ООН)
МВФ Международен валутен фонд (ООН)
MЕДИА програма за действие за насърчаване на развитието на аудио-визуалната индустрия
Меркосур Южноамерикански общ пазар
МПК Междуправителствена конференция
МКРБМ Международна комисия за риболова в Балтийско море
МКЧК Международен комитет на Червения кръст
ММО Международна морска организация
МОК механизъм на обменните курсове
МОТ Международна организация на труда
МС Международен съд
МСП малки и средни предприятия
МФК Международна финансова корпорация (ООН)
МФЧК/ЧП Международна федерация на Червения кръст и Червения полумесец

Н

НАМСА Агенция за поддържка и снабдяване на НАТО
НАСА Национално управление по въздухоплаване и изследване на космическото пространство (САЩ)
НАТО Организация на Североатлантическия договор
НАФТА Североамериканско споразумение за свободна търговия
НПО неправителствена организация

О

ОАД Организация на американските държави
OАЕ Организация за африканско единство (заменена от АС)
ОАПЕК Организация на арабските страни — износителки на петрол
ОВ Официален вестник на Европейския съюз (до 1 февруари 2003 г: Официален вестник на Европейските общности)
ОВППС обща външна политика и политика на сигурност
ОД отвъдморски департамент
ОДУ общ допустим улов
ОЕРЕС Орган на европейските регулатори в областта на електронните съобщения
ОИСР Организация за икономическо сътрудничество и развитие
ОМТ обща митническа тарифа
ОНД Общност на независимите държави
ООН Организация на обединените нации
ООП Организация за освобождение на Палестина
ОПЕК Организация на страните — износителки на петрол
ОПОР обща политика в областта на рибарството
ОСП обща селскостопанска политика
ОССЕ Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (заменила КСCЕ от 1 януари 1995 г.)
ОСТ отвъдморски страни и територии
ОСЦА Организация на страните от Централна Америка
ОТ отвъдморска територия

П

ПВЦ поливинил хлорид

С

СААРК Южноазиатска асоциация за регионално сътрудничество
САДС Общност за развитие на страните от Южна Африка
СЕГ спонгиформна енцефалопатия при говедата
СЕПТ Европейска конференция на пощенските и телекомуникационните администрации
СЗО Световна здравна организация
СЗСИ система за земеделска счетоводна информация
СИВ Съвет за икономическа взаимопомощ
СИЦ Съвместен изследоветелски център
СПИН синдром на придобитата имунна недостатъчност
СТО Световна търговска организация
СЦИЕ Страни от Централна и Източна Европа

Т

ТАРИК Интергрирана тарифа на Европейската общност

У

Уницеф Фонд за децата на Организацията на обединените нации

Ф

ФАО Организация на ООН по прехрана и земеделие
ФАР програма за подпомагане на страните от Централна и Източна Европа
ФЕОГА Европейски фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието
ФИОР Финансов инструмент за ориентиране на рибарството

Х

ХИВ вирус, причиняващ имунна недостатъчност у човека
ХС Хармонизирана система

Ц

ЦЕРН Европейска организация за ядрени изследвания

Ш

ШИС Шенгенска информационна система

Ю

Юнеско Организация на обединените нации за образование, наука и култура

A

ACER Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия
AEC Atomic Energy Commission (USA)
AG DE: Aktiengesellschaft
ASBL FR: association sans but lucratif (сдружение с нестопанска цел)

B

BC-NET Електронна мрежа за бизнес сътрудничество
BEUC Европейско бюро на съюзите на потребителите
Bridge биотехнологични изследвания за иновация, развитие и растеж в Европа
BRITE фундаментални изследвания в областта на промишлените технологии в Европа
BRITE-EURAM фундаментални изследвания за нови технологии в Европа — Европейски изследвания за високо-технологични материали

C

Chafea Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните
Cedefop Европейски център за развитие на професионалното обучение
CELEX междуинституционална компютризирана база данни на законодателството на Общността
(Communitatis Europaeae Lex) (заменена от EUR-Lex)
CEPOL Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането
CFCA (вж. EFCA)
CINEA Европейска изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда
CITES Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора
CORDIS информационна служба на Общността за научноизследователска и развойна дейност
COST европейско сътрудничество в областта на науката и технологиите
CPVO Служба на Общността за сортовете растения
CREST Комитет за научно-технически изследвания

D

DECT европейски безжични цифрови телекомуникации
DIN DE: Deutsche Industrie Norm
DOSES развитие на експертни статистически системи
DOSIS развитие на статистически информационни служби
DRIVE специфична пътна инфраструктура за безопасност на превозните средства в Европа

E

EACEA Европейска изпълнителна агенция за образование и култура
EAHC (вж. Chafea)
EAS (вж. EUSA)
EASO Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
ECDC Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (съкращението е еднакво за всички езици; да не се използва ЕЦПКВ)
ECHA Европейска агенция по химикали
ECHO генерална дирекция „Европейска гражданска защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (ECHO)
Eclair европейско сътрудничество за свързване на дейността на икономиката и селското стопанство посредством научни изследвания
Ecosoc Икономически и социален съвет (ООН)
EDA Европейска агенция по отбрана
EFCA Европейска агенция за контрол на рибарството (до 31 декември 2011 г.: Агенция на Общността за контрол на рибарството)
EFMA Европейска асоциация на производителите на изкуствени торове
EIOPA Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
Eismea Изпълнителна агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП
EIT Европейски институт за иновации и технологии
ELISА Европейска териториална информационна система за селско стопанство и околна среда
EMA Европейска агенция по лекарствата
EMCDDA (вж. ЕЦМНН)
EMSA (вж. ЕАМБ)
ENEL IT: Ente nazionale energia elettrica
ENISA Агенция на Европейския съюз за киберсигурност
EOTC Европейска организация за изпитване и сертификация
EPSO Европейска служба за подбор на персонал
ERA Европейска железопътна агенция
ERCEA Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет
ERMES Европейска система за радиопредаване на съобщения
ESMA Европейски орган за ценни книжа и пазари
Esprit Европейска стратегическа програма за изследвания и развитие на информационните технологии
ETF Европейска фондация за обучение
EUIPO Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (заменил OHIM)
ETSI Европейски институт за телекомуникационни стандарти
eu-LISA Агенция на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие
EU-OSHA Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
EUR евро (вж. също точка 7.3.1)
EURES Европейски служби по заетостта
EURET европейски изследвания в областта на транспорта
EUR-Lex уебсайт, осигуряващ достъп до правото на Европейския съюз
Eurofound Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Euronet-DIANE Европейска мрежа за директен достъп до информация
EUSA Европейско училище по администрация
EUSC (вж. Satcen)

F

FIDE Международна федерация по европейско право
FRA Агенция на Европейския съюз за основните права
Frontex Европейска агенция за гранична и брегова охрана

G

GFCM Обща комисия по рибарство за Средиземноморието
GmbH DE: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GSA Европейска агенция за ГНСС (съкращението е еднакво за всички езици)
GSM глобална система за мобилна комуникация

H

HDTV телевизия с висока разделителна способност

I

IATA Международна асоциация за въздушен транспорт
ICAO Международна асоциация за гражданска авиация
ICCAT Международна комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан
IDCP Международна програма за опазване на делфините
IMCO Междуправителствената морска консултативна организация
IOTC Комисия по рибата тон в Индийския океан
ISBN международен стандартен номер на книга
ISDN цифрова мрежа на интегрирани услуги
ISO Международна организация по стандартизация
ISSN международен стандартен номер на продължаващи издания
ITER международен термоядрен експериментален реактор
IUCN Международен съюз за опазване на природата и природните ресурси

J

JRC Съвместен изследователски център (EN: Joint Research Centre) (съкращението е еднакво за всички езици)

L

Licross Лига на международните организации на Червения кръст
LIFE финансов инструмент в областта на околната среда

M

MARS проект за дистанционно наблюдение на селското стопанство
Matthaeus програма за професионално обучение на митнически служители
MISEP съвместна информационна система по политиките на заетостта в държавите членки

N

NAFO Организация за рибарство в североизточната част на Атлантическия океан
NASCO Организация за опазване на сьомгата в североизточната част на Атлантическия океан
NEA Агенция за ядрена енергия (OECD)
NEAFC Комисия за рибарство в североизточната част на Атлантическия океан
NUTS Номенклатура за териториалните статистически единици (Евростат) (NUTS 1, 2 и т.н.)

O

OHIM Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни) (заменена от EUIPO)
OP Служба за публикации
OSHA (вж. EU-OSHA)

P

PACE програма за подобряване на ефективността при потребление на електроенергия
PINC примерна ядрена програма на Общността
PSTN каналнокомутируеми телефонни обществени мрежи

R

RACE програма за изследвания и развитие в областта на напредналите комуникационни технологии в Европа
Raphael програма в областта на културното наследство
REA Европейска изпълнителна агенция за научни изследвания
REACH регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали
Reitox Европейска информационна мрежа за наркотици и наркомании

S

Satcen Сателитен център на Европейския съюз
SAFE програма за подобряване на безопасността, хигиената и здравето на работното място, и по-специално в малките и средните предприятия
SARL FR: société à responsabilité limitée
SEAFO Организация за риболова в Югоизточния Атлантически океан
SICAV FR: société d’investissement à capital variable
SOLAS Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море
SpA IT: società per azioni
SPRL FR: société de personnes à responsabilité limitée
SWIFT Дружество за световни междубанкови финансови трансфери

T

TEN трансевропейски мрежи
TGV високоскоростен влак (FR: train à grande vitesse)
TRACES интегрирана компютризирана ветеринарна система

U

UCLAF Звено за координирана превенция на измамите
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница