ISSN 1831-5380
Svetainės struktūra | Teisinė informacija | Slapukai | DUK | Kontaktai | Spausdinti puslapį

A4 priedas Pagrindiniai akronimai ir santrumpos

Apie santrumpas taip pat kalbama 10.3.9 punkte.


2011 m. leidimo pakeitimai
2021 3 31 CINEA, EACEA, Eismea, REA
2019 12 12 Eurojustas
2019 10 10 nauja versija
2019 7 29 EASA
2019 7 4 ACER
2019 6 27 ENISA
2018 10 25 TARIC
2017 8 2 EUSA
2017 5 1 Europolas
2017 2 15 RK
2016 10 6 Frontex
2016 7 1 CEPOL, ECHO
2016 5 10 ESM
2016 3 23 EUIPO/VRDT
2015 9 1 COST
2015 4 15 EERRI
2015 4 8 ESPC/Satcen
2014 11 30 EPSC
2014 1 15 ERA
2014 1 27 EU-OSHA
2014 1 1 EACI/EASME, EAHC/Chafea
2013 11 6 EMCDDA/ENNSC
2013 7 15 ENISA
2013 6 7 EBI
2013 5 29 EMCDDA/ENNSC
2013 4 30 ERIBA/ACER
2012 12 4 EPPB/EASO
2012 10 18 EAS/EUSA

A

ACER Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
AEC Atominės energijos komisija (JAV)
AETR Europos susitarimas dėl transporto priemonių įgulų, susijusių su tarptautiniu kelių transportu, darbo
AIDS įgytasis imuniteto deficito sindromas
(EN: acquired immune deficiency syndrome)
AKR Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno šalys
APEC Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių ekonominis bendradarbiavimas
ASBL FR: association sans but lucratif

B

BAVT Bendrijos augalų veislių tarnyba
BEA Branduolinės energetikos agentūra (EBPO)
Beniliuksas Belgijos, Liuksemburgo ir Nyderlandų ekonominė sąjunga
BLES Belgijos ir Liuksemburgo ekonominė sąjunga
BLS bendroji lengvatų sistema
BMT bendrasis muitų tarifas
BPV Bendra pertvarkymo valdyba
BSE galvijų spongiforminė encefalopatija
BŠP bendrasis šalies produktas
BUSP bendra užsienio ir saugumo politika
BVP bendrasis vidaus produktas
BŽKA žr. EŽKA
BŽP bendra žvejybos politika
BŽŪP bendra žemės ūkio politika

C

CAVO Centrinės Amerikos valstybių organizacija
CD-ROM pastoviosios atminties kompaktinis diskas
CdT Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras
Cedefop Europos profesinio mokymo plėtros centras
(FR: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle)
Cenelec Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetas
(FR: Comité européen de normalisation électrotechnique)
CEPOL Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra
CEPT Europos pašto ir telekomunikacijų administracijų konferencija
(FR: Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications)
CERN Europos branduolinių tyrimų organizacija
(FR: Organisation européenne pour la recherche nucléaire)
CERT-EU Europos institucijų, įstaigų ir agentūrų kompiuterinių incidentų tyrimo tarnyba
CINEA Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomoji įstaiga
CITES Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija
CORDIS Bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros informacinė tarnyba
Coreper Nuolatinių atstovų komitetas
COST Europos bendradarbiavimas mokslo ir technologijos srityje

D

DIN DE: Deutsche Industrie Norm
DOM-ROM užjūrio departamentas ir regionas
(Prancūzija, FR: département et région d’outre-mer)

E

EAA Europos aplinkos agentūra
EACEA Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga
EAEC Europos atominės energijos bendrija (Euratomas)
EAPB Europos anglių ir plieno bendrija
EAS žr. EUSA
EASA Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra
EASO Europos prieglobsčio paramos biuras
EBI Europos bankininkystės institucija
ECB Europos Centrinis Bankas
ECBS Europos centrinių bankų sistema
ECDC Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras
ECHA Europos cheminių medžiagų agentūra
ECHO Europos civilinės saugos ir humanitarinės pagalbos operacijų generalinis direktoratas (ECHO) (žr. taip pat 9.6. Komisijos generaliniai direktoratai ir tarnybos: oficialieji pavadinimai)
Ecosoc Ekonomikos ir socialinė taryba (JT)
EDAPP Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
EEB Europos ekonominė bendrija
EEE Europos ekonominė erdvė
EERRI Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija
EESRK Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
EFSA Europos maisto saugos tarnyba
EGA Europos gynybos agentūra
EGF Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas
EIB Europos investicijų bankas
EIF Europos investicijų fondas
EIGE Europos lyčių lygybės institutas
Einecs Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
Eismea Europos inovacijų tarybos ir MVĮ reikalų vykdomoji įstaiga
EIT Europos inovacijos ir technologijos institutas
EIOPA Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija
EIVT Europos išorės veiksmų tarnyba
EKA Europos kosmoso agentūra
ELPA Europos laisvosios prekybos asociacija
EMA Europos vaistų agentūra
(buvusi Europos vaistų vertinimo agentūra, EMEA)
EMCDDA žr. ENNSC
EMSA Europos jūrų saugumo agentūra
ENEL IT: Ente nazionale energia elettrica
ENISA Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūra
ENNSC Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras
EP Europos Parlamentas
EPI Europos pinigų institutas
EPPB žr. EASO
EPS Europos pinigų sistema
EPSC Europos politinės strategijos centras
EPSO Europos personalo atrankos tarnyba
ERA Europos rekonstrukcijos agentūra (darbo pabaiga: 2008 12 31)
ERCEA Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga
ERIBA žr. ACER
ERPB Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas
ERPF Europos regioninės plėtros fondas
ES Europos Sąjunga
ESF Europos socialinis fondas
ESGA Europos Sąjungos geležinkelių agentūra
ESM Europos stabilumo mechanizmas (http://www.esm.europa.eu/)
ESPC žr. SATCEN
ESPT Ekonominės savitarpio pagalbos taryba
ESSSI Europos Sąjungos saugumo studijų institutas
ESTT Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
ETF Europos mokymo fondas
ETSI Europos telekomunikacijų standartų institutas
EUI Europos universitetinis institutas
EUIPO Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba
(iki 2016 3 22: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT))
eu-LISA Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra
EU-OSHA Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra
EUR euras (euro) (žr. taip pat 7.3.1 punktą)
Euratomas Europos atominės energijos bendrija (EAEB)
Eureka Europos mokslinių tyrimų koordinavimo agentūra
EURES Europos užimtumo tarnybos
Euridikė Europos švietimo informacijos tinklas
(http://www.eurydice.org/)
Eurocontrol Europos saugios oro navigacijos organizacija
Eurofound Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondas
Eurojustas Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra
Europolas Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra
Eurostatas Europos Sąjungos statistikos tarnyba
EUSA Europos viešojo administravimo mokykla
EVRSK Europos vietos ir regionų savivaldos kongresas
EŽKA Europos žuvininkystės kontrolės agentūra
(iki 2011 12 31: Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūra, BŽKA)
EŽOFP Europos žvejybos orientavimo finansinė priemonė
EŽŪFKP Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
EŽŪGF Europos žemės ūkio garantijų fondas
EŽŪOGF Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondas

F

FRA Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
Frontex Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra

G

GATS Bendrasis susitarimas dėl paslaugų prekybos
GATT Bendras muitų tarifų ir prekybos susitarimas
GCC Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba
GD generalinis direktoratas (žr. taip pat 9.6. Komisijos generaliniai direktoratai ir tarnybos: oficialieji pavadinimai)
GmbH DE: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (uždaroji akcinė bendrovė)
GSA Europos GNSS agentūra

I

ISBN tarptautinis standartinis knygos numeris
ISO Tarptautinė standartizacijos organizacija
ISSN tarptautinis standartinis serijinio leidinio numeris
IT informacinės technologijos
ITER tarptautinis termobranduolinis eksperimentinis reaktorius

J

JET Jungtinis Europos toras
JRC Jungtinis tyrimų centras
JT Jungtinės Tautos
JTAP Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programa
JTAPK Jungtinių Tautų aplinkos ir plėtros konferencija
JTPPK Jungtinių Tautų prekybos ir plėtros konferencija
JTVKP Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiasis komisaras
JTVP Jungtinių Tautų vystymo programa

K

KPS kompensuojamoji pinigų suma
KN Kombinuotoji nomenklatūra

L

Leader veiksmų, skatinančių kaimo ekonomikos plėtrą, tarpusavio ryšys
(FR: Liaisons entre actions de développement de l'économie rurale)
LIFE aplinkos finansinė priemonė

M

MBT Muitų bendradarbiavimo taryba
Mercosur Pietų smaigalio bendroji rinka
(ES: Mercado Común del Sur)
MVĮ mažosios ir vidutinės įmonės

N

NAFTA Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos susitarimas
NATO Šiaurės Atlanto sutarties organizacija
NBP naujoji Bendrijos priemonė
NVO nevyriausybinė organizacija
NVS Nepriklausomų valstybių sandrauga (žr. A3 priedą)

O

OL Europos Sąjungos oficialusis leidinys
(iki 2003 m. vasario 1 d. Europos Bendrijų oficialusis leidinys)
OLAF Europos kovos su sukčiavimu tarnyba
OP Europos Sąjungos leidinių biuras
OPEC Naftą eksportuojančių šalių organizacija
OSHA žr. EU-OSHA

P

PARBA Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacija
PC asmeninis kompiuteris
PLO Palestinos išsivadavimo organizacija
PVM pridėtinės vertės mokestis
PVC polivinilchloridas

R

REA Europos mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga
Reitox Europos narkotikų ir narkomanijos informacinis tinklas
RK Europos regionų komitetas

S

SA FR: société anonyme
SAD vienas bendras administracinis dokumentas
SATCEN Europos Sąjungos palydovų centras
SIS Šengeno informacijos sistema
SKVN saugoma kilmės vietos nuoroda
Stabex eksporto pajamų stabilizavimo sistema

T

TARIC Europos Sąjungos integruotasis muitų tarifas
TEN-T EA Transeuropinio transporto tinklo vykdomoji agentūra
TGV greitasis traukinys (FR: train à grande vitesse)
TJO Tarptautinė jūrų organizacija
TUC Profesinių sąjungų kongresas

U

Unesco Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija
UNICE Europos pramonininkų ir darbdavių konfederacijų sąjunga
Unicef Jungtinių Tautų vaikų fondas
UPU Pasaulinė pašto sąjunga

V

VRDT Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui)
(iki 2016 3 23: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (žr. EUIPO))
VVG vietos veiklos grupė
Į puslapio viršų
Ankstesnis puslapisKitas puslapis