ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

Lisa A4Akronüümid ja lühendid

Lühendite ja akronüümide kasutamise kohta vt punkti 10.8.


Muudatused 2011. aasta paberväljaandesse
4.2.2022 EUAA
31.3.2021 CINEA, EACEA, Eismea, REA
17.7.2019 ELA
4.7.2019 ACER
27.6.2019 ENISA
20.2.2019 Eurofound, EU-OSHA
4.2.2019 eu-LISA
3.1.2019 BEREC
25.10.2018 TARIC
13.2.2018 Uus, ümbertöötatud versioon

A

AASM assotsieerunud Aafrika riigid ja Madagaskar
ACE majanduskoostöö tegevusprogramm
ACER Euroopa Liidu Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet
AETR rahvusvahelisel autoveol töötava sõiduki meeskonna tööalane Euroopa kokkulepe
AKV Lomé konventsiooni osalised Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigid
AL Aafrika Liit
APEC Aasia ja Vaikse Ookeani Majanduskoostöö (ühendus)
ARO Ameerika Riikide Organisatsioon
ASEAN Kagu-Aasia Maade Assotsiatsioon (Myanmar/Birma, Brunei, Filipiinid, Indoneesia, Kambodža, Laos, Malaisia, Singapur, Tai ja Vietnam)
ASEM inglise k: Asia-Europe Meeting. Aasia-Euroopa kohtumine (ELi liikmesriikide, Euroopa Komisjoni ja 10 Aasia riigi mitteametlik koostööorgan)
ASOR bussidega toimuvat rahvusvahelist reisijate juhuvedu käsitlev kokkulepe

B

Benelux Belgia, Luksemburgi ja Madalmaade majandusliit
BEREC Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Amet (inglise k: Body of European Regulators for Electronic Communications)
BEUC Euroopa Tarbijaliitude Amet

C

CBSS Läänemere Maade Nõukogu
CCAMLR Antarktika vete elusressursside kaitse komisjon
CCCN Tollikoostöö Nõukogu nomenklatuur
CCT ühtne tollitariif (ELis)
CdT Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus
CE CE-märgis: Euroopa Ühenduse vastavusmärgis
Cedefop Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus
CEN Euroopa Standardikomitee (inglise k: European Committee for Standardisation; prantsuse k: Comité européen de normalisation)
Cenelec Euroopa Elektrotehnika Standardikomitee (inglise k: European Committee for Electrotechnical Standardisation; prantsuse k: Comité européen de normalisation électrotechnique)
CEPOL Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet
CEPT Euroopa Postside- ja Telekommunikatsiooniadministratsioonide Konverents (organisatsioon) (inglise k: European Conference of Postal and Telecommunications Administrations; prantsuse k: Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications)
CERN Euroopa Tuumauuringute Organisatsioon (inglise k: European Organisation for Nuclear Research; prantsuse k: Organisation européenne pour la recherche nucléaire)
CERT-EU ELi institutsioonide ja ametite infoturbeintsidentidega tegelev rühm, infoturbeintsidentidega tegelev rühm
CINEA Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet
CIREA varjupaigaalase teabe, arutelu ja mõttevahetuse keskus (nõukogu peasekretariaadi koosseisus)
CITES ohustatud looduslike looma- ja taimeliikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon
CLRAE Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress (Euroopa Nõukogu)
CN kombineeritud nomenklatuur
Comext väliskaubandusstatistika andmebaas
Copernicus Maa seire programm
CORDIS ühenduse teadus- ja arendustegevuse teabeteenistus
COREPER alaliste esindajate komitee
COSME ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm
COST Euroopa teaduse ja tehnika alane koostöö
CPVO Ühenduse Sordiamet

D

DECT Euroopa digitaalne juhtmeta telekommunikatsioonisüsteem (lüh inglise k: digital enhanced cordless telecommunications)

E

EACEA Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet
EAEC Euroopa Aatomienergiaühendus (vt Euratomi)
EAF Euroopa Arengufond
EAGGF Euroopa Põllumajanduse Arendus- ja Tagatisfond (prantsuse k: FEOGA)
EAPV Euroopa Sordiamet
EASA Euroopa Lennundusohutusamet, Euroopa Liidu Lennundusohutusamet
EASO Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet (asendatud Euroopa Liidu Varjupaigaametiga (EUAA))
EBA Euroopa Pangandusjärelevalve
EBRD Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank
ECDC Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskus
ECHA Euroopa Kemikaaliamet
ECHO Euroopa kodanikukaitse ja humanitaarabioperatsioonide peadirektoraat (ECHO)
ECLAS komisjoni keskraamatukogu internetikataloog
ECOFIN nõukogu (majandus- ja rahandusküsimused)
ECOSOC Majandus- ja Sotsiaalnõukogu (ÜRO)
ECU Euroopa rahaühik eküü (asendatud euroga 1. jaanuaril 1999; vt ka punkti 7.3.1)
EDA Euroopa Kaitseagentuur
EEA Euroopa Keskkonnaamet
EFCA Euroopa Kalanduskontrolli Amet
EFSA Euroopa Toiduohutusamet
EFTA Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsioon
EGF Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond
EIF Euroopa Investeerimisfond
EIGE Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut
EINECS Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu
EIOPA Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve
EIP Euroopa Investeerimispank
Eismea Euroopa Innovatsiooninõukogu ja VKEde Rakendusamet
EIT Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituut
EKP Euroopa Keskpank
EKPS Euroopa Keskpankade Süsteem
EL Euroopa Liit (vt ka lisa A3)
ELA Euroopa Tööjõuamet
ELT Euroopa Liidu Teataja (enne 1. veebruari 2003 Euroopa Ühenduste Teataja (EÜT))
EMA Euroopa Ravimiamet
EMCDDA Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus
EMHÜ Euroopa majandushuviühing (inglise k: EEIG)
EMI Euroopa Rahainstituut
EMP Euroopa Majanduspiirkond
EMS Euroopa Rahasüsteem
EMSA Euroopa Meresõiduohutuse Amet
EMSK Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee
EMU majandus- ja rahaliit
EMÜ Euroopa Majandusühendus (nüüd )
ENISA Euroopa Liidu Küberturvalisuse Amet
EOTC Euroopa Katse- ja Sertifitseerimisorganisatsioon
EP Euroopa Parlament
EPSO Euroopa Personalivaliku Amet, Personalivaliku Amet
ERA Euroopa Raudteeagentuur
ERAC Euroopa teadusruumi komitee
Erasmus Euroopa Liidu üliõpilaste liikumise tegevuskava
ERF Euroopa Regionaalarengu Fond
ESA
1.
Euroopa Kosmoseagentuur
2.
Euroopa integreeritud majandusaruannete süsteem
3.
Euratomi Tarneagentuur
ESF
1.
Euroopa Sotsiaalfond
2.
Euroopa Teadusfond
ESM Euroopa stabiilsusmehhanism
ESMA Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve
ESTÜ Euroopa Söe- ja Teraseühendus (24. juulil 2002 aegus ESTÜ leping; inglise k: European Coal andd Steel Community (ECSC); prantsuse k: Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA))
ETF Euroopa Koolitusfond
ETSI Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituut
EUA Euroopa arvestusühik (asendati 9. aprillil 1979 eküüga, mille omakorda vahetas 1. jaanuaril 1999 välja euro)
EUAA Euroopa Liidu Varjupaigaamet
EUIPO Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet
EUISS Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut
EUPM ELi politseimissioon Bosnias ja Hertsegoviinas
EUR euro (vt punkti 7.3.1)
Euratom Euroopa Aatomienergiaühendus (vt EAECd)
EURES Euroopa tööalase liikuvuse portaal
Eurocontrol Euroopa Lennuliikluse Ohutuse Organisatsioon
Eurofound Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Sihtasutus
Eurolib Euroopa raamatukoguprojekt
Europol Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet
Eurostat Euroopa Liidu statistikaamet
Eurydice Euroopa hariduse teabevõrgustik
EUSA Euroopa Haldusjuhtimise Kool, Haldusjuhtimise Kool
eu-LISA Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Amet
EU-OSHA Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet
EVCA Euroopa Riskikapitali Assotsiatsioon
Euroopa Ühendus

F

FAO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsioon (ÜRO)
FIFG Kalanduse Arendusrahastu
FRA Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet
Frontex Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet

G

Galileo ELi satelliitnavigatsiooniprogramm
GATS teenuskaubanduse üldleping
GCC Pärsia lahe koostöönõukogu
GNSS globaalne satelliitnavigatsioonisüsteem
Grundtvig täiskasvanuhariduse programm
GSA Euroopa GNSSi Agentuur

I

IAEA Rahvusvaheline Tuumaenergiaagentuur (ÜRO)
IATA Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon
IBRD Rahvusvaheline Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (Maailmapank; ÜRO)
IBSFC Rahvusvaheline Läänemere Kalanduskomisjon
ICAO Rahvusvaheline Tsiviillennundusorganisatsioon
ICJ Rahvusvaheline Kohus (ÜRO)
ICRC Rahvusvaheline Punase Risti Komitee
IDA Rahvusvaheline Arenguassotsiatsioon (ÜRO)
IEA Rahvusvaheline Energiaagentuur (OECD)
IFC Rahvusvaheline Rahanduskorporatsioon (ÜRO)
IFRC Rahvusvaheline Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsioon
ILO Rahvusvaheline Tööorganisatsioon
IMF Rahvusvaheline Valuutafond (ÜRO)
IMO
1.
Rahvusvaheline Merendusorganisatsioon
2.
Rahvusvaheline Meteoroloogiaorganisatsioon
Intelsat Rahvusvaheline Satelliitsideorganisatsioon
Interpol Rahvusvaheline Kriminaalpolitsei Organisatsioon
ISBN raamatu rahvusvaheline standardnumber
ISDN integraalteenuste digitaalvõrk
ISIC rahvusvahelise majanduse tegevusalade klassifikaator
ISIS integreeritud standardite teabesüsteem
ISO Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon
ISSN jadaväljaande rahvusvaheline standardnumber, perioodika- või sariväljaannet tähistav rahvusvaheline kood
ITER rahvusvaheline katsetermotuumareaktor

J

JRC Teadusuuringute Ühiskeskus (inglise k: Joint Research Centre) (ühtne lühend kõikides keeltes)

K

KFOR NATO rahutagamisväed Kosovos

L

LIFE keskkonna rahastamisvahend

M

MEDIA Euroopa audiovisuaaltööstuse arengu edendamise tegevusprogramm
Mercosur Lõuna-Ameerika lõunaosa ühisturg (ES: Mercado Común del Sur)

N

NABS teaduseelarvete ja -programmide analüüsi ning võrdlemise nomenklatuur
NACE Euroopa Liidu majandustegevuse üldine tööstuslik liigitus
NAFO Loode-Atlandi Kalandusorganisatsioon
NAFTA Põhja-Ameerika vabakaubanduse kokkulepe
NARIC riiklik akadeemilise tunnustamise teabekeskus
NATO Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon
NEA Tuumaenergiaagentuur (OECD)
NUTS ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus (NUTS 1, 2 jne; Eurostat)

O

OAPEC Naftat Eksportivate Araabia Riikide Organisatsioon
ODECA Kesk-Ameerika Riikide Organisatsioon
OECD Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
OLAF Euroopa Pettustevastane Amet
OP Euroopa Liidu Väljaannete Talitus
OPEC Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon
OSCE Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon

P

POSEI äärepoolseimate piirkondade jaoks ellu viidud põllumajandusmeetmete programm

R

RAPID ELi igapäevase tegevuse andmebaas, mida haldab Euroopa Komisjoni teabevahetuse peadirektoraat
RARE Euroopa teadustegevuse assotsieerunud võrgustikud
R & D teadus- ja arendustegevus
REA Euroopa Teadusuuringute Rakendusamet
REFIT komisjoni õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm
Reitox narkootikumide ja narkomaania Euroopa teabevõrk
RL Rahvasteliit (ÜRO eelkäija)
RTD teadusuuringud ja tehnoloogiaarendus

S

SAARC Lõuna-Aasia Piirkondliku Koostöö Assotsiatsioon
SADC Lõuna-Aafrika Arenguühendus
Satcen Euroopa Liidu Satelliidikeskus
SDR Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühik
SEPOL Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Amet
SFOR NATO stabiliseerimisjõud Bosnias ja Hertsegoviinas
SIMAP riigihangete teabesüsteem
SIS Schengeni infosüsteem
SITC rahvusvaheline kaubaklassifikatsioon (inglise k: Standard International Trade Classification)
SOLAS inimeste meresõiduohutuse rahvusvaheline konventsioon
SOLVIT siseturu probleemide lahendamise võrgustik
SRB Ühtne Kriisilahendusnõukogu
Stabex eksporditulu stabiliseerimise süsteem
START strateegilise relvastuse vähendamise läbirääkimised
STOA teaduslike ja tehnoloogiliste võimaluste hindamise üksus
SWIFT rahvusvaheline pankadevaheline infovahetusvõrk (inglise k: Society for Worldwide Interbank Financial Transfers)
SWOT tugevused, nõrkused, võimalused ja ohud (SWOT-analüüs; inglise k: strengths, weaknesses, opportunities and threats)

T

TARIC Euroopa Liidu integreeritud tariifistik
TED riigihanked (ELT lisa)
Tempus üleeuroopaline kõrghariduse liikuvusprogramm
TIF rahvusvaheline raudteevedu (prantsuse k: transport international par chemin de fer)
TIR rahvusvaheline maanteevedu (prantsuse k: transport international de marchandises par route)
TRIPS-leping intellektuaalomandiõiguste kaubandusaspektide leping (WTO)

U

UCITS alternatiivsete investeerimisfondide ja vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad
UNCDF ÜRO Kapitaliarengufond
UNCED ÜRO keskkonna- ja arengukonverents
UNCHR ÜRO Inimõiguste Komisjon
UNCTAD ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverents
UNDP ÜRO Arenguprogramm
UNDRO ÜRO Katastroofiabi Keskus
UNECE ÜRO Euroopa Majanduskomisjon
UNEP ÜRO Keskkonnaprogramm
UNESCO ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon
UNHCR ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet
UNICE Euroopa Tööstusharude Liit
UNICEF ÜRO Lastefond
UNMIK ÜRO ajutise administratsiooni missioon Kosovos
UNRWA ÜRO Palestiina Põgenike Abi- ja Tööorganisatsioon
UPU Ülemaailmne Postiliit
URBAN linnapiirkondi käsitlev algatus
URL üldine ressursiaadress (veebis interneti objektide määratlemise standard)

V

VIS viisainfosüsteem
VKE väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad

W

WEU Lääne-Euroopa Liit
WFTU Maailma Ametiühingute Föderatsioon
WHO Maailma Terviseorganisatsioon (ÜRO)
WiFi4EU ELi algatus, millega toetatakse tasuta avaliku WiFi ühenduse sisseseadmist kohalikes omavalitsustes kõikjal ELis
WIPO Ülemaailmne Intellektuaalomandi Organisatsioon
WTO Maailma Kaubandusorganisatsioon (GATTi järglane)
WWF Maailma Looduse Fond

Ü

ÜKP ühine kalanduspoliitika
ÜMT ülemeremaad ja -territooriumid
ÜPP ühine põllumajanduspoliitika
ÜRO Ühinenud Rahvaste Organisatsioon
ÜVJP ühine välis- ja julgeolekupoliitika
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg