ISSN 1831-5380
Mapa stránok | Právne oznámenie | Súbory cookie | Najčastejšie otázky | Kontakt | Vytlačená strana

Príloha A4Základné akronymy

Pravidlá písania skratiek a akronymov sa uvádzajú v kapitole 10.4.

Uvedený zoznam nie je úplný, obsahuje len najbežnejšie akronymy a skratky používané
v publikáciách európskych inštitúcií.

Úpravy od október 2011 (papierová verzia)
12. 12. 2019 Eurojust
3. 1. 2019 BEREC
25. 10. 2018 TARIC
1. 5. 2017 Europol
15. 2. 2017 VR
1. 7. 2016 CEPOL, ECHO
10. 5. 2016 EMS
23. 3. 2016 EUIPO/OHIM
15. 4. 2015 BEREC
8. 4. 2015 Satcen
15. 4. 2014 EAR
21. 2. 2014 EFCA
1. 1. 2014 EACI/EASME
18. 10. 2012 EAS/EUSA
1. 1. 2012 CFCA/EFCA

A

AEC Európska agentúra pre spoluprácu
AKT štáty africkej, karibskej a tichomorskej oblasti
ALA Alandy
Altener program na podporu obnoviteľných zdrojov energie v Spoločenstve
ANASE Združenie národov juhovýchodnej Ázie
ANC Africký národný kongres
APEC Združenie pre hospodársku spoluprácu v Ázii a Tichomorí

B

Benelux Hospodárska únia Belgicka, Luxemburska a Holandska
BEUC Európska organizácia spotrebiteľov
BEREC Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie
(Body of European Regulators for Electronic Communications)
BIC identifikačný kód banky
BIH Bosna a Hercegovina
BRITE európsky výskum v oblasti priemyselných technológií
BSE spongiformná encefalopatia hovädzieho dobytka

C

CARDS pomoc Spoločenstva na obnovu, rozvoj a stabilizáciu
CBSS Rada pobaltských štátov
CCD Rada pre colnú spoluprácu
CdT Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
CEDEFOP Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
CEFR spoločný európsky referenčný rámec
CEN Európsky výbor pre normalizáciu
CENELEC Európsky výbor pre normalizáciu v oblasti elektrotechniky
CEPOL Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva
CFCA (pozri EFCA)
CIREFI Centrum pre informácie, výskum a v zájomnú výmenu týkajúcu sa prechodu hraníc a imigrácie
COGECA Všeobecný výbor pre spoluprácu v poľnohospodárstve EÚ
COPA Výbor profesionálnych poľnohospodárskych organizácií v EÚ
CORDIS Informačná služba pre výskum a vývoj Spoločenstva
Coreper Výbor stálych predstaviteľov
COSAC Konferencia výborov pre európske záležitosti
COST európska spolupráca v oblasti vedy a techniky

D

DPH daň z pridanej hodnoty

E

EACI (pozri EASME)
EADH Európska asociácia pre dovoz hnojív
EAR Európska agentúra pre obnovu (koniec činnosti: 31. 12. 2008)
EAS (pozri EUSA)
EASME Výkonná agentúra pre malé a stredné podniky
EAVH Európska asociácia výrobcov hnojív
EBOP európska bezpečnostná a obranná politika
EBOR Európska banka pre obnovu a rozvoj
EBR Európsky obchodný register
EBRD Európska banka pre obnovu a rozvoj
ECB Európska centrálna banka
ECHO Generálne riaditeľstvo pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ (ECHO)
ECO odborná sekcia pre hospodársku a menovú úniu, hospodársku a sociálnu súdržnosť
ECOFIN Rada pre hospodárske a finančné záležitosti
EDPS európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
EDU protidrogová jednotka Europolu
EEA Európska environmentálna agentúra
EEB Európsky úrad pre životné prostredie
EFCA Európska agentúra pre kontrolu rybárstva
(do 31. 12. 2011: Agentúra pre kontrolu rybného hospodárstva Spoločenstva)
EFDA Európska dohoda o vývoji jadrovej syntézy
EFG pracovná skupina pre vonkajšiu politiku rybného hospodárstva
EFRR Európsky fond regionálneho rozvoja
EHK/EHK OSN Európska hospodárska komisia (OSN)
EHP Európsky hospodársky priestor
EHS Európske hospodárske spoločenstvo
EHSV Európsky hospodársky a sociálny výbor
EIA posudzovanie vplyvov na životné prostredie
EIB Európska investičná banka
EIF Európsky investičný fond
EIT Európsky inovačný a technologickýinštitút
EK Európska komisia
EMAS schéma Únie pre environmentálne manažérstvo a audit
EMI Európsky menový inštitút
EMS Európsky mechanizmus pre stabilitu (http://www.esm.europa.eu/)
EMS Európsky menový systém
EOTC Európska organizácia na testovanie a certifikáciu
EP Európsky parlament
EPC Výbor pre hospodársku politiku
EPSO Európsky úrad pre výber pracovníkov
ERC Európska rada pre výskum
ERF Európsky rozvojový fond
ES Európske spoločenstvo, Európske spoločenstvá
ESA Európska vesmírna agentúra
ESAE Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
ESCB Európsky systém centrálnych bánk
ESD posilnený bezpečnostný dialóg
ESF Európsky sociálny fond
ESRIF Európske fórum pre výskum a inováciu v oblasti bezpečnosti
ESUO Európske spoločenstvo uhlia a ocele
ESVČ Európska služba pre vonkajšiu činnosť
ETSI Európsky inštitút pre telekomunikačné normy
Európska únia
EUIPO Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (European Union Intellectual Property Office)
(do 22. 3. 2016: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM)
EUR euro
EURES Európske služby zamestnanosti
EUROCONTROL Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky
Eurojust Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach
Europol Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva
Eurostat štatistický úrad Európskej únie
EUSA Európska škola verejnej správy
(jednotná skratka pre všetky jazykové znenia)
EZFRV Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
EZOZF Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond (do konca r. 2006)
EZVO Európske združenie voľného obchodu

F

FAO Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo
FDI priame zahraničné investície
FNURH finančný nástroj na usmerňovanie rybného hospodárstva (FIFG)

G

G7 skupina siedmich štátov (Francúzsko, Taliansko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké)
G20 skupina 20
G77 skupina 77
GATS Všeobecná dohoda o obchode so službami
GATT Všeobecná dohoda o clách a obchode
GISCO geografický informačný systém Komisie
GR generálne riaditeľstvo

H

HDP hrubý domáci produkt
HND hrubý národný dôchodok
HNP hrubý národný produkt
HMÚ hospodárska a menová únia

I

IAS medzinárodný účtovný štandard
IATA Medzinárodné združenie leteckých dopravcov
(International Air Transport Association)
IATE Európska interaktívna terminológia
IBSFC Medzinárodná komisia pre rybolov v Baltskom mori
ICAO Medzinárodná organizácia civilného letectva
ICJ Medzinárodný súdny dvor
IDA Medzinárodné združenie pre rozvoj
IEA Jednotný európsky akt
IFRS medzinárodné štandardy finančného výkazníctva
IIA medziinštitucionálna dohoda
IKT informačné a komunikačné technológie
INTERPOL Medzinárodná organizácia kriminálnej polície
ITER medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor
ISBN medzinárodné štandardné číslo knihy
ISO Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
ISSN medzinárodné štandardné číslo seriálu

J

JEA Jednotný európsky akt
JICS Generálne riaditeľstvo pre tlmočenie
JRC Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre)
(jednotná skratka pre všetky jazykové znenia; nepoužívať SVC)
JTP Jednota tlmočníkov a prekladateľov

K

KN kombinovaná nomenklatúra

L

LDC najmenej rozvinuté krajiny
Leonardo da Vinci akčný program Spoločenstva v oblasti odborného vzdelávania
LIFE finančný nástroj pre životné prostredie

M

MAAE Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu
MEA multilaterálne environmentálne dohody
MEETS program modernizácie európskej podnikovej a obchodnej štatistiky
MEP poslanec Európskeho parlamentu
MERCOSUR Spoločný juhoamerický trh
MMF Medzinárodný menový fond
MSP malé a stredné podniky
MVČK Medzinárodný výbor Červeného kríža

N

NATO Organizácia Severoatlantickej zmluvy
NEA Agentúra pre jadrovú energiu

O

OAJ Organizácia africkej jednoty
OBSE Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
OCM otvorená metóda koordinácie
OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
OHIM Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)
[23. 3. 2016: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO)]
OLAF Európsky úrad pre boj proti podvodom
OPEC Organizácia krajín vyvážajúcich ropu
OSN Organizácia Spojených národov

P

PAMECA Pomocná policajná misia Európskeho spoločenstva v Albánsku
PHARE program pomoci pri hospodárdkej obnove strednej a východnej Európy
PPEWU Jednotka strategického plánovania a včasného varovania Generálneho sekretariátu Rady

R

RACE program pre výskum špičkových telekomunikačných technológií v Európe
R & D výskum a vývoj
RFID rádiofrekvenčná identifikácia
RP rámcový program

S

SAARC Združenie pre regionálnu spoluprácu v južnej Ázii
SADC Juhoafrické spoločenstvo pre rozvoj
SAI Inštitút kozmických aplikácií
SAPARD špeciálny predvstupový program pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Satcen Satelitné stredisko Európskej únie
SD Súdny dvor
SEDOC Európsky systém pre medzinárodnú výmenu informácií o voľných pracovných miestach a žiadostiach o zamestnanie
SEPA iednotná oblasť platieb v eurách
SIS II Schengenský informačný systém druhej generácie
SISNET komunikačná infraštruktúra pre schengenské prostredie
SMAV služby audiovizuálnych médií
SPP spoločná poľnohospodárska politika
SPRH spoločná politika v oblasti rybného hospodárstva
STABEX systém stabilizácie príjmov z vývozu
SVC (nepoužívať ako skratku pre Spoločné výskumné centrum, pozri JRC)
SVV spravodlivosť a vnútorné veci
SZBP spoločná zahraničná a bezpečnostná politika

T

TAIEX program technickej pomoci a výmeny informácií
TARIC integrovaný sadzobník Európskej únie

U

UNICEF Detský fond OSN
USD americký dolár
Ú. v. EÚ Úradný vestník Európskej únie

V

VR Európsky výbor regiónov

W

WEAG Západoeurópska skupina pre vyzbrojovanie
WHO Svetová zdravotnícka organizácia
WTO Svetová obchodná organizácia
WWF Svetový fond na ochranu prírody

Z

ZEÚ Západoeurópska únia
Začiatok strany
Predchádzajúca stranaNasledujúca strana