ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

Bilaga A4 Initialförkortningar och benämningar

Denna lista består av de i EU-sammanhang oftast förekommande initialförkortningarna och benämningarna. De benämningar och förklaringar som ges är avsedda att användas i EU:s publikationer och därmed underlätta harmoniseringen mellan institutionerna. Förklaringar inleds med liten begynnelsebokstav, till skillnad från benämningar.

En asterisk (*) anger att det rör sig om en svensk förkortning/benämning. Om en sådan finns ska denna användas om inte annat anges. Ett gradtecken (°) anger att förkortningen/benämningen inte rekommenderas i löpande text. Se även reglerna i punkt 10.8.


Ändringar sedan pappersutgåvan 2011
3.3.2021 ECDC
12.12.2019 Eurojust
20.2.2019 Cedefop
31.10.2018 CEEP
25.10.2018 Taric
1.5.2017 Europol
15.2.2017 ReK
6.10.2016 Frontex
1.7.2016 ECHO
10.5.2016 ESM
23.3.2016 EUIPO
5.1.2016 ECE/Unece
15.4.2015 Berec
8.4.2015 Satcen
15.4.2014 EAR
24.1.2014 Eujust Lex-Irak
6.11.2013 ECNN/EMCDDA
29.5.2013 ECNN/EMCDDA
9.1.2013 EBA, Eiopa, Esma
18.10.2012 EAS/Eusa

A

Ab aktiebolag (Finland)
AB aktiebolag (Sverige)
ABC sammanslutning av clearingbanker
ACA° anslutningsutjämningsbelopp (accession compensatory amount)
ACP (African, Caribbean and Pacific countries), (États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique), använd AVS
Acts avancerad kommunikationsteknik och kommunikationstjänster (advanced communications technologies and services)
ADB° Afrikanska utvecklingsbanken (African Development Bank)
ADR europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route)
AEC°
Atomenergikommissionen (Atomic Energy Commission) (Förenta staterna)
Europeiska sammanslutningen för samarbete (Association européenne pour la coopération)
Afrikanska ekonomiska gemenskapen (African Economic Community)
AETR europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter (accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route)
AG (Aktiengesellschaft) (Tyskland, Österrike)
Aima organ för intervention på jordbruksmarknaderna (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo)
Aladi Latinamerikanska integrationssammanslutningen (Asociación Latinoamericana de Integración)
Altener främjande av förnybara energikällor (alternative energies)
AMU° Arabiska Maghrebunionen (Arab Maghreb Union)
Apec Ekonomiska samarbetet i Asien och Stillahavsområdet (Asia-Pacific economic cooperation)
Argo yttre gränser, visering, asyl och invandring
Ariane program för stöd till böcker och läsning inbegripet översättning
ASBL (association sans but lucratif) (Belgien, Frankrike, Luxemburg)
Asean Sydostasiatiska nationers förbund (Association of South-East Asian Nations)
Asem Asien–Europa-mötet (Asia-Europe Meeting)
AU Afrikanska unionen (tidigare OAU)
AVS* (länderna i) Afrika, Västindien och Stilla havet

B

BC-Net nätverk för företagssamverkan (business cooperation network)
Berec Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Body of European Regulators for Electronic Communications)
Best arbetsgruppen för enklare företagsvillkor (Business Environment Simplification Task Force)
BIS° Internationella regleringsbanken (Bank for International Settlements)
BRE byrå för företagssamverkan (bureau de rapprochement des entreprises)
BSE bovin spongiform encefalopati (galna ko-sjukan)
BV (besloten vennootschap) (Nederländerna)

C

CACM Centralamerikanska gemensamma marknaden (Central American Common Market)
CAP (common agricultural policy), se GJP
Care statistik över olyckor i landsvägstrafiken
Caricom Karibiska gemenskapen (Caribbean Community)
Cariforum länderna i Västindien
CAS° chemical abstracts number (CAS-nummer)
CBI°
brittiska arbetsgivarföreningen (Confederation of British Industry)
gränsöverskridande initiativet (för östra och södra Afrika) (cross-border initiative for eastern and southern Africa)
CCAM Rådgivande kommittén för upphandling och avtal (Commission consultative des achats et des marchés)
CCAMLR Kommissionen för bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis (Antarktiskommissionen) (Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources)
CCC° Rådgivande konsumentkommittén (Consumers’ Consultative Council)
CCNR Centralkommission för Rhensjöfarten (Commission centrale pour la navigation du Rhin)
CCRP Rådgivande kommittén för egna medel (Comité consultatif des ressources propres)
CCW FN:s konvention om vissa konventionella vapen
CECA (Communauté européenne du charbon et de l’acier), se EKSG
Cedefop Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning (Centre européen pour le développement de la formation professionnelle)
CEEP Europeiskt centrum för arbetsgivare och företag som tillhandahåller offentliga tjänster och tjänster av allmänt intresse (använd ej ECPE)
Cefta Centraleuropeiska frihandelsavtalet (Central European Free Trade Agreement)
CEI centraleuropeiska initiativet (central European initiative)
Celex databas över gemenskapsrätten (Communitatis Europaeae Lex; ersatt av EUR-Lex)
Cemac Centralafrikanska ekonomiska och monetära gemenskapen
CEMR Europeiska kommuners och regioners råd (Council of European Municipalities and Regions)
CEN Europeiska standardiseringsorganisationen (Comité européen de normalisation)
Cenelec Europeiska standardiseringsorganisationen inom elområdet (Comité européen de normalisation électrotechnique)
Cept Europeiska post- och telesammanslutningen (Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications)
Ceri Europeiskt centrum för arbetsmarknadsrelationer (Centre européen des relations industrielles)
Cern Europeiska atomforskningscentret (Centre européen de la recherche nucléaire)
Cie (compagnie) (Belgien, Frankrike, Luxemburg)
Cirea centrum för information, diskussion och utbyte i asylfrågor (centre d’information, de réflexion et d’échanges en matière d’asile)
Cirefi centrum för information, diskussion och utbyte i frågor som rör passage av gränser och invandring (centre d’information, de réflexion et d’échanges en matière de franchissement des frontières et d’immigration)
Cites konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
CLRAE Europarådets kommunalkongress (Conference of Local and Regional Authorities of Europe)
Co. (company) (Danmark, Förenade kungariket, Irland)
Cocolaf Rådgivande kommittén för samordning av bedrägeribekämpningen (Comité de coordination de la lutte antifraude [CE])
Coface Kommittén för familjeorganisationer inom Europeiska unionen
Cogeca Kommittén för lantbrukskooperativ inom Europeiska unionen
Coleacp° samarbetskommittén för Europa–AVS (comité de liaison Europe-ACP)
Comenius kontakter mellan skolor i EU
Comesa Gemensamma marknaden för östra och södra Afrika (Common market of Eastern and Southern Africa)
COP partsmöte för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (t.ex. COP 9)
Copa Kommittén för jordbrukets näringslivsorganisationer i Europeiska unionen
Copo politiska kommittén (rådet)
CORDIS EU:s informationstjänst för forskning och utveckling (Community Research and Development Information Service)
Coreper Ständiga representanternas kommitté (Comité des représentants permanents)
Coreu EU:s interna kommunikationsnät (réseau télex des correspondants européens)
Cosac konferens mellan organ för EU-frågor
Coss Kommittén för sjösäkerhet och förhindrande av förorening från fartyg (Committee on Safe Seas)
Cost europeiskt vetenskapligt och tekniskt samarbete (coopération européenne en science et technologie; tidigare: europeiskt samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning)
Cotif fördrag om internationell järnvägstrafik (convention relative aux transports internationaux ferroviaires)
CPA statistiska indelningen av produkter efter näringsgren (statistical classification of products by activity)
CPMP° Kommittén för farmaceutiska specialiteter (Committee for Proprietary Medicinal Products)
Crest Kommittén för vetenskaplig och teknisk forskning (comité de la recherche scientifique et technique)
CRS° datoriserat bokningssystem (computerised reservation system)
CSA° (comité spécial «Agriculture»), se SJK
CSD Kommissionen för hållbar utveckling (FN) (Commission for Sustainable Development)
CV
(commanditaire vennootschap) (Nederländerna)
(coöperatieve vennootschap) (Belgien)
CÖE*° länderna i Central- och Östeuropa

D

DAC° kommittén för utvecklingsbistånd (OECD) (Development Assistance Committee)
Daphne bekämpning av våld mot barn, ungdomar och kvinnor
DAS° revisionsförklaringen (déclaration d’assurance)
Dect digital europeisk trådlös telekommunikation (digital European cordless telecommunications)
DHA avdelningen för humanitära frågor (FN) (Department of Humanitarian Affairs)
DOM utomeuropeiskt(a) departement (département(s) d’outre-mer)

E

EAC Östafrikanska gemenskapen (East African Community)
EAGGF (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund), se EUGFJ
EAR°
Europeiska byrån för återuppbyggnad (European Agency for Reconstruction) (mandattidens slut: 31.12.2008)
minskade jordbruksbeståndsdelar (élément agricole réduit)
EAS se Eusa
EBA Europeiska bankmyndigheten
EBRD Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling
(European Bank for Reconstruction and Development)
ECA Ekonomiska kommissionen för Afrika (FN) (Economic Commission for Africa)
ECAFE se Escap
ECB Europeiska centralbanken (European Central Bank)
ECBS Europeiska centralbankssystemet (European Central Bank System)
Eccas Centralafrikanska staternas ekonomiska gemenskap (Economic Community of Central African States)
ECDC Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar
ECE Ekonomiska kommissionen för Europa (FN) (Economic Commission for Europe)
Echa Europeiska kemikaliemyndigheten
Echo Generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo)
(tidigare Kontoret för humanitärt bistånd – se listan över benämningar på kommissionens generaldirektorat)
Ecip finansieringsinstrumentet ”EC Investment Partners”
ECMM se EUMM
ECNN Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk
ECO Ekonomiska samarbetsorganisationen (Economic Cooperation Organisation)
Ecosoc FN:s ekonomiska och sociala råd (Economic and Social Council of the UN)
Ecowas Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Economic Community of West African States)
ECPE se CEEP
ECSC (European Coal and Steel Community), se EKSG
ECTS Europeiska systemet för överföring av studiemeriter
ED*° enhetsdokument
EDI° elektroniskt datautbyte (electronic data interchange)
Edicom dataöverföring av statistik över varuhandeln (electronic data interchange on commerce)
Edifact elektroniskt datautbyte inom administration, handel och transport (electronic data interchange for administration, commerce and transport)
EDU Europols narkotikaenhet (Europol Drugs Unit)
EEFG*° europeiska ekonomiska företagsgrupper
EEIG europeiska ekonomiska intressegrupperingar
EESK* Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
Efics Europeiskt informations- och kommunikationssystem för skogsbruk (European forestry information and communication system)
EFMS* Europeiska fonden för monetärt samarbete
EFS* Europeiska fackliga samorganisationen
Efta Europeiska frihandelssammanslutningen (European Free Trade Association)
EGE Europeiska gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik
Egnos Europeiskt system för navigering genom geostationär överlappning
EGT* Europeiska gemenskapernas officiella tidning (till och med den 31 januari 2003; se EUT)
Ehlass system för information om olyckor i hemmet och på fritiden (European home and leisure accident surveillance system)
EIB Europeiska investeringsbanken (European Investment Bank)
EIC° Euro Info Centre, euroinfocenter
EIF Europeiska investeringsfonden (European Investment Fund)
Einecs europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen (European inventory of existing commercial chemical substances)
Eiopa Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten
EIS Europeiska informationssystemet
EIT Europeiska institutet för innovation och teknik (samma förkortning på alla språk – EUT L 97, 9.4.2008, s. 1)
EKSG* Europeiska kol- och stålgemenskapen (används inte från den 24 juli 2002, då EKSG-fördraget löpte ut)
Elise europeiskt lånegarantiprogram för skapande av arbetstillfällen (European local initiatives system of exchanges)
EMA Europeiska läkemedelsmyndigheten (European Medicines Agency) (tidigare Emea)
EMBL Europeiska molekylärbiologilaboratoriet (European Molecular Biology Laboratory)
EMCDDA se ECNN
EMI Europeiska monetära institutet (European Monetary Institute) (ersatt av ECB)
EMS Europeiska monetära systemet (European Monetary System)
EMU Ekonomiska och monetära unionen (Economic and Monetary Union)
Enrich Europeiskt nätverk för forskning om globala förändringar (European Network for Research in Global Change)
ENS Europeiska national- och regionalräkenskapssystemet
EOTC Europeiska provnings- och certifieringsorganisationen (European Organisation for Conformity Assessment)
EP Europaparlamentet
EPO Europeiska patentorganisationen (European Patent Organisation)
EPS europeiska politiska samarbetet
Epso Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (European Communities Personnel Selection Office)
Equal motverkande av diskriminering och bristande jämlikhet på arbetsmarknaden
ERC° Europeiska radiokommittén (European Radiocommunications Committee)
ERDF (European Regional Development Fund), se Eruf
ERM växelkursmekanism (inom EMS) (exchange-rate mechanism)
Ermes Europeiska radiomeddelandesystemet (European radio messaging system)
Eruf* Europeiska regionala utvecklingsfonden
ESA
Europeiska rymdorganisationen (European Space Agency)
Eftas övervakningsmyndighet (EFTA Surveillance Authority)
Escap Ekonomiska och sociala kommissionen för Asien och Stillahavsområdet (FN) ([UN] Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) (tidigare ECAFE)
ESE* europeisk storleksenhet
ESF Europeiska socialfonden (European Social Fund)
Esfa Europeiska säkerhets- och försvarsakademin
ESFP* Europeisk säkerhets- och försvarspolitik
ESK* se EESK
ESM Europeiska stabilitetsmekanismen (http://www.esm.europa.eu/)
Esma Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten
ESO Europeiska sydobservatoriet (European Southern Observatory)
Esspros europeiskt system för statistik om social trygghet (European system of integrated social protection statistics)
Esto Europeiska observationsorganet för vetenskap och teknik
Etan Europeiska nätverket för teknisk utveckling
ETS Europeisk telekommunikationsstandard (European Telecommunications Standards)
Etsi Europeiska institutet för telekommunikationsstandarder (European Telecommunications Standards Institute)
EUCPN europeiskt nätverk för förebyggande och kontroll av brottslighet (European crime prevention network)
EUF* Europeiska utvecklingsfonden
Eufor EU-ledd styrka
EUGFJ* Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket
EUIPO Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (European Union Intellectual Property Office)
Eujust Lex-Irak Europeiska unionens samordnade rättsstatsuppdrag i Irak
EUMC
Europeiska unionens militära kommitté (European Union Military Committee)
Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet (ersatt av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, se FRA)
EUMM Europeiska unionens övervakningsmission (European Union Monitoring Mission) (tidigare ECMM)
Eunet Europeisk transportforskning (European fellowship network)
EU-Osha Europeiska arbetsmiljöbyrån
Eupat EU-gruppen för rådgivning i polisfrågor
EUPM Europeiska unionens polisuppdrag (i Bosnien och Herzegovina)
Euramis europeiskt avancerat flerspråkigt informationssystem (European rapid advanced multilingual information system)
Euratex Europeiska beklädnads- och textilorganisationen (Organisation européenne de l’habillement et du textile)
Eurathlon Europeiska kommissionens program för främjande av idrotten
Eureka Europeiska programmet för forskningssamordning
(European Research Coordination Agency)
Eures Europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (European employment services)
EUR-Lex portal till Europeiska unionens lagstiftning
Eurochambers samarbetsorgan för handelskammare i Europa
Eurocontrol Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst
Eurocorps militärt samarbete mellan Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike och Luxemburg
Eurofedag katolska fackföreningsinternationalens europeiska fackförbund för jordbruket
Eurojust Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete
Europartnerskap samarbetsprogram för små och medelstora företag
Europeche sammanslutningen för de nationella fiskeriföretagsorganisationerna
Europol Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning
Eurosai Europeiska organisationen för högre revisionsinstitutioner (European Organisation of Superior Audit Institutions)
Eurostat Detta är inte längre en förkortning, utan statistikkontorets (tidigare ”Europeiska statistikkontoret”) nuvarande officiella benämning, europeiska statistikkontoret används endast i klargörande syfte.
Eurydike* Nätverket för information om utbildning i Europa
Eusa Europeiska förvaltningsskolan
EUT* Europeiska unionens officiella tidning (från och med den 1 februari 2003; se EGT)
eV (eingetragener Verein) (Tyskland, Österrike)

F

FADN informationssystemet för jordbruksföretagens redovisning (farm accountancy data network)
FAO FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (Food and Agriculture Organization)
FATF arbetsgruppen för finansiella åtgärder mot penningtvätt; kortform: arbetsgruppen mot penningtvätt (Financial Action Task Force on Money Laundering)
FEOGA (Fonds européen d’orientation et de garantie agricole), se EUGFJ
FEU* Fördraget om Europeiska unionen
FFI* Fria fackföreningsinternationalen
FFU* Fonden för fiskets utveckling
Fisim° indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (financial intermediation services indirectly measured)
Flegt skogslagstiftningens efterlevnad, styrelseformer och handel (forest law enforcement, governance and trade)
Fogasa lönegarantifonden
FoTU* Forskning och teknisk utveckling
FoTUD* Forskning, teknisk utveckling och demonstration
FoU* Forskning och utveckling
FRA Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter
Frontex Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån
FRTD dokument för förenklad järnvägstransitering (facilitated rail transit document)
FTD dokument för förenklad transitering (facilitated transit document)
FUP* flerårigt utvecklingsprogram (t.ex. FUP IV)

G

GAP° Analys- och prognosgruppen (groupe d’analyse et de prévision)
Gats Allmänna tjänstehandelsavtalet (General Agreement on Trade in Services)
Gatt Allmänna tull- och handelsavtalet (General Agreement on Tariffs and Trade)
GCC Gulfstaternas samarbetsråd (Gulf Cooperation Council)
GD generaldirektorat (se även listan över benämningar på kommissionens generaldirektorat)
GEF FN:s globala miljöfacilitet (global environment facility)
GFC* (använd inte för gemensamma forskningscentrumet; se JRC)
GJP*° Gemensamma jordbrukspolitiken
GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) (Tyskland, Österrike)
GMO° Genetiskt modifierade organismer (genetically modified organism)
GNSS globalt satellitbaserat navigationssystem (global navigation satellite system)
GOM*° Gemensamma organisationen av marknaden
GPA avtalet om offentlig upphandling (Government Procurement Agreement)
Grotius uppmuntran och utbyte avsett för verksamma inom rättsväsendet
GSA Europeiska byrån för GNSS
GSP° Allmänna preferenssystemet (generalised system of preferences)
GTT*° Gemensamma tulltaxan
Gusp* gemensam utrikes- och säkerhetspolitik

H

HACCP riskanalys och kritiska styrpunkter (hazard analysis and critical control point)
Helcom verkställande organ för konventionen om skydd av Östersjön (Helsinki Commission)
HFR° högflödesreaktor (high-flux reactor)
HIPC kraftigt skuldtyngt fattigt land (heavily indebted poor country)

I

IAEA Internationella atomenergiorganet (FN) (International Atomic Energy Agency)
IBC° nya bredbandiga kommunikationsnät (integrated broadband communications)
IBRD Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling (Världsbanken) (FN)
(International Bank for Reconstruction and Development)
IBSFC Internationella fiskerikommissionen för Östersjön (International Baltic Sea Fishery Commission)
Icao Internationella civila luftfartsorganisationen (International Civil Aviation Organization)
Iccat Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten
Ices Internationella havsforskningsrådet (International Council for the Exploration of the Sea)
ICRC Internationella rödakorskommittén (International Committee of the Red Cross)
ICRP Internationella strålskyddskommissionen (International Commission on Radiological Protection)
ICST Internationella centrumet för vetenskap och teknik
IDA°
datautbyte mellan förvaltningar (interchange of data between administrations)
Internationella utvecklingsfonden (International Development Action)
Idea program avsett för den offentliga sektorn
IEC Internationella elektrotekniska kommissionen (International Electrotechnical Commission)
IEFR Internationella katastrofreserven för livsmedel (International Emergency Food Reserve)
IFCS mellanstatligt forum för kemikaliesäkerhet (Intergovernmental Forum on Chemical Safety)
ILO Internationella arbetsorganisationen (FN) (International Labour Organization)
IMF Internationella valutafonden (FN) (International Monetary Fund)
IMO
Internationella sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization)
Observationsorganet för informationsmarknaden (Information Market Observatory)
IMP integrerade program för regional och lokal utveckling i Medelhavsområdet
(integrated Mediterranean programme)
IMS° intelligent(a) tillverkningssystem (intelligent manufacturing system)
Inc. (incorporated) (Förenta staterna)
Info 2000 utveckling av en europeisk multimedieindustri i det nya informationssamhället
INN internationella generiska benämningar (international non-proprietary names)
Intas internationell sammanslutning för främjande av samarbete med forskare från de oberoende staterna i f.d. Sovjetunionen (International Association for the Promotion of the Cooperation with Scientists from the Independent States in the former Soviet Union)
Intelligent energi
– Europa*

flerårigt program för åtgärder på energiområdet
Interprise (program för) små och medelstora företag
Interreg (initiativ för) gränsregioner
Intosai Internationella organisationen för högre revisionsorgan (International Organisation of Supreme Audit Institutions)
Intrastat system för insamling av statistik över handeln mellan medlemsstaterna
IOC Indiska Oceanområdets kommission (Indian Ocean Commission)
Iosco Internationella organet för värdepappersövervakning (International Organisation of Securities Commission)
IRC° teknikförmedlingscentrum
Irisi initiativ för ett interregionalt informationssamhälle
IRMM Institutet för referensmaterial och referensmätningar (Institute for Reference Materials and Measurements)
Isac verksamhetscentrumet för informationssamhället (information systems work and analysis of changes)
ISBN internationellt standardboknummer (international standard book number)
Isced internationell standard för klassificering av utbildningar (International Standard Classification of Education)
Isco internationell standard för yrkesklassificering (International Standard Classification of Occupations)
ISDN digitalt flertjänstnät (integrated services digital network)
Isic internationell standard för näringsgrensindelning (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities)
ISJR informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter
ISO Internationella standardiseringsorganisationen
Ispa strukturpolitiskt föranslutningsinstrument (instrument structurel de préadhésion)
Ispo Projektkontoret för informationssamhället (Information Society Project Office)
ISSA Internationella organisationen för social trygghet (International Social Security Association)
ISSN Internationellt standardserienummer (international standard serial number)
ISTC Internationella vetenskapliga och tekniska centrumet (International Science and Technology Centre) (i Moskva)
ITA avtalet om informationsteknik (information technology agreement)
ITC Internationella handelscentret (International Trade Commission)
Iter Internationella termonukleära experimentreaktorn (international thermonuclear experimental reactor)
ITTO Internationella organisationen för tropiska träslag (International Tropical Timber Organisation)
ITU Internationella teleunionen (International Telecommunications Union)
IWC Internationella valfångstkommissionen (International Whaling Commission)

J

JAI (justice et affaires intérieures), se RIF
JET EU:s fusionsforskningsanläggning (Joint European Torus)
JRC Gemensamma forskningscentrumet (Joint Research Centre)
(använd ej GFC)

K

Karolus utbytesprogram för tjänstemän
Kb kommmanditbolag (Finland)
KB kommmanditbolag (Sverige)
Kedo Organisationen för energiutveckling på Koreahalvön (Korean Energy Development Corporation)
KN* Kombinerade nomenklaturen
Kultur 2000* finansiering och programplanering för kulturellt samarbete

L

L.da (limitada) (Portugal)
Leader (initiativ för) landsbygdsutveckling
Leonardo da Vinci (handlingsprogram för) yrkesutbildning
Life Finansieringsinstrument för miljön (L’Instrument financier pour l’environment)
Ltd (limited) (Förenade kungariket, Irland)
Ltda (limitada) (Spanien)

M

MAGP (multiannual guidance programme), se FUP
Marco Polo (program för) förbättring av godstransportsystemets miljöprestanda
Matteus* utbytesprogram för tulltjänstemän
MCA monetärt utjämningsbelopp (monetary compensatory amount)
Meda stöd- och utvecklingsprogram för Medelhavsländerna
Media handlingsprogram för att främja den europeiska audiovisuella industrin (mesures pour encourager le développement de l’industrie audiovisuelle)
Media Plus utveckling, distribution och marknadsföring av europeiska audiovisuella verk
Media-yrkesutbildning* utbildningsprogram för branschfolk inom den europeiska audiovisuella programindustrin
Mercosur Sydamerikanska gemensamma marknaden (Mercado Común del Sur)
Metap miljötekniskt bistånd i Medelhavsområdet
MFA multifiberavtalet (GATT) (Multifibre Arrangement)
MGN*° mest gynnad nation
MGP (multiannual guidance programme), se FUP
MGQ° maximal garanterad kvantitet (maximum guaranteed quantity)
Miga multilaterala fonden för investeringsgarantier (Multilateral Investment Guarantee Agency)
Missoc ömsesidigt informationssystem om social trygghet (mutual information system on social protection)
Miti Japans departement för utrikeshandel och industri (Ministry of International Trade and Industry)
MLIS
det flerspråkiga informationsprogrammet (multilingual information system)
flerspråkiga informationssamhället (multilingual information society)
MMP*° maximalt möjlig produktion
MPP*° maximal produktionspotential
MSA multilateralt stålavtal (Multilateral Steel Agreement)
MSG° Melanesiska spjutspetsgruppen

N

NACC Nordatlantiska samarbetsrådet (North Atlantic Cooperation Council)
Nace EU:s statistiska näringsgrensindelning
Nafo Fiskeriorganisationen för Nordatlantens västra del (North-West Atlantic Fisheries Organisation)
Nafta Nordamerikanska frihandelsavtalet (North American Free Trade Agreement)
Naric nätverket för nationella informationscentrum för akademiskt erkännande (National Academic recognition Information Centre)
Nasco Organisationen för bevarandet av laxbestånden i Nordatlanten (North Atlantic Salmon Conservation Organisation)
Nato Nordatlantiska fördragsorganisationen (Atlantpakten) (North Atlantic Treaty Organisation)
Natura 2000 europeiskt nät av skyddsområden
NCI (New Community Instrument), se NGI
NEAFC Nordostatlantiska fiskerikommissionen (North East Atlantic Fisheries Commission)
Nepad nya partnerskapet för Afrikas utveckling (New Partnership for Africa's Development)
NGI*° nytt gemenskapsinstrument
NGO° icke-statlig organisation (non-governmental organisation)
NIC (nouvel instrument communautaire), se NGI
NPT Fördraget om icke-spridning av kärnvapen (Non-Proliferation Treaty)
NRA nationell regleringsmyndighet (National Regulatory Authority)
Nuts nomenklaturen för statistiska territoriella enheter (nomenclature des unités territoriales statistiques)
NVA° nettoförädlingsvärde (net value added)

O

OAS Amerikanska samarbetsorganisationen (Organisation of American States)
OAU Afrikanska enhetsorganisationen (Organization of African Unity) (ersatt av AU)
OCT (overseas countries and territories), se ULT
OECD Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (Organisation for Economic Co-operation and Development)
OECS Östkaribiska staters organisation (Organisation of Eastern Caribbean States)
OHR den höga representantens kansli (Office of the High Representative) (i Bosnien och Hercegovina)
Oisin utbyte, utbildning och samarbete mellan myndigheter med ansvar för brottsbekämpning
Olaf Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
ONP tillhandahållande av öppna telenät (open network provision)
OP*° operativt program
Opet Organisationen för främjande av energiteknik (Organisation for the Promotion of Energy Technologies)
Osha se EU-Osha
OSS* Oberoende staters samvälde
OSSE* Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
Ouverture nätverk för samarbete med östeuropeiska regioner
Oy (osakeyhtiö) (Finland)
Oyj (julkinen osakeyhtiö) (Finland)

P

Pace främjande av ett effektivt utnyttjande av elektricitet
Pact pilotåtgärder för kombinerade transporter (Pilot Actions Combined Transport)
Parcom konventionen om förhindrande av havsföroreningar från landbaserade källor (Paris Commission)
PECO (pays d’Europe centrale et orientale), se CÖE
PESC (politique étrangère et de sécurité commune), se Gusp
Phare program för stöd till central- och östeuropeiska länder
Philoxenia flerårigt program för europeisk turism
PIM (programme intégré méditerranéen), se IMP
Pinc (gemenskapsprogram för) kärnkraft (programme indicatif nucléaire de la Communauté)
plc (public limited company) (Förenade kungariket, Irland)
POP
långlivad(e) organisk(a) förorening(ar) (persistent organic pollutant)
(programme d'orientation pluriannuel), se FUP
Poseican särskilt program för Kanarieöarna (programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité des îles Canaries)
Poseidom särskilt program för de franska utomeuropeiska departementen (programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité des départements d’outre-mer)
Poseima särskilt program för Madeira och Azorerna (programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité de Madère et des Açores)
PSTN offentliga telefonnätet (postal systems telephony network)
PTA° prioriterade handelsområdet för östra och södra Afrika (preferential trade area [for eastern and southern African states])
PTOM (pays et territoires d’outre-mer), se ULT
PTTI Post-, telegraf- och telefoninternationalen (Postal, Telegraph and Telephone International)

R

RCAM Gemensamma sjukförsäkringssystemet (régime commun d’assurance maladie)
Rec. (Recueil), se REG
REDWG arbetsgruppen för regional ekonomisk utveckling (Regional Economic Development Working Group)
REG* Rättsfallssamling för Europeiska gemenskaperna (t.o.m. 30 november 2009)
ReK*° Europeiska regionkommittén
REU* Rättsfallssamling för Europeiska unionen (fr.o.m. 1 december 2009 t.o.m 31 december 2014)
RID reglemente om internationell järnvägsbefordran av farligt gods
RIF*° rättsliga och inrikes frågor
(numera ”polissamarbete och straffrättsligt samarbete”; förkortningen RIF kvarstår – motsvarar Europeiska unionens tredje pelare, introducerad i avdelning VI i EU-fördraget)
Ritts strategi och infrastruktur för regionalt nyskapande och tekniköverföring (regional innovation and technology transfer infrastructures and strategies)
Rops överrullningsskydd på vissa anläggningsmaskiner

S

SA
(société anonyme) (Belgien, Frankrike, Luxemburg)
(sociedad anónima) (Spanien)
(sociedade anónima) (Portugal)
Saarc Sydasiatiska sammanslutningen för regionalt samarbete (South Asian Association for Regional Cooperation)
Sacu Södra Afrikas tullunion (Southern African Customs Union)
SADC Södra Afrikas utvecklingsgemenskap (Southern African Development Community)
SADCC Konferensen för utvecklingssamordning i södra Afrika
Safe förbättring av arbetarskyddet särskilt i små och medelstora företag
Sàrl (société à responsabilité limitée) (Luxemburg)
SARL
(société à responsabilité limitée) (Belgien, Frankrike)
(sociedade a responsabilidade limitada) (Portugal)
Satcen Europeiska unionens satellitcentrum
Save handlingsprogram för främjande av energieffektivitet (specific actions for vigorous energy efficiency)
Scent system för datoriserat nätverk (system for a customs enforcement network)
Scic° generaldirektoratet för tolkning (kommissionen; tidigare tjänsten för tolkning och konferenser)
SDR* särskilda dragningsrätter
SEC° europeiskt system för samlade ekonomiska beräkningar (système européen de comptes économiques intégrés)
Sica Centralamerikanska integrationssystemet (Sistema de la Integración Centroamericana)
Simap system för information om offentlig upphandling (système d’information sur les marchés publics)
SIS datoriserad information från polisen i de olika Schengenländerna (Schengen information system)
SITC internationell klassificeringsstandard för utrikeshandel (standard international trade classification)
SJK* Särskilda jordbrukskommittén
Slim förenklad lagstiftning på den inre marknaden (simpler legislation for the internal market)
SMF* små och medelstora företag
Sokrates* handlingsprogram för allmän utbildning
Solas internationell konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (International Convention for the Safety of Life at Sea)
SpA (società per azioni) (Italien)
SPD° samlat programplaneringsdokument (single programming document)
Srl (società a responsabilità limitata) (Italien)
Stabex system för stabilisering av exportinkomster (AVS och ULT) (system for the stabilisation of ACP and OCT export earnings)
Stactic Ständiga kommittén för internationell kontroll (NAFO) (Standing Committee on International Control)
STB*° standardtäckningsbidrag
STCU vetenskapliga och tekniska centrumet i Ukraina (Science and Technology Centre in Ukraine)
Sysmin system för stabilisering av exportinkomster inom gruvsektorn (AVS och ULT) (system for the stabilisation of ACP and OCT mining products)
Systran system för maskinöversättning (système de traduction automatique)

T

TAC tillåten totalfångst (total allowable catch)
Tacis stöd till de nya oberoende staterna och Mongoliet
(technical assistance to the Commonwealth of Independent States)
Taiex Byrån för tekniskt stöd och informationsutbyte (Technical Assistance Information Exchange Office)
Taric Europeiska unionens integrerade tulltaxa
Tempus studentutbyte mellan högskolor inom gemenskapen och Central- och Östeuropa
(trans-European mobility scheme for university studies)
TEN° transeuropeiska nät (Trans-European networks)
Tess telematik för social trygghet (telematics in social security)
TIS* Tullinformationssystemet
TNA telematiknät mellan administrationer (telematics networks between administrations)
Trevi samarbete inom ramen för EU:s tredje pelare (terrorisme, radicalisme, extrémisme, violence)
Trips handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (trade-related aspects of intellectual property rights)
TSE transmissibel spongiform encefalopati
TSI Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet
TSR*° Tullsamarbetsrådet
TSRN* Tullsamarbetsrådets nomenklatur
Tull* åtgärdsprogram för tullfrågor (Tull 2000, Tull 2002, Tull 2007 osv.)

U

Uclaf enheten för samordning av åtgärderna i kampen mot bedrägeri (unité de coordination de la lutte antifraude)
UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), se Waemu
UJA*° utnyttjad jordbruksareal
ULT* utomeuropeiska länder och territorier
Unaids FN:s aidsprogram (UN Programme on AIDS)
Unced FN:s konferens om miljö och utveckling (United Nations Conference on Environment and Development)
Uncitral FN:s kommission för internationell handelsrätt (United Nations Commission on International Trade Law)
Unctad FN:s konferens om handel och utveckling (United Nations Conference on Trade and Development)
UNDCP FN:s program för narkotikakontroll (United Nations Drug Control Programme)
UNDP FN:s utvecklingsprogram (United Nations Development Programme)
Unece Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa (Economic Commission for Europe of the United Nations)
Unep FN:s miljöprogram (United Nations Environment Programme)
Unesco FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
Ungdom* åtgärdsprogram för samarbete i ungdomsfrågor
Ungdom för Europa* (program för) ungdomsutbyte (Youth for Europe)
UNHCR FN:s flyktingkommissariat (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees)
Unice Europeiska samarbetsorganisationen för nationella arbetsgivarföreningar och industriförbund (Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe)
Unicef FN:s barnfond (United Nations Children’s Fund)
UNIDCP FN:s program för internationell narkotikakontroll (United Nations International Drug Control Programme)
Unido FN:s organisation för industriell utveckling (United Nations Industrial Development Organization)
Unmik FN:s interimistiska uppdrag i Kosovo (United Nations Interim Administration Mission in Kosovo)
UNRWA FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)
UPU Världspostföreningen (Universal Postal Union)
Urban (gemenskapsinitiativ för) stadsområden
Usaid Förenta staternas byrå för internationell utveckling (United States Agency for International Development)
USDA° Förenta staternas jordbruksdepartement (United States Department of Agriculture)

V

VEU* Västeuropeiska unionen
VOC flyktig(a) organisk(a) förening(ar) (volatile organic compound)

W

Waemu Västafrikanska ekonomiska och monetära unionen (West African Economic and Monetary Union) (tidigare WAMU)
Wamu (West African Monetary Union), se Waemu
Wano Världsorganisationen för kärnkraftsanvändare (World Association of Nuclear Operators)
WCO Världstullorganisationen (World Customs Organization)
WCRP forskningsprogrammet om världsklimatet (World Climate Research Programme)
WFP Världslivsmedelsprogrammet (FN) (World Food Programme)
WHA Världshälsoförsamlingen (World Health Assembly)
WHO Världshälsoorganisationen (FN) (World Health Organization)
Wipo Världsorganisationen för immateriell äganderätt (FN) (World Intellectual Property Organization)
WTO Världshandelsorganisationen (World Trade Organization)

Å

ÅAE*° årsarbetsenhet
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida