ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

Załącznik A4 Główne skróty i skrótowce

Zasady pisowni skrótów i skrótowców znajdują się w pkt 10.3.
Skróty oznaczone gwiazdką nie mogą być zmieniane i nie stosuje się do nich polskich zasad.
Lista nie jest wyczerpująca.

W nawiasach kwadratowych podano polskie akronimy nazw agencji figurujące w IATE jako obowiązujące. Jednkże zgodnie ze wspólnymi zasadami we wszystkich językach przy nazwach agencji należy używać akronimów angielskich.

Zmiany dot. wyd. 2011
29.7.2019 EASA
4.7.2019 ACER
27.6.2019 ENISA
4.2.2019 eu-LISA
1.5.2017 Europol
15.2.2017 KR
6.10.2016 Frontex
1.7.2016 CEPOL
10.5.2016 EMS
23.3.2016 EUIPO/UHRW
8.4.2015 Satcen
30.11.2014 EOSP
19.5.2014 EUISS
15.4.2014 EAR
2.4.2014 OHIM/UHRW
1.1.2014 EACI/EASME
23.10.2013 BEREC
1.8.2013 eu-LISA
16.7.2013 ENISA
19.6.2013 ESMA
13.6.2013 EIOPA
7.6.2013 EUNB
30.4.2013 ACER
12.12.2012 EMSA
4.12.2012 EASO
18.10.2012 EAS/EUSA
1.1.2012 CFCA/EFCA

A

ACER Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ang. Agency for the Cooperation of Energy Regulators)
ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ang. European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
AEC Komisja Energii Atomowej (ang. Atomic Energy Commission), USA
AETR Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe
AIDS zespół nabytego upośledzenia odporności (ang. acquired immune deficiency syndrome)
AKP państwa Afryki, Karaibów i Pacyfiku (strony konwencji z Lomé)
ANC Afrykański Kongres Narodowy (ang. African National Congress)
APEC Współpraca Ekonomiczna Azji i Pacyfiku (ang. Asia–Pacific Economic Cooperation)
ASBL stowarzyszenie o charakterze niezarobkowym (fr. association sans but lucratif)
ASEAN Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ang. Association of South-East Asian Nations)
ASEM dialog Azja–Europa (ang. Asia–Europe Meeting)

B

B&R badania i rozwój
Beneluks Unia Gospodarcza Belgii, Luksemburga i Niderlandów
BEREC Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (ang. Body of European Regulators for Electronic Communications)
BEUC Europejska Organizacja Konsumentów
BIC zob. OPI (ang. Business and Innovation Centres)
BRITE Podstawowe Badania w Zakresie Technologii Przemysłowych Europy
BSE gąbczasta encefalopatia bydła (ang. bovine spongiform encephalopathy)

C

CAA Zarząd Lotnictwa Cywilnego (ang. Civil Aviation Authority)
CAD projektowanie wspomagane komputerowo (ang. computer-aided design)
CAP zob. WPR (ang. common agricultural policy)
CBSS Rada Państw Morza Bałtyckiego (ang. Council of the Baltic Sea States)
CCAMLR Komisja do spraw Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki (ang. Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources)
CCC
1)
konferencja dotycząca zaangażowania potencjału (ang. Capabilities Commitment Conference)
2)
Rada Współpracy Celnej (ang. Customs Cooperation Council)
3)
Wspólnotowy kodeks celny (ang. Community Customs Code)
CCT Wspólna Taryfa Celna (ang. Common Customs Tariff)
CECA zob. EWWiS (fr. Communauté européenne du charbon et de l’acier)
Cedefop Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (fr. Centre européen pour le développement de la formation professionnelle)
Cedex (*) courrier d’entreprise à distribution exceptionnelle (we francuskich adresach)
CEFIC Europejska Rada ds. Przemysłu Chemicznego (ang. European Chemical Industry Council)
CEIES Europejski Komitet Doradczy ds. Informacji Statystycznych w Sferach Ekonomicznych i Społecznych (fr. Comité consultatif européen de l’information statistique dans les domaines économique et social)
CEN Europejski Komitet Normalizacyjny (fr. Comité européen de normalisation)
Cenelec Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (fr. Comité européen de normalisation électrotechnique)
CEPOL Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania
CEPT Europejska Konferencja Administracji Poczty i Telekomunikacji (fr. Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications)
CERN Europejska Organizacja Badań Jądrowych (fr. Organisation européenne pour la recherche nucléaire)
CES wspólna przestrzeń gospodarcza (ang. Common Economic Space)
CESE zob. EKES (fr. Comité économique et social européen)
CFCA zob. EFCA
CFP zob. WPRyb (ang. common fisheries policy)
CFSP zob. WPZiB (ang. Common Foreign and Security Policy)
cif (*) (ang. cost, insurance and freight)
ChNP chroniona nazwa pochodzenia (ang. PDO)
ChOG chronione oznaczenie geograficzne (ang. PGI)
CIS
1)
system informacji celnej (ang. Customs Information System)
2)
system informacji walutowej (ang. Currency Information System)
3)
zob. WNP (ang. Commonwealth of Independent States) (zob. załącznik A3)
CITES Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem; konwencja waszyngtońska (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
CN Nomenklatura scalona (ang. Combined Nomenclature)
cobol (*) (ang. common business-oriented language)
COPA Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych (ang. Committee of Professional Agricultural Organisations)
COPEC Komitet Doradczy ds. Równych Szans Kobiet i Mężczyzn (fr. comité paritaire de l’égalité des chances)
CORDIS (*) Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju (ang. Community Research and Development Information Service)
COREPER Komitet Stałych Przedstawicieli (ang. Permanent Representatives Committee)
COSS Komitet ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania Zanieczyszczeniom Morza przez Statki (ang. Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships)
COST europejska współpraca naukowo-techniczna
CPVO Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (ang. Community Plant Variety Office)
CREST Komitet Badań Naukowo-Technicznych (fr. comité de la recherche scientifique et technique)
CSCE zob. KBWE (ang. Conference on Security and Cooperation in Europe) (obecnie OBWE)
CST Komitet do spraw Nauki i Techniki (ang. Scientific and Technical Committee) (Euratom)

D

DG dyrekcja generalna (zob. też pkt 9.6)
DGT Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych, DG ds. Tłumaczeń Pisemnych (ang. Directorate-General for Translation)
DOM (francuskie) departamenty zamorskie (fr. départements d’outre-mer)
DOM-ROM departament i region zamorski (fr. département et région d’outre-mer)
Dz.U. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (do 1 lutego 2003 r. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich)

E

EACI zob. EASME
EAEC Europejska Wspólnota Energii Atomowej (ang. European Atomic Energy Community) (Euratom)
EAGGF zob. EFOGR (ang. European Agricultural Guidance and Guarantee Fund)
EAR Europejska Agencja Odbudowy (ang. European Agency for Reconstruction) (koniec działalności 31 grudnia 2008 r.)
EAS zob. EUSA
EASA Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego
EASME Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (ang. Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises)
EASO Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (ang. European Asylum Support Office)
EBC Europejski Bank Centralny
EBI Europejski Bank Inwestycyjny
EBOR Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
EBRD zob. EBOR (ang. European Bank for Reconstruction and Development)
EC zob. WE (ang. European Community/Communities)
ECA
1)
Europejski Trybunał Obrachunkowy (ang. European Court of Auditors)
2)
nie używać w stosunku do Europejskiej Agencji Chemikaliów; zob. ECHA
ECB zob. EBC (ang. European Central Bank)
ECDC Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ang. European Centre for Disease Prevention and Control) (ten sam akronim dla wszystkich języków)
ECHA Europejska Agencja Chemikaliów (ang. European Chemicals Agency)
ECOSOC Rada Gospodarczo-Społeczna (ang. Economic and Social Council)
ECSC zob. EWWiS (ang. European Coal and Steel Community)
ECU europejska jednostka walutowa (ang. European Currency Unit) (akronim używany jako jednostka monetarna, pisany małymi literami – używany jako słowo); zastąpiona przez euro 1 stycznia 1999 r. (zob. też pkt 7.3.1)
EDA [EAO] Europejska Agencja Obrony (ang. European Defence Agency)
EDF zob. EFR (ang. European Development Fund)
EDI [EWD] elektroniczna wymiana danych / elektroniczna wymiana dokumentów (ang. electronic data interchange)
EEA
1)
Europejska Agencja Środowiska (ang. European Environment Agency)
2)
zob. EOG (ang. European Economic Area)
EEC zob. EWG (ang. European Economic Community)
EEIG zob. EUIG (ang. European Economic Interest Grouping)
EESC zob. EKES (ang. European Economic and Social Committee)
EFCA Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa (ang. European Fisheries Control Agency)
EFI Europejski Fundusz Inwestycyjny
EFOGR Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (do 1 stycznia 2007 r.)
EFR Europejski Fundusz Rozwoju
EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFSA Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (ang. European Food Safety Authority)
EFTA Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (ang. European Free Trade Association)
EHLASS europejski system nadzoru wypadków w domu i w czasie wolnym (ang. European Home and Leisure Accident Surveillance System)
EIB zob. EBI (ang. European Investment Bank)
EIF zob. EFI (ang. European Investment Fund)
EINECS europejski wykaz istniejących substancji o znaczeniu komercyjnym (ang. European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)
EIOD Europejski Inspektor Ochrony Danych
EIOPA Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (ang. European Insurance and Occupational Pensions Authority)
EIP program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji (ang. Entrepreneurship and Innovation Programme)
EIT Europejski Instytut Innowacji i Technologii (ang. European Institute of Innovation and Technology) (ten sam skrót we wszystkich językach – Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 1)
EIW Europejski Instytut Walutowy
EKES Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
EKG ONZ Europejska Komisja Gospodarcza ONZ
EMA Europejska Agencja Leków (ang. European Medicines Agency) (dawniej „Europejska Agencja ds. Oceny Produktów Leczniczych”; EMEA – ten sam skrót we wszystkich językach)
EMCDDA Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (ang. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)
EMEA zob. EMA
EMI zob. EIW (ang. European Monetary Institute)
EMP, EUROMED partnerstwo eurośródziemnomorskie (ang. Euro-Mediterranean Partnership)
EMS Europejski Mechanizm Stabilności (http://www.esm.europa.eu/)
EMS [ESW] europejski system walutowy (ang. European Monetary System)
EMSA Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (ang. European Maritime Safety Agency)
EMU zob. UGW (ang. economic and monetary union)
EMUA europejska monetarna jednostka rozliczeniowa (ang. European Monetary Unit of Account)
ENEL (it. Ente nazionale energia elettrica)
ENISA Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa
EOG Europejski Obszar Gospodarczy
EOSP Europejski Ośrodek Strategii Politycznej
EPB europejska przestrzeń badawcza
EPO Europejski Urząd Patentowy (ang. European Patents Office)
ERA
1)
Europejska Agencja Kolejowa (ang. European Railway Agency)
2)
zob. EPB (ang. European Research Area)
ERDF zob. EFRR (ang. European Regional Development Fund)
ERM mechanizm kursowy / mechanizm kursu wymiany walut (ang. exchange rate mechanism)
ESA
1)
Agencja Dostaw Euratomu (ang. Euratom Supply Agency)
2)
Europejska Agencja Kosmiczna (ang. European Space Agency)
3)
europejski system zintegrowanych rachunkowości gospodarczych (ang. European System of Integrated Economic Accounts)
ESBC Europejski System Banków Centralnych; Eurosystem
ESC zob. KES (ang. Economic and Social Committee) (obecnie EKES)
ESCB zob. ESBC (ang. European System of Central Banks)
ESDZ Europejska Służba Działań Zewnętrznych
ESF Europejski Fundusz Społeczny (ang. European Social Fund)
ESMA Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ang. European Securities and Markets Authority)
Esprit Europejski program strategiczny w zakresie technologii informatycznej (ang. European strategic programme for research and development in information technology)
ESRIF europejskie forum badań i innowacji w dziedzinie bezpieczeństwa (ang. European Security Research and Innovation Forum)
ESW zob. EMS
ETF Europejska Fundacja Kształcenia (ang. European Training Foundation)
ETSI Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ang. European Telecommunications Standards Institute)
EUA europejska jednostka rozliczeniowa (ang. European Unit of Account) (zastąpiona od 9 kwietnia 1979 r. przez ecu, które z kolei zostało zastąpione przez euro od 1 stycznia 1999 r.)
EU COPPS Biuro UE ds. Koordynacji Wspierania Policji Palestyńskiej
EUFOR siły zbrojne działające pod auspicjami Unii Europejskiej; siły Unii Europejskiej
EUIG Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych
EUIPO Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (ang. European Union Intellectual Property Office)
EUISS zob. IUESB
eu-LISA Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (ang. European Union Agency for the Οperational Management of Large-Scale IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice)
EUMC Europejskie Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii (ang. European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia)
EUNB Europejski Urząd Nadzoru Bankowego
EU-OSHA Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (ang. European Agency for Safety and Health at Work)
EUR euro (zob. też pkt 7.3.1)
Euratom Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA)
Eurocontrol Europejska Organizacja do spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (ang. European Organisation for the Safety of Air Navigation)
Eurofound Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (ang. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions)
Europol Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (ang. European Union Agency for Law Enforcement Cooperation)
Eurostat urząd statystyczny Unii Europejskiej (ang. statistical office of the European Union)
EUSA Europejska Szkoła Administracji
(jeden skrót dla wszystkich wersji językowych)
EUSC Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (ang. European Union Satellite Centre)
EVCA Europejskie Stowarzyszenie Private Equity i Venture Capital (ang. European Venture Capital Association)
EWEA Europejska Wspólnota Energii Atomowej
EWG Europejska Wspólnota Gospodarcza
EWWiS Europejska Wspólnota Węgla i Stali

F

FADN sieć danych rachunkowych gospodarstw rolnych (ang. Farm Accountancy Data Network)
FAO Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (ang. Food and Agriculture Organisation) (ONZ)
FAST prognozowanie i ocenianie w nauce i technologii (ang. forecasting and assessment in the field of science and technology)
FIFG zob. IFOR (ang. Financial Instrument for Fisheries Guidance)
fob (*) (ang. free on board)
FRA Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (ang. European Union Agency for Fundamental Rights)
Frontex Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (ang. European Border and Coast Guard Agency)

G

GATS Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami (ang. General Agreement on Trade in Services)
GATT Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu (ang. General Agreement on Tariffs and Trade)
GCC Rada Współpracy Zatoki / Rada Współpracy Państw Zatoki Perskiej (ang. Gulf Cooperation Council)
GEF Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska (ang. Global Environment Facility)
GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (ang. Globally Harmonized System for the Classification and Labelling of Chemicals)
GmbH (*) (niem. Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
GSA Agencja Europejskiego GNSS (ang. European GNSS Agency) (skrót ten sam we wszystkich językach)
GSP ogólny system preferencji; ogólny system preferencji celnych (ang. generalised system of preferences)

H

HS system zharmonizowany (ang. Harmonised System)

I

IAEA [MAEA] Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (ONZ) (ang. International Atomic Energy Agency)
IATA Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego (ang. International Air Transport Association)
IBC zintegrowana łączność szerokopasmowa (ang. integrated broadband communications)
IBRD [MBOR] Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (ONZ) (ang. International Bank for Reconstruction and Development) (World Bank)
IBSFC Międzynarodowa Komisja Rybołówstwa Morza Bałtyckiego (ang. International Baltic Sea Fishery Commission)
ICAO Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego / Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego (ang. International Civil Aviation Organization)
ICJ zob. MTS (ang. International Court of Justice)
ICPs (ang. interuniversity cooperation programmes)
ICRC Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (ang. International Committee of the Red Cross)
IDA Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (ang. International Development Association)
IFC Międzynarodowa Korporacja Finansowa (ang. International Finance Corporation) (ONZ)
IFRC Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (ang. International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)
IFOR Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa
IGC konferencja międzyrządowa (ang. Intergovernmental Conference)
ILO zob. MOP (ang. International Labour Organization)
IMCO Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (ang. Committee on the Internal Market and Consumer Protection)
IMF zob. MFW
IMO Międzynarodowa Organizacja Morska (ang. International Maritime Organization)
Inmarsat Międzynarodowa Organizacja Ruchomej Łączności Satelitarnej (ang. International Maritime Satellite Organisation)
Interreg II Inicjatywa wspólnotowa dotycząca rozwoju regionów przygranicznych, współpracy transgranicznej i wybranych sieci energetycznych
IPSC Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli (ang. Institute for the Protection and Security of the Citizen)
ISBN (ang. international standard book number)
ISDN (ang. integrated services digital network)
ISIC międzynarodowa standardowa klasyfikacja rodzajów działalności (ang. International Standard Industrial Classification of all Economic Activities)
ISIS Instytut Systemów, Informatyki i Bezpieczeństwa (ang. Institute for Systems, Informatics and Safety)
ISO
1)
Międzynarodowa Organizacja Cukru (ang. International Sugar Organisation)
2)
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ang. International Organization for Standardization)
ISSN (ang. international standard serial number)
IT technologia informacyjna (ang. information technology)
ITC Międzynarodowe Centrum Handlu (ang. International Trade Centre)
ITER międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy (ang. international thermonuclear experimental reactor)
IUESB Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem

J

JRC Wspólne Centrum Badawcze (ang. Joint Research Centre)
(skrót ten sam we wszystkich językach; nie należy używać skrótu WCB)

K

KBWE Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (obecnie OBWE)
KES Komitet Ekonomiczno-Społeczny (obecnie EKES)
KIC zob. WWiI (ang. Knowledge and Innovation Community)
KNU klauzula najwyższego uprzywilejowania; zob. MFN
KR Europejski Komitet Regionów
KTZ kraje i terytoria zamorskie

L

LDC kraje najsłabiej rozwinięte (ang. least developed countries)
Leader inicjatywa wspólnotowa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
LIFE instrument finansowy na rzecz środowiska
LPG skroplony gaz ropopochodny; gaz płynny (ang. liquefied petroleum gas)

M

MAEA zob. IAEA; Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej
Mercosur Wspólny Rynek Południa (hiszp. Mercado Común del Sur)
MFN zasada największego uprzywilejowania; zob. też KNU (ang. most favoured nation treatment)
MFW Międzynarodowy Fundusz Walutowy
MOP Międzynarodowa Organizacja Pracy
MSA minimalna wysokość sektorowa (ang. minimum sector altitude)
MSAW ostrzeżenie o osiągnięciu minimalnej bezpiecznej wysokości (ang. minimum safe altitude warning)
MŚP małe i średnie przedsiębiorstwa
MTS Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

N

NACE statystyczna klasyfikacja działalności gospodarczej w Unii Europejskiej (ang. general industrial classification of economic activities within the European Union)
NAFO Organizacja Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (ang. North-West Atlantic Fisheries Organisation)
NAFTA Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (ang. North American Free Trade Agreement)
NATO Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (ang. North Atlantic Treaty Organisation)
NCI zob. NIW (ang. New Community Instrument)
NEA Agencja Energii Jądrowej (ang. Nuclear Energy Agency) (OECD)
NGO organizacja pozarządowa (ang. non-governmental organisation)
NIP krajowy program orientacyjny (ang. National Indicative Programme)
NIW nowy instrument wspólnotowy
NUTS wspólna klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych / Nomenklatura jednostek terytorialnych do celów statystycznych (ang. Nomenclature of Territorial Units for Statistics) (Eurostat) (NUTS 1, 2, itd.)

O

OAS Organizacja Państw Amerykańskich (ang. Organisation of American States)
OBWE Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (zastąpiła KBWE od 1 stycznia 1995 r.)
OCTs zob. KTZ (ang. overseas countries and territories)
OD departament zamorski (ang. overseas department)
OECD Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organisation for Economic Cooperation and Development)
OHIM zob. UHRW
OIE Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt (ang. International Office of Epizootics, World Organisation for Animal Health)
OJA Organizacja Jedności Afrykańskiej
ONP zasada otwartej sieci (ang. open network provision)
ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych
OPEC Organizacja Państw Eksporterów Ropy Naftowej (ang. Organisation of Petroleum Exporting Countries)
OPI Ośrodki Przedsiębiorczości i Innowacji
OSCE zob. OBWE (ang. Organisation for Security and Cooperation in Europe)
OSHA zob. EU-OSHA
OWP Organizacja Wyzwolenia Palestyny

P

PACE Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ang. Parliamentary Assembly of the Council of Europe)
PAN Polska Akademia Nauk
PCIJ Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej (ang. Permanent Court of International Justice)
PCTF Grupa Zadaniowa Szefów Policji (ang. Police Chiefs Task Force)
PE Parlament Europejski
Phare (*) Wspólnotowy program pomocy w odbudowie gospodarczej dla krajów Europy Środkowej i Wschodniej
PINC zob. PPEJ (ang. Illustrative Nuclear Programme for the Community)
PKB produkt krajowy brutto
plc (*) spółka akcyjna (ang. public limited company)
PLO zob. OWP (ang. Palestine Liberation Organisation)
PME zob. MŚP (fr. petite et moyenne entreprise)
PNB produkt narodowy brutto
PO program operacyjny
PPEJ przykładowy program energetyki jądrowej
PPP
1)
partnerstwo publiczno-prywatne (ang. public/private partnership)
2)
parytet siły nabywczej (ang. purchasing power parity)
3)
zasada „zanieczyszczający płaci” (ang. polluter pays’ principle)

R

RABIT zespół szybkiej interwencji na granicy (ang. Rapid Border Intervention Team)
RACE Badania i Rozwój w Dziedzinie Zaawansowanych Technologii Komunikacyjnych w Europie (ang. Research and Development in Advanced Communication Technologies for Europe)
RAPEX unijny system szybkiego informowania (ang. EU rapid alert system for non-food consumer products)
RAS system szybkiego alarmowania (ang. rapid alert system)
RASFF system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt (ang. Rapid Alert System for Food and Feed)
R&D zob. B&R (ang. research and development)
R&TD badania i rozwój technologiczny (ang. research and technological development)
RDF siły szybkiego przemieszczania (ang. Rapid Deployment Force)
RRF siły szybkiego reagowania (ang. Rapid Reaction Force)
RTD zob. R&TD (ang. research and technological development)

S

SA (fr. société anonyme)
SAARC Południowoazjatyckie Stowarzyszenie na rzecz Współpracy Regionalnej (ang. South Asian Association for Regional Cooperation)
SADC Południowoafrykańska Wspólnota Rozwoju (ang. Southern African Development Community)
SARL (fr. société à responsabilité limitée)
Satcen Centrum Satelitarne Unii Europejskiej
SAVE wieloletni program wspierania efektywności energetycznej
SDR specjalne prawa ciągnienia (ang. special drawing rights)
SdT (*) [serwis tłumaczeń w Komisji Europejskiej; (fr. service de traduction) zastąpiony przez Dyrekcję Generalną Tłumaczeń Pisemnych; DGT]
SEPA jednolity obszar płatności w euro (ang. single euro payments area)
SG ONZ Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych
SIMAP System informacyjny Komisji Europejskiej dotyczący zamówień publicznych na rynku wewnętrznym (fr. Système d’information pour les marchés publiques)
SIS system informacyjny Schengen (ang. Schengen information system)
SIS II system informacyjny Schengen drugiej generacji
SME zob. MŚP (ang. small and medium-sized enterprise)
SMU zob. MŚP (ang. small and medium-sized undertaking)
SOLAS Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (ang. International Convention for the Safety of Life at Sea)
SpA (*) (it. società per azioni)
SPA obszar specjalnej ochrony (ang. special protection area)
STOA naukowa weryfikacja rozwiązań technologicznych (ang. scientific and technological options assessment)
SWIFT Stowarzyszenie Międzynarodowej Teletransmisji Danych Finansowych (ang. Society for Worldwide Interbank Financial Transfers)

T

TAC całkowity dopuszczalny połów (ang. total allowable catch)
Tacis (*) pomoc doradcza dla Wspólnoty Niepodległych Państw (ang. Technical Assistance to the Commonwealth of Independent States)
TAO tłumaczenie wspomagane komputerowo (fr. traduction assistée par ordinateur)
TARGET 2 transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (ang. Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer)
TEMPUS transeuropejski program wspierania mobilności dla szkolnictwa wyższego (ang. trans-European mobility scheme for university studies)
TEN sieć transeuropejska (ang. trans-European network)
TENs sieci transeuropejskie (ang. trans-European networks)
TRIPs handlowe aspekty praw własności intelektualnej (ang. trade-related aspects of intellectual property rights)

U

UA Unia Afrykańska (powołana w miejsce Organizacji Jedności Afrykańskiej OJA)
UE Unia Europejska
UEAPME Europejskie Stowarzyszenie Rzemiosła oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw (fr. Union européenne de l’artisanat et des petites et moyennes entreprises)
UGW unia gospodarcza i walutowa
UHRW Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (obecnie EUIPO)
UNAIDS Sojusz Agend Narodów Zjednoczonych ds. HIV/AIDS (ang. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS)
UNCAC Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (ang. United Nations Convention against Corruption)
UNCED Konferencja Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój” (ang. United Nations Conference on Environment and Development)
UNCHR Komisja Praw Człowieka ONZ (ang. United Nations Commission on Human Rights)
UNCTAD Konferencja Narodów Zjednoczonych do spraw Handlu i Rozwoju (ang. United Nations Conference on Trade and Development)
UNDC Komisja ONZ ds. Rozbrojenia (ang. United Nations Disarmament Commission)
UNDP Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. United Nations Development Programme)
UN/ECE zob. EKG ONZ (ang. United Nations Economic Commission for Europe)
UNEP Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska (ang. United Nations Environment Programme)
UNFPA Fundusz Ludnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations Fund for Population Activities)
UNGA zob. ZO ONZ (ang. United Nations General Assembly)
UNESCO Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)
UNHCR Wysoki Komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców
UNICE Europejska Unia Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (ang. Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe)
UNICEF Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (ang. United Nations Children’s Fund)
UNIFEM Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Kobiet (ang. United Nations Development Fund for Women)
UNMIK Misja Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie (ang. United Nations Mission in Kosovo)
UNODC Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (ang. United Nations Office on Drugs and Crime)
UNOPS Biuro ONZ ds. Realizacji Projektów (ang. United Nations Office for Projects Services)
UNRWA Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (ang. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)
UNSG zob. SG ONZ (ang. United Nations Secretary-General)
URBAN inicjatywa wspólnotowa dotycząca obszarów miejskich
URBAN II inicjatywa wspólnotowa dotycząca rewitalizacji gospodarczej i społecznej obszarów miejskich
UZE Unia Zachodnioeuropejska
 

V

v przeciwko (versus)
VAT podatek od wartości dodanej (ang. value added tax)

W

WCB (nie należy używać tego skrótu na oznaczenie Wspólnego Centrum Badawczego; zob. JRC)
WCO Światowa Organizacja Celna, Światowa Organizacja Ceł (ang. World Customs Organization)
WE Wspólnota Europejska / Wspólnoty Europejskie
WHO Światowa Organizacja Zdrowia (ang. World Health Organization)
WIPO Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (ang. World Intellectual Property Organization)
WNP Wspólnota Niepodległych Państw
WPLDP Grupa Robocza ds. Przetwarzania Danych Prawnych (ang. Working Party on Legal Data Processing)
WPR wspólna polityka rolna
WPRyb wspólna polityka rybołówstwa
WPZiB wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
WTO Światowa Organizacja Handlu (następca GATT) (ang. World Trade Organization)
WWiI wspólnota wiedzy i innowacji

Z

ZO ONZ Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona