ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

9.6. Ard-Stiúrthóireachtaí agus seirbhísí an Choimisiúin: na teidil oifigiúla

GA
Leagan:
10.1.2020
Cóid litreach (úsáid inmheánach amháin)
agus cóid uimhreacha
(úsáid ríomhaireachta amháin)
Ainm fada agus ord liostaithe Ainm gearr Giorrúchán Cód litreach (úsáid
inmheánach) (1)
Cód uimh­reacha (2)
(dofheicthe)
Réimse/Réimsí
Ardrúnaíocht SG SG 31 Ardrúnaíocht
an tSeirbhís Dlí SJ SJ 32 an tSeirbhís Dlí
Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide AS na Cumarsáide   COMM 61 Cumarsáid
IDEA – Inspioráid, Díospóireacht, Rannpháirtíocht agus Beart Luathaithe   IDEA 46 Inspioráid, Díospóireacht, Rannpháirtíocht agus Beart Luathaithe
An Tascfhórsa um an gCaidreamh leis an Ríocht Aontaithe (3) Tascfhórsa um an Ríocht Aontaithe   UKTF 36 Caidreamh leis an Ríocht Aontaithe
Ard-Stiúrthóireacht an Bhuiséid AS an Bhuiséid   BUDG 19 Buiséad
an Ard-Stiúrthóireacht um Acmhainní Daonna agus um Shlándáil an AS um Acmhainní Daonna agus um Shlándáil   HR 09 Acmhainní Daonna agus Slándáil
Ard-Stiúrthóireacht na Faisnéisíochta AS na Faisnéisíochta   DIGIT 50 Faisnéisíocht
an tSeirbhís um Iniúchóireacht Inmheánach   IAS 25 an tSeirbhís um Iniúchóireacht Inmheánach
an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise OLAF OLAF 57 an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise
Ard-Stiúrthóireacht na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais AS na nGnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais   ECFIN 02 Gnóthaí Eacnamaíocha agus Airgeadais
Ard-Stiúrthóireacht um an Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht agus Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide AS um an Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht agus FBManna   GROW 62 Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht agus Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide
Ard-Stiúrthóireacht Thionscal na Cosanta agus an Spáis AS Thionscal na Cosanta agus an Spáis   DEFIS 26 Tionscal na Cosanta agus an Spás
Ard-Stiúrthóireacht na hIomaíochta AS na hIomaíochta   COMP 04 Iomaíocht
an Ard-Stiúrthóireacht um Fhostaíocht, um Ghnóthaí Sóisialta agus um Uilechuimsitheacht an AS um Fhostaíocht, um Ghnóthaí Sóisialta agus um Uilechuimsitheacht   EMPL 05 Fostaíocht, Gnóthaí Sóisialta agus Uilechuimsitheacht
Ard-Stiúrthóireacht na Talmhaíochta agus na Forbartha Tuaithe AS na Talmhaíochta agus na Forbartha Tuaithe   AGRI 06 Talmhaíocht agus Forbairt Tuaithe
Ard-Stiúrthóireacht na Soghluaisteachta agus an Iompair AS na Soghluaisteachta agus an Iompair   MOVE 7 Soghluaisteacht agus Iompar
Ard-Stiúrthóireacht an Fhuinnimh AS an Fhuinnimh   ENER 27 Fuinneamh
Ard-Stiúrthóireacht an Chomhshaoil AS an Chomhshaoil   ENV 11 Comhshaol
an Ard-Stiúrthóireacht um Ghníomhú ar son na hAeráide an AS um Ghníomhú ar son na hAeráide   CLIMA 87 Gníomhú ar son na hAeráide
Ard-Stiúrthóireacht an Taighde agus na Nuálaíochta AS an Taighde agus na Nuálaíochta   RTD 12 Taighde agus Nuálaíocht
Ard-Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta AS na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta Connect CNECT 13 Líonraí Cumarsáide, Ábhar Digiteach agus Teicneolaíocht
an tAirmheán Comhpháirteach Taighde JRC JRC 53 an tAirmheán Comhpháirteach Taighde
Ard-Stiúrthóireacht na nGnóthaí Muirí agus na hIascaireachta AS na nGnóthaí Muirí agus na hIascaireachta   MARE 14 Gnóthaí Muirí agus Iascaireacht
Ard-Stiúrthóireacht um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil AS um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil   FISMA 15 Cobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil
Ard-Stiúrthóireacht an Bheartais Réigiúnaigh agus Uirbigh AS an Bheartais Réigiúnaigh agus Uirbigh   REGIO 16 Beartas Réigiúnach agus Uirbeach
Ard-Stiúrthóireacht na Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach AS na Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach   REFORM 35 Tacaíocht um Athchóiriú Struchtúrach
Ard-Stiúrthóireacht an Chánachais agus an Aontais Chustaim AS an Chánachais agus an Aontais Chustaim   TAXUD 21 Cánachas agus Aontas Custaim
Ard-Stiúrthóireacht um Oideachas, an Óige, Spórt agus Cultúr AS um Oideachas, an Óige, Spórt agus Cultúr   EAC 63 Oideachas, an Óige, Spórt agus Cultúr
Ard-Stiúrthóireacht um Shláinte agus Sábháilteacht Bia AS um Shláinte agus Sábháilteacht Bia   SANTE 64 Sláinte agus Sábháilteacht Bia
Ard-Stiúrthóireacht um Imirce agus Gnóthaí Baile AS um Imirce agus Gnóthaí Baile   HOME 65 Imirce agus Gnóthaí Baile
Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas agus Tomhaltóirí AS um Cheartas agus Tomhaltóirí   JUST 76 Ceartas agus Tomhaltóirí
Ard-Stiúrthóireacht na Trádála AS na Trádála   TRADE 67 Trádáil
Ard-Stiúrthóireacht um Beartas Comharsanachta agus Caibidlíocht maidir le Méadú AS um Beartas Comharsanachta agus Caibidlíocht maidir le Méadú   NEAR 69 Beartas Comharsanachta agus Caibidlíocht maidir le Méadú
Ard-Stiúrthóireacht um Chomhar Idirnáisiúnta agus Forbairt AS um Chomhar Idirnáisiúnta agus Forbairt   DEVCO 55 Comhar Idirnáisiúnta agus Forbairt
an Ard-Stiúrthóireacht um Chosaint Shibhialta Eorpach agus um Oibríochtaí Cabhrach Daonnúla Eorpacha (ECHO) an AS um Chosaint Shibhialta Eorpach agus um Oibríochtaí Cabhrach Daonnúla Eorpacha (ECHO) ECHO ECHO 51 Chosaint Shibhialta Eorpach agus Oibríochtaí Cabhrach Daonnúla Eorpacha (ECHO)
 Eurostat Eurostat ESTAT 34 Eurostat
Ard-Stiúrthóireacht na hAteangaireachta AS na hAteangaireachta   SCIC 38 Ateangaireacht
Ard-Stiúrthóireacht an Aistriúcháin AS an Aistriúcháin DGT DGT 47 Aistriúchán
Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh Oifig na bhFoilseachán   OP 43 Oifig na bhFoilseachán
an tSeirbhís um Ionstraimí Beartais Eachtraigh   FPI 59 (4) an tSeirbhís um Ionstraimí Beartais Eachtraigh
an Oifig um Riar agus um Íoc Teidlíochtaí Indibhidiúla   PMO 40  
an Oifig um Bonneagar agus um Lóistíocht sa Bhruiséil   OIB 39  
an Oifig um Bonneagar agus um Lóistíocht i Lucsamburg   OIL 41  
Oifig Roghnaithe Foirne na gComhphobal Eorpach An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (5) EPSO EPSO 42  
an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide EASME EASME 81  
an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir EACEA EACEA 82  
an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte, Talmhaíocht agus Bia Chafea CHAFEA 83  
an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht agus Gréasáin INEA INEA 84  
Gníomhaireacht Feidhmiúcháin Chomhairle Taighde na hEorpa ERCEA ERCEA 85  
an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Taighde REA REA 86  
         
      89 (6)  
(1)
Is ar mhaithe le húsáid inmheánach amháin an cód seo. Úsáidtear an giorrúchán nó an t-acrainm caighdeánach do gach doiciméad a fhoilsítear ar pháipéar nó i bhformáid leictreonach.
(2)
I gcórais ríomhaire áirithe, is é Cód 60, cód na gcomh-aireachtaí.
(3)
Tá cúrsaí riaracháin na hoifige seo á mbainistiú ag an Ardrúnaíocht.
(4)
I gcórais áirithe ríomhaire, is é Cód 66, cód an FPI.
(5)
Gnáthainm. Ní úsáidtear an t-ainm fada ach amháin i dtéacsanna dlíthiúla a bhaineann le reachtanna EPSO.
(6)
Is é Cód 89, cód an Bhoird Réitigh Aonair (féach Pointe 9.5.3, eagraíochtaí díláraithe (gníomhaireachtaí)).
Leasuithe ar eagrán 2011

1.1.2020

PV(2019) 2317 final

new directorate-general: Ard-Stiúrthóireacht Thionscal na Cosanta agus an Spáis


new directorate-general: Ard-Stiúrthóireacht na Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach
9.12.2019 PV(2019) 2317 final
Sean-ainm Ainm nua
An Lárionad Eorpach um Straitéis Pholaitiúil IDEA – Inspioráid, Díospóireacht, Rannpháirtíocht agus Beart Luathaithe
EPSC IDEA

16.11.2019

SEC(2019) 364,
PV(2019) 2312 final

Sean-ainm Ainm nua
Tascfhórsa le haghaidh Ullmhúchán agus Seoladh na Caibidlíochta leis an Ríocht Aontaithe faoi Airteagal 50 CAE An Tascfhórsa um an gCaidreamh leis an Ríocht Aontaithe
Tascfhórsa Airteagal 50 Tascfhórsa um an Ríocht Aontaithe
TF50 UKTF

9.10.2019

 

Ard-Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta, giorrúchán: Connect

1.1.2017

PV(2016) 2192 final

Sean-ainm Ainm nua
Ard-Stiúrthóireacht an Oideachais agus an Chultúir Ard-Stiúrthóireacht um Oideachas, an Óige, Spórt agus Cultúr
AS an Oideachais agus an Chultúir AS um Oideachas, an Óige, Spórt agus Cultúr

1.10.2016

SEC(2016) 375,
PV(2016) 2181 final

seirbhís nua: Tascfhórsa le haghaidh Ullmhúchán agus Seoladh na Caibidlíochta leis an Ríocht Aontaithe faoi Airteagal 50 CAE

1.7.2016

SEC(2016) 252,
PV(2016) 2170 final

Sean-ainm Ainm nua
an Ard-Stiúrthóireacht um Chabhair Dhaonnúil agus um Chosaint Shibhialta (ECHO) an Ard-Stiúrthóireacht um Chosaint Shibhialta Eorpach agus um Oibríochtaí Cabhrach Daonnúla Eorpacha (ECHO)
an AS um Chabhair Dhaonnúil agus um Chosaint Shibhialta (ECHO) an AS um Chosaint Shibhialta Eorpach agus um Oibríochtaí Cabhrach Daonnúla Eorpacha (ECHO)

1.1.2015

SEC(2014) 572

Sean-ainm Ainm nua
Ard-Stiúrthóireacht na Fiontraíochta agus na Tionsclaíochta Ard-Stiúrthóireacht um an Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht agus Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide
AS na Fiontraíochta agus na Tionsclaíochta AS um an Margadh Inmheánach, Tionsclaíocht, Fiontraíocht agus FBManna
ENTR GROW
   
Ard-Stiúrthóireacht an Mhargaidh Inmheánaigh agus na Seirbhísí Ard-Stiúrthóireacht um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil
AS an Mhargaidh Inmheánaigh agus na Seirbhísí AS um Chobhsaíocht Airgeadais, Seirbhísí Airgeadais agus Aontas na Margaí Caipitil
MARKT FISMA
   
Ard-Stiúrthóireacht na Sláinte agus na dTomhaltóirí Ard-Stiúrthóireacht um Shláinte agus Sábháilteacht Bia
AS na Sláinte agus na dTomhaltóirí AS um Shláinte agus Sábháilteacht Bia
SANCO SANTE
   
an Ard-Stiúrthóireacht Gnóthaí Baile Ard-Stiúrthóireacht um Imirce agus Gnóthaí Baile
an AS Gnóthaí Baile AS um Imirce agus Gnóthaí Baile
HOME HOME
   
Ard-Stiúrthóireacht an Cheartais Ard-Stiúrthóireacht um Cheartas agus Tomhaltóirí
AS an Cheartais AS um Cheartas agus Tomhaltóirí
JUST JUST
   
Ard-Stiúrthóireacht an Mhéadaithe Ard-Stiúrthóireacht um Beartas Comharsanachta agus Caibidlíocht maidir le Méad
AS an Mhéadaithe AS um Beartas Comharsanachta agus Caibidlíocht maidir le Méadú
ELARG NEAR
   
an Ard-Stiúrthóireacht um Fhorbraíocht agus um Chomhar — EuropeAid Ard-Stiúrthóireacht um Chomhar Idirnáisiúnta agus Forbairt
an AS um Fhorbraíocht agus um Chomhar — EuropeAid AS um Chomhar Idirnáisiúnta agus Forbairt
DEVCO DEVCO
   

17.12.2014

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2014/927/AE ón gCoimisiú

Sean-ainm Ainm nua
an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte agus Bia an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte, Talmhaíocht agus Bia

1.11.2014

C(2014) 9001 final
PV(2014)2104

Sean-ainm Ainm nua
Biúró na gComhairleoirí Beartais Eorpaigh an Lárionad Eorpach um Straitéis Pholaitiúil
BEPA EPSC
48 46

1.1.2014

Cinneadh Cur Chun Feidhme 2013/770/AE ón gCoimisiún, Cinneadh Cur Chun Feidhme 2013/771/AE ón gCoimisiún agus Cinneadh Cur Chun Feidhme 2013/801/AE ón gCoimisiún

Sean-ainm Ainm nua
an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Iomaíochas agus um Nuálaíocht (EACI) an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide (EASME)
an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Shláinte agus um Thomhaltóirí (EAHC) an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Thomhaltóirí, Sláinte agus Bia (Chafea)
Gníomhaireacht Feidhmiúcháin an Ghréasáin Iompair Thras-Eorpaigh(TEN-T EA) an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin um Nuálaíocht agus Gréasáin (INEA)

1.10.2012

SEC(2012) 452 final
SEC(2012) 458 final

Sean-ainm Ainm nua
AS an Bheartais Réigiúnaigh AS an Bheartais Réigiúnaigh agus Uirbigh

1.7.2012

SEC(2012) 266
SEC(2012) 269

Sean-ainm Ainm nua
Ard-Stiúrthóireacht na Sochaí Faisnéise agus na Meán Cumarsáide Ard-Stiúrthóireacht na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta
AS na Sochaí Faisnéise agus na Meán Cumarsáide AS na Líonraí Cumarsáide, an Ábhair Dhigitigh agus na Teicneolaíochta
INFSO CNECT
barr an leathanaigh
leathanach roimhe seoan chéad leathanach eile