ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

A4. pielikums Bieži lietoti akronīmi un abreviatūras

Abreviatūru un akronīmu lietojuma un latviskošanas noteikumus sk. 10.7. punktā.

Tālāk tabulā norādīti arī abreviatūru un akronīmu atšifrējumi to oriģinālvalodā.

Izmaiņas 2011. gada izdevumā
1.2.2020 EU-27
12.12.2019 Eurojust
29.7.2019. EASA
4.7.2019. ACER
27.6.2019. ENISA
4.2.2019. eu-LISA
3.1.2019. BEREC
1.5.2017. Eiropols
15.2.2017. RK
6.10.2016. Frontex
1.7.2016. CEPOL, ECHO
10.5.2016. ESM
23.3.2016. EUIPO/OHIM
26.11.2015. EEA/EVA
12.11.2015. ECHA
10.11.2015. EFCA/EZKA
8.4.2015. EUSC/Satcen
30.11.2014. EPSC
16.9.2014. AID/USAID
15.4.2014. EAR
24.2.2014. EIOPA/EAAPI, ESMA/EVTI
23.10.2013. BEREC
1.8.2013. eu-LISA
16.7.2013. ENISA
3.7.2013. EU-28
19.6.2013. ESMA
13.6.2013. EIOPA
7.6.2013. EBI
4.12.2012. EASO
28.11.2012. SJO
18.10.2012. EUSA

A

AĀVM asociētās Āfrikas valstis un Madagaskara
ACE EN: action for cooperation in the field of economics
sadarbības rīcība ekonomikas jomā
ACER Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra
AEK Atomenerģijas komisija (ASV)
AETR EN: European Agreement concerning the Work of Crews of Vehicles engaged in International Road Transport
Eiropas valstu līgums attiecībā uz transportlīdzekļu apkalpju darbu starptautiskajos autopārvadājumos
AG DE: Aktiengesellschaft
akciju sabiedrība
AID sk. USAID
AIDS EN: acquired immune deficiency syndrome
inficēšanās ar cilvēka imūndeficīta vīrusu (HIV)
Altener atjaunojamu enerģijas avotu veicināšanas programma (alternative energies)
ANO Apvienoto Nāciju Organizācija
APEC EN: Asia–Pacific Economic Cooperation
Āzijas un Klusā okeāna valstu ekonomiskā sadarbība
ASBL FR: association sans but lucratif
bezpeļņas organizācija
ASCII EN: American Standard Code for Information Interchange
Amerikas informācijas apmaiņas standartkods
ASEAN EN: Association of South-East Asian Nations
Dienvidaustrumāzijas valstu asociācija (Bruneja, Kambodža, Indonēzija, Laosa, Malaizija, Mjanma/Birma, Filipīnas, Singapūra, Taizeme un Vjetnama)
ASEM EN: Asia–Europe Meeting
Āzijas un Eiropas samits
ASOR Nolīgums par starptautiskiem neregulāriem pasažieru pārvadājumiem ar autobusu
AZT aizjūras zemes un teritorijas
ĀKK Āfrikas, Karību jūras reģiona un Klusā okeāna valstis (Lomes konvencijas dalībvalstis)
ĀNK Āfrikas Nacionālais kongress
ĀS Āfrikas Savienība (aizstāja Āfrikas Vienības organizāciju; sk. http://www.africa-union.org/)

B

BC-NET EN: business cooperation network
Uzņēmumu sadarbības tīkls
Benilukss Beļģijas, Luksemburgas un Nīderlandes Ekonomikas savienība
BEREC EN: Body of European Regulators for Electronic Communications
Eiropas Elektronisko sakaru regulatoru iestāde
BEUC Eiropas Patērētāju savienību birojs
Biomed programma biomedicīnas un veselības jomā
BJVP Baltijas jūras valstu padome
BLEU Beļģijas un Luksemburgas Ekonomikas savienība
Bridge EN: biotechnology research for innovation, development and growth in Europe
biotehnoloģiju izpēte inovācijai, attīstībai un izaugsmei Eiropā
BRITE EN: basic research in industrial technologies for Europe
fundamentālie pētījumi ražošanas tehnoloģiju jomā Eiropā
BSE EN: bovine spongiform encephalopathy
liellopu sūkļveida encefalopātija

C

CAD EN: computer-aided design
datorizētā projektēšana
Caddia EN: cooperation in automation of data and documentation for imports/exports and agriculture
sadarbība lauksaimniecības un importa/eksporta datu un dokumentu automatizācijā
CAEV Centrāleiropas un Austrumeiropas valstis
CARE Eiropas Savienības satiksmes negadījumu datubāze
CCAMLR EN: Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources
Antarktikas ūdeņu dzīvo resursu aizsardzības komisija
CCITT
1.
EN: Consultative Committee on Innovation and Technology Transfer
Jauninājumu un tehnoloģiju nodošanas konsultatīvā komiteja
2.
FR: Comité international télégraphique et téléphonique
Starptautiskā Telegrāfijas un telefonijas konsultatīvā komiteja
CD-ROM EN: compact disc read-only memory
lasāmatmiņas kompaktdisks
CE Eiropas Kopienas marķējums
Cedefop FR: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs
Cedex FR: courrier d’entreprise à distribution exceptionnelle (adresēm Francijā)
CEIES FR: Comité consultatif européen de l’information statistique dans les domaines économique et social
Statistikas informācijas ekonomikas un sociālajā sfērā padomdevēja komiteja
CELEX iestāžu datorizētā Kopienas tiesību dokumentu sistēma (Communitatis Europaeae Lex)
CEN FR: Comité européen de normalisation
Eiropas Standartizācijas komiteja
Cenelec FR: Comité européen de normalisation électrotechnique
Eiropas Elektrotehniskās standartizācijas komiteja
CEPOL Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra
CEPT FR: Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications
Eiropas pasta un telekomunikāciju pārvalžu konference
CERD FR: Comité européen de la recherche et du développement
Eiropas Izpētes un attīstības komiteja
CERN FR: Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Eiropas Kodolpētījumu organizācija
CIF EN: cost, insurance and freight
CIF cena (preces cena, kuru veido preces vērtība, ieskaitot transporta un apdrošināšanas izmaksas līdz importētājvalsts robežai) (Incoterms 2010)
CIREA EN: Centre for Information, Discussion and Exchange on Asylum
Informācijas, diskusiju un apmaiņas centrs patvēruma jautājumos
CITES EN: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
Konvencija par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas augu un dzīvnieku sugām
COBOL programmēšanas valoda COBOL
Codest FR: Comité de développement européen de la science et de la technologie
Eiropas Zinātnes un tehnoloģiju attīstības komiteja
Comedi EN: commerce electronic data interchange
komerciālu elektronisko datu apmaiņa
Comext ārējās tirdzniecības statistikas datubāze
COPEC FR: comité paritaire de l’égalité des chances
Sieviešu un vīriešu līdztiesības apvienotā komiteja
CORDIS EN: Community Research and Development Information Service
Kopienas Pētniecības un attīstības informācijas dienests
Coreper Pastāvīgo pārstāvju komiteja
Cosine EN: cooperation for open systems interconnection networking in Europe
sadarbība atvērtu sistēmu starpsavienojumu tīklu izveidei Eiropā (Eureka programmas projekts)
COST EN: European cooperation in science and technology
Eiropas sadarbība zinātnes un tehnoloģiju jomā
CPVO EN: Community Plant Variety Office
Kopienas Augu šķirņu birojs
CREST FR: comité de la recherche scientifique et technique
Komiteja zinātniskās un tehniskās pētniecības jautājumos
Cronos makroekonomisko laikrindu datubāze (Eurostat)
CSF EN: Community support framework
Kopienas atbalsta shēma

D

DECT EN: digital European cordless telecommunications
Eiropas digitālās bezvadu telekomunikācijas
DIANE EN: direct information access network for Europe
tiešas piekļuves informācijas tīkls Eiropai
DIN DE: Deutsche Industrie Norm
DRAM EN: dynamic random access memory
dinamiskā brīvpiekļuves atmiņa
DRIVE EN: dedicated road infrastructure for vehicle safety in Europe
ceļu infrastruktūra transporta līdzekļu drošībai Eiropā

E

EAA sk. EVA
EAAPI Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde
EAF Eiropas Attīstības fonds
EAK Eiropas Atomenerģijas kopiena (Euratom)
EAR EN: European Agency for Reconstruction
Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra (darbības beigas: 31.12.2008.)
EASA Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra
EASO EN: European Asylum Support Office
Eiropas Patvēruma atbalsta birojs
EĀDD Eiropas Ārējās darbības dienests
EBI Eiropas Banku iestāde
EBTA Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācija (Stokholmas konvencija)
ECB Eiropas Centrālā banka
ECBS Eiropas centrālo banku sistēma
ECDC EN: European Centre for Disease Prevention and Control
Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
ECDIN EN: Environmental chemicals data and information network
Vides ķimikāliju datu un informācijas tīkls
ECHA EN: European Chemicals Agency
Eiropas Ķimikāliju aģentūra
ECHO Eiropas Civilās aizsardzības un humānās palīdzības operāciju ģenerāldirektorāts (ECHO) (sk. arī oficiālos nosaukumus 9.6. punktā – Komisijas ģenerāldirektorāti)
ECOS EN: European city cooperation system
Eiropas pilsētu sadarbības sistēma
Ecosoc EN: Economic and Social Council
Ekonomikas un sociālo lietu padome (ANO)
ECU EN: European currency unit
Eiropas valūtas vienība
EDA EN: European Defence Agency
Eiropas Aizsardzības aģentūra
EDAK Eiropas Drošības un aizsardzības koledža
EDAU Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Edifact EN: electronic data interchange for administration, commerce and transport
elektronisko datu apmaiņa administrācijai, tirdzniecībai un transportam
EDSK Eiropas Drošības un sadarbības konference (tagad EDSO)
EDSO Eiropas Drošības un sadarbības organizācija (kura aizstāja Eiropas Drošības un sadarbības konferenci 1995. gada 1. janvārī)
EEA EN: European Environment Agency
Eiropas Vides aģentūra
EEIG Eiropas Ekonomisko interešu grupa
EEK Eiropas Ekonomikas kopiena (tagad EK)
EESK Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
EEZ Eiropas Ekonomikas zona
EFCA EN: European Fisheries Control Agency
Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
EFICS EN: European forestry information and communication system
Eiropas Mežsaimniecības informācijas un saziņas sistēma
EFSA EN: European Food Safety Authority
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
EGF Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds
Ehlass EN: European home and leisure accident surveillance system
Eiropas mājas un atpūtas negadījumu uzraudzības sistēma
EIB Eiropas Investīciju banka
EIC Eiropas informācijas centri
EIF Eiropas Investīciju fonds
Einecs EN: European inventory of existing commercial chemical substances
Eiropas ķīmisko komercvielu saraksts
EIOPA sk. EAAPI
Eiropols Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai
EIT Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (viens un tas pats saīsinājums visās valodās – OV L 97, 9.4.2008., 1. lpp.)
EK Eiropas Kopiena/Kopienas
EKT Eiropas Kopienu Tiesa (kopš 1.12.2009.: Eiropas Savienības Tiesa)
ELISE EN: European network for the exchange of information on local initiatives for the creation of employment
Eiropas tīkls informācijas apmaiņai par vietējām iniciatīvām nodarbinātības veicināšanā
ELVGF Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonds
EMA Eiropas Zāļu aģentūra
(bijusī Eiropas Medicīnas produktu novērtēšanas aģentūra (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products); EMEA)
EMCDDA EN: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction
Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
EMEA sk. EMA
EMI Eiropas Monetārais institūts
EMS Eiropas monetārā sistēma
EMS ekonomikas un monetārā savienība
EMSA EN: European Maritime Safety Agency
Eiropas Jūras drošības aģentūra
ENEA EN: European Nuclear Energy Agency
Eiropas Kodolenerģijas aģentūra
ENEL IT: Ente nazionale energia elettrica
ENISA Eiropas Savienības Kiberdrošības aģentūra
Envireg reģionāla rīcības programma attiecībā uz Komisijas iniciatīvu par vidi
EOTC EN: European Organisation for Testing and Certification
Eiropas Testēšanas un sertifikācijas organizācija
EP Eiropas Parlaments
EPA EN: Environment Protection Agency
Vides aizsardzības aģentūra
EPO
1.
EN: European Patents Office
Eiropas Patentu birojs
2.
EN: European Patent Organisation
Eiropas Patentu organizācija
EPOCH EN: European programme on climatology and natural hazards
Eiropas programma attiecībā uz klimatoloģiju un dabas katastrofām
EPOS
1.
EN: electronic point-of-sale
elektroniskie pārdošanas punkti
2.
EN: European pool of studies (and analyses)
Eiropas pētījumu (un analīžu) datubāze
EPSC Eiropas Politiskās stratēģijas centrs
EPSO EN: European Personnel Selection Office
Eiropas Personāla atlases birojs
ERA EN: European Railway Agency
Eiropas Dzelzceļa aģentūra
ERAB Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka
ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds
Erasmus EN: European Union action scheme for the mobility of university students
Eiropas Savienības rīcības shēma universitāšu studentu mobilitātei
ERICA EN: European Research Institute for Consumer Affairs
Eiropas Patērētāju jautājumu pētniecības institūts
ERM EN: exchange rate mechanism
maiņas kursa mehānisms
ERMES EN: European radio messaging system
Eiropas radioziņojumu sistēma
ES Eiropas Savienība
ESA
1.
EN: European Space Agency
Eiropas Kosmosa aģentūra
2.
EN: European system of integrated economic accounts
Eiropas integrēto tautsaimniecības pārskatu sistēma
3.
EN: Euratom Supply Agency
Euratom Sagādes aģentūra
ESAO Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
ESF Eiropas Sociālais fonds
ESM Eiropas Stabilizācijas mehānisms (http://www.esm.europa.eu/)
ESMA sk. EVTI
ESSI EN: European software and systems initiative
Eiropas programmatūras un sistēmu iniciatīva
ETF EN: European Training Foundation
Eiropas Izglītības fonds
ETSI EN: European Telecommunications Standards Institute
Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts
EU-15 Eiropas Savienības “vecās” dalībvalstis, kuras kļuva par dalībvalstīm pirms 1.5.2004.
EU-27 divdesmit septiņu valstu Eiropas Savienība: Šādi apzīmē vai nu tās 27 dalībvalstis, kas veidoja Eiropas Savienību no 2007. gada 1. janvāra līdz 2013. gada 30. jūnijam, vai arī tās 27 dalībvalstis, kas veido Eiropas Savienību kopš Apvienotās Karalistes izstāšanās 2020. gada 31. janvārī. Ja iespējamas neskaidrības, uz kuru periodu saīsinājums attiecas, tas būtu īpaši jānorāda, piemēram, ar zemsvītras piezīmi.
EU-28 divdesmit astoņu valstu Eiropas Savienība
EUA Eiropas konta vienība
(kuru 1979. gada 9. aprīlī nomainīja ECU, ko savukārt 1999. gada 1. janvārī nomainīja euro)
EUI Eiropas Universitāšu institūts
EUIPO EN: European Union Intellectual Property Office
Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs
(līdz 22.3.2016.: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi) (OHIM))
EUISS EN: European Union Institute for Security Studies
Eiropas Savienības Drošības izpētes institūts
eu-LISA Eiropas Savienības Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā
EUMC EN: European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia
Eiropas Rasisma un ksenofobijas uzraudzības centrs
EU-OSHA EN: European Agency for Safety and Health at Work
Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
EUR euro (sk. arī 7.3.1. punktu)
Euratom Eiropas Atomenerģijas kopiena (EAK)
Eureka EN: European Research Coordination Agency
Eiropas Pētniecības koordinēšanas aģentūra
EURES EN: European employment services
Eiropas nodarbinātības dienesti
EURET EN: European research for transport
Eiropas pētniecība transporta jomā
EURO-AIM EN: European Organisation for an Audiovisual Independent Market
Eiropas Neatkarīga audiovizuālā tirgus organizācija
Eurocontrol EN: European Organisation for the Safety of Air Navigation
Eiropas Aeronavigācijas drošības organizācija
Eurofound EN: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions
Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
Eurojust Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās
Eurolib EN: European library project
Eiropas bibliotēkas projekts
Euronet-DIANE EN: direct information access network for Europe
tiešas piekļuves informācijas tīkls Eiropai
Europol Eiropas Policijas birojs
Eurostat Eiropas Savienības statistikas birojs (pilnais un īsais nosaukums – Eurostat, sk. arī 9.6. punktu)
Eurydice informācijas tīkls par izglītību Eiropā (http://www.eurydice.org/)
EUSA Eiropas Administrācijas skola
EUSC sk. Satcen
EVA EN: European Environment Agency
Eiropas Vides aģentūra
EVTI Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
EZKA sk. EFCA

F

FAO EN: Food and Agriculture Organization
Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (ANO)
FAR EN: fisheries and aquaculture research programme
zivsaimniecības un akvakultūras pētniecības programma
FAST EN: forecasting and assessment in the field of science and technology
prognozes un novērtējums zinātnes un tehnoloģiju jomā
FIDE Eiropas Tiesību starptautiskā federācija
FLAIR EN: food-linked agro-industrial research
ar pārtiku saistīta agrorūpnieciskā pētniecība
FOB EN: free on board
FOB cena (Incoterms 2010)
Forest EN: research and technological development in the forestry sector
pētniecība un tehnoloģiju attīstība mežsaimniecībā
FRA EN: European Union Agency for Fundamental Rights
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
Frontex EN: European Border and Coast Guard Agency
Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

G

G24 Divdesmit četru valstu starpvaldību grupa starptautiskās monetārās lietās
G7 Septiņu rūpnieciski attīstīto valstu grupa (Apvienotā Karaliste, ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Vācija)
GISCO ģeogrāfiskās informācijas sistēma Komisijai (Eurostat)
GmbH DE: Gesellschaft mit beschränkter Haftung
sabiedrība ar ierobežotu atbildību
GSA Eiropas GNSS aģentūra
GSM EN: global system for mobile communications
mobilo komunikāciju globālā sistēma
ĢD ģenerāldirektorāts (sk. arī oficiālos nosaukumus 9.6. punktā – Komisijas ģenerāldirektorāti)

H

HDTV EN: high-definition television
augstas izšķirtspējas televīzija
HIV EN: human immunodeficiency virus
cilvēka imūndeficīta vīruss

I

IAEA EN: International Atomic Energy Agency
Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra (ANO)
IATA EN: International Air Transport Association
Starptautiskā Gaisa pārvadājumu asociācija
ICAO EN: International Civil Aviation Organization
Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija
IDA daudzgadu programma “Eiropas komunikāciju tīkli elektroniskai datu apmaiņai starp pārvaldes iestādēm”
IGC EN: Intergovernmental Conference
starpvaldību konference
IKP iekšzemes kopprodukts
ILO EN: International Labour Organization
Starptautiskā Darba organizācija
IMCO EN: Intergovernmental Maritime Consultative Organisation
Starpvaldību jūrlietu konsultatīvā organizācija
Impact II informācijas pakalpojumu tirgus programma
INCO specifiska PTA programma
INFCE EN: international nuclear fuel cycle evaluation
kodoldegvielas cikla starptautisks novērtējums
Inmarsat EN: International Maritime Satellite Organisation
Starptautiskā Jūras satelītsakaru organizācija
Innovation specifiska PTA programma
INSIS EN: interinstitutional system of integrated services
integrēto pakalpojumu starpiestāžu sistēma
INTAS Starptautiskā asociācija sadarbības veicināšanai ar zinātniekiem no bijušās Padomju Savienības jaunajām valstīm
Intelsat EN: International Telecommunications Satellite Organisation
Starptautiskā Telekomunikāciju satelītu organizācija
Interprise programma uzņēmējdarbības vides un uzņēmumu attīstības veicināšanai, īpaši attiecībā uz maziem un vidējiem uzņēmumiem
Interreg II iniciatīva par robežu attīstību, pārrobežu sadarbību un izvēlētiem enerģijas tīkliem
Intrastat statistikas apkopošanas sistēma
IRDAC EN: Industrial Research and Development Advisory Committee
Rūpnieciskās pētniecības un attīstības padomdevēja komiteja
ISBN EN: international standard book number
grāmatu starptautiskā standartnumerācija
ISDN EN: integrated services digital network
integrēto pakalpojumu cipartīkls
ISIC EN: International Standard Industrial Classification of all Economic Activities
ekonomisko darbību starptautiskā standarta rūpnieciskā klasifikācija
ISIS EN: integrated standards information system
integrēto standartu informācijas sistēma
ISO EN: International Organisation for Standardisation
Starptautiskā Standartizācijas organizācija
ISSN EN: international standard serial number
starptautiskais standarta seriālizdevumu numurs
IT informācijas tehnoloģijas
ITER starptautisks kodoltermiskais eksperimentālais reaktors
IUCN EN: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources
Starptautiskā Dabas un dabas resursu aizsardzības savienība

J

JESSI EN: joint European submicron silicon initiative
kopējā Eiropas submikronu silīcija iniciatīva
JET EN: Joint European Torus
Eiropas Vienotais tors (kodolsintēzes pētniecības centrs)
JOULE EN: joint opportunities for unconventional or long-term energy supply
kopējas iespējas nekonvencionālas vai ilgtermiņa enerģijas piegādei
JOULE-Thermie specifiska PTA programma
JRC EN: Joint Research Centre
Kopīgais pētniecības centrs
(viens un tas pats saīsinājums visās valodās)

K

Kaleidoscope Eiropas dimensijas mākslinieku un kultūras aktivitāšu atbalsta programma; Kaleidoscope 2000
KĀDP kopējā ārpolitika un drošības politika
KLP kopējā lauksaimniecības politika
KMT kopējais muitas tarifs
KN kombinētā nomenklatūra
KZP kopējā zivsaimniecības politika

L

LAN EN: local area network
lokālais tīkls
Leader EN: links between actions for the development of the rural economy
saiknes starp darbībām lauku ekonomikas attīstībai
LEDA EN: local employment development action programme
vietējās nodarbinātības attīstības rīcības programma
Leonardo
da Vinci
rīcības programma profesionālās apmācības jomā
LIBOR Londonas starpbanku piedāvājuma likme
Licross EN: League of Red Cross Societies
Sarkanā Krusta biedrību līga
LIFE vides finansējuma instruments
LME EN: London Metal Exchange
Londonas Metālu birža

M

MARS EN: project monitoring agriculture with remote sensing
lauksaimniecības uzraudzība ar attālo izpēti
MAST EN: marine science and technology
jūras zinātne un tehnoloģijas
Matthaeus muitas ierēdņu apmaiņas programma
MEDIA rīcības programma Eiropas audiovizuālās nozares attīstības veicināšanai
MED-Invest programma, kas sadarbībā ar Eiropas MVU un profesionālajām struktūrām atbalsta sadarbību MVU attīstībai Vidusjūras valstīs ārpus ES
Medspa Vidusjūras vides aizsardzības stratēģija un rīcības plāns
MEP EN: Member of the European Parliament
Eiropas Parlamenta deputāts
Mercosur ES: Mercado Común del Sur
Dienvidu kopējais tirgus (Argentīna, Brazīlija, Urugvaja un Paragvaja)
MFN EN: most favoured nation
vislielākās labvēlības valsts
mips EN: millions of instructions per second
miljoni instrukciju sekundē (skaitļošana)
MISEP EN: mutual information system on employment policies
abpusēja informācijas sistēma nodarbinātības politikas jautājumos
MVU mazi un vidēji uzņēmumi

N

NABS EN: nomenclature for the analysis and comparison of science budgets and programmes
zinātnes budžetu un programmu analīzes un salīdzināšanas nomenklatūra
NACE EN: general industrial classification of economic activities within the European Union
vispārējā saimniecisko darbību klasifikācija Eiropas Savienībā
NAFO EN: North-West Atlantic Fisheries Organisation
Ziemeļrietumu Atlantijas Zvejniecības organizācija
NAFTA EN: North American Free Trade Agreement
Ziemeļamerikas Brīvās tirdzniecības līgums
NAMSA EN: NATO Maintenance and Supply Agency
NATO Uzturēšanas un apgādes aģentūra
NARIC EN: National Academic Recognition Information Centre
Nacionālais akadēmiskās izglītības apliecinošo dokumentu atzīšanas informācijas centrs
NASA EN: National Aeronautics and Space Administration
ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde
NATO EN: North Atlantic Treaty Organisation
Ziemeļatlantijas līguma organizācija
NEA EN: Nuclear Energy Agency
Atomenerģijas aģentūra (ESAO)
Neptune jauna Eiropas programma tehnoloģiju izmantošanai izglītībā
NKP nacionālais kopprodukts
Norspa EN: North Sea special programme of action
Īpašā Ziemeļjūras darbības programma (Īru jūras, Ziemeļjūras, Baltijas jūras un Ziemeļaustrumu Atlantijas okeāna vides aizsardzībai)
NUTS EN: nomenclature of territorial units for statistics
teritoriālo vienību statistiskā nomenklatūra (Eurostat)
NVO nevalstiska organizācija
NVS Neatkarīgo Valstu Savienība

O

OAPEC EN: Organization of Arab Petroleum Exporting Countries
Arābu naftas eksportētājvalstu organizācija
OHIM EN: Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Design)
Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)
(23.3.2016.: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO))
OPEC EN: Organization of Petroleum Exporting Countries
Naftas eksportētājvalstu organizācija
OPET EN: Organisation for the Promotion of Energy Technologies
Enerģētikas tehnoloģiju veicināšanas organizācija
OSHA sk. EU-OSHA
OV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis (pirms 2003. gada 1. februāra: Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis)

P

PA pētniecība un attīstība
PARA EN: programme of agricultural income aid
lauksaimniecības ieņēmumu atbalsta programma
PC EN: personal computer
personālais dators
PETRA rīcības programma jauniešu profesionālajai apmācībai un sagatavošanai pieaugušo un darba dzīvei
Phare palīdzības programma Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm
PINC EN: Community’s illustrative nuclear programme
Kopienas ilustratīvā kodolenerģijas programma
plc EN: public limited company
Poseican īpaša izvēles programma, ņemot vērā Kanāriju salu nomaļo atrašanos okeānā
Poseidom īpaša izvēles programma, ņemot vērā Francijas aizjūras departamentu nomaļo atrašanos okeānā
Poseima īpaša izvēles programma, ņemot vērā Madeiras un Azoru salu nomaļo atrašanos okeānā
PPS
1)
Pasaules Pasta savienība
2)
pirktspējas paritātes standarts
PTA pētniecība un tehnoloģiju attīstība
PTO Pasaules Tirdzniecības organizācija
PVN pievienotās vērtības nodoklis
PVO Pasaules Veselības organizācija

R

RACE EN: research and development in advanced communication technologies for Europe
progresīvo sakaru tehnoloģiju pētniecība un izstrāde Eiropai
RAM EN: random access memory
brīvpiekļuves atmiņa
RAPID ES ikdienas darbību datubāze, ko pārvalda Eiropas Komisijas Preses un saziņas ģenerāldirektorāts
RARE Eiropas pētniecības saistītie tīkli
Reitox Eiropas Narkotiku un narkomānijas informācijas tīkls
Renaval kuģubūves apgabalu konversijas atbalsta programma
RES Rietumeiropas Savienība
RK Eiropas Reģionu komiteja
ROM EN: read-only memory
lasāmatmiņa

S

SA FR: société anonyme
akciju sabiedrība
SAD EN: single administrative document
vienotais administratīvais dokuments
SAFE SAFE programma (drošības darbības Eiropai) – paredzēta drošības, higiēnas un veselības uzlabošanai darbā, īpaši mazos un vidējos uzņēmumos
SALT EN: strategic arms limitation talks
pārrunas par stratēģisko ieroču ierobežošanu
SARL FR: société à responsabilité limitée
sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SAST EN: strategic analysis in the field of science and technology
stratēģiskā analīze zinātnes un tehnoloģiju jomā
Satcen EN: European Union Satellite Centre
Eiropas Savienības Satelītcentrs
SAVE EN: specific actions for vigorous energy efficiency
specifiskas darbības aktīvai enerģijas efektivitātei
SCAD FR: service central automatisé de documentation
automatizēts centrālais dokumentu dienests (datubāze)
Science EN: plan to stimulate the international cooperation and interchange necessary for European researchers
Eiropas pētnieku starptautiskās sadarbības un apmaiņas stimulēšanas plāns
SDR EN: special drawing right
speciālās aizņēmuma tiesības (SVF)
SEA Starptautiskā Enerģijas aģentūra (ESAO)
SEDOC EN: European system for the international clearing of vacancies and applications for employment
Eiropas starptautiskā brīvo darba vietu aizpildes un darba pieteikumu sistēma (sk. EURES)
SEPP Savstarpējās ekonomiskās palīdzības padome
SFK Starptautiskā Finanšu korporācija (ANO)
SGML EN: standard generalised markup language
vispārinātā marķēšanas standartvaloda
SICAV FR: société d’investissement à capital variable
ieguldījumu sabiedrība ar mainīgu pamatkapitālu
SIMAP EN: Information system for public procurement
Publiskā iepirkuma informācijas sistēma
SIS EN: Schengen information system
Šengenas informācijas sistēma
SJO Starptautiskā Jūrniecības organizācija
SOLAS EN: International Convention for the Safety of Life at Sea
Starptautiskā konvencija par dzīvības drošību jūrās
SpA IT: società per azioni
akciju sabiedrība
Sprint EN: strategic programme for innovation and technology transfer
inovāciju un tehnoloģiju nodošanas stratēģiskā programma
SPRL FR: société de personnes à responsabilité limitée
privāta sabiedrība ar ierobežotu atbildību
SRAB Starptautiskā Rekonstrukcijas un attīstības banka (Pasaules Banka) (ANO)
SSKK Starptautiskā Sarkanā Krusta komiteja
Stabex ĀKK un AZT eksporta ienākumu stabilizācijas sistēma
STAR EN: special telecommunications action for regional development
īpaša reģionālās attīstības telekomunikāciju darbība
START EN: strategic arms reduction talks
stratēģisko ieroču samazināšanas pārrunas
STEP EN: science and technology for environmental protection
zinātne un tehnoloģijas vides aizsardzībai
STOA EN: scientific and technological options assessment
zinātnisko un tehnoloģisko iespēju novērtējums
Stride EN: science and technology for regional innovation and development in Europe
zinātne un tehnoloģijas Eiropas reģionālai inovācijai un attīstībai
SVF Starptautiskais Valūtas fonds (ANO)
SWIFT EN: Society for Worldwide Interbank Financial Transfers
Pasaules Starpbanku finanšu telekomunikāciju sabiedrība
Sysmin EN: special financing facility for ACP and OCT mining products
īpašs finansēšanas mehānisms ĀKK un AZT kalnrūpniecības produktiem
Systran datorizēta tulkošanas sistēma

T

TAC EN: total allowable catch
kopējā pieļaujamā nozveja
Tacis EN: technical assistance to the Commonwealth of Independent States
tehniskā palīdzība Neatkarīgo Valstu Savienībai
TAFI EN: textile anti-fraud initiative
iniciatīva pret tekstilpreču viltošanu
Taric EN: integrated tariff of the European Union
Eiropas Savienības integrētais tarifs
TEDIS EN: trade electronic data interchange systems
tirdzniecības elektronisko datu apmaiņas sistēma
Tempus Eiropas mobilitātes shēma studijām universitātēs
TENs EN: trans-European networks
Eiropas tīkli
TGV FR: train à grande vitesse
ātrvilciens
Thermie enerģijas tehnoloģiju veicināšanas programma
TIDE EN: technological initiative for the socioeconomic integration of the disabled and elderly
tehnoloģiju iniciatīva cilvēku ar kustību traucējumiem un gados vecu cilvēku sociālekonomiskai integrācijai
TIF FR: transport international par chemin de fer
starptautiskais dzelzceļa tranzīts
TIR FR: transport international de marchandises par route
starptautiskie autotransporta pārvadājumi
TRIPs EN: trade-related aspects of intellectual property rights
ar tirdzniecību saistīti intelektuālā īpašuma aspekti
TUC EN: Trades Union Congress
Arodbiedrību kongress

U

UCLAF EN: Unit for the Coordination of Fraud Prevention
Krāpniecības apkarošanas koordinēšanas nodaļa
UHF EN: ultra-high frequency
ultraaugsta frekvence
UHT EN: ultra-heat-treated
apstrāde ultraaugstā temperatūrā (pienam)
UMTS EN: universal mobile telecommunications system
pasaules mobilo telekomunikāciju sistēma
UNCED EN: United Nations Conference on Environment and Development
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides un attīstības konference
Unctad EN: United Nations Conference on Trade and Development
Apvienoto Nāciju Organizācijas Tirdzniecības un attīstības konference
UNDP EN: United Nations Development Programme
Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma
UNDRO EN: United Nations Disaster Relief Organisation
Apvienoto Nāciju Organizācija palīdzībai katastrofās
UNECE EN: United Nations Economic Commission for Europe
Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisija
UNEP EN: United Nations Environment Programme
Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programma
Unesco EN: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija
UNHCR EN: Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos birojs
UNICE EN: Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe
Eiropas Rūpniecības un darba devēju konfederāciju savienība
Unicef EN: United Nations Children’s Fund
Apvienoto Nāciju Organizācijas Bērnu fonds
UNRRA EN: United Nations Relief and Rehabilitation Agency
Apvienoto Nāciju Organizācijas Palīdzības un rehabilitācijas aģentūra
UNRWA EN: United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
Apvienoto Nāciju Organizācijas Palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem Tuvajos Austrumos
UPU EN: Universal Postal Union
Pasaules Pasta savienība, sk. PPS
URBAN iniciatīva par pilsētu teritorijām
URL EN: uniform resource locator
vienotais resursu vietrādis
USAID EN: Agency for International Development
Starptautiskās attīstības aģentūra (ASV)

V

VALUE FR: valorisation et utilisation pour l’Europe
pētniecības rezultātu izmantošanas un izplatīšanas programma
VHF EN: very high frequency
ļoti augsta frekvence
VVPT Vispārēja vienošanās par pakalpojumu tirdzniecību
VVTT Vispārēja vienošanās par tarifiem un tirdzniecību

Z

ZVFI Zivsaimniecības virzības finanšu instruments

W

WFTU EN: World Federation of Trade Unions
Pasaules Arodbiedrību federācija
WIPO EN: World Intellectual Property Organization
Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācija (ANO)
WWF EN: Worldwide Fund for Nature
Pasaules Dabas fonds

Y

YES EN: youth exchange scheme
jauniešu apmaiņas shēma
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa