ISSN 1831-5380
Sisukord | Õigusalane teave | Küpsised | Korduvad küsimused | Kontakt | Trüki lehekülg

5.4.2. Autoriõiguse märge (õigus paljundada ja/või taaskasutada)

Euroopa Liidu väljaannetes lisatakse paljundamise õigusele (vt punkt 5.4.1) selgitus (autoriõiguse märge), millega muudetakse kaitse taset.

NB!
Kui sellist tingimust ei ole lisatud, on trükis tervikuna kaitstud, kui riiklike õigusaktide ja rahvusvaheliste kokkulepetega ettenähtud eranditest ei tulene teisiti:
© Euroopa Liit, [aasta]

Üldine märge (paljundamine)

Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste (välja arvatud Euroopa Komisjon, kelle puhul kasutatakse konkreetset vormelit) puhul soovitab väljaannete talitus järgmist tavapärast märget:

© Euroopa Liit, [aasta]
Paljundamine on lubatud tingimusel, et viidatakse allikale.

Vajaduse korral võidakse tavapärasele märkele lisada täiendavaid reservatsioone või vastutusest loobumise vormeleid (vt punkt 5.4.3).

Nõukogu ja kontrollikoda kiitsid vastavalt 9. oktoobril 2017 ja 16. aprillil 2019 heaks otsused oma dokumentide taaskasutamise kohta. Sõnastust „taaskasutamine on lubatud“ võib seega kasutada nagu komisjoni väljaannete puhul (vt allpool). Nende institutsioonide puhul lisatakse alati märked kolme tingimuse kohta, mida on kirjeldatud punktis 5.4.3 (märgete sõnastus sõltub institutsioonist). Kontrollikoda võib ka litsentsida oma väljaanded Creative Commons CC BY 4.0 litsentsi all.

Euroopa Komisjoni erimärge (taaskasutamine)

Euroopa Komisjon rakendab oma dokumentide suhtes taaskasutamise põhimõtet vastavalt 12. detsembri 2011. aasta otsusele 2011/833/EL.

Euroopa Komisjoni dokumentide puhul kasutatakse põhimõtteliselt taaskasutamisvormelit, välja arvatud mõningad erandid (vt eelnimetatud otsuse artikkel 2). Kooskõlas kõnealuse otsuse sätetega, millega nähakse ette võimalus seada lisatingimusi (vt punkt 5.4.3), soovitab väljaannete talitus lisaks kohustada kasutajat viitama dokumendi allikale:

© Euroopa Liit, [aasta]
Taaskasutamine on lubatud tingimusel, et viidatakse allikale.
Euroopa Komisjoni dokumentide taaskasutamise põhimõtteid rakendatakse vastavalt komisjoni 12. detsembri 2011. aasta otsusele 2011/833/EL komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta (ELT L 330, 14.12.2011, lk 39).

Komisjon võib ka litsentsida oma väljaanded Creative Commons CC BY 4.0 litsentsi all.

Lisateavet saab väljaannete talituse autoriõiguse küsimustega tegelevast talitusest (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Viimati uuendatud: 21.4.2022
Tagasi üles
Eelmine lehekülgJärgmine lehekülg