ISSN 1831-5380
Siteplan | Juridische mededeling | Cookies | Veel voorkomende vragen | Contact | Pagina afdrukken

5.4.2. Auteursrechtvermelding (reproductie- en/of hergebruikrecht)

In publicaties van de Europese Unie gaan de reproductierechten (zie punt 5.4.1) vergezeld van een toelichting (auteursrechtvermelding) waarin de graad van bescherming duidelijk wordt gemaakt.

NB:
Geen specificatie betekent dat het werk volledig beschermd is, behoudens de beperkingen gesteld bij de verschillende nationale wetgevingen en internationale overeenkomsten:
© Europese Unie, [jaar]

Algemene vermelding (reproductie)

Voor publicaties van de instellingen, organen en agentschappen van de Europese Unie (met uitzondering van de Europese Commissie, die een eigen formulering hanteert) luidt de door het Publicatiebureau aanbevolen standaardvermelding als volgt:

© Europese Unie, [jaar]
Reproductie met bronvermelding toegestaan.

Indien nodig kan de standaardvermelding vergezeld gaan van aanvullende voorbehouden of waarschuwingen (zie punt 5.4.3).

Specifieke vermelding voor de Europese Commissie (hergebruik)

De Europese Commissie voert overeenkomstig Besluit 2011/833/EU van 12 december 2011 een beleid tot hergebruik van haar documenten uit.

Voor werken van de Europese Commissie, afgezien van enkele uitzonderingen (zie artikel 2 van het hierboven genoemde besluit) wordt in beginsel de hergebruikformule gebruikt. In overeenstemming met de bepalingen van dat besluit, dat voorziet in de mogelijkheid van aanvullende voorwaarden (zie punt 5.4.3), beveelt het Publicatiebureau aan om daarnaast de verplichting voor de gebruiker tot vermelding van de bron toe te voegen:

© Europese Unie, [jaar]
Hergebruik met bronvermelding toegestaan.
Het beleid ten aanzien van hergebruik van documenten van de Europese Commissie is vastgelegd in Besluit 2011/833/EU (PB L 330 van 14.12.2011, blz. 39).
Neem bij vragen contact op met de voor auteursrecht verantwoordelijke dienst van het Publicatiebureau (OP-COPYRIGHT@publications.europa.eu).
Laatste bijwerking: 30.9.2019
Bovenkant pagina
Vorige paginaVolgende pagina