ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

1.3.3 Innehåll

C I – Resolutioner, rekommendationer och yttranden

Denna avdelning innehåller

resolutioner (exempelvis Europaparlamentets icke-lagstiftningsresolutioner, resolutioner från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet, rådets resolutioner, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs resolutioner, Europeiska region­kommitténs resolutioner),
rekommendationer (exempelvis Europaparlamentets rekommendationer till rådet, rådets rekommendationer, kommissionens rekommendationer, Europeiska centralbankens rekommendationer),
yttranden som inte är obligatoriska att inhämta (exempelvis yttranden från rådet, kommissionen, Europeiska centralbanken, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska regionkommittén, Europeiska datatillsynsmannen).

Akterna offentliggörs i publikationsordning inom varje kategori (se punkt 3.4.2).

C II – Meddelanden

Denna avdelning innehåller

interinstitutionella avtal (och beslut som ändrar dessa avtal); institutionerna beslutar att publicera dem i L-serien eller i C-serien beroende på sammanhang, tillämpningsområde och resultat,
gemensamma förklaringar,
meddelanden från Europeiska unionens institutioner, organ och byråer (exempelvis vissa av Europaparlamentets beslut, rådets meddelanden, vissa av kommissionens beslut, kommissionens meddelanden, den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter och för arter av köksväxter, förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen (KN), den enhetliga tillämpningen av Kombinerade nomenklaturen, beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration, förhandsanmälan av en koncentration, godkännande av statliga stöd, genomförande­organens beslut, inledande av förfaranden osv.).

Akterna offentliggörs i publikationsordning inom varje kategori (se punkt 3.4.2).

C III – Förberedande akter

Denna avdelning innehåller

initiativ från medlemsstaterna,
förberedande akter från Europeiska unionens institutioner, organ och byråer (exempelvis Europaparlamentets lagstiftningsresolutioner, ståndpunkter och resolutioner, rådets stånd­punkter, obligatoriska yttranden och rekommendationer från Europeiska centralbanken samt obligatoriska yttranden från revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Europeiska regionkommittén).

Akterna offentliggörs i publikationsordning inom varje kategori (se punkt 3.4.2).

C IV – Upplysningar

Denna avdelning innehåller

upplysningar från Europeiska unionens institutioner, organ och byråer (exempelvis uttalanden från företrädarna för medlemsstaternas regeringar församlade i rådet, rådets akter, rådets beslut, rådets årsrapporter, rapporter om olika institutioners och organs budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning, protokoll för Europaparlamentets sessio­ner, vissa av Europaparlamentets och kommissionens beslut, beslut från den administrativa kommissionen för samordning av de sociala trygghetssystemen, information om eurons växelkurs, översikter över EU-beslut om godkännande för försäljning, offentliggöranden från domstolen, rapporter och årsrapporter från revisionsrätten, räntesatser som Europeiska centralbanken tillämpar, akter och arbetsordningar från byråer osv.),
upplysningar från medlemsstaterna (Europaparlamentets och kommissionens),
upplysningar rörande Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (först upplysningar från institutionerna [gemensamma EES-kommittén, Eftas övervakningsmyndighet, Eftasta­ternas ständiga kommitté osv.], därefter upplysningar från EES eller Eftas medlemsländer),
upplysningar från tredjeländer.

Akterna offentliggörs i publikationsordning inom varje kategori (se punkt 3.4.2).

C V – Yttranden

Denna avdelning innehåller

administrativa förfaranden (exempelvis meddelanden om uttagningsprov, om rekrytering, om lediga platser, om anbudsinfordran, om upphandling, inbjudan att lämna förslag, förteckningar över godkända sökande),
domstolsförfaranden (offentliggöranden av mål från Europeiska unionens domstol, information från Eftadomstolen),
förfaranden för genomförande av den gemensamma handelspolitiken (exempelvis tillkännagivanden om inledande av översyn, om inledande av antidumpningsförfaranden eller antisubventionsförfaranden, om utjämningstull som tillämpas, förslag att avskriva klagomål),
förfaranden för genomförande av konkurrenspolitiken (exempelvis statliga stöd, förhands­anmälningar av en koncentration, meddelanden från medlemsstaterna, mottagningsbekräftelser för klagomål),
övriga akter (exempelvis meddelanden till personer, grupper och enheter uppförda på förteckningar, offentliggöranden av ansökningar, av sammanfattningar av en produkt­specifikation, meddelanden om offentliga samråd, om anbudsförfaranden, om ansökningar från en medlemsstat).

Akterna offentliggörs i publikationsordning inom varje kategori (se punkt 3.4.2).

Anm.:
Icke ratificerade fördrag, konsoliderade fördrag samt rättelser till fördrag offentliggörs i C-serien utan rubrik.
Senaste uppdatering: 11.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida