ISSN 1831-5380
Mapa strony | Klauzula prawna | Pliki cookie | FAQ | Kontakt | Drukuj

1.3.3. Zawartość

C I – Rezolucje, zalecenia i opinie

W części tej publikowane są:

rezolucje [np. rezolucje (o charakterze nieustawodawczym) Parlamentu Europejskiego, re­zolucje Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, rezo­lucje Rady, rezolucje Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, rezolucje Europejskiego Komitetu Regionów],
zalecenia (np. zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, zalecenia Rady, zalecenia Komisji, zalecenia Europejskiego Banku Centralnego),
opinie, o które instytucje nie mają obowiązku występować (opinie Rady, opinie Komisji, opinie Europejskiego Banku Centralnego, opinie Trybunału Obrachunkowego, opinie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, opinieEuropejskiego Komitetu Regionów, opinie Europejskiego Inspektora Ochrony Danych).

W obrębie każdej kategorii dokumenty są klasyfikowane zgodnie z porządkiem publikacji (zob. pkt 3.4.2).

C II – Komunikaty

W części tej publikowane są:

porozumienia międzyinstytucjonalne (włącznie z decyzjami zmieniającymi te porozumienia); instytucje decydują, czy umowy te mają zostać opublikowane w serii L czy w serii C, w zależności od kontekstu, zakresu i skutków,
wspólne deklaracje,
komunikaty instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej (np. decyzje Parlamentu Europejskiego, komunikaty Rady, niektóre decyzje Komisji, komunikaty Komisji, wspólne katalogi odmian gatunków roślin rolniczych i warzywnych, noty wyjaśniające do Nomenklatury scalonej, jednolite zastosowanie Nomenklatury scalonej, informacje o braku sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji, zgłoszenia zamiaru koncentracji, zatwierdzenia pomocy państwa, decyzje podmiotów zarządzają­cych, wszczęcia postępowań).

W obrębie każdej kategorii dokumenty są klasyfikowane zgodnie z porządkiem publikacji (zob. pkt 3.4.2).

C III – Akty przygotowawcze

W części tej publikowane są:

inicjatywy państw członkowskich,
akty przygotowawcze instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej (np. rezolucje legislacyjne, stanowiska i rezolucje Parlamentu Europejskiego, stanowiska Rady, opinie, o które instytucje mają obowiązek występować, i zalecenia Europejskiego Banku Centralnego, opinie Trybunału Obrachunkowego, o które instytucje mają obowiązek występować, opinie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, o które instytucje mają obowiązek występować, opinie Europejskiego Komitetu Regionów, o które instytucje mają obowiązek występować).

W obrębie każdej kategorii dokumenty są klasyfikowane zgodnie z porządkiem publikacji (zob. pkt 3.4.2).

C IV – Informacje

W części tej publikowane są:

informacje instytucji, organów i jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej (np. oświadczenia przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie, akty Rady, decyzje Rady, sprawozdania roczne Rady, sprawozdania z zarządzania budżetem i finansami instytucji i organów, protokoły posiedzeń Parlamentu Europej­skiego, decyzje Parlamentu Europejskiego, decyzje Komisji, zawiadomienia Komisji w sprawie mianowania członków, kursy walutowe euro, zestawienia decyzji Unii Europejskiej w sprawie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, wyznaczenia sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego, sprawozdania Trybunału Obrachunkowego, stopy procentowe stosowane przez Europejski Bank Centralny, decyzje Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, akty jednostek organizacyjnych, regulaminy wewnętrzne jednostek organizacyjnych),
informacje państw członkowskich (np. informacje przekazane przez państwa członkow­skie dotyczące przyznanej pomocy państwa, obowiązku użyteczności publicznej, wyciągi z decyzji sądów krajowych, bilans zapasów produktów w UE, różne procedury krajowe, wykazy produktów),
informacje dotyczące Europejskiego Obszaru Gospodarczego [najpierw informacje instytucji (Wspólny Komitet EOG, Urząd Nadzoru EFTA, Stały Komitet Państw EFTA, Komitet Konsultacyjny EOG, Trybunał EFTA), następnie informacje państw członkowskich EOG lub EFTA,
informacje państw trzecich.

W obrębie każdej kategorii dokumenty są klasyfikowane zgodnie z porządkiem publikacji (zob. pkt 3.4.2).

C V – Ogłoszenia

W części tej publikowane są:

postępowania administracyjne (np. ogłoszenia o konkursach, o naborze na stanowisko, zaproszenia do składania wniosków, zaproszenia do wyrażenia zainteresowania, ogłoszenia przetargów, przewodniki dotyczące konkursów otwartych, listy rezerwowe),
postępowania sądowe (np. ogłoszenia o sprawach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ogłoszenia o sprawach przed Trybunałem EFTA),
postępowania związane z realizacją wspólnej polityki handlowej (np. zawiadomienia dotyczące postępowań antydumpingowych, propozycje zamknięcia spraw dotyczących skarg, zawiadomienia o wszczęciu postępowań antysubsydyjnych, zawiadomienia dotyczące obowiązujących środków wyrównawczych),
postępowania związane z realizacją polityki konkurencji (np. pomoc państwa, zgłoszenia zamiaru koncentracji, komunikaty i zawiadomienia rządów państw członkowskich, potwierdzenia odbioru skarg),
inne akty (np. zawiadomienia dla osób, grup i podmiotów umieszczonych w wykazie, publikacje wniosków, publikacje streszczeń specyfikacji, ogłoszenia informacyjne na temat konsultacji społecznych, ogłoszenia o przetargach, powiadomienia dotyczące wniosków złożonych przez państwa członkowskie).

W obrębie każdej kategorii dokumenty są klasyfikowane zgodnie z porządkiem publikacji (zob. pkt 3.4.2).

Uwaga:
Traktaty nieratyfikowane, traktaty w wersji skonsolidowanej, a także sprostowania do traktatów publikowane są w serii C (poza wymienionymi częściami).
Ostatnia aktualizacja: 25.9.2019
Góra strony
Poprzednia stronaNastępna strona