ISSN 1831-5380
Översiktskarta | Rättsligt meddelande | Kakor (cookies) | Vanliga frågor | Kontakt | Skriv ut sidan

1. EUT:s struktur

1.1 Allmän struktur

Europeiska unionens officiella tidning består av tre serier:

L-serien: Lagstiftning.
C-serien: Meddelanden och upplysningar.
S-serien: Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning.

L- och C-serierna utkommer dagligen (regelbundet från måndag till fredag, och endast i brådskande fall på lördagar, söndagar och allmänna helgdagar).

Specialutgåvor med vissa brådskande, stora eller betydelsefulla texter utges efter behov.

L-serien

L-serien består av följande avdelningar:

Lagstiftningsakter (L I).
Icke-lagstiftningsakter (L II).
Andra akter (L III).
Akter som antagits före den 1 december 2009 enligt EG-fördraget, EU-fördraget och Euratomfördraget (L IV) (tillfällig avdelning, numera upphörd).
Rättelser.

Se även punkt 1.2 L-serien.

Utöver L-serien finns en L … I-serie för brådskande akter.

C-serien

C-serien består av följande avdelningar:

Resolutioner, rekommendationer och yttranden (C I).
Meddelanden (C II).
Förberedande akter (C III).
Upplysningar (C IV).
Yttranden (C V).
Rättelser.
Anm.:
De yttranden som offentliggörs i C V är ”tillkännagivanden” medan de som offentliggörs i C I är ”synpunkter”.

Se även punkt 1.3 C-serien.

C-serien kompletteras av serierna C … A, C … E (avslutad den 1 april 2014) och C … I. De tre punkterna står för numret på den EUT C som utkommer samma dag:

Serie C … A (”A” står för ”annex” [bilaga])
Denna serie innehåller tillkännagivanden av allmänna uttagningsprov, utlysning av tjänster och gemensamma kataloger (den gemensamma sortlistan för arter av lantbruks­växter osv.).
Serie C … E (”E” står för ”elektronisk”)
Denna serie utkom endast elektroniskt för offentliggörande av vissa texter, exempelvis rådets ståndpunkter inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet eller protokoll och antagna texter från Europaparlamentet. Serien finns tillgänglig på EUR-Lex (och tidigare på en dvd som utkom månatligen):
Serie C … I (”I” står för ”isolerat nummer”).
EUT C 137, 27.5.2010
EUT C 137 A, 27.5.2010
EUT C 137 E, 27.5.2010
EUT C 119 I, 5.4.2018

Eftersom de dokument som offentliggörs i C-serien är så olika blir den grafiska utformningen mer varierad än i L-serien. Samma regler gäller dock för båda serierna.

S-serien

I S-serien (”S” står för ”supplement” [tillägg]) offentliggörs meddelanden om anbudsinfordran för offentlig upphandling. Den innehåller alla anbudsinfordringar som rör offentliga kontrakt samt meddelanden från Europeiska utvecklingsfonden och andra institutioner, organ och byråer. Serien finns tillgänglig på dvd och på internet (databasen Ted).

Senaste uppdatering: 12.5.2022
Till början av sidan
Föregående sidaNästa sida