ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

1.3.3. Saturs

C I. Rezolūcijas, ieteikumi un atzinumi

Šajā iedaļā publicē:

rezolūcijas (tostarp (neleģislatīvas) Eiropas Parlamenta rezolūcijas, Padomes un Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcijas, Padomes rezolūcijas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas rezolūcijas, Eiropas Reģionu komitejas rezolūcijas),
ieteikumus (tostarp Eiropas Parlamenta ieteikumus Padomei, Padomes ieteikumus, Komisijas ieteikumus, Eiropas Centrālās bankas ieteikumus),
atzinumus, kuru pieprasīšana nav obligāta (piemēram, Padomes atzinumus, Komisijas atzinumus, Eiropas Centrālās bankas atzinumus, Revīzijas palātas atzinumus, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumus, Eiropas Reģionu komitejas atzinumus, Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja atzinumus).

Katrā kategorijā dokumentus klasificē saskaņā ar publicēšanas kārtību (sk. 3.4.2. punktu).

C II. Informācija

Šajā iedaļā publicē:

iestāžu savstarpējus nolīgumus (tostarp šos nolīgumus grozošus lēmumus); iestādes izlemj tos publicēt L vai C sērijā atkarībā no to satura, tvēruma un ietekmes,
kopīgās deklarācijas,
Eiropas Savienības iestāžu un struktūru sniegtus paziņojumus (piemēram, noteiktus Eiropas Parlamenta lēmumus, Padomes paziņojumus, noteiktus Komisijas lēmumus, Komisijas paziņojumus, kopējos lauksaimniecības augu un dārzeņu šķirņu katalogus, kombinētās nomenklatūras (KN) skaidrojumus, kombinētās nomenklatūras vienādas piemērošanas dokumentus, iebildumu necelšanu pret paziņoto koncentrāciju, iepriekšējus paziņojumus par koncentrāciju, valsts atbalsta apstiprināšanu, pārvaldības organizāciju lēmumus, iesaistīšanās procedūras u. c.).

Katrā kategorijā dokumentus klasificē saskaņā ar publicēšanas kārtību (sk. 3.4.2. punktu).

C III. Sagatavošanā esoši tiesību akti

Šajā iedaļā publicē:

dalībvalstu iniciatīvas,
Eiropas Savienības iestāžu un struktūru sagatavošanā esošus tiesību aktus (Eiropas Parlamenta normatīvās rezolūcijas, nostājas un rezolūcijas, Padomes nostājas, Eiropas Centrālās bankas atzinumus, kuru pieprasīšana ir obligāta, un ieteikumus, Revīzijas palātas atzinumus, kuru pieprasīšana ir obligāta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumus, kuru pieprasīšana ir obligāta, Eiropas Reģionu komitejas atzinumus, kuru pieprasīšana ir obligāta, u. c.).

Katrā kategorijā dokumentus klasificē saskaņā ar publicēšanas kārtību (sk. 3.4.2. punktu).

C IV. Paziņojumi

Šajā iedaļā publicē:

Eiropas Savienības iestāžu un struktūru sniegtus paziņojumus (piemēram, Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju deklarācijas, Padomes tiesību aktus, Padomes lēmumus, Padomes gada ziņojumus, dažādu iestāžu un struktūru ziņojumus par budžeta kontroli un finanšu pārvaldību, Eiropas Parlamenta papildu sesiju protokolus, Eiropas Parlamenta lēmumus, Komisijas lēmumus, Komisijas paziņojumus par Komisijas locekļu iecelšanu, euro maiņas kursu, Eiropas Savienības lēmumu kopsavilkumus par tirdzniecības atļaujām, paziņojumus par Eiropas Savienības Tiesas tiesnešu iecelšanu, Revīzijas palātas gada pārskatus, Revīzijas palātas ziņojumus, Eiropas Centrālās bankas noteiktās procentu likmes, Sociālā nodrošinājuma sistēmu koordinācijas administratīvās komisijas lēmumus, Eiropas Savienības iestāžu un struktūru aktus, Eiropas Savienības iestāžu un struktūru reglamentus u. c.),
dalībvalstu sniegtu informāciju (tostarp dalībvalstu sniegtu informāciju par apstiprināto valsts atbalstu, sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, valstu tiesu lēmumu izrakstus, ES produktu krājumu izvērtējumus, dažādas valstu procedūras, produktu sarakstus),
informāciju attiecībā uz Eiropas Ekonomikas zonu (vispirms iestāžu (EEZ Apvienotās komitejas, EBTA Uzraudzības iestādes, EBTA Valstu pastāvīgās komitejas) sniegtu informāciju, tad EEZ un EBTA dalībvalstu sniegtu informāciju),
trešo valstu sniegtu informāciju.

Katrā kategorijā dokumentus klasificē saskaņā ar publicēšanas kārtību (sk. 3.4.2. punktu).

C V. Atzinumi

Šajā iedaļā publicē:

administratīvas procedūras (tostarp paziņojumus par atklātiem amatu konkursiem, pieņemšanu darbā, vakancēm, uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, uzaicinājumus paust ieinteresētību, paziņojumus par konkursiem, atklāto konkursu rokasgrāmatas, rezerves sarakstus u. c.),
juridiskas procedūras (Eiropas Savienības Tiesas paziņojumus, EBTA Tiesas paziņojumus u. c.),
procedūras, kas saistītas ar kopējās tirdzniecības politikas īstenošanu (atzinumus par antidempinga procedūrām, informāciju par sūdzības lietu paredzēto izbeigšanu, paziņojumus par antisubsidēšanas procedūras sākšanu, paziņojumus par spēkā esošiem kompensācijas pasākumiem u. c.),
procedūras, kas saistītas ar konkurences politikas īstenošanu (valsts atbalsta dokumentus, iepriekšējus paziņojumus par koncentrāciju, dalībvalstu valdību paziņojumus, sūdzību saņemšanas apstiprinājumus u. c.),
citus tiesību aktus (paziņojumus sarakstos ietvertām privātpersonām, grupām un juridiskām personām, publikācijas pieprasījumus, specifikāciju apkopojumu publikācijas, informāciju par sabiedrisko apspriešanu, paziņojumus par konkursu uzaicinājumiem, paziņojumus par pieprasījumiem dalībvalstīm u. c.).

Katrā kategorijā dokumentus klasificē saskaņā ar publicēšanas kārtību (sk. 3.4.2. punktu).

NB!
Neratificētus Līgumus un konsolidētus Līgumus, kā arī Līgumu grozījumus publicē C sērijā ārpus iedaļām.
Pēdējoreiz atjaunināts: 25.9.2019.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa