ISSN 1831-5380
Útmutató | Jogi nyilatkozat | Cookie-k | Gyakran ismétlődő kérdések | Kontakt | Az oldal nyomtatása

3.2.2. Egyéb jogi aktusra történő hivatkozás szabályai

(a)

Jogi aktus megjelölésében

A jogi aktusok megjelölése soha nem tartalmazza egy másik jogi aktus teljes megjelölését, és a hivatkozott jogi aktust soha nem követi lábjegyzetjelölő szám.

Dátum

A hivatkozott jogi aktus dátumát általában nem említjük:

A Bizottság 127/2010/EU rendelete (2010. február 5.) a légi járművek és repüléstechnikai termékek, alkatrészek és berendezések folyamatos légialkalmasságának biztosításáról és az ezzel összefüggő feladatokban részt vevő szervezetek és személyek jóváhagyásáról szóló [nincs dátum] 2042/2003/EK rendelet módosításáról

A dátum csak akkor szerepel, ha a jogi aktus nem kapott számot:

A Tanács 2008/182/Euratom határozata (2008. február 25.) a fúziós program tanácsadó bizottságának felállításáról szóló 1980. december 16-i határozat módosításáról
A Bizottság 2005/769/EK határozata (2005. október 27.) a Bizottság által az 1292/96/EK tanácsi rendelet alapján juttatandó termékek vásárlására és mobilizálására feljogosított nem kormányzati szervezetek élelmiszersegély-beszerzési szabályainak megállapításáról és 1998. szeptember 3-i határozatának hatályon kívül helyezéséről
Kibocsátó

A hivatkozott jogi aktus kibocsátójára csak akkor utalunk, ha különbözik a hivatkozást tartalmazó jogi aktus kibocsátójától:

A Bizottság (EU) 2015/281 felhatalmazáson alapuló rendelete (2014. november 26.) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és II. mellékletének felváltásáról
Megjegyzés:
Mindazonáltal a nehezen érthető, kevert formák elkerülése érdekében különböző kibocsátók több jogi aktusára történő hivatkozás esetében a kibocsátókat mindig meg kell említeni (akkor is, ha a hivatkozó jogi aktuséval azonos kibocsátóról van szó). Példa:

A Bizottság 86/2010/EU rendelete (2010. január 29.) az 1005/2008/EK tanácsi rendelet I. mellékletének a halászati termékek meghatározása tekintetében történő módosításáról, valamint az 1010/2009/EK bizottsági rendeletnek a harmadik országok halászhajóin történő ellenőrzésekkel kapcsolatos információcsere és a fogási tanúsítványokra vonatkozó igazgatási megállapodások tekintetében történő módosításáról

Cím

A hivatkozott jogi aktus címe lerövidíthető, vagy akár el is hagyható:

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1525 rendelete (2015. szeptember 9.) a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló 515/97/EK tanácsi rendelet módosításáról (a teljes cím feltüntetése)
A Bizottság 2010/3/EU irányelve (2010. február 1.) a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. és VI. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról (a cím lerövidítve történő feltüntetése)
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/847 rendelete (2015. május 20.) a pénzátutalásokat kísérő adatokról és a 1781/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a cím nem szerepel a megjelölésben)

A „…módosításáról” és a „…hatályon kívül helyezéséről” részek nem szerepelnek a megjelölésben:

Az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

Összefoglalva: egy másik jogi aktus címében a jogi aktusra (néhány ritka kivételtől eltekintve) dátum nélkül hivatkozunk, és a kibocsátót csak akkor említjük, ha az különbözik a hivatkozást tartalmazó jogi aktus kibocsátójától, a címet pedig a kibocsátó igényeinek megfelelően részlegesen, teljesen vagy egyáltalán nem tüntetjük fel.

(b)

Bevezető hivatkozásban

Az elsődleges joganyag jogi aktusaira lábjegyzetjelölő szám nélkül hivatkozunk. A nemzetközi megállapodásokra hivatkozhatunk rövid megjelölésükkel, illetve lábjegyzetjelölő számot is kaphatnak (lásd a 2.2.(a) pontot).

A másodlagos joganyag jogi aktusaira mindig teljes megjelölésükkel hivatkozunk, lábjegyzetjelölő számmal együtt, és lábjegyzetben megadjuk a Hivatalos Lap-beli közzétételi adatokat:

tekintettel az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 10. cikkére,

[…]

(1)
HL L 153., 2010.6.18., 1. o.
Megjegyzés:
A személyzeti szabályzatra való hivatkozáskor a cím lényegi részét idézzük, amelyet kizárólag a rendelet száma, a kibocsátó intézmény megnevezése és a „rendelet” szó követ:

tekintettel az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról, valamint egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről szóló 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendeletre (1)

[…]

(1)
HL L 56., 1968.3.4., 1. o.
(c)

Preambulumbekezdésben, cikkben és mellékletben

Preambulumbekezdésben, cikkben és mellékletben a jogi aktusra a rövid megjelöléssel hivatkozunk:

Amikor egy jogi aktusra első alkalommal hivatkozunk, a rövid megjelölés tartalmazza a jogi aktus kibocsátójának nevét. A megjelölést lábjegyzetjelölő szám követi. A lábjegyzet a jogi aktus teljes megjelölését és a Hivatalos Lap-beli közzétételi adatokat tartalmazza.
(5)
Ahol kereskedelemvédelmi intézkedések válnak szükségessé, azokat az (EU) 2015/478 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (6) […]
(6)
Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2015/478 rendelete (2015. március 11.) a behozatalra vonatkozó közös szabályokról (HL L 83., 2015.3.27., 16. o.).

A rendelkező részben (azaz a cikkekben) általában nem szerepel hivatkozás olyan jogi aktusra, amelyre nem történt hivatkozás már a bevezető hivatkozásokban vagy a preambulumbekezdésekben.

Abban az esetben, ha egy jogi aktusra egy bevezető hivatkozásban vagy máshol a szövegben (kivéve a címet) már történt hivatkozás, a rövid megjelölés nem tartalmazza a kibocsátót és nem követi lábjegyzetjelölő szám:
(2)  E rendelet 5–8. cikkének alkalmazásában a Bizottságot az (EU) 2015/478 rendelet 3. cikke (1) bekezdésével létrehozott, védintézkedésekkel foglalkozó bizottság segíti.

E szabály alól vannak kivételek: olyan mellékletek esetében, amelyek önmagukban használható sablonokat vagy más dokumentumokat tartalmaznak, szükség lehet arra, hogy egy már korábban hivatkozott jogi aktus teljes megjelölését és a HL-hivatkozást ismét feltüntessük.

Az olvashatóságot szolgálja, ha hosszú felsorolásoknál a szövegben a jogi aktusok teljes megjelölése szerepel, a lábjegyzetben pedig csak a HL-hivatkozás.

Utolsó frissítés: 2016. 10. 11.
Az oldal tetejére
Előző oldalKövetkező oldal