ISSN 1831-5380
Карта на сайта | Важна правна забележка | Бисквитки | Често задавани въпроси | За контакт | Отпечатване на страницата

3.2.2. Цитиране на актове

(a)

В заглавието

Когато в заглавието на даден акт се цитира друг акт, заглавието на цитирания акт винаги е представено в кратка форма и след него не се поставя бележка под линия.

Дата

Датата на цитирания акт не се посочва:

Регламент (ЕС) № 127/2010 на Комисията от 5 февруари 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2042/2003 (не се посочва дата) относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи

Датата се посочва само ако актът няма номер:

Решение 2008/182/Евратом на Съвета от 25 февруари 2008 година за изменение на Решение на Съвета от 16 декември 1980 г. относно създаването на Консултативен комитет по програмата „Ядрен синтез“
Решение 2005/769/ЕО на Комисията от 27 октомври 2005 година за установяване на правила за набавяне на хранителни помощи от неправителствени организации, получили разрешение от Комисията за закупуване и мобилизиране на продукти за доставка съгласно Регламент (ЕО) № 1292/96 на Съвета и за отмяна на неговото решение от 3 септември 1998 г.
Автор

Авторът на цитирания акт се споменава само ако е различен от автора на цитиращия акт:

Делегиран регламент (ЕС) 2015/281 на Комисията от 26 ноември 2014 година за замяна на приложения I и II към Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела
NB:
Въпреки това, за да се избегнат някои неясни хибридни форми, когато се цитират няколко акта с различни автори, авторите им винаги се посочват (дори когато се повтаря името на автора на цитиращия акт), например:
Регламент (ЕС) № 86/2010 на Комисията от 29 януари 2010 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета относно определението за продукти на рибарството и за изменение на Регламент (ЕО) № 1010/2009 на Комисията относно обмена на информацията за инспекциите на съдове на трети страни и административните договорености за сертификатите за улов
Същинско заглавие

Същинското заглавие на цитирания акт може да бъде представено в съкратена форма или да бъде пропуснато:

Регламент (ЕС) 2015/1525 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 515/97 на Съвета относно взаимопомощта между административните органи на държавите членки и сътрудничеството между последните и Комисията по гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на митническите и земеделските въпроси (заглавието е цитирано в пълната му форма)
Директива 2010/3/ЕС на Комисията от 1 февруари 2010 година за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения III и VI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти (заглавието е цитирано в съкратена форма)
Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година относно информацията, придружаваща преводите на средства, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006 (същинското заглавие е пропуснато)

Частта, която започва със „за отмяна…“ и „за изменение…“, е пропусната:

Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт и за изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на някои разпоредби от социалното законодателство, свързани с автомобилния транспорт

Накратко, когато даден акт се цитира в заглавието на друг акт, датата на цитирания акт не се споменава (освен в изключителни случаи), авторът се посочва само ако е различен, а същинското заглавие може да бъде цитирано в пълната или съкратената му форма или да бъде пропуснато в зависимост от нуждите на автора.

(b)

В позоваванията в преамбюла на акта

Актовете от първичното законодателство се цитират без бележка под линия. Международните споразумения може да се цитират с краткото им заглавие и/или с бележка под линия, вж. точка 2.2(a).

Актовете от вторичното законодателство винаги се посочват с пълното им заглавие и след него се поставя препратка към бележка под линия, указваща съответния брой на Официален вестник, в който е публикуван актът:

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (1), и по-специално член 10 от нея,

[…]

(1)
ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.
NB:
Когато се прави позоваване на Правилника за длъжностните лица, се използва същинското заглавие, последвано от номера на регламента, с който той е установен, и автора:

като взе предвид Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета (1),

[…]

(1)
ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.
(c)

В съображенията, в постановителната част и в приложенията

По принцип в съображенията, в постановителната част и в приложенията се цитира само краткото заглавие на акта:

Ако даден акт се цитира за първи път, в краткото заглавие се посочва наименованието на институцията или органа, приели акта. След краткото заглавие се поставя препратка към бележка под линия, в която се посочват пълното заглавие на акта и броят на Официален вестник, в който е публикуван:
(5)
Когато са необходими мерки за защита на търговията, те следва да бъдат приети в съответствие с общите разпоредби, установени в Регламент (ЕС) 2015/478 на Европейския парламент и на Съвета (6) […]
(6)
Регламент (ЕС) 2015/478 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2015 г. относно общите правила за внос (ОВ L 83, 27.3.2015 г., стр. 16).

По принцип в постановителната част не се цитират актове, които не са били цитирани в позоваванията в преамбюла на акта или в съображенията.

Когато актът вече е цитиран в позоваванията в преамбюла или на друго място в текста (с изключение на заглавието), в краткото му заглавие не се посочва наименованието на институцията или органа, приели акта, и не се поставя препратка към бележка под линия:
2.  За целите на членове 5 — 8 от настоящия регламент Комисията се подпомага от Комитета по защитни мерки, създаден с член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/478.

Може да има някои изключения от това правило, особено в приложения, съдържащи формуляри или други документи, които може да се ползват самостоятелно. В тези случаи може да е необходимо да се повторят пълното заглавие на акта и данните за публикацията.

За по-голяма четивност при дълги списъци с актове в текста може да се посочат пълните им заглавия, а в бележките под линия — само данните за публикацията.

Последна актуализация: 1.7.2013 г.
Начало на страницата
Предишна страницаСледваща страница