ISSN 1831-5380
Vietnes plāns | Juridisks paziņojums | Sikdatnes | Bieži uzdotie jautājumi | Kontakti | Drukāt lapu

3.2.2. Atsauces uz citiem tiesību aktiem

(a)

Nosaukumā

Tiesību akta nosaukumā nekad neietver cita akta pilno nosaukumu un nekad nesniedz zemsvītras piezīmi ar atsauci uz cita tiesību akta nosaukumu.

Datums

Datumu parasti neraksta:

Komisijas Regula (ES) Nr. 127/2010 (2010. gada 5. februāris), ar ko groza Regulu (bez datuma) (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīguma uzturēšanu un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu

Datumu raksta tikai tad, ja aktam nav piešķirts numurs:

Padomes Lēmums 2008/182/Euratom (2008. gada 25. februāris), ar kuru groza Padomes 1980. gada 16. decembra Lēmumu, ar ko izveido Padomdevēju komiteju kodolsintēzes programmai
Komisijas Lēmums 2005/769/EK (2005. gada 27. oktobris) par noteikumiem, kas piemērojami pārtikas atbalsta iepirkumiem, ko veic NVO, kuras Komisija apstiprinājusi tādu produktu iepirkšanai un mobilizēšanai, kas piegādājami saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1292/96, un par Komisijas 1998. gada 3. septembra lēmuma atcelšanu
Pieņēmējiestāde

Akta, uz kuru izdara atsauci, pieņēmējiestādi min tikai tad, ja tā ir cita:

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/281 (2014. gada 26. novembris), ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1215/2012 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās I un II pielikumu
NB!
Tomēr, lai izvairītos no neskaidrām jauktām formām, izdarot atsauci uz vairākiem dažādu iestāžu tiesību aktiem, vienmēr atsaucas arī uz to pieņēmējiestādēm (pat ja ir jāatkārto dotā tiesību akta pieņēmējiestādes nosaukums), piemēram:
Komisijas Regula (ES) Nr. 86/2010 (2010. gada 29. janvāris), ar kuru Padomes Regulas (EK) Nr. 1005/2008 I pielikumu groza attiecībā uz zvejas produktu definīciju un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1010/2009 – attiecībā uz apmaiņu ar informāciju par trešo valstu zvejas kuģu inspekcijām un administratīvajiem pasākumiem, ko piemēro nozvejas sertifikātiem
Nosaukumā ietvertais priekšmets

Tiesību akta priekšmetu var saīsināt vai nerakstīt:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/1525 (2015. gada 9. septembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 515/97 par dalībvalstu pārvaldes iestāžu savstarpēju palīdzību un šo iestāžu un Komisijas sadarbību, lai nodrošinātu tiesību aktu muitas jomā un lauksaimniecības tiesību aktu pareizu piemērošanu (nosaukumā ietverts pilns tiesību akta priekšmets)
Komisijas Direktīva 2010/3/ES (2010. gada 1. februāris), ar ko groza III un VI pielikumu Padomes Direktīvā 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem (nosaukumā ietverts saīsināts tiesību akta priekšmets)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/847 (2015. gada 20. maijs) par līdzekļu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1781/2006 (tiesību akta priekšmets ir izlaists)

Nosaukuma daļas “[un] groza ..” un “[un] atceļ ..” izlaiž:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar kuru atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 561/2006, ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu

Apkopojot: tiesību akta nosaukumā atsauci uz citu tiesību aktu dod bez tā datuma (ar dažiem izņēmumiem), nosaucot pieņēmējiestādi, ja tā atšķiras no dotā akta pieņēmējiestādes, un – pēc pieņēmējiestādes vajadzībām – ietverot vai neietverot visu nosaukumā minēto priekšmetu vai tā daļu.

(b)

Norādēs

Primāros tiesību aktus nosauc bez zemsvītras piezīmēm. Tomēr starptautiskus nolīgumus var rakstīt īsajā formā un/vai ar zemsvītras piezīmi (sk. 2.2.(a) punktu).

Savukārt sekundāro aktu nosaukumi vienmēr ir pilnā formā un tiem pievieno atsauci zemsvītras piezīmē, norādot Oficiālo Vēstnesi, kurā akts publicēts:

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 19. maija Direktīvu 2010/30/ES par enerģijas un citu resursu patēriņa norādīšanu ražojumiem, kas saistīti ar energopatēriņu, izmantojot etiķetes un standarta informāciju par precēm (1), un jo īpaši tās 10. pantu,

(..)

(1)
OV L 153, 15.6.2010., 1. lpp.
NB!
Atsaucoties uz Civildienesta noteikumiem, raksta to nosaukuma galveno daļu līdz ar regulas pieņēmējiestādi un kārtas numuru:

Ņemot vērā Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kas noteikta ar Padomes Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68  (1),

(..)

(1)
OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.
(c)

Apsvērumos, pantos un pielikumos

Apsvērumos, pantos un pielikumos parasti lieto īso nosaukumu:

pirmo reizi atsaucoties uz tiesību aktu, īsajā nosaukumā ietver tiesību akta pieņēmējiestādes nosaukumu. Tam pievieno atsauci uz zemsvītras piezīmi, kurā norāda tiesību akta pilno nosaukumu un Oficiālo Vēstnesi, kurā tas publicēts:
(5)
Ja ir nepieciešami tirdzniecības aizsardzības pasākumi, tie būtu jāpieņem atbilstīgi vispārīgiem noteikumiem, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/478 (6) (..)
(6)
Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/478 (2015. gada 11. marts) par kopīgiem importa noteikumiem (OV L 83, 27.3.2015., 16. lpp.).

Principā normatīvajā daļā (t. i., pantos) neatsaucas uz tiesību aktiem, kas nav jau minēti norādēs vai apsvērumos.

Ja akts jau ir bijis minēts norādēs vai citur tekstā (izņemot nosaukumu), īsajā nosaukumā neietver pieņēmējiestādi un aiz tā neliek zemsvītras piezīmes atsauci:
2.  Piemērojot šīs regulas 5. līdz 8. pantu, Komisijai palīdz Aizsardzības pasākumu komiteja, kas izveidota ar Regulas (ES) 2015/478 3. panta 1. punktu.

No šā noteikuma iespējami izņēmumi, jo īpaši, ja pielikumos ietvertas veidlapas vai citi dokumenti, kurus var izmantot atsevišķi, šādos gadījumos var būt nepieciešams atkārtot iepriekš jau minēta akta pilno nosaukumu un Oficiālā Vēstneša atsauci.

Lai tekstu padarītu vieglāk uztveramu, garos tiesību aktu uzskaitījumos tekstā norāda aktu pilnos nosaukumus, savukārt zemsvītras piezīmēs – tikai Oficiālā Vēstneša atsauces.

Pēdējoreiz atjaunināts: 6.5.2022.
Lapas augša
Iepriekšējā lapaNākošā lapa