ISSN 1831-5380
Oversigt | Juridisk meddelelse | Cookies | FAQ — ofte stillede spørgsmål | Kontakt | Print siden

3.2.2. Anførelse af en retsakt

(a)

I en titel

I en retsakts titel anføres aldrig den fulde titel på en anden retsakt, og der er aldrig en fodnotehenvisning tilknyttet anførelsen af denne anden akt.

Dato

Datoen anføres normalt ikke:

Kommissionens forordning (EU) nr. 127/2010 af 5. februar 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 2042/2003 [dato ikke nævnt] om vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur og om godkendelse af organisationer og personale, der deltager i disse opgaver

Datoen anføres dog, hvis retsakten ikke har noget nummer:

Rådets afgørelse 2008/182/Euratom af 25. februar 2008 om ændring af afgørelse af 16. december 1980 om oprettelse af et rådgivende udvalg for fusionsprogrammet
Kommissionens afgørelse 2005/769/EF af 27. oktober 2005 om bestemmelser for indkøb af fødevarehjælp foretaget af NGO’er, som Kommissionen har bemyndiget til at indkøbe og tilvejebringe produkter, der skal leveres i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1292/96, og om ophævelse af Kommissionens afgørelse af 3. september 1998
Udsteder

Udstederen nævnes kun, hvis der er tale om en anden udsteder:

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/281 af 26. november 2014 om indsættelse af et nyt bilag I og II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område
NB:
Dog nævnes institutionerne i de tilfælde, hvor der henvises til flere retsakter fra forskellige institutioner og der er risiko for forveksling:
Kommissionens forordning (EU) nr. 86/2010 af 29. januar 2010 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008, for så vidt angår definitionen af fiskevarer, og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1010/2009, for så vidt angår udveksling af oplysninger om inspektioner af tredjelandsfartøjer og administrative aftaler om fangstattester
Retsaktens genstand

Genstanden — emneangivelsen i titlen — kan gengives i uddrag eller helt udelades:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1525 af 9. september 2015 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 515/97 om gensidig bistand mellem medlemsstaternes administrative myndigheder og om samarbejde mellem disse og Kommissionen med henblik på at sikre den rette anvendelse af told- og landbrugsbestemmelserne (genstand gengivet i sin helhed)
Kommissionens direktiv 2010/3/EU af 1. februar 2010 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler med henblik på tilpasning af bilag III og VI til den tekniske udvikling (genstand i uddrag)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/847 af 20. maj 2015 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1781/2006 (genstand udeladt)

»om ændring af« og »om ophævelse af« udeladt:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 165/2014 af 4. februar 2014 om takografer inden for vejtransport, om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 om kontrolapparatet inden for vejtransport og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om harmonisering af visse sociale bestemmelser inden for vejtransport

Sammenfattende kan det siges, at når en retsakts titel indgår i en anden retsakts titel, vil førstnævnte være uden angivelse af dato (med visse undtagelser), udstederen vil være nævnt, hvis der er tale om en anden udsteder, og genstanden kan være udeladt eller være gengivet helt eller delvis.

(b)

I en henvisning

Primær ret angives i kort form og uden fodnotehenvisning. Internationale aftaler kan angives i kort form og med en fodnotehenvisning (se punkt 2.2(a)).

Afledt ret angives altid med den fulde titel og med en henvisning til en fodnote, hvoraf det fremgår, i hvilken EUT retsakten er offentliggjort:

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU af 19. maj 2010 om angivelse af energirelaterede produkters energi- og ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede produktoplysninger (1), særlig artikel 10,

[…]

(1)
EUT L 153 af 18.6.2010, s. 1.
NB:
Hvad angår vedtægten for tjenestemænd, anføres først (de væsentlige dele af) genstanden og derefter den forkortede titel, dvs. udsteder, retsaktstype og nummer:

under henvisning til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union, der er fastsat ved Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1),

[…]

(1)
EFT L 56 af 4.3.1968, s. 1.
(c)

I en betragtning, en artikel eller et bilag

I betragtninger, artikler og bilag angives normalt kun retsaktens forkortede titel:

Når en retsakt nævnes første gang, indeholder den forkortede titel navnet på udstederen. Den efterfølges af en fodnotehenvisning med retsaktens fulde titel og en angivelse af den EUT, i hvilken den er offentliggjort:
(5)
Hvis det bliver nødvendigt med handelsbeskyttelsesforhandlinger, bør de vedtages i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/478 (6) […]
(6)
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/478 af 11. marts 2015 om fælles ordninger for indførsel (EUT L 83 af 27.3.2015, s. 16).

Principielt optræder der ikke nye henvisninger til retsakter i den dispositive del, dvs. artiklerne.

Hvis retsakten allerede har været nævnt i henvisningerne eller andre steder i teksten (undtagen titlen), nævnes udstederen ikke i den forkortede titel:
2.  Kommissionen bistås med henblik på nærværende forordnings artikel 5-8 af Udvalget for Beskyttelsesforanstaltninger, der er nedsat ved artikel 3, stk. 1, i forordning (EU) 2015/478.

Der kan være visse undtagelser fra denne regel, navnlig i tilfælde af bilag, der indeholder formularer eller andre dokumenter, som eventuelt vil blive anvendt selvstændigt, og hvor det kan være nødvendigt at gentage den fulde titel og EUT-referencen på en retsakt, som allerede har været nævnt.

I længere lister med retsakter kan retsakternes fulde titel af hensyn til læsevenligheden angives i selve teksten og kun EUT-referencerne i fodnoterne.

Seneste opdatering: 1.7.2013
Sidens top
Forrige sideNæste side