ISSN 1831-5380
Zemljevid strani | Pravne informacije | Piškotki | Pogosto postavljena vprašanja | Kontakt | Natisni stran

3.2.2 Napotila na akt

(a)

V naslovu

V naslovu akta ni nikoli naveden polni naslov drugega akta in naslovu navedenega akta nikoli ne sledi napotilo na opombo pod črto.

Datum

Datum navedenega akta je običajno izpuščen.

Uredba Komisije (EU) št. 127/2010 z dne 5. februarja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 2042/2003 (brez datuma) o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami

Datum je omenjen le, kadar gre za akte, ki jim ni bila dodeljena številka.

Sklep Sveta 2008/182/Euratom z dne 25. februarja 2008 o spremembi Sklepa z dne 16. decembra 1980 o ustanovitvi posvetovalnega odbora za fuzijski program
Odločba Komisije 2005/769/ES z dne 27. oktobra 2005 o določitvi pravil za nabavo pomoči v hrani preko nevladnih organizacij, katere je Komisija pooblastila za nakup in sprostitev proizvodov, ki jih je treba dobaviti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1292/96, in o razveljavitvi njenega Sklepa z dne 3. septembra 1998
Avtor

Avtor navedenega akta se omeni le v primeru, ko sta avtorja različna.

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/281 z dne 26. novembra 2014 o nadomestitvi prilog I in II k Uredbi (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah
Opomba:
Da bi se izognili nejasnim „hibridnim“ oblikam v primeru navajanja več aktov različnih avtorjev, se vedno navedejo zadevni avtorji (tudi ko gre za istega avtorja).
Uredba Komisije (EU) št. 86/2010 z dne 29. januarja 2010 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 1005/2008 v zvezi z opredelitvijo ribiških proizvodov ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1010/2009 v zvezi z izmenjavo informacij o inšpekcijah plovil tretjih držav in upravnih ureditvah glede potrdil o ulovu
Opredelitev vsebine

Opredelitev vsebine navedenega akta se lahko skrajša ali izpusti.

Uredba (EU) 2015/1525 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (polna opredelitev vsebine)
Direktiva Komisije 2010/4/EU z dne 8. februarja 2010 o spremembi Priloge III k Direktivi Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (opredelitev vsebine je skrajšana)
Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006 (opredelitev vsebine je izpuščena)

V naslovu navedenega akta sta elementa „in spremembi […]“ in „ter razveljavitvi […]“ izpuščena:

Uredba (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu, razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom

Če povzamemo, akt se v naslovu drugega akta navede brez datuma (razen v redkih izjemnih primerih), z omembo avtorja (če je različen) in s celo ali delno opredelitvijo vsebine ali brez nje, kakor se avtorju zdi potrebno.

(b)

V sklicevanjih

Akti primarne zakonodaje se navedejo brez napotila na opombo pod črto. Mednarodni sporazumi se lahko navedejo s kratkim naslovom in/ali z napotilom na opombo pod črto (glej oddelek 2.2(a)).

Nasprotno se akti sekundarne zakonodaje vedno navedejo s polnim naslovom, ki mu sledi napotilo na opombo pod črto z navedbo Uradnega lista, v katerem je bil akt objavljen.

ob upoštevanju Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (1) ter zlasti člena 10 Direktive,

[…]

(1)
UL L 153, 18.6.2010, str. 1.
Opomba:
V primeru napotila na kadrovske predpise se navede bistveni del opredelitve vsebine, ki mu sledita samo ime avtorja in številka akta.

ob upoštevanju Kadrovskih predpisov za uradnike Evropske unije in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropske unije, določenih z Uredbo Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 (1),

[…]

(1)
UL L 56, 4.3.1968, str. 1.
(c)

V uvodnih izjavah, členih in prilogah

V uvodnih izjavah, členih in prilogah se navede le kratki naslov akta.

Ob prvi navedbi akta kratki naslov vsebuje ime avtorja akta. Sledi napotilo na opombo pod črto z navedbo polnega naslova akta in Uradnega lista, v katerem je bil akt objavljen:
(5)
Kadar so ukrepi trgovinske zaščite potrebni, jih je treba sprejeti v skladu s splošnimi določbami, opredeljenimi v Uredbi (EU) 2015/478 Evropskega parlamenta in Sveta (6) […]
(6)
Uredba (EU) 2015/478 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o skupnih pravilih za uvoz (UL L 83, 27.3.2015, str. 16).

Načeloma naj normativni del ne bi vseboval napotil na akte, ki niso bili že navedeni v sklicevanjih ali uvodnih izjavah.

Kadar je bil akt že naveden (razen v naslovu), kratki naslov ne vključuje avtorja in naslovu ne sledi napotilo na opombo pod črto.
2.  Za namene členov 5 do 8 te uredbe Komisiji pomaga Odbor za zaščitne ukrepe, ustanovljen s členom 3(1) Uredbe (EU) 2015/478.

Možne so nekatere izjeme od tega pravila, zlasti v zvezi s prilogami, ki vsebujejo obrazce ali druge dokumente, ki se lahko uporabljajo ločeno in v katerih je morda treba ponoviti polni naslov ter napotilo na objavo akta, ki je že bil naveden.

Zaradi lažje berljivosti so lahko pri dolgih seznamih aktov polni naslovi navedeni v besedilu, v opombah pod črto pa samo napotila na objavo.

Zadnja sprememba: 12. 5. 2022
Na vrh strani
Prejšnja stranNaslednja stran