ISSN 1831-5380
Léarcsáil an tsuímh | Fógra dlíthiúil | Fianáin | Ceisteanna coitianta | Teagmháil | Priontáil

Fógra dlíthiúil

Is faoi réir ár gclásal séanta, ár bhfógra cóipchirt agus na rialacha a bhaineann le cosaint sonraí pearsanta a thugtar an fhaisnéis atá ar an suíomh gréasáin seo.

Séanadh

Tá an suíomh gréasáin seo á riar ag Oifig na bhFoilseachán dóibh siúd uile a bhfuil baint acu le téacsanna a ullmhú d’institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais Eorpaigh. Is é an cuspóir atá againn an fhaisnéis sin a choimeád cruinn agus chun dáta. Má tharraingítear ár n-aird ar earráidí, déanfaimid gach iarracht iad a cheartú. Ní ghlacann Oifig na bhFoilseachán aon fhreagracht ná aon dliteanas i leith na faisnéise atá ar an suíomh seo.

Fógra faoi chóipcheart

© Aontas Eorpach, 2000-17

Is féidir an Treoir Stíle Idirinstitiúideach a athúsáid gan íocaíocht ná údarú i scríbhinn chun críocha tráchtála nó neamhthráchtála ar choinníoll go dtabharfar an fhoinse le fios agus faoi na coinníollacha seo a leanas

1.
Má aistrítear an Treoir Stíle Idirinstitiúideach nó má aistrítear codanna di go teangacha eile nach n-áirítear sna leaganacha oifigiúla teanga atá foilsithe ag Oifig na bhFoilseachán, nó má dhéantar aon athruithe ar na sonraí nó ar an téacs, ní mór é sin a chur in iúl go soiléir d’úsáideoir deiridh na faisnéise. Ba cheart clásal séanta a áireamh ina sonraítear nach bhfuil Oifig na bhFoilseachán freagrach.
2.
Eisiatar gach lógó agus trádmharc ón gcead ginearálta thuasluaite.

Is le Cinneadh 2011/833/AE a chuirtear beartas athúsáide an Choimisiúin Eorpaigh i bhfeidhm (IO L 330, 14.12.2011, lch. 39).

Maidir le gach ceist eile faoi chóipcheart a bhaineann leis an Treoir Stíle Idirinstitiúideach, scríobh chuig na seoltaí seo a leanas le do thoil:

Office des publications de l’Union européenne (Oifig Foilseachán an Aontais Eorpaigh)
Secteur «Copyright et questions juridiques» (An tAonad um Chóipcheart agus um Cheisteanna Dlíthiúla)
2, rue Mercier
L-2985 Lucsamburg
LUCSAMBURG
R-phost: op-info-copyright@publications.europa.eu

Cosaint Sonraí Pearsanta

Tá an tAontas Eorpach tiomanta do phríobháideacht an úsáideora.

Tá an beartas maidir le cosaint daoine aonair i dtaca le próiseáil sonraí pearsanta ag institiúidí agus ag comhlachtaí an AE bunaithe ar Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 (en) ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L 8, 12.1.2001, lch. 1).

Má sheolann tú ríomhphost chuig ceann de bhoscaí poist feidhmiúla na Treorach Stíle Idirinstitiúidí, ní bhailítear do shonraí pearsanta ach a mhéid is gá chun do ríomhphost a fhreagairt. Mura mbíonn foireann bainisteoireachta an bhosca poist in ann do cheist a fhreagairt, seolfaidh sí do r-phost chuig seirbhís eile. Cuirfear ar an eolas thú, tríd an r-phost, ar an tseirbhís atá ag déileáil le do cheist.

Má bhíonn aon cheisteanna nó gearáin agat maidir le próiseáil do r-phost agus do shonraí pearsanta iomchuí, déan deimhin de iad a chur isteach le do theachtaireacht.

Féadfar ceisteanna nó gearáin i gcás coimhlinte a sheoladh chuig Oifigeach Cosanta Sonraí an Choimisiúin Eorpaigh nó an Maoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí.

Nuashonraithe: an 2.3.2017
barr an leathanaigh