SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Här kan du läsa om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.

Behandling: EU:s webbarkiv

Personuppgiftsansvarig: Europeiska unionens publikationsbyrå, enhet A.4, Bevarande och pliktleverans

Referens: DPR-EC-00861

Innehåll

 1. Inledning
 2. Varför och hur samlar ni in uppgifter om mig?
 3. Vilken är den rättsliga grunden för att behandla mina personuppgifter?
 4. Vilka uppgifter samlar ni in?
 5. Hur länge sparas uppgifterna?
 6. Hur skyddar ni mina personuppgifter?
 7. Vem har tillgång till uppgifterna och vem får se dem?
 8. Vilka rättigheter har jag?
 9. Vem kan jag kontakta?
 10. Var hittar jag mer information?

1. Inledning

EU-kommissionen är mån om att skydda dina personuppgifter och respektera din integritet. Vi samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG.

I det här meddelandet förklarar vi vilka personuppgifter vi samlar in, varför och hur. Du får också veta hur vi behandlar och skyddar dina uppgifter, hur de används och vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Här finns också kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga enhet som du kan vända dig till för att utöva dina rättigheter och till dataskyddsombudet och Europeiska datatillsynsmannen.

Nedan beskrivs den behandling av personuppgifter som gäller EU:s webbarkiv och som sköts av enhet A.4 ”Bevarande och pliktleverans” vid EU:s publikationsbyrå.

2. Varför och hur samlar ni in uppgifter om mig?

Syftet med behandlingen: Publikationsbyråns enhet A.4 ”Bevarande och pliktleverans” har hand om EU:s webbarkiv som ska bevara EU-institutionernas, EU-organens och EU-byråernas webbplatser. Webbarkivet fylls på genom automatisk crawlning av utvalda och allmänt tillgängliga webbplatser som innehas av EU-institutionerna. Webbarkivet är tillgängligt för allmänheten på nätet.

Arkiveringen kan även omfatta personuppgifter som tidigare var allmänt tillgängliga på EU-institutionernas webbplatser. Om webbplatsägaren har publicerat personuppgifter på sina ursprungliga webbplatser, kan även de arkiverade webbplatserna komma att innehålla dessa uppgifter, dvs. namn på och kontaktuppgifter till EU-personal och andra personer som deltar i EU:s beslutsfattande, t.ex. nationella experter. På webbplatsägarens begäran kan sidor med personuppgifter i så fall döljas för allmänheten.

Behandlingens uttryckliga syfte är att arkivera innehåll i allmänhetens intresse.

Dina uppgifter kommer inte att användas för automatiserat beslutsfattande, t.ex. profilering.

3. Vilken är den rättsliga grunden för att behandla mina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter, eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i EU-institutionens eller EU-organets myndighetsutövning.

Ytterligare rättslig grund för behandlingen: Publikationsbyråns uppdrag – Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut 2009/496/EG, Euratom av den 26 juni 2009 om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå, särskilt artiklarna 3.1 g och 5.1 m.

4. Vilka uppgifter samlar ni in?

Vi kan komma att samla in följande personuppgifter:

 • För- och efternamn.
 • Eventuella kontaktuppgifter (jobbmejladress och besöksadress).
 • I undantagsfall foto och andra uppgifter.

EU:s webbarkiv får uppgifterna genom att arkivera de ursprungliga och allmänt tillgängliga EU-webbplatserna.

5. Hur länge sparas uppgifterna?

Vi sparar dina personuppgifter för att arkivera innehåll av historiskt intresse utan tidsbegränsning.

6. Hur skyddar ni mina personuppgifter?

Alla personuppgifter i elektroniskt format (t.ex. mejl, dokument, databaser och uppladdade data) sparas på kommissionens egna servrar eller hos en underleverantör. Behandlingen måste uppfylla kraven i kommissionens beslut (EU, Euratom) 2017/46 av den 10 januari 2017 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem.

Underleverantörerna kan vara etablerade utanför EES-området. För närvarande har Publikationsbyrån arkiveringskontrakt med Internet Archive i USA och GW Crossmedia i Nederländerna. Internet Archive har inte registrerats enligt den så kallade skölden för skydd av privatlivet i EU och USA, men alla uppgifter sparas på servrar i EES-området, även de uppgifter som samlas in av Internet Archive. Kommissionens underleverantörer måste följa en särskild avtalsbestämmelse när de behandlar personuppgifter på uppdrag av kommissionen. De måste också uppfylla sekretesskraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, förordning (EU) 2016/679).

Kommissionen skyddar dina personuppgifter med olika tekniska och organisatoriska åtgärder. De tekniska åtgärderna går ut på att hantera säkerhetsrisker på nätet, risk för dataförlust, ändring av uppgifter eller obehörig åtkomst, med hänsyn till den risk som behandlingen innebär och de personuppgifter som behandlas. De organisatoriska åtgärderna ska se till att endast behöriga personer med ett legitimt behov av att ta del av uppgifterna får tillgång till dem.

7. Vem har tillgång till uppgifterna och vem får se dem?

Endast behörig kommissionspersonal som behandlar eller behöver uppgifterna har tillgång till dem. Personalen måste följa gällande regler och eventuella överenskommelser om sekretess.

Enligt skäl 19, artikel 4.1 b och e, artikel 13 och artikel 25.4 i förordning (EU) 2018/1725 är överföringen av personuppgifter motiverad, eftersom det uttryckliga syftet är att arkivera innehåll i allmänhetens intresse.

EU:s webbarkiv är allmänt tillgängligt på nätet.

8. Vilka rättigheter har jag?

Enligt kapitel III (artiklarna 14–25) i förordning (EU) 2018/1725 har du rätt att dölja dina personuppgifter i webbarkivet för allmänheten och begränsa behandlingen av dem. I vissa fall har du också rätt att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet.

Kontakta vid behov den personuppgiftsansvariga. Vid en eventuell konflikt kan du vända dig till dataskyddsombudet eller Europeiska datatillsynsmannen (se kontakuppgifter i punkt 9 nedan).

Förklara i mejlet vilken behandling det gäller genom att ange referensnumret i dataskyddsombudets register (se punkt 10 nedan).

9. Vem kan jag kontakta?

– Personuppgiftsansvarig

Om du vill utöva dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 eller om du har kommentarer, frågor eller klagomål om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta Publikationsbyråns personuppgiftsansvariga enhet A.4 ”Bevarande och pliktleverans” på info@publications.europa.eu.

– Kommissionens dataskyddsombud

Mejla till kommissionens dataskyddsombud om du har frågor om hur dina personuppgifter behandlas enligt förordning (EU) 2018/1725.

– Europeiska datatillsynsmannen

Om du anser att dina rättigheter enligt förordning (EU) 2018/1725 har kränkts till följd av behandlingen av dina personuppgifter, kan du klaga hos Europeiska datatillsynsmannen.

10. Var hittar jag mer information?

Kommissionens dataskyddsombud för ett register över all verksamhet där man behandlar personuppgifter: Gå till registret

Den behandling av personuppgifter som avses i det här meddelandet har registrerats hos dataskyddsombudet med följande referens: DPR-EC-00861.